Til innholdet

I Esperanto er forståelighet den viktigste retningslinjen. Man plasser ordene slik at meningen blir tydelig. De forskjellige endelsene, spesielt N, gir stor frihet, men denne friheten er ikke absolutt.

Mange adverbiale småord står vanligvis for å klargjøre, like foran det, som det står i forhold til, f.eks. ankaux , ecx , tre , nur . Også ne står foran det, som det nekter.

En preposisjon skal alltid stå foran det, hvis orden den viser.

1} Bindeord skal stå foran det, som det forbindes til.

Ajn står straks etter det tabellordet, som det nyanserer.

Rekkefølgen på setningsdeler

Hovedorden til setningsdeler følger denne modellen:

subjekt - predikat - objekt - andre setningsdeler

 • Ili — sidas — sur la sofo.
  Subjekt - predikat - lokalt tillegg.
 • La hundo — ĉasas — katon.
  Subjekt- predikat- objekt.
 • Karlo — manĝas — rizon — per manĝbastonetoj.
  Subjekt - predikat - objekt - forklarende tillegg
 • La virino — estas — arkitekto.
  Subjekt- predikat - subjektspredikatsord
 • Ĉiuj — opinias — lin — stranga.
  Subjekt - predikat- objekt- objektspredikatsord

Hvis man bruker en annen ordrekkefølge, må man ikke forandre hovedinnholdet, men bare skape diverse betoninger. Ved predikativo kan man likevel ikke alltid helt fritt forandre ordrekkefølge, fordi predikativ oftest ikke har rolleviser. Det er forskjell mellom leono estas besto (vero) og besto estas leono (usant, fordi det eksisterer også andre dyr). I en setning som lernanto farigxis instruisto er orden meget viktig, fordi instruisto farigxis lernanto er en helt annen sak. I de fleste virkelige setninger med predikativ fjerner sammenhengen likevel muligheten til misforståelser, også når man bruker uvanlig ordrekkefølge. Men en setning som * instruisto lernanto farigxas * er knapt forståelig, og derfor bør unngås.

Plassering først

En setningsdel som vanligvis ikke forekommer først i setningen, kan man betone ved at man akkurat plasserer den i begynnenerposisjon

 • Terure gajaj ŝajnis al ili iliaj propraj ŝercoj. - Fryktelig morsomt syntest de at deres egne vitser var.

  En normal ordrekkefølge kunne vært:Iliaj propraj ŝercoj ŝajnis al ili terure gajaj.

 • La sonorilon mi volas kaj devas trovi! - Ringeklokken vil og må jeg finne !

  Normalt:Mi volas kaj devas trovi la sonorilon.

En setningsdel, hvis hovedord er KI- ord , står normalt i begynnelsen av hovedsetningen eller bisetningen sin. En slik posisjon er ikke spesielt betonet for KI- ord. Foran KI- ord kan det stå en preposisjon, som viser dets setningsrolle:

 • Kion vi volas? - Hva vil du ?
 • Mi volas tion, kion vi volas. - Jeg vil det, som du vil.
 • De kio tio ĉi venas, mia filino? - Fra hva kommer dette her, min datter ?
 • Mi ankaŭ ne scias, per kio oni povas klarigi tiun fakton. - Jeg vet ikke heller, med hva kan man forklare det faktum.
 • Ŝi ne sciis, en kiu flanko oni devas serĉi butiketon kun manĝeblaĵoj. - Hun visste ikke, på hvilken side man må lete etter en liten butikk med spisemulighet.

I prinsippet kan også andre ord, som samarbeider med KI- ordet stå foran det, men generelt liker man ikke å ha KI- ord foran noe, som ikke er preposisjon:

 • Tuj kiam la suno leviĝis, la cignoj kun Elizo forflugis de la insuleto. - Straks da solen sto opp, fløy svanene med Elise bort fra den lille øyen.
 • Sume kiom mi ŝuldas? - Totalt hvor mye skylder jeg.

  Man kunne plassere sume på en annen plass i setningen.

 • Kune kun kiu vi venis? - Sammen med hvem kom du ?

  Man kunne normalt utelate kune .

Konjunksjonene kaj, og sed kan uten problem forekomme foran et KI- ord, fordi slike småord ikke virkelig hører til setningen etter, men bare forbinder den med den foran: Dum la trarigardado mi trovis diversajn esprimojn, kiuj siatempe ŝajnis al mi bonaj, sed kiuj nun al mi ne plaĉas kaj kiujn mi volonte ŝanĝus.

Iblant kan man sette setningsdelen, som egentlig hører til bisetningen, i begynnelsen av hele setningen. Dette skaper meget sterkt trykk grunnet uvant ordrekkefølge.

 • Tiun laboron mi diris, ke mi faros. = Mi diris, ke mi faros tiun laboron. - Det arbeidet sa jeg, at jeg skal gjøre. = Jeg sa, at jeg skal gjøre det arbeidet.

  Setningsdelen tiun laboron er objekt til faros , og tilhører helt til ke - setningen. For betoning står den likevel i begynnelsen av hele setningen.

 • En salono Zamenhof mi pensas, ke okazas nun la solena inaŭguro. = Mi pensas, ke okazas nun en salono Zamenhof la solena inaŭguro. - I salongen Zamenhof tror jeg, at den høytidelige åpningen foregår. = Jeg tror, at det foregår nå i salongen Zamenhof den høytidelige åpningen.

  Stedsadverbet viser ikke stedet til tenkningen, fordi det i virkeligheten tilhører bisetningen.

Ofte kan det oppstå forvirring, om til hvilken del av setningen de foranstilte ordene tilhører. Det kan se ut til, at de tilhører verbet i hovedsetningen, fordi de står nærmere til det. Hvis setningsdelen, som man vil betone, har rolle som subjekt i bisetningen sin, kan man absolutt ikke fjerne den, fordi subjektet må være tilstede med predikatet sitt. Det er da ikke mulig: * Tiu laboro mi pensas, ke estas malfacila * Man må si: Mi pensas, ke tiu laboro estas malfacila.

Noen ganger, hvis betydningen tillater, kan man betone en setningsdel i bisetningen med bruk av foranstilt pri - tillegg. En slik setningsdel, som man vil betone, beholder man på sin plass i bisetningen i form av pronomen eller tabellord, og i begynnelsen av hele setningen setter man den i formen til pri - tillegg. Den betonte delen forekommer da to ganger, en gang som pri - tillegg i hovedsetningen, og en gang som pronomen i sin virkelige setningsrolle i bisetningen:

 • Pri tiu laboro mi diris, ke mi faros ĝin. = Mi diris, ke mi faros tiun laboron. - Angående det arbeidet sa jeg, at jeg skal gjøre det. Jeg sa, at jeg skal gjøre det arbeidet.
 • Pri tiu laboro mi pensas, ke ĝi estas malfacila. - Angående det arbeidet tror jeg, at det er vanskelig.
 • Pri talento mi neniam aŭdis, ke vi ian havas. = Mi neniam aŭdis, ke vi havas ian talenton. - Angående talent har jeg aldri hørt, at du har et eller annet. = Jeg hørte aldri, at du har et eller annet talent.

Noen ganger, når man trenger å sette et KI- ord i begynnelsen av en setning, men KI-ordet i betydning tilhører bisetningen, kan resultatet bli meget vanskelig å forstå. Heldigvis forekommer slike problem i praksis svært sjelden:

 • Vi konsilas, ke ni respondu ion al ĉi tiu popolo.Kion vi konsilas, ke ni respondu al ĉi tiu popolo? - Du foreslår, at vi svarer et eller annet til dette folket. → Hva foreslår du, at vi skal svare til dette folket ?

  Kion er et objekt til predikatet respondu , selv om det står nærmere til konsilas . Setningen lyder likevel tilstrekkelig naturlig, fordi kion også kunne forholde seg til verbet i hovedsetningen konsilas .

 • Petro diris, ke lia amiko nomiĝas Karlo.Kiel Petro diris, ke lia amiko nomiĝas? - Peter sa, at vennen hans heter Karl. → Hvordan sa Peter, at vennen hans heter ?

  Det er risiko for, at man tenker, at kiel forholder seg til diris , som kunne gi meget rar betydning. Mer forståelig alternativ er: Kiel laŭ Petro nomiĝas lia amiko?

 • Vi volas, ke mi vendu ion al vi.Kion vi volas, ke mi vendu al vi? - Du vil, at jeg skal selge noe til deg. → Hva vil du, at jeg skal selge til deg ?

  Enklere (men ikke helt samme betydning) er : Hva skal jeg selge til deg ?

Man må helt unngå slike setninger, hvis bisetningen selv er et spørsmål, fordi en slik konstruksjon blir altfor komplisert: Ŝi demandis, ĉu mi ŝatas muzikon.Kion ŝi demandis, ĉu mi ŝatas? Man må si Kion sxi demandis ? selv om det er mindre presist, enn å bruke { pri - løsningen som vises her etterpå.

Det samme problemet eksisterer med relative (ikke spørrende) KI-ord.Også slike KI-ord setter man i begynnelsen av bisetningen. Hvis det relative KI ordet virkelig tilhører bisetningen til bisetningen kan forvirring oppstå:

 • Vi asertis, ke vi vidis homon.La homo, kiun vi asertis, ke vi vidis, estas jam delonge mortinta. - Du påsto at du så et menneske.→ Mennesket, som du påsto at du så, er død for lenge siden.

  En setning som bør unngås, fordi kiun ser ut til å være objekt til asertis , selv om det i virkeligheten er objekt til vidis . ( Her er en mulig utvei La homo, kiun vi asertis esti vidinta ..)

Ofte kan man i stedet først plassere et pri - adjektiv. Man forlater KI- ordet på sin plass i form av et pronomen, og bruker pri - adjektiv som spørreuttrykk eller konjunktiv:

 • Ŝi demandis, ĉu mi ŝatas muzikon.Pri kio ŝi demandis, ĉu mi ŝatas ĝin? - Hun spurte, om jeg likte musikken. → Om hva spurte hun, om jeg likte den ?
 • Vi asertis, ke vi vidis homon.La homo, pri kiu vi asertis, ke vi vidis lin, estas jam delonge mortinta. - Du påsto, at du så et menneske. → Mennesket, som du påsto at du hadde sett, er død for lenge siden.

Hvis KI-ordet fungerer som subjekt, kan man ikke fjerne den fra bisetningen. Subjektet til verbet må forbli i setningen sin: Karlo diris, ke lia frato edziĝis.Kiu Karlo diris, ke edziĝis? Diris ser ut til å ha to subjekt, mens edzigxis ser ut til å ikke ha subjekt. Bruk pri - løsningen: Pri kiu Karlo diris, ke li edziĝis?

Tibake til toppen