Till sidans innehåll

I esperanto är huvudregeln för ordföljd begripligheten. Man ska sätta orden i en sådan ordning att betydelsen är klar. De olika ändelserna, i synnerhet N, möjliggör stor frihet, men friheten är inte absolut.

Många adverbiella småord ska vanligen för klarhets skull stå omedelbart före det som de relaterar till, exempelvis ankaŭ, , tre, nur. Också ne ska stå före det som det negerar.

En preposition bör alltid placeras framför det, vars funktion den visar.

En konjunktion ska stå före det som den anknyter till.

Ajn ska stå omedelbart efter det tabellord som det nyanserar.

Satsdelars ordning

Den grundläggande ordningsföljden för satsdelarna följer denna modell:

subjektpredikatobjektandra satsdelar

 • Ili — sidas — sur la sofo.
  Subjekt — predikat — platsadverbial.
 • La hundo — ĉasas — katon.
  Subjekt — predikat — objekt.
 • Karlo — manĝas — rizon — per manĝbastonetoj.
  Subjekt — predikat — objekt — deras adverbial.
 • La virino — estas — arkitekto.
  Subjekt — predikat — subjektpredikativ.
 • Ĉiuj — opinias — lin — stranga.
  Subjekt — predikat — objekt — objektpredikativ.

Om man använder en annan ordföljd, ändrar man inte den grundläggande betydelsen utan man skapar bara andra framhävanden. Vid ett predikativ kan man dock inte alltid ändra ordföljden helt godtyckligt, eftersom predikativet oftast inte har någon funktionsmarkör. Det är en skillnad mellan leono estas besto (sant) och besto estas leono (falskt, eftersom det existerar även andra djur). I en sats som lernanto fariĝis instruisto är ordningen mycket viktig, eftersom instruisto fariĝis lernanto är en helt annan sak. I de flesta verkliga satser med predikativ undanröjer dock sammanhanget alla missförståndsmöjligheter, även om man använder en ovanlig ordföljd. Men en sats som instruisto lernanto fariĝas är knappast begriplig, och bör därför undvikas.

Placering först

En satsdel, som normalt inte förekommer först i en mening, kan man betona genom att placera den just i en sådan inledande position:

 • Terure gajaj ŝajnis al ili iliaj propraj ŝercoj. - Oerhört roliga tyckte dom att deras egna skämt var.

  Normal ordföljd vore: Iliaj propraj ŝercoj ŝajnis al ili terure gajaj.

 • La sonorilon mi volas kaj devas trovi! - Klockan vill och måste jag hitta!

  Normalt: Mi volas kaj devas trovi la sonorilon.

En satsdel, vars huvudord är ett KI-ord, står normalt först i sin huvudsats eller bisats. En sådan placering är alltså inte speciellt betonande för KI-ord. Framför KI-ordet kan det dock stå en preposition, som visar dess satsbetydelse:

 • Kion vi volas? - Vad vill du?
 • Mi volas tion, kion vi volas. - Jag vill det som du vill.
 • De kio tio ĉi venas, mia filino? - Varifrån kommer det här, min dotter?
 • Mi ankaŭ ne scias, per kio oni povas klarigi tiun fakton. - Jag vet inte heller, med vad man kan förklara detta faktum.
 • Ŝi ne sciis, en kiu flanko oni devas serĉi butiketon kun manĝeblaĵoj. - Hon visste inte på vilken sida man borde leta efter en liten butik med livsmedel.

I princip kan även andra ord, som samarbetar med KI-ordet, stå före det, men man undviker generellt att ha något framför ett KI-ord, som inte är en preposition:

 • Tuj kiam la suno leviĝis, la cignoj kun Elizo forflugis de la insuleto. - Strax när solen gick upp, flög svanarna tillsammans med Elize bort från skäret.
 • Sume kiom mi ŝuldas? - Totalt hur mycket är jag skyldig?

  Man kan placera sume på annan plats i satsen.

 • Kune kun kiu vi venis? - Tillsammans med vem kom du?

  Man skulle normalt utelämna kune.

Konjunktionerna kaj, och sed kan utan problem uppträda före ett KI-ord, eftersom sådana småord inte egentligen hör till den efterföljande satsen, utan bara länkar den till den föregående: Dum la trarigardado mi trovis diversajn esprimojn, kiuj siatempe ŝajnis al mi bonaj, sed kiuj nun al mi ne plaĉas kaj kiujn mi volonte ŝanĝus.

Ibland kan man placera en satsdel, som egentligen tillhör en bisats, i början av hela satsen. Detta skapar en stark betoning pga den ovanliga ordföljden:

 • Tiun laboron mi diris, ke mi faros. = Mi diris, ke mi faros tiun laboron. - Detta jobb sa jag att jag skulle göra. = Jag sa att jag skulle göra detta jobb.

  Satsdelen tiun laboron är objekt till faros, och hör helt och hållet till ke-satsen. För framhävande står det dock i början av hela meningen.

 • En salono Zamenhof mi pensas, ke okazas nun la solena inaŭguro. = Mi pensas, ke okazas nun en salono Zamenhof la solena inaŭguro. - I salong Zamenhof tror jag att den högtidliga invigningen sker nu. = Jag tror att den högtidliga invigningen sker nu i salong Zamenhof.

  Platsadverbialet anger inte platsen för tänkandet, eftersom det i verkligheten hör till bisatsen.

Ofta kan det uppstå förvirring om till vilken del av satsen som framförställda ord verkligen hör. Det kan verka som om de hör till huvudsatsens verb, eftersom de står närmast det. Om satsdelen, som man vill framhäva, fungerar som subjekt i sin bisats, kan man absolut inte avlägsna den, eftersom subjektet måste åtfölja sitt predikat. Det är alltså helt omöjligt med: Tiu laboro mi pensas, ke estas malfacila. Man måste säga: Mi pensas, ke tiu laboro estas malfacila.

Ibland, om betydelsen tillåter det, kan man framhäva en satsdel i en bisats genom att använda ett framförställt adverbial med pri. Den satsdel som man önskar framhäva, lämnar man kvar på sin plats i bisatsen i form av ett pronomen eller ett tabellord, och i början av hela satsen sätter man det i form av ett adverbial med pri. Den framhävda saken uppträder alltså två gånger, en gång i huvudsatsen som adverbial med pri, och en gång som pronomen i sin sanna satsfunktion i bisatsen:

 • Pri tiu laboro mi diris, ke mi faros ĝin. = Mi diris, ke mi faros tiun laboron. - Om detta jobb sa jag, att jag skulle göra det. = Jag sa, att jag skulle göra detta jobb.
 • Pri tiu laboro mi pensas, ke ĝi estas malfacila. - Om detta jobb tänker jag, att det är svårt.
 • Pri talento mi neniam aŭdis, ke vi ian havas. = Mi neniam aŭdis, ke vi havas ian talenton. - Om talang hörde jag aldrig, att du hade någon. = Jag hörde aldrig att du hade någon talang.

Ibland, när man behöver placera ett KI-ord i början av en sats men KI-ordet betydelsemässigt hör till bisatsen, kan resultatet bli mycket svårt att förstå. Lyckligtvis uppträder sådana problem mycket sällan i praktiken:

 • Vi konsilas, ke ni respondu ion al ĉi tiu popolo.Kion vi konsilas, ke ni respondu al ĉi tiu popolo? - Du föreslår att vi ger något svar till detta folk. → Vad föreslår du att vi svarar detta folk?

  Kion är objekt till predikatet respondu, fast det står närmare konsilas. Satsen låter däremot ganska naturlig, eftersom kion också kan relatera till huvudsatsens verb konsilas.

 • Petro diris, ke lia amiko nomiĝas Karlo.Kiel Petro diris, ke lia amiko nomiĝas? - Petro sa att hans vän kallas Karlo. → Vad sa Petro att hans vän kallas?

  Det finns en risk att man tänker att kiel relaterar till diris, vilket skulle ge en mycket egendomlig betydelse. Ett mer begripligt alternativ är: Kiel laŭ Petro nomiĝas lia amiko?

 • Vi volas, ke mi vendu ion al vi.Kion vi volas, ke mi vendu al vi? - Du vill att jag ska sälja något till dig.→ Vad vill du att jag ska sälja till dig?

  Enklare (men inte med helt samma betydelse) är: Kion mi vendu al vi?

Man ska helt undvika sådana här satser, om bisatsen själv är en fråga, eftersom denna konstruktion blir för komplicerad: Ŝi demandis, ĉu mi ŝatas muzikon.Kion ŝi demandis, ĉu mi ŝatas? Man måste säga Kion ŝi demandis? trots att detta är mindre specifikt, eller använda den lösning med pri som visas nedan.

Samma problem existerar med relativa (icke-frågande) KI-ord. Även sådana KI-ord placerar man i början av bisatsen. Om det relativa KI-ordet i verkligheten tillhör en bisats till bisatsen, kan missförstånd uppstå:

 • Vi asertis, ke vi vidis homon.La homo, kiun vi asertis, ke vi vidis, estas jam delonge mortinta. - Du intygade, att du hade sett en människa. → Människan, som du intygade att du sett, är sen länge död.

  En sats som bör undvikas, eftersom kiun verkar vara objekt till asertis, fast det i verkligheten är objekt till vidis. (Här finns utvägen Människan, som du intygade varit sedd...

Ofta kan man istället först placera ett pri-adjektiv. Man lämnar KI-saken på sin plats i form av ett pronomen och använder ett adverbial med pri som frågeuttryck eller subjunktion:

 • Ŝi demandis, ĉu mi ŝatas muzikon.Pri kio ŝi demandis, ĉu mi ŝatas ĝin? - Hon frågade om jag tyckte om musik. → Om vad frågade hon, om jag tyckte om det?
 • Vi asertis, ke vi vidis homon.La homo, pri kiu vi asertis, ke vi vidis lin, estas jam delonge mortinta. - Du intygade, att du hade sett en människa. → Människan, om vilken du intygade att du sett honom, är sen länge död.

Om KI-ordet fungerar som subjekt, kan man inte flytta det bort från bisatsen. Subjektet till verbet måste finnas i sin sats: Karlo diris, ke lia frato edziĝis.Kiu Karlo diris, ke edziĝis? Diris verkar ha två subjekt, medan edziĝis verkar sakna subjekt. Använd istället en pri-lösning: Pri kiu Karlo diris, ke li edziĝis?

Tillbaka till toppen