У садржају

Улога N је већ именована акузативским завршетком или једноставно акузативом. Њој се као завршетак могу додати и разне посебне речи:

Завршетак N стоји увек и после евентуалног J-завршетка: domojn, hundojn, virinojn, ruĝajn, grandajn, virinajn, kiujn, kiajn.

Ако именица има завршетак N, тада и сви придеви и корелативи на U и A, који су епитети те именице, треба да имају завршетак N:

 • grandan domon
 • domon ruĝan
 • tiun domon
 • tiajn domojn
 • tiun domon grandan
 • tian malgrandan domon antikvan
 • la malgrandajn domojn
 • domojn sen ĉiu ajn dubo tre antikvajn

Објекатски епитет ипак нема N-завршетак: Mi refarbis la flavajn seĝojn blankaj.

Завршетак N може упућивати:

Објект

Објекат је оно, што је директно повезано са радњом. Директни објекат се исказује акузативским N-завршетком. То омогућава коришћење слободног реда речи у реченици.

Свака од следећих реченица представља основу истог значења: kato mordas hundon; kato hundon mordas; mordas kato hundon; mordas hundon kato; hundon kato mordas; hundon mordas kato (сваки пут мачка је та која уједа, док пас трпи уједање). Због N-завршетка, свака од шест истозначних варијанти је јасно разумљива. Ред речи зависи само од стила и смисла за лепо.

Mi amas vin; mi vin amas; vin mi amas; vin amas mi; amas mi vin; amas vin mi. Свих шест варијанти имају исто основно значење: Радњу amas извршавам "ја", а љубав прелази на "вас".

Реченица са објектом може се претворити у пасивну реченицу. Тада се објекат претвара у субјекат.

Esti и слични глаголи не значе радњу, они упућују на њу. Део реченице, који се односи на esti, није објекат, већ епитет, који никада нема N-наставак: То су три столице. Ја сам лекар. Она је постала доктор. Мој отац зове се Карло.

Субјекат глагола може да стоји и после предиката. Код неких глагола такав ред речи се веома често користи. Не употребљавајте N-код таквих субјеката:

 • Hieraŭ okazis grava afero. - Јуче се догодила важна ствар.

  Вршилац радње okazis је grava afero. Не реците: Hieraŭ okazis gravan aferon. Ако се слуша та реченица, морамо да се упитамо, "шта раде важне ствари". Али "okazi" није радња, која прелази са вршиоца на другог, кога сналази та радња. Глагол "okazi" има само једну (главну) улогу: то што се дешава. Тај извршилац увек се јавља као субјект, и дакле нема N-завршетак.

 • Restis nur unu persono. - Остало је само једно лице.

  То лице је оно, које врши у радњу "resti". Немојте рећи: Restis nur unu personon.

 • Aperis nova eldono de la libro. - Појавило се ново издање књиге.

  Не реците: Aperis novan eldonon de la libro.

 • Mankas al ni mono. - Недостаје нам новац.

  Не реците: Mankas al ni monon.

Мера

Додаци за меру и допуне често имају N-завршетак.

Временска мера

N-завршетак код временских израза може изгледати као мера дужине времена, временског трајања или учесталости. Такви изрази одговарају на питање: колико дуго?, (dum) колико времена?, колико често? и сл..

Најћешће временска мера N-дела реченице јесте допуна глагола:

 • Mi veturis du tagojn kaj unu nokton. = ...dum du tagoj kaj unu nokto. - Ја путујем два дана и једну ноћ. = ...током два дана и једне ноћи.
 • Li estas morte malsana, li ne vivos pli, ol unu tagon. - Он је смртно болестан. Неће живети дуже од једног дана.
 • La festo daŭris ok tagojn. - Празник траје осам дана.
 • Ŝi aĝis tridek jarojn. - Она је стара тридесет година.
 • La horloĝo malfruas kvin minutojn. - Часовник касни пет минута.

Мера времена N-дела реченице може бити прилог од придева или предлога:

 • Li estis dudek du jarojn aĝa. = ...je dudek du jaroj aĝa. - Он има двадесет две године. = ...двадесет две године стар.
 • La parolado estis du horojn longa. - Говор је био два часа дугачак.
 • Tiu ĉi vojo estas milojn da kilometroj longa. - Тај пут је дуг хиљаду километара.
 • Unu momenton poste ŝi malaperis malantaŭ ili. - Један тренутак касније она је нестала иза њих.

  Unu momenton указује на количину времена, које ће проћи после нечега.

 • Ŝi estas du jarojn kaj tri monatojn pli aĝa ol mi. - Она је две године и три месеца старија од мене.

Мера температуре N-делом реченице може исто тако да сарађује са временским post-придевом или временским antaŭ-прилогом ради заједничког указивања на време: Du tagojn post tio ŝi forveturis Norvegujon. Прошла су два дана после "тога".

Разне мере

Остале мере функционишу исто тако као временске мере. Може да буде просторна мера дужине, висине, ширине, растојања, дубине, тежине, цене итд. Оне одговарају на питања колико?, колико много?, колико далеко?, како дуго?, како високо?, колико дубоко?, колико тешко? и сл.:

 • Ĝi kostas dek mil vonojn. - То кошта десет хиљада вона.

  (Воно је корејски новац.)

 • Vi devas kuri pli ol dek kilometrojn. - Ви морате да трчите више од десет километара.
 • La vojo larĝis dudek metrojn aŭ iom pli. - Пут се шири двадесет метара или још више.
 • La monto Everesto estas ok mil okcent kvardek ok metrojn alta. - Врх планине Еверест је осам хиљада осам стотина четрдесет осам метара висок.
 • Ili staris nur kelkajn metrojn for de mi. - Они стоје само неколико метара даље од мене.
 • La domo estis ducent metrojn distanca. - Кућа је двеста метара удаљена.

Мера без показивача улоге

Мера се исто тако може појавити у улози, која није усмеравајућа: Десет година је веома дуго време. Десет година је овде субјект. Прошла су два дана. Два дана играју улогу субјекта.

Временска тачка

Дао израза са N-завршетком може бити допуна, која указује на временску тачку. Таква N-допуна одговара на питања: када?, ког датума?, у који дан?, које године?, који пут? и сл. Може се рећи, да такав N-завршетак је замена за временски предлог, уобичајено en:

 • Unu tagon estis forta pluvo. = En unu tago... - Једног дана била је јака киша. = У једном дану…
 • Ĉiun monaton li flugas al Pekino. - Сваког месеца он лети у Пекинг.
 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...en la dudek dua tago de Februaro... - Џорџ Вашингтон је рођен двадесет другог фебруара хиљаду седам стотина тридесет друге године. = ...у двадесет други дан фебруара...

Код имена дана у седмици, акузативска именица указује на прецизно познати дан: у недељу = "у сигурно познату недељу", чак иако се не користи la. Прилошки облик имена тога дана нормално указује, да је уопште реч о тим данима: dimanĉe = "у недељу, у ову недељу": Ја ћу доћи у Лион у понедељак 30-ог августа.

У временским изразима користи се je, искључиво ако реч horo одбацимо, да се часови не би помешали са датумом:

 • Tio okazis la dekan. = То се догодило у десетом дану месеца.
 • Tio okazis je la deka. = То се догодило око десетог сата дана.

Временска тачка без назначене улоге

Временска тачка може такође да се појави у улози, која није улога усмеривача: Данас је субота, а сутра ће бити недеља. Субота и недеља играју као субјект.

Смер

N-допуне и N-допунски додаци могу означавати правац. Тада они одговарају на питања из кога места?, у ком правцу? и сл.

Сам N-завршетак

 • Morgaŭ mi veturos Kinŝason. = ...al Kinŝaso. - Сутра путујем у Киншасу. = ...Ка Киншаси.
 • La vagonaro veturas de Tabrizo Teheranon. - Композиција вагона вози од Табриза у Техеран.

Сам директни N-завршетак се користи само када је реч о путу у унутрашњост нечега. Не каже се iri muron, iri kuraciston, него iri al muro, al kuracisto. Ефективно се користи само директни N само код имена места (претежно имена градова).

N са у, на и под

N-завршетак који показује правац појављује се често заједно са en, sur и sub, три најважнија прилога за место. Када en, sur и sub указују на једноставни положај, онда се користе без завршетка N. Али ако се њима хоће да укаже, да се неко креће према томе месту, мора се комплетирати показивачка улога, која указује на правац. Теоријски се може користити al (al en, al sur, al sub), али у пракси се увек користи N-завршетак:

 • sur la tablo - на столу = у положају на столуsur la tablon - на сто = према месту на столу, на столу
 • sub la granda lito - под великим креветом = ка месту под великим креветомsub la grandan liton - под велики кревет = ка месту под великим креветом, ка под великим креветом
 • La hundo kuras en nia domo. - Пас трчи у нашој кући.

  Пас је у кући и тамо трчи.

 • La hundo kuras en nian domon. - Пас трчи према нашој кући

  Пас је изван куће и сада трчи према унутрашњости куће.

 • Mi metis ĝin sur vian tablon. - Ја сам то ставио на ваш сто.

  То је на другом месту, а ја сам га померио на површину стола.

Код осталих прилога за место као en, sur и sub често се користи директни N-завршетак, али се одбацује када контекст упућује, да се ради о правцу. Али може да се користи и директни N такође и код других прилога за место, ако то помаже јасноћи излагања:

 • La hirundo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj. - Ластавица је летела преко реке, јер преко реке њу су нашле друге ласте.
 • La sago iris tra lian koron.La sago plene penetris lian koron. - Стрела иде кроз њено срце. ≈ Стрела је потпуно пробила њено срце.

  Ако се користи директни N-наставак после tra он указује, да се кретањем потпуно пролази, и иде из места.

 • La vojo kondukis preter preĝejon. - Пут води мимо цркве.

  Ако се користи директни N-завршетак после preter, акцентује се, да пролаз поред ствари показује правац кретања.

 • Siajn brakojn ŝi metis ĉirkaŭ mian kolon. - Своје руке ставио је око мога врата.

  Понекад се користи ĉirkaŭ + N-завршетак да би се указало на кретање према неком месту, којим се постиже обухватање нечега другога: Он трчи око угла куће.

 • Li kuris kontraŭ la muron kaj vundis sin. - Он је трчао насупрот зиду и повредио се.

  Да би се указало, да се супротним покретом постиже свој циљ, и долази у контакт са њим, мора се користити kontraŭ плус N-завршетак.

 • Gardu vin, ke vi ne venu plu antaŭ mian vizaĝon. = ...al loko antaŭ mia vizaĝo. ...al antaŭ mia vizaĝo. - Чувајте се, да се више не појавите пред мојим лицем. = ...место испред мога лица. ...пред моје лице.
 • Mi estis en la urbo kaj iris poste ekster ĝin. = ...al ekster ĝi. - Ја сам био у граду а после ишао изван њега. = ...ван њега.
 • Li iris inter la patron kaj la patrinon. - Он је ишао између оца и мајке.

  Циљ кретања је место између оца и мајке.

 • Morgaŭ mi venos ĉe vin. - Сутра ћу доћи код вас.

  Традиционално се више цени: Morgaŭ mi venos al vi.

У неким случајевима је уобичајено да се не користи директни N-завршетак, јер истински циљ је подразумевано изражавање. Такво изражавање имало би N-завршетак, ако бисмо га поставили:

 • Jakob enfosis ilin sub la kverko. - Јакоб их је укопао под храстом.

  Истински циљ је земљиште: Jakob enfosis ilin en la grundon sub la kverko.

 • Oni metis antaŭ mi manĝilaron. = Oni metis sur la tablon antaŭ mi manĝilaron. - Ставили су испред мене прибор за јело. = Ставили су на сто испред мене прибор за јело.

Ипак, није погрешно рећи под храстом и испред мене, јер такође и ти изрази могу да буду посматрани као циљеви у таквим реченицама.

Предлози за место се често користе у фигуративном значењу. Нешто апстрактно, без места, а употребљено је уместо места. И тада се може да користи директни N-завршетак за изражавање фигуративног, фиктивног правца, напр: Mi ŝanĝos ilian malĝojon en ĝojon.

Неколико предлога сами по себи указују на правац: al, ĝis, el и de. Ти предлози никада не указују на положај. После њих се не користи N-завршетак: al la urbo, ĝis la fino, el la lernejo, de la komenco.

N после прилога за место

Завршетак N може се ставити и после прилога за место са E-завршетком, и после корелатива за место који одређују правац ка неком месту:

 • hejme = у кући → hejmen = ка кући
 • urbe = у граду → urben = ка граду
 • ekstere = изван нечега → eksteren = према спољашњости нечега
 • tie = у том месту → tien = ка том месту, у том правцу
 • kie = у ком месту → kien = према ком месту, у коме правцу
 • ĉie = у сваком месту → ĉien = ка сваком месту, у сваком правцу
 • ie = у неком месту → ien = ка неком месту, у неком правцу
 • nenie = ни у једном месту → nenien = ка ниједном месту, у ниједном прљавцу

N за остала значења

N-допуне и N-додаци који најчешће показују меру, временску тачку или правац, али понекад такав N-део реченице има неку другу улогу, за коју се нормално употребљава предлог:

 • Mi ridas je lia naiveco. = Mi ridas pro lia naiveco. = Mi ridas lian naivecon. - Ја се смејем његовој наивности.
 • Neniam ŝi miros pri/pro sia propra malaltiĝo.Neniam ŝi miros sian propran malaltiĝon. - Никада се неће чудити сопственој малој висини.

Теоријски се може увек заменити предлог са N, ако се тиме значење не чини нејасним. Посебно често се користи N уместо je. Правило о јасности ипак пре свега онемогућава да се користи N уместо предлога кретања de и el, јер N само увек има улогу кретања. Понекад се ипак срећу реченице као: Они излазе аутобус. Тада је N-завршетак објекат: аутобус је објекат радње "eliri". Много је јасније, и за то следи препорука, рећи: Они излазе из аутобуса.

Акузатив и властита имена

Код посве есперантизованих властитих имена акузатив се употребљава потпуно према раније изнесеним правилима:

 • Mi vidis Karlon. - Ја видим Карла.
 • Elizabeton mi renkontis hieraŭ en la urbo. - Елизабету сам срео јуче у граду.
 • Tokion ni tre ŝatas. - Ја не волим Токио.

Неесперантизована властита имена могу се појавити без O-завршетка. Код таквих имена се исто тако може одбацити и N-завршетак, чак и ако њихова улога у реченици захтева такав завршетак:

 • Ni renkontis Zminska. - Ми смо срели Зминског.

  Пољско име игра улогу објекта, али без N-завршетка.

 • Ŝi ludis la Prière d'une vierge. - Она је играла la Prière d'une vierge.

  Име француске музичке групе игра улогу објекта, али нема N-завршетак.

 • Li admiras Zamenhof. - Он се диви Заменхофу.

  Име Zamenhof игра улогу објекта без N-завршетка.

Ако име може да прихвати N-завршетак (када се име завршава вокалом), тада се разуме се може додати такав завршетак. Исто тако се може употребити O-завршетак за страна имена. Ако се користи O-завршетак, онда се може користити и N-завршетак, ако улога речи у реченици то захтева. Може се исто тако испред ставити и титула или сличан израз поштовања, који може да прими N-завршетак:

 • Ĉu vi konas Anna? - Да ли познајете Ану?

  Име Anna у улози објекта без N-завршетка.

 • Ĉu vi konas Annan? - Да ли познајете Ану?

  Име Anna као објекат са N-завршетком.

 • Ĉu vi konas mian amikinon Anna? - Да ли познајете моју пријатељицу Ану?

  Anna је именовање 1}моје пријатељице, и свакако нема N-наставак овде.

 • Li renkontis Vigdís Finnbogadóttir. - Он је срео Vigdís Finnbogadóttir.

  Исландско име Vigdís Finnbogadóttir игра улогу објекта без есперантских завршетака.

 • Li renkontis Vigdíson Finnbogadóttir. - Он је срео Vigdíson Finnbogadóttir.

  Аутономију имају O-завршеци и N-завршеци. Често се есперантизује не само презиме личности, или се додаје O-завршетак неесперантском облику презимена, или се одбацује после тога име у оригиналној форми без есперантског завршетка. N-завршетак се тада користи само за презиме. То ипак није правило, само обичај. (Може се исто тако писати Vigdís-on са цртицом.)

 • Li renkontis prezidanton Vigdís Finnbogadóttir. - Он је срео председника Vigdís Finnbogadóttir.
Вратите се горе