Till sidans innehåll

Kvantitetsord beter sig ibland på ett särskilt sätt. Ord med kvantitetsbetydelse kan vara substantiv (multo, kelko och liknande), adjektiv (multa, pluraj och liknande), adverb (multe, sufiĉe och liknande), och adverbiella småord (pli, tiom och liknande).

Mängdsubstantiv

Kvantitetssubstantiv uppför sig som normala substantiv. Ofta bestäms de av ett da-uttryck, som visar av vad kvantiteten består.

 • Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - När jag reser någonstans tar jag aldrig med mig mycket bagage.

Grammatiskt är kvantitetsordet huvudord, men ur betydelsesynpunkt är da-uttrycket ofta viktigare. Ibland behandlar man substantivet i ett sådant da-uttryck som om det var huvudord.

 • Tiam grandega multo da vortoj fariĝus en la skribado tute nediferencigeblaj unu de alia. - Då skulle en stor myckenhet av ord bli helt osärskiljbara från varandra i skrift.

  Nediferencigeblaj syftar grammatiskt på multo, men har ändelsen J, eftersom det betydelsemässigt starkt syftar på vortoj. Faktum är att satsen skulle bli mycket konstig, om man sade nediferencigebla utan J, eftersom det efterföljande uttrycket unu de alia framtvingar idén om flera individer. Jämför med det här exemplet: Grandega multo da vortoj fariĝas tute senbezona por lernado. En stor myckenhet av ord blir helt onödig att lära sig.

I stället för multo och malmulto föredrar man ofta adverbformerna multe och malmulte.

Mängdadverb

Kvantitetsadverb uppträder ofta i satser som om de vore substantiv, fungerande som subjekt, objekt osv. I praktiken handlar det nästan bara om multe, sufiĉe, kelke och varianter av dem. Denna användning av kelke är dock mycket sällsynt numera.

 • En la kelo troviĝas multe da rubaĵoj. - I källaren fanns det mycket skräp.

  Multe är subjekt. Man kan också säga multo da rubaĵoj.

 • El ŝia buŝo eliris kelke da perloj kaj kelke da diamantoj. - Ur hennes mun kom det ut några pärlor och några diamanter.

  De två kelke är subjekt till eliris. Man kan säga kelko da perloj/diamantoj, men kelko används i praktiken aldrig. Nuförtiden använder man oftast kelkaj: kelkaj perloj, kelkaj diamantoj

 • La riĉulo havas multe da mono. - Den rike har mycket pengar.

  Multe är objekt, men det kan inte ta ändelsen N, eftersom det är ett adverb.

 • Mi havas sufiĉe da laboro. - Jag har tillräckligt med arbete.

På samma sätt kan man använda adverbliknande småord för mängd:

 • Ĉu vi scias, kiom estis da mortigitoj? - Vet du hur många de dödade är?

  Kiom är subjekt till estis.

 • Prenu tiom da mono, kiom vi volas. - Tag så mycket pengar som du vill.

  Tiom och kiom är objekt.

 • Pri tiom da feliĉo mi eĉ ne sonĝis, kiam mi estis ankoraŭ la malbela anasido! - Om så mycket lycka drömde jag inte ens när jag fortfarande var den fula ankungen.

  Tiom är ett pri-adverbial.

 • Restas ankoraŭ iom da problemoj. - Det återstår fortfarande lite problem.

  Iom är subjekt.

 • Observu pli da ordo! - Iaktta mer ordning!

  Pli är objekt.

 • Tro da kuiristoj kaĉon difektas. - För många kockar fördärvar gröten.

  Tro är subjekt.

När ett kvantitetsadverb har ett da-uttryck efter sig, kan det ofta verka som om adverbet inte alls är huvudord, utan att substantivet i det efterföljande da-uttrycket är huvudord. Ur betydelsynpunkt är da-uttrycket verkligen viktigare, men ur grammatisk synpunkt är alltså adverbet huvudord. Men när ett kvantitetsadverb + ett da-uttryck har en bestämning, då låter man normalt bestämningen syfta på da-uttrycket, även om detta inte är huvudord: Multe da akvo estis verŝita sur ĝin. Men om det saknas da-uttryck, kan man relatera bestämningen bara till adverbet, och följaktligen måste man använda en E-form: Multe estis farite.

Mängdadjektiv i stället för mängdadverb

Ofta kan man ersätta ett kvantitetsadverb med ett kvantitetsadjektiv. Då blir substantivet i da-uttrycket huvudord och da försvinner:

 • En la subtegmento troviĝas multaj malnovaj vestaĵoj....multe/multo da malnovaj vestaĵoj. - På vinden finns det många gamla kläder. ≈ ...mycket gamla kläder.
 • La riĉulo havas multan monon....multe/multo da mono. - Den rike har mycket pengar. ≈ ...en myckenhet av pengar.

Det är dock en nyansskillnad. Multaj och kelkaj används dels om individuella, särskilda saker, dels om en gemensam, icke-särskiljbar mängd. Multe och kelke kan användas bara om en osärskiljbar mängd. Man kan alltså inte säga: Kelke da homoj sentas sin la plej feliĉaj, kiam ili vidas la suferojn de siaj najbaroj. Man måste säga Kelkaj homoj..., eftersom det handlar om de känslor av varje person för sig.

Grad och mängd

Grad och mängd är olika saker, men ibland närmar de sig varandra.

Tre och multe

 • tre = "i hög grad, med stark intensitet"
 • multe = "i stor mängd, med lång varaktighet, ofta upprepat"

Vid adjektiv och adverb använder man nästan alltid tre, men man kan använda multe, när det klart handlar om kvantitet eller frekvens. Vid verb använder man oftare multe, eftersom det normalt handlar om frekvens, men man använder också tre när det handlar om grad eller intensitet.

 • Ĝi estas tre bona. - Den är mycket bra.
 • Tie troviĝas tre grandaj domoj. - Där finns väldigt stora hus.
 • Mi tre ŝatas Berlinon. = Mi intense ŝatas Berlinon. - Jag tycker mycket om Berlin. = Jag tycker intensivt om Berlin.
 • Mi tre amas ŝin. = Mi intense amas ŝin. - Jag älskar henne mycket. = Jag älskar henne intensivt.
 • Mi havas multe da mono. - Jag har mycket pengar.
 • Ŝi multe pensis pri tio. = Ŝi longe pensis pri tio. - Hon tänkte mycket på det. = Hon tänkte länge på det.
 • Kiu multe parolas, ne multe faras. - Den som talar mycket gör inte mycket.
 • Li tre multe helpis al mi. - Han hjälpte mig mycket.

  Tre beskriver multe. Multe beskriver helpis.

För att beskriva pli och tro använder man multe:

 • Ĝi estis multe pli granda ol antaŭe. - Den var mycket större än tidigare.
 • Ĝi fariĝis multe tro nigra. - Den blev alltför svart.

Kiel och tiel

Tabellorden kiel och tiel visar inte bara sätt utan också grad. Man använder dem på samma ställen som man skulle kunna använda tre:

 • Vi estas tiel bela, tiel bona kaj tiel honesta, ke mi devas fari al vi donacon. - Du är så vacker, så bra och så hederlig, att jag måste göra en donation till dig.

  Man kan säga: tre bela, tre bona kaj tre honesta.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Natten var så mörk att vi inte kunde sen någonting ens framför näsan.

  Det är möjligt att säga: tre malluma.

Kiom och tiom

Tabellorden kiom och tiom visar kvantitet. Man ska använda dem där man skulle kunna använda multe:

 • Mi volas tiom da terpomoj, kiom mi povas porti. - Jag vill ha så mycket potatis som jag kan bära.

  Man kan säga: volas multe och povas porti multe.

 • Ŝi tiom laboris, ke ŝi fariĝis ĉefo de la firmao. - Hon arbetade så mycket att hon blev firmans chef.

  Man kan säga: multe laboris.

Före multe föredrar man ofta tiom, eftersom multe är ett kvantitetsord: Nun li estis ja riĉa, havante tiom multe da mono. Antingen …havante tiel multe da mono. Eller ...havante tiom da mono.

"Tiom-kiom-ism"

Kiom och tiom används ibland om grad i stället för kiel och tiel, när man vill ge starkt eftertryck. Det är helt bra. Men en del esperantister använder systematiskt bara kiom och tiom i stället för kiel och tiel för att beteckna grad, som om de ständigt framhävde allt, exempelvis: Mi estas tiom forta, kiom vi. Jämför det med satsen enligt Fundamento: Mi estas tiel forta, kiel vi. En sådan "tiom-kiom-ism" är helt främmande för Fundamento och för Zamenhofs användning. Dessutom går tiom-kiom-isterna miste om möjligheten att använda tiom och kiom för att ge eftertryck.

Tillbaka till toppen