До змісту

Кількісні слова інколи поводять себе певним чином. Слова з кількісним значенням можуть бути іменниками (multo, kelko і т.п.), прикметниками (multa, pluraj і т.п.), прислівниками (multe, sufiĉe і т.п.), і адвербіальними словами (pli, tiom і т.п.).

Кількісні іменники

Кількісні іменники поводять себе як звичайні іменники. Часто вони описуються da-виразом, которий показує, з чого складається кількість:

 • Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Коли я кудись їду, я ніколи не беру з собою багато речей.

Граматичне кількісне слово є головним словом, але з точки зору сенсу da- виразу часто більш важливо. Інколи розглядають іменник такого da-виразу наче він головне слово:

 • Tiam grandega multo da vortoj fariĝus en la skribado tute nediferencigeblaj unu de alia. - Тоді велика кількість слів зробились би на письмі цілком не відрізнювальними одне від одного.

  Nediferencigeblaj граматично відноситься до слова multo, але має закінчення J, тому що воно по сенсу більше відноситься до vortoj.Фактично речення зробилось би дивним, якби б сказали nediferencigebla без J, тому що наступні вирази unu de alia нав'язують ідею більшості. Порівняйте з наступним прикладом: Grandega multo da vortoj fariĝas tute senbezona por lernado. - Велика кількість слів робиться цілком марним для вивчення.

Замість multo та malmulto частіше використовуються форми прислівники multe та malmulte.

Кількісні прислівники

Кількісні прислівники часто з'являються в реченнях наче вони є іменниками що відіграють роль підмета, доповнення і т.п. На практиці мова майже завжди йде про multe, sufiĉe, kelke та їх варіанти. таке використання kelke зараз зустрічається дуже рідко:

 • En la kelo troviĝas multe da rubaĵoj. - В підвалі знаходиться багато сміття.

  Multe є підметом. Можна також сказати multo da rubaĵoj.

 • El ŝia buŝo eliris kelke da perloj kaj kelke da diamantoj. - З її рота вийшло кілька перлин і кілька діамантів.

  Два kelke є підметом дієслова eliris. Можна було б сказати kelko da perloj/diamantoj, але kelko майже не використовується. Зараз частіше використовують kelkaj: kelkaj perloj, kelkaj diamantoj.

 • La riĉulo havas multe da mono. - Багач має багато грошей.

  Multe є доповненям, але воно не може отримати закіняення N, тому що є прислівником.

 • Mi havas sufiĉe da laboro. - Я маю достатньо роботи.

Схожі можна використовувати адвербальрі кількісні частки.

 • Ĉu vi scias, kiom estis da mortigitoj? - Ви знаєте, скількох було вбитих?

  Kiom є підметом estis.

 • Prenu tiom da mono, kiom vi volas. - Бери стільки грошей, скільки ти хочеш.

  Tiom та kiom є доповненнями.

 • Pri tiom da feliĉo mi eĉ ne sonĝis, kiam mi estis ankoraŭ la malbela anasido! - Про таке щастя я навіть не мріяв, коли я був ще не гарним каченя!

  Tiom є pri-обставиною.

 • Restas ankoraŭ iom da problemoj. - Залишилось ще декілька проблем.

  Iom є підметом.

 • Observu pli da ordo! - Дотримуйся більше порядку!

  Pli є доповненням.

 • Tro da kuiristoj kaĉon difektas. - Занадто багато кухарів псують кашу.

  Tro є підметом.

Коли кількісний прислівник має da-після себе, може показатись, що прислівник зовсім не є головним словом, і що іменник після da-виразу є головним словом. З точки зору сенсу da-вираз важливіше, але з точки зору граматики все ж прислівник головне слово. Але коли кількісний прислівник + da-вираз має опис, то зазвичай відносять опис до da-виразу, хоча він не є головним: Multe da akvo estis verŝita sur ĝin. Якщо не вистачає da-вираз, то можна віднести опис тільки до прислівника і отже потрібно використати Е-форму: Multe estis farite.

Кількісні прикметники замість кількісних прислівників.

Часто можна замінити кількісний прислівник прийменником. Тоді іменник da-вираз стає головним словом та da зникає:

 • En la subtegmento troviĝas multaj malnovaj vestaĵoj....multe/multo da malnovaj vestaĵoj. - На горищі знаходиться багато старого одягу.
 • La riĉulo havas multan monon....multe/multo da mono. - У багача багато грошей.

Однак є невелика різниця. Multaj та kelkaj використовуються то для індивідуальних, окремих речей, то для сувмісної нерозрізненої маси. Multe та kelke можливі для використання тільки для нерозрізненої маси. Таким чином неможна сказати: Kelke da homoj sentas sin la plej feliĉaj, kiam ili vidas la suferojn de siaj najbaroj. Потрібно говорити Kelkaj homoj..., тому що мова йдеться про почуття кожної людини окремо.

Ступінь та кількість

Ступінь та кількість - різні речі, але інколи виглядають однаково.

Tre та multe

 • tre = "в високій ступені, з сильною інтенсивністю"
 • multe = "в великій кількості, з довгою тривалістю, часто повторюючись"

З прикметниками та прислівниками майже завжди використовують tre, але можно використовувати multe, коли зрозуміло, що мова йдеться про кількість або частоту. З дієсловами частіше всього використовується multe, тому що мова зазвичай йде про кількість або частоту, але можна також використати і tre, коли мова йде про ступінь або інтенсивність:

 • Ĝi estas tre bona. - Воно є дуже добрим.
 • Tie troviĝas tre grandaj domoj. - Там знаходиться дуже багато будинків.
 • Mi tre ŝatas Berlinon. = Mi intense ŝatas Berlinon. - Мені дуже подобається Берлін.
 • Mi tre amas ŝin. = Mi intense amas ŝin. - Я дуже кохаю її.
 • Mi havas multe da mono. - У менеи багато грошей.
 • Ŝi multe pensis pri tio. = Ŝi longe pensis pri tio. - Вона багато думала про це.
 • Kiu multe parolas, ne multe faras. - Хто багато говорить, не багато працює.
 • Li tre multe helpis al mi. - Він багато допомагав мені.

  Tre описує multe. Multe описує helpis.

Для опису pli та tro використовуютьmulte:

 • Ĝi estis multe pli granda ol antaŭe. - Воно було набагато більше, ніж раніше.
 • Ĝi fariĝis multe tro nigra. - Воно стало занадто чорним.

Kiel та tiel

Табличні слова kiel та tiel показують не тільки спосіб, але і ступінь. Можна використовувати їх в тих же випадках, де використовується tre:

 • Vi estas tiel bela, tiel bona kaj tiel honesta, ke mi devas fari al vi donacon. - Ти така гарна, така хороша і така чесна, що я повинен зробити тобі подарунок.

  Можно сказати: tre bela, tre bona и tre honesta.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Ніч була такою темною, що я нічого не міг бачити, навіть мій ніс.

  Можна сказати: tre malluma.

Kiom та tiom

Табличні слова 1}kiom та tiom показують кількість. Їх можна використати в тих же випадках, що і multe:

 • Mi volas tiom da terpomoj, kiom mi povas porti. - Я хочу стільки картоплі, скільки можу унести.

  Можна сказати: volas multe та povas porti multe.

 • Ŝi tiom laboris, ke ŝi fariĝis ĉefo de la firmao. - Вона стільки працювала, що вона стала керівником фірми.

  Можна сказати: multe laboris.

Перед multe часто використовують tiom, тому що multe є кількісним словом: Nun li estis ja riĉa, havante tiom multe da mono. Або …havante tiel multe da mono. Або ...havante tiom da mono.

"Tiom-kiom-ізм"

Kiom та tiom інколи використовуються для показника ступені замість kiel та tiel, коли хочуть цю ступінь підкреслити, зробити на ній акцент. І це буде правильно. Але деякі есперантисти систематично використовують лише kiom и tiom замість kiel та tiel, аби показати ступінь, начебто вони завжди роблять на цьому акцент, напр.: Mi estas tiom forta, kiom vi. Порівняйте з основним реченням: Mi estas tiel forta, kiel vi. Такий "tiom-kiom-ізм" є чужим для "Фундамента мови Есперанто" та варіанта мови, котрим користувався Заменгоф. Крім того tiom-kiom-істи втрачають можливість використати tiom та kiom для того, аби емоційно прикрасити мову і зробити акцент зі ступеню.

Назад до початку