Tartalom

Pli, plej

Hogy megmutassuk az összehasonlítás fokát, használjuk pli és plej, amelyek rendszerint melléknevek és határozószavak mellett állnak, de más szavak mellett is állhatnak.

Pli

Pli mutatja, hogy az ábrázolt tulajdonság, mód, cselekvés stb. valamit felülmúl, amivel összehasonlítunk. Hogy megmutassuk, mit múl felül pli-kifejezés, használjuk ol szót:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - A papír nagyon fehér, de a hó még fehérebb.

  A hó fehérsége felülmúlja a paír fehérségét.

 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. - Frissebb kenyerem van, mint neked.

  A kenyerem frissessége felülmúlja a kenyered frissességét.

 • Nu, iru pli rapide! - Na, menj gyorsabban!

  Gyorsaságod múlja felül a jelenlegi gyorsaságodat.

 • Du homoj povas pli multe fari ol unu. - Két ember többet tehet, mint egy.

  Azt a mennyiség, amelyet két ember tud végezni, felülmúlja az a mennyiség, amelyet egy ember tud elvégezni.

 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. - A testvérem azt mondta Stefanónak, hogy jobban szereti őt, mint saját magát.

  A testvér szereti mind Stefanót, mind saját magát, de a Stefano íránti szeretete felülmúlja az önszeretetét.

 • Mieno lia montris pli suferon, sed ne koleron. - Az arca jobban mutatott szenvedést, de nem haragot.

  Az arc különböző dolgokat mutatott, de a szenvedéseket jobban.

 • Ĝi eĉ unu minuton pli ne povus elteni. Pli = pli longe. - Egy percet sem bírna ki az. Pli = tovább.
 • Restas ĉirkaŭ dek personoj, ne pli. Pli = pli multaj. - Körülbelül tíz személy marad, nem több.

Ne keverd a pli szót a plu szóval, ami azt jelenti, hogy a cselekvés vagy állapot nem szűnik meg, hanem tovább tart. Plu időhatározó szó: Tenu ankaŭ plu ĝin en sekreto. = Ne ĉesu teni ĝin en sekreto. (Tartsd továbbra is titokban!) Daŭrigu teni ĝin en sekreto. Ni ne ĉesis labori, sed plu faris niajn taskojn. Mi plu amos vin ĝis la morto. (Továbbra is szeretni foglak a halálig.)

Pli csak akkor jelölhet időt, ha más időhatározó szó is jelen van, vagy beleérthető a mondatba:

 • Li rakontis plu. = Li daŭrigis sian rakontadon. - Tovább mesélt. = Folytatta az elbeszélését.
 • Li rakontis pli. = Li rakontis pli multe da aferoj. - Többet mesélt. = Több dolgot elmesélt.
 • Li ne vivos plu. = Li ne vivos pli longe. - Ő már nem fog élni. = Nem él már tovább.
 • Mi pensas, ke ĝi estos konstruata pli [longe] ol tri jarojn. - Gondolom, hogy ezt majd három évnél tovább fogják építeni.

  Itt nem lehet plu, mert ol-kifejezés következik, amihez pli vagy más hasonló szó jár.

Plej

Plej azt mutatja meg, hogy az ábrázolt minőség, mód, cselekvés stb. minden mást felülmúl, amelyekkel összehasonlítunk. Lehet minden más létező, vagy minden más az összefüggéstől függően:

 • Aŭgusto estas mia plej amata filo. - Aŭgusto a legkedveltebb fiam.

  Nincs fiam, akit jobban szeretnék.

 • Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon, kiu estis en la loĝejo. - Fogta a legszebb ezüstvázát, amely a lakásban volt.

  Szebb váza ott nem volt.

 • Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo. - Nagyon lobbanékony és gyakran a legkisebb apróság miatt is felidegesedik.
 • Li ekaŭdis bruan tonon, kiu povis ektimigi la koron eĉ de plej kuraĝa viro. - Meghallott egy zajos hangot, amely még a legbátrabb férfi szívét is megijeszti.
 • Plej multe li amas, ke oni lin bone akceptu, ke la regalado estu bona. = Li plej amas, ke... - A legjobban azt szereti, hogy jól fogadják őt el az emberek, hogy az ajándékozás jó legyen. = A leginkább azt szereti, hogy...

Hogy utaljunk arra a csoportra, amelyen belül érvényes a plej-kifejezés, rendszerint az el elöljárószót használjuk: Ŝi estas la plej saĝa el ĉiuj, kiujn mi konas. (Ő a legbölcsebb azok közül, akit ismerek.) Utalni lehet még arra, ahol a plej-kifejezés érvényes, az en, sur, inter vagy más helyhatározói elöljárószókkal: Ĝi estas la plej alta montaro en Azio. (Az a legmagasabb hegység Ázsiában.)

Amikor pontosan két dolgot hasonlítunk össze, eltűnik a különbség a la pli és la plej között. Ha az egyik dolog nagyobb, mint a másik, akkor automatikusan a legnagyobb közülük:

 • Ĝi estas la pli bona el la du. = Ĝi estas la plej bona el la du. - Az a jobb a kettő közül. = Az a legjobb a kettő közül.

Ha azt mondjuk la pli, rendszerint csak két összehasonlított dolog lehet és nem szükséges az 'el la du' (kettő közül) kifejezés.

 • Ŝi estas la pli aĝa. = Ŝi estas la plej aĝa el la du. - Ő az idősebb. = Ő a legidősebb a kettő közül.

De néhány kontextusban nem feltétlenül csak kettő van: Ĉu tiu estas unu el viaj malpli aĝaj fratinoj? Ne, ŝi estas la pli aĝa. (Ez az egyik kevésbé idős nővéred?) Ő az a (személy) a sok nővérem közül, aki nálam idősebb.

Sokan úgy gondolják, hogy akkor kell használni la pli, amikor két dolgot hasonlítunk össze és ekkor la plej nem helyes. Ez esetben gyakran szebb, ha la pli kifejezést használjuk.

Malpli, malplej

Összehasonlításhoz lehet használni a malpli és malplej alakokat is:

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia....pli malfreŝa... - A kenyered kevésbé friss, mint az enyém. ≈ ...régibb...
 • La amaso kuris malpli rapide ol la veturilo, kiu ruliĝis tre rapide....pli malrapide... - A tömeg kevésbé olyan gyorsan futott, mint az a jármű, amely nagyon gyorsan gördült. ≈ ...lassabban...
 • Ĝuste tie troviĝas unu loko, kiu, estante malplej facile komprenebla, malplej bone aperis en la traduko....plej malfacile... ...plej malbone... - Pontosan ott van egy hely, amely, mivel a legkevésbé könnyen érthető, a legkevésbé jól jelent meg a fordításban. ≈ ...legnehezebben... ...legrosszabban...
 • Tiu estas la malplej taŭga el ĉiuj....plej maltaŭga... - Ez a legkevésbé alkalmas mindegyik közül. ≈ ...a legalkalmatlanabb.
 • Li estas la malpli aĝa frato (el la du fratoj)....la pli juna... - Ő a kevésbé annyira idős testvér (a két testvér közül). ... a fiatalabb...

Néha a MAL előképzőt tetszés szerint lehet mozgatni az ilyen mondatokban, de gyakran csak árnyalati különbségek vannak. A különbség még nagyon nagy is lehet: Li estas malpli bela ol vi. Li estas pli malbela ol vi. Az első változat a bók. A második zaklatás.

Kiel eble plej

A kiel eble plej (a lehető leg-) azt a szándékot mutatja, hogy valamit maximalizálunk. Azt jelöli, hogy minden lehetőséget használjunk ki ahhoz, hogy a legmagasabb fokot elérjük:

 • La vortaro devis havi amplekson kiel eble plej malgrandan. - A szótárnak a lehető legkisebb terjedelműnek kellett lennie.

  Minél kisebb, annál jobb.

 • Diru kiel eble plej rapide, per kio mi povas esti utila al vi! - Mondd meg a lehető leggyorsabban, mivel lehetek a szolgálatodra!

  Használd a maximális sebességet!

Másik népszerű változat plejeble: Faru tion plejeble rapide!

Ne keverd a kiel eble plej kifejezést a kiom eble (plej/pli) kifejezéssel, amelynek korlátozó értelme van. Míg kiel eble plej a maximumra irányul, kiom eble (pli/plej) arra utal, hogy a lehetőségeknek korlátai vannak:

 • Estas dezirinde ke ĉiuj uzu la novajn vortojn kiom eble egale. - Kívánatos, hogy mindenki használja az új szavakat lehetőség szerint egyenlően.

  Teljes egyenlőség valószínűleg nem lesz lehetséges.

 • Mi kiom eble evitas tiun vorton. = Mi vere provas eviti tiun vorton, sed povas esti, ke tio ne ĉiam eblas. - Amennyire csak lehetséges, kerülöm ezt a szót. = Tényleg megpróbálom elkerülni ezt a szót, de lehet, hogy ez már nem lehetséges.
 • Li devas — kiom tio estas ebla — uzi lingvon kiom eble plej neŭtralan. - Neki -- amennyire ez lehetséges -- a lehető legsemlegesebb nyelvet kell használnia.

Másik változat korlátozó értelemmel laŭeble plej

Kiel és ol

A kiel és ol szavakkal utalhatunk arra, amivel összehasonlítunk. Ilyen használatban a kiel és ol hasonlít az elöljárószavakhoz, de az alárendelő kötőszavakhoz is hasonlít. Azt is mondhatjuk, hogy saját kategóriát képez: összehasonlító szavak.

A kiel-lel egyenrangú összehasonlítást alkotunk, ami azt jelöli, hogy valami hasonlít valamire. Kiel együttműködhet a TI-szóval vagy sama/same kifejezéssel, de gyakran az ilyen szavakat csak beleértjük:

 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Ez a régi kenyér kemény, mint a kő.

  A kenyér keménysége hasonlít a kő keménységéhez.

 • Ŝiaj okuloj estis kiel du steloj. = Ŝiaj okuloj similis al du steloj. - A szemei olyanok voltak, mint két csillag. = A szemei két csillaghoz hasonlítottak.
 • Nia regimentestro estas por siaj soldatoj kiel bona patro. - Tábornokunk a katonái számára olyan, mint egy jó apa.
 • Mi ĝojas, ke vi havas tian saman opinion, kiel mi. - Örülök, hogy ugyanaz a véleményed, mint nekem.
 • Li estis kiel senviva. = Lia eco similis al senviveco. - Élettelennek tűnt. = A tulajdonsága hasonlított az élettelenséghez.
 • Sentu vin tute kiel hejme. - Érezd magad úgy, mint otthon.
 • Diskuti kun li estas same senutile, kiel draŝi venton. - A vele való vita ugyanúgy haszontalan, mint a szélkergetés.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem. - Úgy gondoskodom róla, mint ahogy magamról gondoskodom.
 • La afero ne estas tia, kiel oni pensas. - A dolog nem olyan, mint gondolnánk.

Az ol szóval középfokú összehasonlításokat végzünk, ami azt mutatja meg, hogy valami különbözik valam itől. Ol rendszerint együttműködik a plivel, malplivel, malsama, malsame szavakkal, az alia vagy alie szavakkal.

 • Lakto estas pli nutra, ol vino. = Lakto malsimilas al vino laŭ la nutreco. - A tej táplálóbb, mint a bor. = A tej tápérték szerint eltér a bortól.
 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. = Se oni komparas kun vi (kun la pano, kiun vi havas), mi havas pli freŝan panon. - Frissebb kenyerem van, mint neked. = Ha hozzád hasonlítom (a kenyeredhez), akkor frissebb kenyerem van.
 • Vi estas pli ol beleta, vi estas bela! - Több, mint egy kicsit szép vagy, te szép vagy!
 • Ŝi estis ankoraŭ pli bela ol antaŭe. - Szebb volt, mint még korábban.
 • Pli bone ne fari, ol erari. - Jobb nem megtenni, mint tévedni.
 • Ĝi estis al mi pli kara, ol mi povas diri. - Nem kedvesebb, mint amit el tudok mondani.

A preferi ige esetében (prefere, prefero stb.) kifejezhetjük azt, amit nem kedvelün k valam ilyen szóval. A főnévi igenév előtt ol használjuk, néha anstataŭ. Főnév vagy névmás előtt rendszerint al, használjuk, de antaŭ, kontraŭ és anstataŭ is használható:

 • Tiam Dio inspiris al mi la ideon ekbruligi mian liton, prefere neniigi mian domon per fajro, ol permesi, ke la granda amaso da homoj mizere pereu. - Akkor Isten felkeltette bennem azt a gondolatot, hogy az ágyamat gyújtsam fel, inkább, minthogy tűz által semmisítsem meg a házamat, mintsem megengedjem, hogy egy nagy embertömeg nyomorúságosan elvesszen.
 • Mia edzino preparas manĝojn, kiujn mi certe preferas al la manĝoj el la kuirejoj de la plej bonaj hoteloj. - A feleségem olyan ételeket készít, amelyeket biztosan jobban szeretek a legjobb szállodák konyháiból származó ételeknél.
 • Li ne atentas la vizaĝon de princoj, kaj ne preferas riĉulon antaŭ malriĉulo. - Nem figyeli a hercegek arcát és nem helyezi a gazdagot a szegény elé.
 • Preferos la morton ol la vivon ĉiuj restintoj. = ...ol elekti la vivon... - Minden itt maradt jobban fogja szeretni a halált, mint az életet. = ... minthogy az életet válassza...

  {1{Ol az értelem szerinti főnévi igenévre vonatkozik. Ezért használjuk ol.

Kiel és ol a jelölőkkel

Ha összehasonlító kiel vagy ol után jelöletlen főnévi mondatrész (vagy névmás) az összehasonlítás a mondat alanyára vonatkozik. A kiel-dolog vagy ol-dolog valamilyen formában alany a mondatban. Ilyen kiel-kifejezés vagy ol-kifejezés szintén megfelelhet más mondatbeli szerepnek, amely ne legyen jelölve, pl. állítmány.

Ha egy ilyen összehasonlító kifejezést tárgyként vagy kiegészítőként értelmezünk, akkor jelölőt kell használnunk:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. - Őt választottam elnökként.

  Beleértett gondolat: Prezidanto elektis lin. Az elnök én voltam, a mondat alanya.

 • Mi elektis lin kiel prezidanton. - Elnöknek választottam őt.

  Beleértett gondolat: Mi elektis prezidanton. Az elnök ő lett, a mondat tárgya.

 • Li amos sian landon pli ol ĉiuj aliaj landoj. (Ĉiuj aliaj landoj amos lian landon malpli.) - Az országát jobban szereti minden más országnál. ( Minden más ország kevésbé szereti az ő országát.)
 • Li amos sian landon pli ol ĉiujn aliajn landojn. (Li amos ĉiujn aliajn landojn malpli.) - Az országát jobban szereti, mint minden más országot. (Minden más országot kevésbé szeret.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ni. (Ni lumis malpli hele.) - Ott a Nap sokkal világosabban világított, mint mi. (Kevésbé voltunk olyan fényesek.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ĉe ni. (Ĉe ni la suno lumis malpli hele.) - Ott a Nap sokkal világosabban világított, mint nálunk. (Nálunk a Nap kevésbé olyan világosan világít.)
 • Li uzas Esperanton, kiel sekretan lingvon. (Li uzas sekretan lingvon.) - Eszperantóul beszél, mint egy titkos nyelven. (Titkos nyelvet használ.)
 • Ŝi havas multe da ne-Esperantistoj kiel amikojn. (Ŝi havas amikojn.) - Sok nem eszperantistái vannak neki, mint barátok. (Vannak barátai.)
 • Al vi kiel al esperantistoj mi volas nur diri, ke terure altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la interpopolaj muroj. (Mi diros tion al esperantistoj.) - Nektek, mint eszperantistáknak csak azt szeretném mondani, hogy szörnyen magasak és vastagok még a népek közötti falak. (Ezt eszperantistáknak fogom mondani.)
 • Estis tie tiel lume, preskaŭ kiel dum la tago. (Dum la tago estas tiel lume.) - Ott olyan világos volt, majdnem mint nappal. (Napközben van ilyen világos.)
 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. (Li amas sin mem.) - A testvérem azt mondta Stefanónak, hogy őt jobban szereti, mint saját magát. (Ő saját magát szereti.)
 • Estas ja pli bone havi ion, ol nenion. (Oni povus havi nenion.) - hiszen jobb birtokolni valamit, mit semmit. (Lehet semmit is birtokolni.)
 • Neniam mi amis lin pli multe, ol en la tago, kiam li de tie ĉi forveturis. (En tiu tago mi amis lin multe.) - Soha sem szerettem őt jobban, mint azon a napon, amikor innen elutazott. (Azon a napon nagyon szerettem őt.)
 • Antono devis pensi pri io alia ol pri sia ama aflikto. (Li ne pensu nur pri sia ama aflikto.) - Antonónak valami másra kellett gondolnia, mint a szerelmi bánatára. (Ne gondolkodjon csak a saját szerelmi bánatán.)

Néha a kiel-kifejezés vagy az ol-kifejezés csak a szó jelzőjére vonatkozik. Ha egy ilyen jelzőnek -N végződése van az összehasonlító kifejezés ne kapjon -N végződést, mert az összehasonlító kifejezés nem tárgyként szerepel a mondatban.

 • Li uzas domon grandan kiel palaco.Li uzas domon. La domo estas granda kiel palaco. - Palotaként használ egy házat. = Van háza. A ház olyan nagy, mint egy palota.

  Az összehasonlítás csak a ház nagyságára utal. Vö. Li uzas grandan domon kiel palacon. (Li uzas palacon. [Olyan nagy háza van, mint egy palota.])

 • Mi neniam renkontis homon (tian) kiel ŝi.Mi ne renkontis homon, kiu estas simila al ŝi. - Soha sem találkoztam olyan emberrel, mint ő. = Nem találkoztam hozzá hasonló nővel.
 • Ĝi havas du okulojn tiel grandajn, kiel du tasoj.La okuloj estas tiel grandaj kiel du tasoj. - Két akkora szeme van, mint két csésze. = Szemei olyan nagyok, mint két csésze.
 • Li lernis gravajn lingvojn, kiel la Angla lingvo kaj la Franca. (La Angla lingvo kaj la Franca estas tiaj gravaj lingvoj.) - Fontos nyelveket tanult meg, mint az angol nyelv és a francia nyelv. (Az angol nyelv és a francia ilyen fontos nyelvek.)

  Az angol és a francia olyan nyelvfajtákra példák, amelyeket ő megtanult. Talán nem pont ezeket tanulta meg.

 • Mi havas alian proponon, ol la ĵus prezentita. (Mia propono estas alia, ol la ĵus prezentita.) - Más javaslatom van, mint az épp bemutatott. (A javaslatom más, mint az imént bemutatott.)
 • Li havas korpon pli larĝan ol alta. = ... pli larĝan ol ĝi estas alta. - Inkább szélesebb, mint magas teste van. = ... szélesebb, mint amennyire magas.

Azonosító és szerepjelölő kiel

Rendszerint az összehasonlító kiel hasonlóságot mutat (...tia kiel..., ...tiel kiel... stb., de néha azonosságot vagy szerepet jelöl. Ekkor kiel azt jelenti: vminek a szerepében, mint stb.

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. = ...estante prezidanto. ...en mia rolo de prezidanto., ...ĉar mi estas prezidanto. - Elnöknek választottam őt. = ... elnök minőségben. ... elnöki szerepemben, mivel elnök vagyok.
 • Ŝi estus bona por mi kiel edzino! = ...estante edzino! ...en edzina rolo! - Jó lenne nekem feleségnek! = hogy feleség legyen! ... feleség szerepében!
 • Li naskiĝis kiel Franco, sed mortis kiel homarano. - Franciaként született, de egy emberiséghez tartozóként ('homarano') halt meg.

  Francia volt, amikor született, de homarano (egy emberiséghez tartozó) volt, amikor meghalt.

Csak a kontextus mutathatja meg, a kiel hasonlóságot, azonosságot vagy szerepet jelöl.

Összehasonlító kifejezések — rövidített mondatok?

Gyakran helyettesíthető az összehasonlító kiel-kifejezés egy teljes tagmondattal, de nem mindig lehet:

 • Li uzas sian hejmon kiel laborejon.Li uzas sian hejmon (tiel), kiel oni uzas laborejon. - Az otthonát munkahelyként használja. →Az otthonát (úgy), mint ahogy munkahelyet használnak.

  A teljes kiel-mondatnak ugyanaz a jelentése, mint az összehasonlító kiel-kifejezésnek.

 • Mi elektis ŝin kiel prezidanton.Mi elektis ŝin (tiel), kiel oni elektas prezidanton. - Elnöknek választottam őt. → Olyan minőségbe választottam őt, mint elnök.

  A teljes kiel-mondatnak más jelentése van, mint az összehasonlító kifejezésnek. Az összehasonlító kifejezés arról az állásról tájékoztat, amelyet kapott. A kiel-mondat azt a módot jelöli, amelyben megválasztották.

Az összehasonlító kiel-kifejezések így nem (mindig) rövidített tagmondatok.

Egyesek azt gondolják, hogy mindig használjuk azt a KI-szavat, amelyet teljes mondatban is használnánk. Ekkor gyakran használnák kia(j)(n) a kiel helyett, hogy alapfokú összehasonlítást jelöljenek. Ilyen használat nem hagyományos és kerülendő. Aztán még néha nagyon nem elegáns is:

 • Li vizitis tiajn urbojn, kia estas Parizo. - Olyan városokat látogatott meg, mint Párizs.Li vizitis (tiajn) urbojn kia Parizo.

  Inkább mondd: Li vizitis (tiajn) urbojn kiel Parizo.

 • Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi loĝas. - Ugyanabban a városban lakik, amelyben én lakom.Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi.

  Inkább mondd: Li loĝas en la sama urbo kiel mi.

 • Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi naskiĝis. - Ugyanazon a napon született és ugyanazon a helyen, amikor és ahol én születtem.Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi.

  Inkább mondd: Li naskiĝis en la sama tago kaj (en la sama) loko kiel mi.

 • Emilio havis sur si eĉ la saman veston, kiun ŝi tiam havis sur si. - Emiliónak még ugyanaz a ruha is volt rajta, amelyet akkor viselt.Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiun tiam.

  Mondd, mint Zamenhof: Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiel tiam.

Ha egy összehasonlító kifejezés teljes tagmondat, akkor bevezethető kia, kiu, kiam stb. szavakkal, de ha egy összehasonlító kifejezés csak egy mondatrész (vagy néhány mondatrész állítmány nélkül) szerepét tölti be, akkor használjuk az összehasonlító kiel.

Kvazaŭ

Alapfokú összehasonlítás esetén használhatjuk kvazaŭ az összehasonlító kiel helyett, ha a hasonlóság csak látszólagos, irreális, és ezt szeretnénk hangsúlyozni:

 • Dum momento li staris senmova, kvazaŭ ŝtoniĝinta. - egy pillanatig mozdulatlanul állt, mintha megkövült volna,

  Nem igazán kövült meg.

 • Silente li migris tra la lando, kiu aperis al li kvazaŭ abunda fruktoĝardeno. - Csendben vándorolt azon az országon keresztül, amely bőséges gyümölcsöskertnek tűnt neki.
 • Ĉiu statuo sur la riĉaj sarkofagoj ŝajnis kvazaŭ ricevinta vivon. - A gazdag szarkofágokon látható minden szobor úgy tűnik, mintha életre kelt volna.

Néha lehet használni -N végződést (vagy más jelet) az összehasonlító kvazaŭ után, mint az összehasonlító kiel után is: Tiesto ellopta Atreo fiát és őt szinte a sajátjaként nevelte fel.

Vissza a tetejére