Tartalom

Helyhatározói elöljárószavak egy helyzetet jelölnek térben, felületen, egy vonalban stb. Többüket időhatározóként is használjuk, mert gyakran képzünk időt egymás után. Más gondolatokat is jelölhetünk átvitt értelemben pozícióként. Egyes helyhatározói elöljárószavaknál a helyhatározói jelentés az alapjelentés, míg más jelentések gyakrabban fordulhatnak elő a gyakorlatban.

antaŭ
A pozíció amellett az oldal mellett, amely a beszélőhöz legközelebb áll, vagy amellett az oldal mellett, amelyik a legfontosabb: Antaŭ la domo staras arbo. (A ház előtt áll egy fa.) Az ember vagy állat elülső oldala az arc és a szemek oldala: Li haltis antaŭ ŝi. (Megállt előtte.)
Pozíció egymásutániságban: pozíció, amelyet egy másik pozíció követ: Mi iras antaŭ vi. (Előtted megyek.)
Idő egy másik időnél korábban: Antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon. (Három nappal ezelőtt látogattam meg az unokatestvéredet.)
malantaŭ
Az ellentétes oldal melletti pozíció az elülső oldalhoz képest: Li estis kaŝita malantaŭ kurteno. (A függöny mögött rejtették el.) Tuj malantaŭ si ŝi aŭdis viran voĉon. (Mindjárt maga mögött hallott egy férfihangot.)
apud
Pozíció valaminek az oldalán. Rendszerint a jobb vagy bal oldalról van szó (nem az elülső vagy a hátsó): Apud la skribotablo estis paperkorbo. (Az íróasztal mellett volt egy papírkosár.) Li staris tutan horon apud la fenestro. (Egész órán keresztül az ablak mellett állt.)
ĉe
Nagyon közeli (érintkezve vagy érintés nélkül). A ĉe jelentése a szövegkörnyezet szerint változik. Gyakran ĉe csak a helyet mutatja meg általában a pozíció pontosítása nélkül: Ĉe la angulo de la strato ŝi haltis. (Az utca sarkán állt meg.) La gastoj tranoktos ĉe mi (= en mia hejmo). (A vendégek nálam fognak megszállni (= az otthonomban).
Időbeli nagy közelség: Ĉe la komenco de la tagiĝo la arbaro aperis bele kovrita de prujno. (A pirkadat kezdetekor az erdő szépen dérrel fedettnek látszott.)
ĉirkaŭ
Pozíció valaminek minden oldala mellett: La rabistoj sidis en rondo ĉirkaŭ la fajro. (A rablók körben ültek a tűz körül.)
Megközelítőleges idő: Ĉirkaŭ la mateno la ventego finiĝis. (Reggel körül elállt a tornádó.)
ekster
Pozíció valamin kívül, valaminek a (külső) oldala mellett: Mi staras ekster la domo, kaj li estas interne. (A házon kívül állok,és ő bent van.)
en
Belső pozíció: En la ĉambro estis tri virinoj. (A szobában három nő volt.)
Hely, amelyet térként látunk, bár a valóságban inkább felülethez hasonít: La rusoj loĝas en Rusujo. (Az oroszok Oroszországban élnek.)
Időintervallum, amelynek keretében valami történik. Az időszak "belseje" a szakasz kezdete és vége között van: En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la palan lunon kaj la belajn stelojn. (Nappal látjuk a fényes napot, és éjszaka látjuk a sápadt holdat és a szép csillagokat.)
inter
Pozíció, amelynek oldalai mellett két vagy több más dolog is van: Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono. (A kandallón két fazék között áll egy vasüst.)
Választhatók (két vagy több): Ni elektis inter Ĉina restoracio kaj Itala restoracio. (Egy kínai és egy olasz étterem közül választottunk.)
Egy csoporthoz tartozás: Inter miaj amikoj estas multaj Sud-Amerikanoj. (A barátaim között sok dél-amerikai van.)
Hozzávetőleges időpont egy idő után, és egy másik előtt: Estis inter la sepa kaj oka horoj vespere. (Este hét és nyolc óra között volt.)
kontraŭ
Valaminek a pozíciója, amelynek elülső része valami más dolog felé néz, főleg annak elülső oldalához. A két dolog tehát egymással szemben van a két dolog közötti üres térrel: La reĝo sidis sur sia reĝa trono kontraŭ la enirejo de la domo. (A király a királyi trónján ült a ház bejáratával szemben.)
Valami, ami valami felé mozog annak valamire irányuló elülső felével: Ili promenis man-en-mane kontraŭ la leviĝanta suno. (Kéz a kézben sétáltak a felkelő nappal szemben.)
Ellenségesség, kedvezőtlenség, negativitás stb.: Mi ne devas agi kontraŭ mia konscienco. (Nem kell a lelkiismeretemmel szemben cselekednem.)
Valami, amit cserébe adunk vagy kapunk: Ili donas konsilojn kontraŭ kontanta pago. Rendszeres átutalás ellenében adnak tanácsokat.)
post
Más időnél későbbi idő: Post tri monatoj ili geedziĝos. (Három hónap múlva megházasodnak.)
Egy másikat követő pozíció: Ili staris en vico unu post la alia. (Sorban egymás után álltak.)
Vminek a hátuljánál: Ŝi aŭdis post si brueton. (Hallott maga mögött egy kis zajt.) Ma már rendszerint malantaŭ ilyen esetekben.
preter
Hely, amelynek oldalánál mozgás történik. A mozgás rendszerint továbbhalad ettől a helytől: Li pasis preter mi sen saluto. (Köszönés nélkül haladt elmellettem.)
sub
Hely, amely alacsonyabb, mint valami, amely többé-kevésbé közvetlenül felette van. Sub jelentése leggyakrabban 'malsuper'. Akkor az, ami alacsonyabban van, rendszerint nem érintkezik azzal, ami felette van: Ĝi kuŝas sub la tablo. (Az asztal alatt van.) Egyes esetekben sub jelentése 'malsur', ekkor az alább lévő dolog érinti azt, ami felette van: Sekaj folioj krakis sub liaj piedoj. (Száraz falevelek ropogtak a lábai alatt.)
Hely, amelyet, valami fed, függetlenül attól, hogy melyik dolog magasabb: Ŝi portas la libron sub la brako. (A könyvet a karja alatt viszi.)
super
Hely, amely magasabb vmi másnál és többé-kevésbé közvetlenül alatta van. A két hely között rendszerint tér van, ezért nem érintkeznek egymással: Super ni briletas la steloj. (Felettünk ragyognak a csillagok.) Némely esetben van érintkezés, de annyira jelentéktelen, hogy nem is vesszük észre: Super la tero sin trovas aero. (A föld fölött levegő van.) Ha lényeges érintkezés van használjuk sur.
Lefedés magasság vagy érintkezés megkülönböztetése nélkül: Ŝiaj longaj blondaj haroj pendis super ŝia nuko. (Hosszú szőke haja a tarkója fölött volt.)
sur
Hely vminek a felületén. Rendszerint támaszkodás, rögzítettség, hozzányomás, érintőleges fedés, vagy vmi más mód. A leggyakrabban sur olyan érintkezéses pozíciót jelöl, amely magasabban van, mint az érintett felület: Sur la tero kuŝas ŝtono. (A földön van egy kő.) De sur jelölhet felületen levő pozíciót tekintet nélkül a magasságra: Meze sur la muro pendis portreto. (Középen a falon volt egy kép.)
tra
Hely, amelyen belül mozgás történik. A mozgás a dolgon kívül kezdődik, belemegy abba és továbbhalad a dolog másik széléig. A mozgás az egyik szélnél is kezdődhet és tarthat a másik szélig. A mozgás messze továbbhaladhat a helytől, vagy benne maradhat továbbhaladás nélkül a szövegösszefüggés szerint: Tra la fenestro la vaporo iras sur la korton. (Az ablakon át megy ki a gőz az udvarra.) La akvo fluas tra tubo. (A víz a csövön keresztül folyik.) Gyakran mégis a mozgás nem szigorúan véve az egyik oldaltól a másikig megy, hanem össze-vissza egy helyről a másikig a dolgon belül: La soldatoj kondukis la arestitojn tra la stratoj. (A katonák a letartóztatottakat az utcákon keresztül vezették el.)
Egész idő alatt végig: Ili festis tra la tuta nokto. (Egész éjjel ünnepeltek/buliztak.)
trans
"sur la alia flanko de" (vminek a másik oldalán) pozíció. Trans akkor használjuk, amikor az adott dolog felett vagy azon rajta kell mennünk, hogy a másik oldalt elérjük: Li loĝas trans la strato. (Az utcán túl lakik.)
maltrans
A "sur ĉi tiu flanko de" (vminek ezen az oldalán) pozció. Nagyon-nagyon ritkán használjuk maltrans. Szokásosabb a ĉi-flanke de (vminek ezen az oldalán): Prefere restu maltrans la rivero. = Prefere restu ĉi-flanke de la rivero. (Inkább maradj a folyónak ezen az oldalán!)

Gyakran használunk helyhatározói elöljárószavakat az irányjelölő -N végződéssel, hogy egy adott pozíció/hely irányába történő mozgásra utaljunk.

Vissza a tetejére