Към съдържанието

Непряката реч представлява подчинено изречение, което преразказва нечие изказване, мнение, решение, въпрос, забележка и др, затова често се налага да се промени структурата на първоначалното изречение или мисъл. Пряката реч се различава от непряката реч по това, че тя е неизменен цитат, който не е подчинено изречение и който не трябва да има подчинителен съюз. Пряката реч се въвежда с двоеточие и се поставя в кавички.

Пряка реч: Petro diris: "Mi volas doni ion al vi." - Петро каза: „Искам да ти дам нещо.“
Непряка реч: Petro diris, ke li volas doni ion al mi. - Петро каза, че иска да ми даде нещо.
Пряка реч: Karlo demandis: "Ĉu vi volas iri kun mi?" - Карло попита: „Искаш ли да дойдеш с мен?“
Непряка реч: Karlo demandis, ĉu mi volas iri kun li. - Карло попита дали искам да отида с него.

Непряката реч обикновено е ke-изречение или подчинено въпросително изречение. Такова подчинено изречение най-често изпълнява ролята на подлог на глаголи като diri ('казвам'), krii ('крещя'), pensi ('мисля'), scii ('знам'), decidi ('решавам'), skribi ('пиша'), kompreni ('разбирам'), rimarki ('отбелязвам'), vidi ('виждам'), demandi ('питам'), voli ('искам'), aŭdi ('чувам') и т.н. Напр. Li diris, ke li estas feliĉa. (Той каза, че е щастлив.) Ŝi pensis, ke ŝi estas feliĉa. (Тя си мислеше, че е щастлива.)

Непряката реч се явява допълнение на думи като penso ('мисъл'), decido ('решение'), demando ('въпрос'), timo ('страх') и др. Напр. Li havis la penson, ke li estas feliĉa. (Осени го мисълта, че е щастлив.) La decido estis, ke Petro estu prezidanto. (Решението бе Петро да бъде председател.) Ili faris la demandon, ĉu ili povas partopreni. (Зададоха въпроса дали могат да участват.)

Непряката реч се явява подлог на ŝajni ('изглежда'), esti evidente ('очевидно е'), esti dube ('съмнително е'), esti klare ('ясно е'), esti (ne)eble ('(не)възможно е') и др. Напр. Ŝajnis, ke pluvas. (Изглеждаше, че вали.) Estis evidente, ke li ne estas feliĉa. (Бе очевидно, че той не е щастлив.)

Форми на глагола в непряка реч

В някои езици при непряката реч се налага смяна на глаголните форми. На есперанто обаче се запазва първоначалната форма:

 • Li diris: "Mi volas manĝi".Li diris, ke li volas manĝi. - Той каза: „Искам да ям“. → Той каза, че иска да яде.

  La AS de volas estas la nuno de la origina dirado. Ne ŝanĝu al IS.

 • Li diris: "Mi tiam loĝis en Ĉinujo."Li diris, ke li tiam loĝis en Ĉinujo. - Той каза: „Тогава живеех в Китай.“ → Той каза, че тогава е живял в Китай.

  La IS de loĝis montras tempon pli fruan ol la origina dirado. Estus eraro ŝanĝi al estis loĝinta.

 • Ŝi demandis: "Ĉu vi iros kun mi al kinejo?"Ŝi demandis, ĉu mi iros kun ŝi al kinejo. - Тя попита: „Ще дойдеш ли с мен на кино?“ → Тя попита дали ще отида с нея на кино.

  La OS de iros montras tempon postan al la origina demando. Estus eraro ŝanĝi al estis irontavolis iri. Se la origina demando estus "Ĉu vi volas iri kun mi?", oni dirus: Ŝi demandis, ĉu mi volas iri kun ŝi.

 • Li ne komprenis: "Kial ŝi ne volas partopreni?"Li ne komprenis, kial ŝi ne volas partopreni. - Той не разбра: „Защо тя не иска да участва?“ → Той не разбра защо тя не иска да участва.

  Окончанието -as на глагола volas посочва времето на прекия въпрос.

 • Ili ordonis: "Paku tuj vian valizon!" → Ili ordonis, ke mi tuj paku mian valizon. - Те наредиха: „Приготви веднага куфара си!“ → Те наредиха да приготвя куфара си веднага.
 • Ŝi esperis, ke ŝi ilin trovos. - Тя се надяваше да ги намери.

  Първоначалната мисъл е била: "Mi ilin trovos."

 • Ŝi estis plena de timo, ke la infano mortos. - Тя бе изпълнена със страх, че детето ще умре.

  Достраша я и си помисли: "La infano mortos!"

 • Li metis la kondiĉon, ke oni ne instruu al ŝi la Kristanan religion. - Той постави условието да не го въвеждат в християнската вяра.

  Той каза: "Ne instruu al ŝi..."

 • Ŝajnis al ŝi, ke ŝin ĉirkaŭas unu sola densa barilo el traboj. - Стори ѝ се, че я заобикаля тясна ограда от дъски.

  Тя си помисли: "Min ĉirkaŭas...", понеже така ѝ се е сторило.

Подчинените определителни изречения обикновено не преразказват нечие изказване или мисъл. В такива подчинени изречения глаголните времена се отнасят до абсолютното настояще:

 • Mi ne konis tiun, kiu venis. - Не познавах онзи, който дойде.

  Konis kaj venis ambaŭ montras tempon antaŭ la nuno. Verŝajne ili montras la saman tempon.

 • Mi ne konis la personon, kiu estis baldaŭ venonta tra la pordo. - Не познавах човека, който скоро щеше да дойде през вратата.

  И konis, и estis посочват времето преди момента на говоренето. Venonta посочва време след това изминало време.

Думи за време и място в непряката реч

Ако в цитирано изречение има дума, указваща някакво време, тя обикновено остава неизменена в непряката реч. Някои времеви думи обаче зависят от абсолютното настояще и трябва да се изменят с цел да се избегне объркване. Такива думи са hodiaŭ ('днес'), hieraŭ ('вчера'), antaŭhieraŭ ('онзиден', 'завчера'), morgaŭ ('утре'), postmorgaŭ ('вдругиден'). Изречения обаче, в които такива времеви думи трябва да бъдат изменени, са сравнително рядко срещани:

 • Pasintan lundon li diris: "Mi ne laboros hodiaŭ!"Pasintan lundon li diris, ke li ne laboros tiun tagon. - Миналия понеделник той каза: „Днес няма да работя!“ → Миналия понеделник той каза, че няма да работи (същия ден).

  Ако се запази hodiaŭ в подчиненото изречение, то тогава ще става дума за деня, в който е изказано цялото изречение.

 • Morgaŭ li verŝajne diros: "Mi estis malsana hieraŭ!"Morgaŭ li verŝajne diros, ke li estis malsana hodiaŭ. - Утре вероятно ще каже: „Бях болен вчера!“ → Утре вероятно ще каже, че е бил болен днес.

  Se oni uzus hieraŭ en la nerekta parolo, temus pri la tago antaŭ ol estis dirita la tuta frazo. Li efektive parolos pri la hodiaŭa tago, kaj oni do ŝanĝu al hodiaŭ.

 • Antaŭ unu semajno li demandis al mi: "Ĉu vi venos al mi morgaŭ?"Antaŭ unu semajno li demandis al mi, ĉu mi venos al li la postan tagon. - Преди седмица той ме попита: „Ще дойдеш ли при мен утре?“ → Преди седмица той ме попита дали ще отида при него на следващия ден.

En rakontoj oni tamen iafoje konservas hodiaŭ, hieraŭ kaj morgaŭ senŝanĝe: Li renkontis konaton, junan poeton, kiu rakontis al li, ke morgaŭ [= la postan tagon] li komencos sian someran vojaĝon. Ĉi tiu frazo aperas en fabelo, kaj apenaŭ povus estiĝi konfuzo kun la vera morgaŭo.

Форми като hieraŭo, hieraŭa tago, morgaŭo, morgaŭa tago често се използват независимо от абсолютното настояще.

La tempovorton nun oni povas iafoje por klareco ŝanĝi en nerekta parolo, sed plej ofte tio ne necesas: Hieraŭ li diris: "Mi volas fari tion nun kaj ne poste!"Hieraŭ li diris, ke li volas fari tion nun kaj ne poste. Oni povus ŝanĝi al tiam, tiumomente aŭ eble tuj, sed ankaŭ nun taŭgas.

Израз за място в цитирано изречение понякога трябва да се промени в непряката реч, ако нещото се преразазва на друго място. Друг път такава промяна може да е естествена, но не и задължителна:

 • Карло и Ева са в Париж. Карло говори за Пекин и казва на Ева: Mi iros tien.
 • Ева след това е с Петро в Пекин и преразказва на Петро: Karlo diris, ke li iros ĉi tien. (Или: ...ke li venos ĉi tien.)
 • Петро и Ева са в Токио и Петро ѝ казва: Mi iam estis en Berlino.
 • Ева и Карло след това са в Берлин и тя му преразказва: Petro diris, ke li iam estis ĉi tie. Или: Petro diris, ke li iam estis en Berlino.

Личните местоимения в непряката реч

В непряката реч личните местоимения и притежателните прилагателни и местоимения трябва да се променят, ако говорещият или адресатът са се изменили:

 • Карло казва: Mi estas tre feliĉa.
 • Петро разказва на Ева: Karlo diris, ke li estas tre feliĉa. Mili.
 • Карло казва на Ева: Mi amas vin.
 • Петро пита Ева: Ĉu li vere diris, ke li amas vin? Mili, vin.
 • Петро пита Карло: Ĉu vi vere diris, ke vi amas ŝin? Mivi, vinŝin.
 • Петро разказва на Елизабет: Li fakte diris al ŝi, ke li amas ŝin. Mili, vinŝin.
 • Карло казва на Петро за Ева: Mi amas ŝin.
 • Петро разказва на Ева: Li diris, ke li amas vin. Mili, ŝinvin.
Обратно нагоре