У садржају

Неки језички елементи, који се уобичајено не називају афикси, су ипак коришћени у прављењу речи на посебан начин, према неким посебним правилима. Скоро увек реч је о основама састављања према уобичајеним принципима комбиновања и употребе малих речи, али са неким додатним специфичностима. Такви елементи се могу назвати афиксним. Други елементи појављују се готово увек у састављањима, да би такође и они могли да буду афиксни, иако потпуно следе правила уобичајеног стварања речи. Такође се и ови елементи могу назвати афиксним.

Афиксни корени и састављенице

Ево неколико примера уобичајених корена, који се често користе као афиксни делови.

FIN

FIN је често коришћен као префикс који показује довршетак активности уместо префиксног el: finkanti, finfari, finmanĝi.

HAV, PLEN, RIĈ

Корени HAV, PLEN и RIĈ се користе као суфикси за прецизирање значења ПРИДЕВА: barbabarbhava, truatruhava, mankamankohava, amaamoplena, bruabruoplena, floraflorplena, fumafumoplena, oraororiĉa, herbaherbriĉa, sentasentriĉa.

KELK

Префиксно KELK упућује вишеструко недефинисаним али не великим бројем (више од један): kelkdek = "неколико десетина", kelkcent = "неколико стотина", kelkmil = "неколико хиљада". Пазите на нагласак: kElkcent, kElkmil. KELK није речца, већ корен. Тако није могуће описати ову реч. Не пишите kelk dek, kelk mil, већ kelkdek, kelkmil. Увек је могуће уместо тога рећи или написати: kelkaj dekoj, kelkaj miloj итд.

Суфиксно KELK усмерава додатак недефинисаног броја (више него један): dekkelke = "десет и неколико", tridekkelk-jara = "онај који има тридесет и неколико година".

Понекад се види префиксно KELK са значењем "приближно": неколико хиљада = "око хиљаду, приближно хиљаду". То је у супротности са раније поменутим начином коришћења код Заменхофа, и не препоручује се.

KELK се користи префиксно и уз корелативе да би се истакла неодређеност: kelkiuj = "неколико, неких", kelkiom = "неколико, неколиког". Понекад је у употреби облик kelkiu (без J) је сам себи супротан. Iu упућује прецизно на једну особу, док KELK упућује на више од један.

ON-речи

Сложенице са суфиксом ON се често користе префиксно: duonhoro = "пола сата, пола од сата", kvaronlitro = "четвртина литра, четврти део од литра", milonmilimetro = "хиљадинка милиметра, хиљадити део милиметра", trionparto = "трећи део". Могуће је створити нормалну комбинацију испред, напр.: horkvarono (= "четврт од часа"): Pasis certe horkvarono, antaŭ ol la floreto povis denove rekonsciiĝi. Облик као horkvarono је ипак изузетно редак.

Префиксно DUON има понекад посебно значење: "приближно пола, некомплетно, готово": duonnuda = "готово голо", duonkuirita = "непотпуно скувано".

Код речи за сродство DUON има два посебна значења. Он овде упућује на сродство кроз само једног родитеља као и на сродство створено поновном женидбом: duonfrato = 1. брат са којим имам једног заједничког родитеља, 2. син маћехин; duonfilo = син супругин; duonpatro = нови муж мајчин; duonpatrino = нова очева супруга.

VIC

VIC се користи као префикс за упућивање на ствар или личност, која замењује или може да замени некога или нешто: vicprezidanto = "замена председника", vicdirektoro = "заменик директора", vicrado = "резервни точак".

Може се користити корен VIC као префикс за за сродство створено браком: vicpatro, vicfilo, vicfrato. Код таквих ПОЛУ-речи, које могу да имају оба значења сродства по ПОЛА, може се претежно користити VIC за означавање сродства насталог женидбом, и DUON само за ефективну половину сродства.

VIR

VIR се користи као префикс за означавање мушког пола. Упоредимо га са суфиксом IN. Тако се може користити VIR само понегде, код онога што може да има пол, и само код речи, које нису мушке већ саме по себи.

VIR је префиксно коришћен претежно када је реч о животињама: virĉevalo, virkato, virbovo, virhundido, virbesto.

Такође, код речи о људима може се користити VIR као префикс: virhomo, virprezidanto, virsekretario. Али код речи о људима нормално се може упоребити VIR у придевском значењу: vira homo, vira prezidanto, vira sekretario.

Веома често се ипак одбацује VIR, иако је реч о животињама мушког пола или мушкарцима.

Обратите пажњу, да самостална реч viro увек значи "одрасли мушкарац", док префикс VIR само указује на мушки пол (нити људски, нити одрастао). Реч vira указује само на мушки пол, не укључујући људскост и одраслост, зависно од контекста.

Афиксни предлози

Речи са префиксним предлогом најчешће су frazetvortoj. Предлог се користи префиксно код тих речи, а односи се на пуни израз:

 • без крајабескрајaн, а, o = та, која је без краја
 • о љубавиљубавни = тај, код кога се ради о љубави
 • између нацијамеђународни, интернационални
 • до крајадокраја
 • кроз ноћпреноћити = провести ноћ, бити гост ноћу
 • радомзарадити = стећи радом
 • у земљу сахранити = ставити у земљу
 • у љубавзаљубити се (у некога) = постати заљубљен (у некога). Љубав се усмерава према љубљеном. Тако се у првом реду каже ја сам заљубљен у вас, не ја сам се заљубио у вас. Префиксно en не односи се на љубљеног. Може се такође користити enamiĝi je iu.
 • изван земљеиностранство = читав свет изузев сопствена земља
 • изван земљестранац = члан друге државе, земље

Префиксни предлог такође мора да буде прецизно одређен претходним елементом у комбинацији. У тој речи предлог уопште није у улози одређивања значења елемента после њега, али се односи на нешто друго:

 • говоритиословити некога = представити себе некоме помоћу говора
 • платитиплатити унапред, претплатити = платити пре уобичајеног или обавезног времена
 • коренитиукоренити = учврстити се у нечему својим кореном
 • разбитипрекинути = прекидати између две тачке
 • средствопротивсредство = средство против нечега
 • седетизаседати = седети заједно
 • купитипоткупити = корумпирати га скривеним новчаним поклоном или на сличан начин (фигуративно значење)
 • сукњаподсукња = сукња која се носи испод друге сукње
 • знакзнак изнад знака = додати знак изнад слова

Када се користи таква реч у реченици, префиксни предлог се често понавља испред тога, на шта се он заиста односи: Li eliris el la dormoĉambro kaj eniris en la manĝoĉambron. Али често се не понавља предлог испред тога, на кога се то односи, али се зато користи други предлог: Ĝi parolas nur pri tiaj instruoj, kiuj ne kontraŭparolas al la scienco. Al уместо понављања kontraŭ. То, на што се префиксни предлог односи, често може да се појави као објекат тога глагола: La belan Saran li jam kelkfoje ĉirkaŭiris. = Ĉirkaŭ la bela Sara li jam kelkfoje (ĉirkaŭ)iris. Али, веома често објекат тога глагола је нешто потпуно друго без директног односа са префиксним предлогом: Alportu al mi metron da nigra drapo.

El

El може да буде потпуно нормални префиксни предлог у комбинованим изразима и речцама, напр.: eliri (комбиновано) = "ићи из нечега", elbati (комбинација) = "тући некога из нечега", из креветаellitiĝi (реченични израз) = "устати из кревета".

Али префиксни el је у комбинацији такође коришћен са посебним значењем "комплетно, до краја, до спремности, до резултата, до квара, до нестанка":

 • питииспити = попити све од нечега
 • учитиизучити = учити потпуто све
 • користитиискористити = користити док се не оштети

Неке такве el-речи добијају посебно (фигуративно) значење:

 • држатииздржати = одупрети се, не одустати, стрпљиво толерисати, изнети
 • мислитиизмислити = створити мишљењем

Ако постоји ризик да настане забуна око значења el, и посебног крајњег значења, онда се користе други префикси за изражавање значења "до краја". Тада се употребљава напр. tra, for, SAT, и FIN. Мора се, ипак, увек пазити, да коришћени корен или речца одговарају смислу, напр.: trabori, trakuri, forkaŝi, satmanĝi, finkanti, finfari, finmanĝi итд. Таква значења се такође могу изражавати са више речи, што је често и најбоље решење: legi ĝisfine, kuri tra la tuta urbo, manĝi ĝis sateco, kanti ĝis la fino, kanti la tutan kanton итд.

Pri

У изразима (са A-завршетком или E-завршетком) префиксно pri користи се на уобичајен начин, напр.: о љубавиpriama = "таква, да се код ње ради о љубави", о исхраниprinutra = "таква, да се код ње ради о храњењу".

У комбинацији са префиксним pri стварају се прелазни глаголи. Он прави од непрелазног прелазни глагол, или он од прелазног глагола једног значења прави прелазни глагол другог значења. Нормално да таква pri-реч има оригиналну pri-допуну као објекат:

 • Li pensis pri la afero.Li pripensis la aferon. - Он је мислио о ствари. → Он је осмислио ствар.

  Pensi је прелазни глагол, чији је објекат сама мисао. Осмислити је прелазни глагол, чији објекат је то, о чему се мисли.

У неким случајевима оваква pri-реч има објекат, који у почетку није pri-допуна, него напр. de-допуна или al-допуна. У таквим речима pri губи своје сопствено значење, и користи се само да би променио улогу израза у реченици. Pri је тако коришћен углавном у неким традиционалним глаголима:

 • rabiprirabi
  • Ili rabis monon de la homoj. - Они су пљачкали новац од људи.
  • Ili prirabis la homojn (je/por mono). - Они су пљачкали људе (због новца).
 • semiprisemi
  • Mi semis tritikon sur la kampon. - Ја сам посејао пшеницу на њиви.
  • Mi prisemis la kampon (per tritiko). - Ја сам засејао њиву (пшеницом).
 • serĉipriserĉi
  • Ili serĉis armilojn ĉe li. - Они су тражили оружје за њега.
  • Ili priserĉis lin (por armiloj). - Они су истражили њега (за оружје).
 • lumiprilumi = "бацити своје светло негде"
  • La luno lumis en la ĉambron. - Месец је светлео у собу.
  • La luno prilumis la ĉambron. - Месец је осветлио собу.

  Само нешто, што је само светло, може осветлити.
  Осветлити се = "учинити тако да нешто светли, снабдети светлом".

Префиксно pri у неким случајевима само служи да дадне глаголу ново значење, које се понекад односи на првобитно значење:

 • судитиосудити = изражавати усвојено или неусвојено мишљење о нечему
 • заклети сеpriĵuri = дати или посветити жртву Богу

При таквој употреби pri личи на суфикс UM.

Остале афиксне речце

Осим прилога исто тако и многе друге речце се употребљавају као префикси на разне начине. Овде се појављује само неколико важних примера такве употребе.

Ĉi

Речца ĉi се веома често користи префиксно у изразима са A-завршетком или E-завршетком речи. Нормално је у употребити за објашњење за употребу цртице после ĉi:

 • en tiu ĉi jaroĉi-jare - у овој години → ове године
 • post tio ĉiĉi-poste - после овога → ово после

Запазите, да је ĉi самостална реч у tiu ĉi, ĉi tiu, tie ĉi, ĉi tie итд. Немојте тада користити цртицу.

Fi

Уметак fi се често користи префиксно са значењем "невољено, одвратно". Префиксно fi показује субјективну љутњу или моралну осуду противу онога ко стоји после:

 • човеклош човек = гадан, неморалан, нецењен човек
 • шалабезобразна шала = шала без стида
 • инсектпаразит = неподношљив, паразитски инсект
 • познатпознат као неваљац = познат због лоших ствари

Префиксно fi и суфикс AĈ су слични. Fi је субјективније. Оно изражава љутњу и мржњу. AĈ садржи више објективности. Њиме се изражава неодговарајући и слаб квалитет.

For

Месна, локална и покретна речца for се често користи префиксно код делатних речи: foriri, foriro, forkuri, forkurado, forfali, forĵeti, forŝiri, forpermesi, fortimigi, forargumenti, forbuĉi, fordormi, foresti, foresto. Свака таква реч је потпуно нормална комбинација. Често се исто тако може користити de у оваквим речима: forŝirideŝiri, forprenidepreni, fortranĉidetranĉi. Али for даје јаче значење.

Mem

Префиксно mem има два различита значења: 1. "без помоћи другога": memvole, memlerninto, memdisciplino, memstara, memkompreneble. 2. "самом себи, о себи самом, себе самог": memestimo, memamo, memdefendo, memmortigo, memportreto, memofero. Ако је значење "себе самог", може се такође користити sin префиксно.

Ne

Префиксно ne упућује на недостатак, мањак нечега (напр. особине): neĝentila, nelonge, nefermita, nematura, nelerta, nekomprenebla, nelegeble, nekredebla, nejudo = "човек који није јевреј", ne-Kopenhagano = "личност, која не станује у Копенхагену".

Sin

Заменица si са N-завршетком се често користи префиксно уместо mem у значењу "самог себе": sinfido, sindefendo, singarda, sindona.

Sin као самостална реч се користи само код трећег лица. Али префиксно sin се користи такође код првог и другог лица: Kontraŭ s-ro K. mi estos singarda. = Mi gardos min kontraŭ s-ro K.

Sin-речи су делови реченице који су одвојени од инфинитивне речце: себе бранити → [sin defendi]-(радња)-O → sindefendo = "радња бранити себе самог"

Таква sin-реч може да има овај завршетак сем у случају глаголског завршетка: sinfido, sinfida, sinfide. Ако се хоће користити глаголски завршетак, мора се вратити у оригинални израз, где sin стоји као посебна реч. Ако се sin не односи на треће лице, мора се тада мењати min, nin или vin према смислу:

 • ŝia sindefendoŜi defendas sin. - њена одбрана → Она брани себе.
 • ilia sindefendoIli defendas sin. - њихова одбрана → Они бране себе.
 • mia sindefendoMi defendas min. - моја одбрана → ја сам бранио мене (себе).
 • nia sindefendoNi defendas nin. - наша одбрана → Ми бранимо нас (себе).
 • via sindefendoVi defendas vin. - ваша одбрана → Ви сте бранили вас (себе).

У таквим овим речима се чува N-завршетак sin. Нормално је ипак N-завршеци (исто као J-завршеци) улазе у састав нове речи уметнутим речима.

Вратите се горе