До змісту

Всередині речення може знаходитись інше речення, котре відіграє підрядну роль по відношенню до головної частини речення. Таке речення називається підрядним і зазвичай починається з водної частки, підрядного союзу:

Іншими підрядними союзами є se, ĉar, dum, ĝis, kvankam, kvazaŭ, ol и apenaŭ.

Ke

Підрядний союз ke не показує якогось значення. Він показує тільки початок підрядного речення, котре не має іншого підрядного союзу. Ke-речення може відігравати різноманітні ролі. Ця роль в реченні стане очевидна, якщо замінити ke-речення табличним словом tio. Кілька разів використовують частку tio та ke-виразів разом, особливо коли необхідно вказати фразову роль ke-речення за допомогою прийменника.

Ke-речення в якості підмета, додатка або обставини

 • Okazis, ke la reĝino mortis.Tio okazis. - Виявилось, що королева померла. → Це трапилось.
 • Ŝajnas, ke pluvos.Tio ŝajnas. - Здається, що буде дощ. → Це здаєтсья.
 • Estas vero, ke ŝi havis sur si pantoflojn.Tio estas vero. - Правда, що вона у неї були капці. → Це правда.
 • Kompreneble, ke mi lin amas. - Звісно, що я його люблю.

  Присудок мається на увазі: Estas kompreneble, ke mi lin amas.Tio estas komprenebla. Kompreneble має закінчення Е, тому воно є описом іменної частини присудка придаткового речення. Коли відбувається зміна на tio, то потрібно змінити на komprenebla.

 • Diru al la patro, ke mi estas diligenta.Diru tion al la patro. - Скажи батькові, що я старанний. → Скажи це батьку.
 • Mi volas ke vi tien iru.Mi volas tion. - Я хочу, аби ви туди пішли. → Я хочу це.
 • Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi.Se li scius tion... - Якби він знав, що я тут, то він одразу б прийшов до мене. → Якби він це знав...
 • Subite li aŭdis, ke iu alrajdas de la vojo al la domo.Subite li aŭdis tion. - Раптово він почув, що хтось скаче з дороги додому. → Раптово він почув це.
 • Mi pensas, ke ne.Mi pensas tion. - Я думаю, що ні. → Я думаю це.

  Підрядне реченя сильно скорочено,-=...що так ні, або щось подібне.

 • Li vekiĝis per tio, ke iu lin skuis. = Li vekiĝis per skuado. - Він прокинувся від того, що його хтось трусив.= Він прокинувся від трусіння.
 • Tiam ŝi ekploris pro tio, ke ŝi estas tiel malbela. = Tiam ŝi ekploris pro sia malbeleco. - Тоді вона заплакала від того, що вона така негарна.= Тоді вона заплакала через свою негарність.
 • Via patro neniam povis ekrigardi vin sen tio, ke li batus sin en la bruston kaj ĝemus. = ...sen brustobatado kaj ĝemado. - Твій батько ніколи не міг поглягути на тебе без того, щоб не вдарити себе в груди і не застогнати.=...без удара в груди і стогну.
 • Ne por tio mi estas ĉi tie, ke mi alportadu manĝon al la loĝantoj. = Mi estas ĉi tie ne por alportado de manĝo al la loĝantoj. - Не для того я тут, аби я приносив їжу мешканцям.=Я тут не для приношення їжі мешканцям.

Якщо є прийменник pri, то його зазвичай відкидають (і допоміжний tio):

 • Ili nin kulpigas, ke ni agas maljuste. = Ili nin kulpigas pri tio, ke... - Вони нас звинувачують, що ми діємо несправедливо.= Вони нас звинувачують в тому, що...
 • Petu ŝin, ke ŝi sendu al mi kandelon. = Petu ŝin pri tio, ke... - Попроси її, аби вона послала мені свічу.=Попроси її про те, аби...

Прийменник por зазвичай ставлять прямо перед ke-реченням без допоміжного tio. Повне речення por tio ke використовується дуже рідко. Також використовують anstataŭ прямо перед ke, і іноді malgraŭ, krom та sen:

 • Jen prenu ankoraŭ du panojn kaj unu ŝinkon, por ke vi ne bezonu malsati. - Ось візьми ще два хліба і шинку, аби ти не був голодний.
 • Ŝi tuj lavis sian kruĉon kaj ĉerpis akvon en la plej pura loko de la fonto kaj alportis al la virino, ĉiam subtenante la kruĉon, por ke la virino povu trinki pli oportune. - Вона одразу ж помила свою кружку і взяла в самому чистому місці джерела і принесла жінці, завжди підтримуючи кружку, аби жінці було зручно пити.
 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - Замість того, аби всі вчили різні мови, всі повинні вивчити одну й ту ж мову.
 • Li klopodis daŭrigi, malgraŭ ke li estis tre laca. Malgraŭ (tio) ke = kvankam. - Він продовжував хлопотати, не дивлячись на те, що він був дуже втомленим.
 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - Я нічого б більше не вимагав, крім того, аби мені показали ввіданість та повагу.
 • Vi ne povas ĝin tuŝi, sen ke ĝi rompiĝus. - Ви не можете це чіпати, без того, аби це не розбилось би.

Іноді використовують просту ke-фразу без por замість por (tio) ke:

 • Ŝi bone lin kovris, ke li ne malvarmumu denove. = ...kovris por ke li ne malvarmumu denove. - Вона добре його накрила, аби він не застудився знову.=...накрила для того, аби він не застудився знову.
 • Tie estis unu riĉa virino, kiu retenis lin, ke li manĝu ĉe ŝi. = ...por ke li manĝu ĉe ŝi. - Там була одна багата жінка, котра затримала його, аби він поїв у неї.=...для того, аби він поїв у неї.

Тільки por ke, malgraŭ ke, anstataŭ ke, krom ke та sen ke є загалом приємливими. Лише тільки те, що вони звучать незвично, є аргументом проти таких речень як: Ni parolis, pri ke la prezoj ĉiam altiĝas. Oni argumentis, kontraŭ ke ili ekloĝu en la urbo. Li sukcesis eskapi, pro ke vi dormis. Tio okazis, antaŭ ke mi naskiĝis. Незвичність, однак, є сильним аргументом. Тому без необхідності не варто виражатись таким незвичним способом, аби не бути незрозумілим. Переважніше використовувати допоміжні tio: pri tio ke, kontraŭ tio ke і т.п.. Замість antaŭ (tio) ke и post (tio) ke використовують antaŭ ol и post kiam. Замість pro ke потрібно використовувати pro tio ke, tial ke або ĉar.

Ke-речення як доповнення

Часто ke-речення віграють роль додатку, котрий пояснює значення слова.

 • De s-ro Bourlet mi ricevis la sciigon, ke li ne volas publikigi la projekton en la "Revuo". - Від сеньйора Боурлет я отримав звістку, що він не хоче оприлюднити проект в "Журналі".
 • Ŝi estis plena de timo, ke la infano mortos. - Вона була сповнена страху, що дитина помре.
 • Li metis la kondiĉon, ke oni ne instruu al ŝi la Kristanan religion. - Він поставив умову, що її не вчили християнству.
 • Tio estis la unua fojo, ke ŝi nomis ŝin sia filino. - Це було перший раз, коли вона назвала її своєю донькою.

  Багато хто використовує kiam вместоke в таких реченнях. Ke є більш підходящим, тому що такі ke-речення частіше за все не показують, коли трапився перший раз, а поясмнює зміст того, що трапилось.

 • Estis tia ventego, ke la tegoloj deflugis de la tegmentoj. - Був такий сильний вітер, що черепиці зривало з дахів.
 • Ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. - Вони обидва були так неприємні і так горді, що з ними не могли жити.
 • Ili enpakis tiom da libroj, ke ili ne povis ĉion porti. - Вони запаковали стільки книжок, що вони не змогли все нести.
 • Vi ne estas kulpa, ke vi fariĝis tio, kio vi estas. = ...kulpa pri tio, ke... - Ти не винен, що ти став тим, ким ти є зараз.
 • Ŝi estis tute certa, ke tio estos plenumita. = ...certa pri tio ke... - Вона була цілком впевнена, що це буде виконано.
 • Kiel feliĉa mi estas, ke mi ĝin scias! - Який я щасливий, що я це знаю!

  В даному випадку ke-речення показує причину. Замість ke можна також буор б використати ĉar.

 • Ĉion mi permesis al vi escepte, ke vi faru tion ĉi. = ...kun la escepto, ke vi faru tion ĉi. - Я дозволив вас все, крім того, аби ви зробили це.

Ke-речення як іменна частина присудка

Ke-речення може бути підрядним описом іменника:

 • La vero estas, ke mi amas vin. - Правда така, що я люблю тебе.
 • La esenco de la sciigoj estis, ke al ili estas bone. - Суть звістки була в тому, що їм добре.

Відкидання ke

Іноді відкидають ke перед підрядним реченням, але майже тільки в непрямій мові:

 • Mi diras al vi, ŝi ricevos. = Mi diras al vi, ke ŝi ricevos. - Я говорю тобі, вона отримає.=Я говорю тобі, що вона отримає.
 • La vetero baldaŭ malboniĝos, ŝajnas. = Ŝajnas, ke la vetero baldaŭ malboniĝos. - Погода скоро зіпсується, здається.- Здається, що погода скоро зіпсується.

Питальні підрядні речення

Якщо підрядне речення є питанням, то воно починається з ĉu або KI-слова. Питальні підрядні речення можуть відігравати ті ж ролі, що і в ke-реченнях.

 • Diru, ĉu mi povos veni. - Скажи, чи я можу прийти.

  Ĉu-питання є додатком дієслова diru.

 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝisĉu tio estis efektivaĵo. - Вона не знала, цн їй снилось або це була дійсність.

  Є два ĉu-питання пов'язанні .

 • Ĉu tio estas roso aŭ larmoj, tion neniu povis vidi. - Це роса або сльози, це ніхто не міг бачити.

  Ĉu-питання є додатком з допоміжним tio.

 • Li provis, ĉu la pordo estas nefermita. - Він спробував, чи були двері незачиненими.

  Ĉu-питання є доповненням присудка provis.

 • La tuta afero dependas de tio, ĉu ŝi venos aŭ ne. - Все залежить від того, прийде вона чи ні.

  Питанням є de-обставина з допоміжним tio.

 • Mi dubas, ĉu vi estas feliĉa. - Я сумніваюсь, чи ти є щасливим.

  Питання відіграє роль pri-обставини. = Mi dubas pri tio, ĉu...

 • Li faris al mi la demandon, ĉu mi bone fartas. - Він задав мені питання, чи добре я себе почуваю.

  Питання є доповненням слова demandon.

 • Mia sola demando al vi estas, ĉu vi amas min. - Моє єдине питання до тебе є, чи ти любиш мене.

  Питання є присудком підмета.

 • Kion ni nun faru, estas demando tre malfacila. - Що нам робити - дуже складне питання.

  KI-питання відіграє роль підмета дієслова estas.

 • Mi montris al la infano, kie kuŝas ĝia pupo. - Він показав дитині, де лежить її лялька.

  Питання є доповненням присудка montris.

 • Mi volus scii, kiom de la ŝtofo ili jam pretigis. - Мені б хотілось знати, скільки тканини вони вже приготували.

  Питання є доповненням дієслова scii.

 • Mi ne scias, ĝis kiam ili restos ĉi tie. - Я не знаю, до котрої вони залишуться тут.

  Питання є доповненням.

 • Kiel longe ni estis en la malliberejo, tion mi ne scias. - Як довго я був у в'язниці, цього я не знаю.

  Питання є додатком з допоміжним tio.

 • Nun mi venis, por informi vin, kio estos kun via popolo en la estonta tempo. - Зараз я повернувся для того аби проінформувати тебе, що буде твоїм народом в майбутньому.

  Питання є pri-доповненням, а pri tio відкинута: ...por informi vin pri tio, kio estos...

 • La demando pri tio, kia estos la formo de tiu lingvo, estas por mi afero negrava. - Питання про те, якою буде форма цієї мови, для мене неважлива.

  Питання є прямим описом la demando за допомогою допоміжного tio.

В деяких мовах в підрядних реченнях використовується теж саме слово для ĉu та для se. В Есперанто потрібно робити між ними різницю. Ĉu показує питання. Se показує умову. Різниця в значеннях є дуже великою:

 • Morgaŭ li diros, ĉu li venos.Morgaŭ li diros "jes, mi venos" aŭ "ne, mi ne venos". - Завтра він скаже, чи прийде він. = Завтра він скаже, "так, я прийду" або "ні, я не прийду".

  Ĉu-питання є доповненням дієслова diros. = Morgaŭ li diros la respondon al la demando, ĉu li venos.

 • Morgaŭ li diros, se li venos. = Morgaŭ li diros (ion), sed tio okazos nur se li venos. - Завтра він скаже, якщо прийде.= Завтра він скаже (щось), але це трапиться тільки якщо він прийде.

  Se-речення є обставиною умови.

Відносні підрядні речення

Табличні слова на KI також вводять підрядні речення без питального значення. Часто таке KI-слово якось показує річ, котра знаходиться також в головному реченні. Такі KI-слова називають відносними, тому що вони показують відношення між підрядним і головною частиною речення.

Відносна kiu

 • Hieraŭ mi vidis viron, kiu promenis sur la strato. - Вчора я бачив чоловіка, котрий гуляв на вулиці.

  Kiu-речення є визначенням слова viron. Речення складається з двох частин: Hieraŭ mi vidis viron. + La viro promenis sur la strato. Один і той же чоловік присутній в обох частинах. В підрядному реченні використовуєтсья kiu для представлення чоловіка. Можна було б замість kiu-речення використати дієприкметникове визначення: Hieraŭ mi vidis viron promenantan sur la strato.

 • La libroj, kiuj kuŝas tie, estas miaj. - Книжки, котрі лежать тут, є мої. = La libroj estas miaj. + La libroj kuŝas tie. (= La libroj kuŝantaj tie estas miaj.)

  Використовують kiuj с J-закінченням, тому що воно представляє множинне число.

 • La domo, kiun vi aĉetis, estas malbona. - Будинок, котрий ви придбали, поганий. = La domo estas malbona. + Vi aĉetis la domon. (= La domo aĉetita de vi estas malbona.)

  Використовують kiun з N-закінченням, тому що воно відіграє роль доповнення підрядного речення.

 • Mi vidis la filmojn, pri kiuj vi tiel multe rakontis. - Я бачив фільми, про котрі ви так багато розповідали. = Mi vidis la filmojn. + Vi rakontis tiel multe pri la filmoj.

  Використовують pri перед kiuj, тому що воно відіграє роль pri-обставини в підрядній частині.

 • Jen venas la verkisto, la librojn de kiu ĉiuj legas. - Ось іде письменник, книжки котрого всі читають. = Jen venas verkisto. + Ĉiuj legas la librojn de la verkisto.

  De kiu є притягальним доповненням la librojn і повинно стояти la librojn. Зазвичай використовують kies замість de kiu: Jen venas la verkisto, kies librojn ĉiuj legas.

 • Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu. - Багатий той, хто нікому нічого не винен.
 • Mi nun havas tie ĉi preskaŭ neniun, al kiu mi povus konfidi! - У мене зараз тут майже нікого, кому б я міг довіритись.
 • Mi vizitos tiujn amikojn, kiujn mi ekkonis dum la pasinta Universala Kongreso. - Я відвідаю тих друзів, котрих я пізнав під час минулого Всесвітнього конгресса. = Mi vizitos tiujn amikojn. + Mi ekkonis tiujn amikojn dum...

  Додатній tiujn перед amikojn посилює відношення до наступної відносної підрядної частини.

 • Ŝi kisis tiun manon, kiu ankoraŭ antaŭ nelonge kruele batis ŝian infanon. - Вона поцілувала ту руку, котра ще нещодавно жостко била її дитину.
 • Unuj servas por ornamo, kaj aliaj por manĝo, ekzistas ankaŭ tiaj, kiuj estas tute superfluaj. - Одні служать орнаментом, інші - для їжі, існують також такі, котрі є зовсім лишніми.

  Можна подумати, що іменник лиш мається на увазі: ...ekzistas ankaŭ tiaj kreskaĵoj, kiuj estas.... Можна також сказати відносні kia після tia, якщо тема зрозуміло йде про властивість.

 • Al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu reĝas, hodiaŭ ni preĝas. - Тобі, хто створює, Тобі, хто править, сьогодні ми молимось.

Часто складно розрізнити відносне kiu-речення від головної частини, тому зо значення залежить від обох чатин:

 • Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon, kiu estis en la loĝejo. - Вона взяла саму гарну своєрідну вазу, котра була в квартирі. = Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon. + La plej bela arĝenta vazo estis en la loĝejo.

  Окремі речення є правдою. Kiu-речення необхідне, аби обмежити значення цієї чатини - la plej belan arĝentan vazon.

Багато хто не ставить коми перед і після kiu-речення, котра необхідна для значення всього речення. Відносно цього не існує правил. Можно просто завжди ставити коми.

Відносне kiu-речення зазвичай стоїть одразу після відповідного слова, алн інколи в іншому положенні, напр. на початку всього речення. Тоді описувальне слово завжди є tiu або має tiu перед собою:

 • Kiu volas perfektiĝi en Esperanto, al tiu mi rekomendas la diversajn lernolibrojn kaj vortarojn. = Al tiu, kiu volas perfektiĝi en Esperanto, mi rekomendas... - Хто хоче покращити свої знання в Есперанто, тим я рекомендую різноманітні підручники та словники.= Тим, хто хоче покращити свої знання в Есперанто, я рекомендую...
 • Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas. = Tiu, kiun malĝojo ne turmentis, ne sentas ĝojon. - Кого не мучає горе, той радості не відчує.= Той, кого не мучало горе, той не відчує радості.

Інколи одне головне слово має більше ніж одне відносне kiu-речення в якості визначення. Зазвчай для розуміння додають союз, напр. kaj або sed: Hieraŭ mi vidis viron, kiu promenis sur la strato, kaj kiu portis grandan valizon. Обидва kiu-речення відносяться до слова viron. Якщо більш, ніж два kiu-речення, достатньо поставити союз перед останнім kiu-реченням: Jen estas afero, kiu estas tre utila, kiu helpos vin en multaj okazoj, kaj kiun vi tre zorge gardu. Всі три kiu-речення є визначниками слова afero.

Інколи відносні kiu-речення слабо пов'язані зі словом, чиїм визначенням воно є. Таке kiu-речення зазвичай продовжує розповідь. Також можна використовувати окреме головне речення. Наступне kiu-речення завжди стоїть в кінці головного речення:

 • Ŝi kun ĝentila rideto transdonis la leteron al la anglino, kiu leviĝis, faris saluton kaj eliris el la ĉambro. = Ŝi kun ĝentila rideto transdonis la leteron al la anglino, kaj tiu (poste) leviĝis... - Вона з вічливою посмішкою передала листа англійці, котра піднялась, привіталась і вийшла з кімнати.= Вона з вічливою посмішкою передала листа англійці, і та (після) піднялась...
 • Kelkaj estimataj scienculoj per sugestio falis en kaptilon, el kiu ili tamen baldaŭ retiriĝis. = ...falis en kaptilon, sed ili tamen baldaŭ retiriĝis el ĝi. - Кілька шановних вчених під гіпнозом потрапили в зачіпку, з котрої вони скоро вибрались.
 • Li ŝuldas al mi mil eŭrojn, kiun sumon li ne repagis malgraŭ plurfoja rememorigo. = Li ŝuldas al mi mil eŭrojn. Tiun sumon li ne repagis... - Він винен мені тисячу євро, котрі він не повернув недивлячись на багаторазові нагадування.= Він винен мені тисячу євро. Ця сума не повернена...

Відносне kio

Відносне kio може використовуватись як підрядний союз, котрий схожий з відносним kiu. Використовують kio замість відносного kiu, якщо підрядне речення є визначником табличного слова на О:

 • Mi volas, ke tio, kion mi diris, estu obeata. = Mi volas, ke tio estu obeata. + Mi diris tion. - Я хочу, аби те, що я говорю, було виконано.= Я хочу, аби то було виконано + Я сказав це.
 • Mi faros ĉion, kion mi povos, por trovi por vi konforman okupon. - Я зроблю все, що зможу, аби знайти для вас відповідне заняття.
 • La juvelista laboro enhavas en si nenion, kio superus miajn fortojn. - Робота ювеліра не включає в себе щось, що б перевершило мої зусилля.
 • Vi rakontis al mi ion, kion mi neniam forgesis. - Ви розповідали мені щось, що я ніколи не забував.
 • Neniu faris ion eminentan, kio meritus mencion. - Ніхто не зробив щось видатного, що заслуговувало б згадку.

  В таких випадках, коли після табличних слів на О слідує описальний прикметник, то також можна використати відносне kiu: ...faris ion eminentan, kiu meritus mencion.

Часто описуюче табличне слово лише мається на увазі:

 • Redonu, kion vi prenis. = Redonu tion, kion vi prenis. - Поверни, що взяв.= Поверни те, що ти взяв.
 • Post du aŭ tri tagoj mi jam ne havos per kio hejti la ĉambron. = ...ne havos ion, per kio mi povus hejti la ĉambron. - Через два або три дні в мене вже не буде чим топити кімнату.=...не буде чогось, чим я міг би топити кімнату.

Відносне kio використовують замістьkiu, якщо підрядне речення є визначником субстантивного прикметника с дуже загальним значенням. Могли б сказати, що слово io лише мається на увазі після прикметника. Але в дійсності ніколи не використовують такі повні вирази з io:

 • La sola, kion mi deziras, estas: ke la mondo havu lingvon internacian. (≈ La sola io, kion mi deziras...) - Єдине, що я бажаю: аби світ мав міжнародну мову.
 • La unua, kion li faris vespere, estis tio, ke li elprenis la nukson. - Перше, що він зробив увечері, було те, що він вийняв горіх.
 • Okazis la plej bona, kion oni povus imagi. - Трапилось саме краще, що тільки ми могли б уявити.

Якщо ж ставлять іменник, напр. afero, то потрібно завжди використовувати відносне kiu: La sola afero, kiun mi deziras... La unua afero, kiu okazis... Okazis la plej bona afero, kiun oni povus imagi.

Значення субстантивного прикмнетника менш абстрактне, а має на увазі якусь дію іменника, тоді потрібно використовувати kiu:

 • Vi ne estas la unua [persono], kiu parolas al mi en tia maniero. - Ви не перша (людина), котра говорить мені таким чином.
 • Ĉiu estis ravata de la nova kaj bela [afero], kiun ŝi vidis. - Всі приходили в захват від нивизни та красоти, котрі вона бачила.

Відносне kio використовують замість kiu також для описання всього речення. Тоді kio представляє ідею всього речення:

 • Li donadis multe da mono al la malriĉuloj, kio estis tre laŭdinda. - Він давав багато грошей бідним, що було дуже похвально. = Li donadis multe da mono al la malriĉuloj. + Tio estis tre laŭdinda.

  Kio представляє все речення: Li donadis multe da mono al la malriĉuloj.

 • Ŝi havas ŝatokupon, kio estas bona. = Estas bone, ke ŝi havas ŝatokupon. - у неї є хоббі, що дуже добре.

  Порівняйте з:Ŝi havas ŝatokupon, kiu estas bona. = Ŝi havas bonan ŝatokupon.

 • La filmo estis tute teda, pro kio li foriris jam antaŭ la fino. = Ĉar la filmo estis tute teda, li foriris... - Фільм був зовсім нудним, через це він пішов вже перед кінцем.
 • Oni proponis al li oficon de kuriero, kio promesis esti tre enspeziga afero. - Йому запропонували посаду посильного, що обіцяло бути дуже дохідною справою.

  Тут kio не представляє ідею oni proponis al li oficon de kuriero, а ідею ke li eble havos oficon de kuriero, або havi oficon de kuriero.

Виразні зміни речення з відносним kiu або kio

Існує спеціальна виразна зміна речення за допомогою дієслова esti плюс відносне підрядне речення з kiu або kio:

 • Li decidas pri ĉi tiaj aferoj.Estas li, kiu decidas pri ĉi tiaj aferoj. - Він прийняв рішення щодо цих речей. → Це він, хто прийняв рішення зодо цих речей.

  Головна частина речення estas li акцентує увагу на підметі.

 • Ni manĝas makaroniojn.Tio, kion ni manĝas, estas makaronioj.Estas makaronioj [tio], kion ni manĝas. - Ми їмо макарони. → Те, що ми їмо, є макаронами. → Це макарони (те), що миїмо.

  Сильне акцентування на makaronioj.

Часто можна зробити акцент легше за допомогою порядка слів: Pri ĉi tiaj aferoj decidas li. Makaroniojn ni manĝas.

Відносна kies

Відносна kies частіше за все показує володіння або належність:

 • Jen venas la verkisto, kies librojn ĉiuj legas. - Ось іде письменник, чиї книжки всі читають. = Jen venas verkisto. + Ĉiuj legas la librojn de tiu verkisto.

  Книжки належать тому письменнику (тому що вона написала їх)

 • La ĉambro, kies pordon la pordisto malfermis, estis sufiĉe vasta. - Кімната, чиї двері дворецький відчинив, була достатньо широкою. = La ĉambro estis sufiĉe vasta. + La pordisto malfermis la pordon de la ĉambro.

Відносно kies також може показувати сенсове доповнення або прикметник іменникової дії:

 • Ĝi estas ia ennovaĵo, pri kies akceptado aŭ neakceptado oni devas konsiliĝi. - Це нововведення, про чиє прийняття або не прийняття повинні порадитись. = Ĝi estas ia ennovaĵo. + Oni devas konsiliĝi pri la akceptado aŭ neakceptado de tiu ennovaĵo.

  Доповнення de tiu ennovaĵo показує сенсове доповнення (ne)akceptado: Oni devas konsiliĝi, ĉu oni akceptu aŭ ne akceptu tiun ennovaĵon.

 • La serpento, de kies mordo mortis via patro, nun portas lian kronon. - Змія, від чиєї укуса пемор ваш батько, зараз носить його корону. = La serpento nun portas lian kronon. + Via patro mortis de la mordo de la serpento.

  De la serpento показує сенсовий підмет дієслова mordo: Via patro mortis, ĉar la serpento mordis lin.

В деяких мовах існує слово, котре схоже з 1}kies, але котре має велике значення. В Есперанто слово kies може означати тільки de kiu, і тільки тоді коли мова йде про володіння/належність, сенсового доповнення або сенсового підмета. Kies не може означати el kiu, al kiu, pri kiu і т.п.: Venis grupo de junuloj, el kiuj du estis miaj filoj. Неможна: ...junuloj, kies du estis miaj filoj. Самостійна фраза: Du el la junuloj estis miaj filoj. Мова йде про обособлення індивідуальностей з групи. Можна сказати el la junuloj, неde la junuloj. Тому kies неиожливо. Nia asocio, al kiu ne apartenas tiuj personoj, ne havas ian ajn respondecon pri iliaj agoj. Неможна: Nia asocio, kies ne apartenas... Самостійне речення: Tiuj personoj ne apartenas al nia asocio. Ніколи не говорять aparteni de. Таким чином неможна використовувати kies.

Відносна kiam

Відносна kiam може вводити підрядне речення часу. Таке підрядне речення може відноситись до тимчасовому вираженню в головній частині речення або маючому на увазі tiam:

 • Antaŭhieraŭ, kiam mi estis en la urbo, mi aĉetis novan robon. - Позавчора, коли я була в місті, я придбала нову сукню. = Antaŭhieraŭ mi aĉetis novan robon. + Tiam mi estis en la urbo.
 • Kiam Nikodemo batas Jozefon, tiam Nikodemo estas la batanto kaj Jozefo estas la batato. - Коли Нікодим б'є Йозефа, тоді Нікодим є б'ючим і Йозеф тим, кого б'ють.
 • Kiam oni estas riĉa, [tiam] oni havas multajn amikojn. - Коли ми багаті, (тоді) в нас багато друзів. = Tiam oni havas multajn amikojn. + Tiam oni estas riĉa.
 • Kiam mi venis al li, [tiam] li dormis. - Коли я прийшов до нього, (тоді) він спав.

Відносне kiam-речення може мати дієприкметник часу перед собою. Дієприкметник показує роль всієї kiam-фрази, не слова kiam:

 • Post kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto. = Post mallonga estado en la arbaro fariĝis nokto. - Після того, як вона побула трохи в лісі, наступила ніч.= Після не тривалого перебування в лісі, наступила ніч.
 • De kiam naskiĝis mia filino, mi estas kiel alia homo. = De la naskiĝo de mia filino mi estas kiel alia homo. - З тих пір, як народилась моя донька, я є іншою людиною.= З народження моєї доньки я є іншою людиною.
 • Adam vivis, post kiam naskiĝis al li Set, okcent jarojn. = ...post la naskiĝo de Set... - Адам жив, після того, як народився в нього Сет, вісімсот років.=...після народження Сета...

Якщо ставлять tiam в такі речення, то дієприкметник повинен стояти tiam: Adam vivis, post tiam, kiam naskiĝis al li Set, 800 jarojn.

У питального kiam інша ситуація. Дієприкметник перед питальним kiam вказує роль kiam, а не всього питального речення: Ŝi demandis, ĝis kiam mi restos hejme. = Ŝi demandis, ĝis kiu tempo mi restos hejme.

Відносна kie

Відносна kie може вводити підрядне речення місця. Такі підрядні речення можуть відноситись до вираженню місця в головної частини або матись на увазі tie:

 • Mi volis resti tie, kie mi estis. - Я хотів залишитись там, де я був. = Mi volis resti tie. + Mi estis tie.
 • Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas. - Де дим підіймається, там вогонь знаходиться.
 • Jen la loko, de kie venis la bruo. - Ось місце, від котрого йшов шум. = Jen (estas) la loko. + De tiu loko venis la bruo.
 • Ĉie, kien mi venas, troviĝas ia malbonaĵo, kiu premas la koron. - Всюди, куди я йду, знаходиться зло, котре стискає серце.

Замість відносного kie можуть часто використовувати en kiu(j), ĉe kiu(j), sur kio і т.п., особливо якщо підрядне речення є описом іменника, корий не відіграє роль обставини місця в головній частині. Але kie є більш вишуканим.

 • Kelkajn fojojn mi eĉ legis longajn artikolojn pri mia afero, kie estis videble, ke la aŭtoroj eĉ ne vidis mian verkon. = ...longajn artikolojn pri mia afero, en kiuj estis... - Кілька разів я навіть читав довгі статті про мій твір, де було видно, що автори навіть не бачили мого твору.

  Частинаи речення longajn artikolojn pri mia afero не є обставиною місця, а доповненням.

 • Ne troviĝas, kie sidi. = Ne troviĝas io, sur kio oni povus sidi. - Не знаходиться, де сісти.= Не знаходиться щось, на чому можна було б сидіти.

Відносна kia

Відносна kia може вводити підрядне речення, показуючого властивість. Відносне kia-речення може відноситись до tia, tiaspeca або tiuspeca в головній частині речення:

 • Ŝi ne estas tia, kia devas esti reĝino. - Вона не така, якою повинна бути королева. = Ŝi ne estas tia. + Reĝino devas esti tia.
 • Kia oni vin vidas, tia oni vin taksas. - Яким вас бачать, таким вас і оцінюють. = Tia oni vin taksas. + Tia oni vin vidas.
 • Regis tia frosto, kian ni ĉe ni ne havas eĉ en la plej kruela vintro. - Був такий мороз, котрого в нас нема навіть в саму люту зиму. = Regis tia frosto. + Tian froston ni ĉe ni ne havas eĉ en la plej kruela vintro.
 • La arbo de la suno estis belega arbo tia, kian ni neniam vidis. - Дерево сонця було таким прекрасним деревом, котре ви ніколи не бачили.

Якщо відносне KI-речення відноситься до іменника з tia, можна також використати відносне kiu: Vi havas plenan rajton uzi la monon en tia maniero, kiu ŝajnas al Vi la plej bona.

Відносне kiu показує точну індивідуальність, в той час як відносна kia показує різновид:

 • Mi uzis tiun aŭton, kiu povas veturi tre rapide. - Я користвався тим автомобілем, котрим можна їхати швидше.

  Мова йде про конкретний автомобіль. Він може їздити швидше.

 • Mi uzis tian aŭton, kia povas veturi tre rapide. - Я використав такий автомобіль, котрий може їхати швидше.

  Мова йдеться про різновид автомобіля. Всі автомобілі цього різновиду можуть їздити швидше.

Але в таких прикладах вже tiun та tian достатньо зрозуміло показує відміну відміною між окремою річчю та видом. Також можна використовуватиkiu в обох випадках. Частіше за все надають перевагу kiu, але kia акцентує, що мова йде саме про вид.

Використовуйте відносне kia тільки перед реченням з дієсловом. Перед одним членом речення, або групою членів речення без дієслова, потрібно використовувати порівняльне kiel: Li vizitis (tiajn) urbojn kiel Parizo. Не говоріть: ...urbojn kia Parizo.

Відносна kiel

Відносне kiel може вводити підрядне речення образу дії або ступені. Відносне kiel-речення відноситься до tiel в головній частині речення, але часто tiel відкидається:

 • Oni ludas sur fortepiano, tamen tre mallaŭte kaj tiel bele, kiel ŝi neniam antaŭe aŭdis. - Грають на фортепіано, однак так тихо і так гарно, як вона ніколи не чула раніше.
 • Li komprenas predikon [tiel], kiel bovo [komprenas] muzikon. - Він підіймає проповідь (так), як корова (розуміє) музику.

Відносне kiel-речення інколи описує все речення. Тоді kiel показує ідею всього речення, подібно відносній kio: Ŝia beleco, kiel oni diris, estas la deloga beleco de la malbono. = Ŝia beleco estas la deloga beleco de la malbono. + Tiel oni diris. = Oni diris, ke ŝia beleco estas...

відносна kiom

Відносне kiom може вводити підрядне речення кількості або міри. Відносне kiom-речення відноситься до tiom в головній частині речення, але часто tiom не використовується:

 • Vi faris por nia afero tiom multe, kiom neniu alia ĝis nun faris. - Ви зробили для нашої справи стільки багато, скільки ніхто інший до сих пір не робив. = Vi faris por nia afero tiom multe. + Neniu alia ĝis nun faris tiom.
 • Nun vi ricevos tiom multe da mono, kiom vi volas havi. - Зараз ви отримаєте стільки багато грошей, скільки ви хочете мати.
 • Ĉiuj donas al mi prunte [tiom], kiom mi volas. - Всі дають мені в борг (стільки), скільки я бажаю.

Підрядне речення з відносним kiom часто показує якесь обмеження:

 • La kompatinda stana soldato tenis sin, kiom li povis, tute rekte. - Бідний олов'яний солдатик тримався, скільки він міг, цілком прямо.

  Його фотографії були обмежені.

 • Unu el la plej kuraĝaj knaboj kaj iom post iom ankaŭ ĉiuj aliaj ekkantis strofon el malnova kanto pri cikonioj, kiom ili tion memoris. - Один з самих відважних хлопчиків і поступово також усі інші заспівали вірші про лелеки, як вони запам'ятали.

  Були кордони їх пам'яті. Вони не могли співати більше, ніж це їм дозволяла пам'ять.

Відносна kial

Також kial використовується як відносне слово, але тільки як доповненя іменників як kaŭzo або motivo, і навіть тоді дуже рідко:

 • La efektiva kaŭzo, kial ili ne aliĝas al ni, estas tio, ke ili timas. - Дійсна причина, чому вони не приєдналися до нас, це те, що вони бояться. = La efektiva kaŭzo estas tio, ke ili timas. + Tial ili ne aliĝas al ni.

  Також можна сказати...la kaŭzo, pro kiu ili ne aliĝas al ni... Однак частіше використовують ke-речення: ...la kaŭzo, ke ili ne aliĝas al ni...

Таким чином не використовують такі речення: Ili foriris tial, kial mi foriris. Говорять так: Ili foriris pro la sama kaŭzo, kial mi foriris. Або частіше: ...pro la sama kaŭzo, pro kiu mi foriris.

Аби показати все речення, котре показує причину, можна використати pro kio: Mi ne ricevis vian leteron, pro kio mi ne respondis. Також можна використати інверсію за допомогою ĉar: Ĉar mi ne ricevis vian leteron, mi ne respondis.

Відносне kial-речення не показує само по собі причину або мотив. Причину показує слово, до котрого kial-речення відноситься і частка kial показує цю причину в підрядному реченні. Для того, аби ввести підрядне речення, котре саме показує причину або мотив, головним чином використовують ĉar: Ili foriris, ĉar mi foriris. (Mia foriro estas la kaŭzo de ilia foriro.)

Відкидання TI-слова

Відносне КІ-слово часто відноситься до ТІ-слову того ж типу в головній частині. Часто ТІ-слово лиш мається на увазі без зміни значення. Немає безумовних правил, коли можна не використовувати ТІ-слово. Сама важливість - зрозумілість: Якщо речення стає незрозумілим, то ТІ-слово не варто відкидати. Відносне КІ-слово і відповідне ТІ-слово повинно мати таку ж саму форму: вони повинні бути з тієї ж самої групи табличних слів (tiu — kiu, tio — kio, tiel — kiel и т.д.), і вони повинні мати той же самий показник ролі або вони повинні бути обидва без вказівника ролі.

 • Tiu, kiu havas forton, havas rajton.Kiu havas forton, havas rajton. - Той, хто має силу, має право. → Хто має силу, має право.
 • Kiu okupas sin je meĥaniko, estas meĥanikisto, kaj kiu okupas sin je ĥemio, estas ĥemiisto. = Tiu, kiu okupas sin... - Хто займається механікою, є механіком, і хто займається хімією є хіміком.=Той, хто займається...
 • Mi pagis al tiu, al kiu oni devis [pagi].Mi pagis, al kiu oni devis. - Я заплатив тому, кому повинні [заплатити]. → Я заплатив, кому повинні.

Зазвичай залишають tiun або tiujn: Mi finfine provis tiujn, kiujn vi tiom laŭdis. Не говоріть: Mi finfine provis, kiujn vi tiom laŭdis.

Якщо tiu стоїть перед іменником, як визначник його, то відкинути tiu без зміни неможна. Часто змінюють tiu на la без важливої зміни значення: Li ankoraŭ ne redonis tiun libron, kiun li pruntis de mi.Li ankoraŭ ne redonis la libron, kiun li pruntis de mi. Якби б сказали: Li ankoraŭ ne redonis libron, kiun..., то мова йшла б про одну з тих книг, котру він взяв в мене. Сенс змінився.

 • Tio, kio pasis, ne revenos.Kio pasis, ne revenos. - Те, що пройшло, не вернеться. → Що пройшло, не вернеться.
 • Li tuj faris tion, kion mi volis.Li tuj faris, kion mi volis. - Він одразу ж зробив те, що я хотів. → Він одразу ж зробив, що я хотів.

Якби tio та kio має прийменник, то переважніше не відкидати tio: Marta renkontiĝis kun tio, kun kio renkontiĝas milionoj da homoj. Не: Marta renkontiĝis, kun kio renkontiĝas...

Якщо відносне kiam-речення відноситься до tiam, частіше за все обходиться без tiam. Залишають tiam тільки якщо хочуть акцентувати увагу: Kiam oni estas riĉa, [tiam] oni havas multajn amikojn.

Замість post tiam kiam, de tiam kiam і т.п., зазвичай використовують post kiam, de kiam і т.п. Таким чином відкидають tiam, без збереження дієприкметника. В таких випадках відноситься не до слова kiam, а до всього kiam-виразу: Post tiam, kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto.Post kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto.

Замість ĝis (tiam) kiam зазвичай говорять ĝis. Також не варто використовувати dum (tiam) kiam, а просто dum. Ĝis та dum самі є підрядними союзами, і зовсім не потребується в kiam. Замість antaŭ tiam kiam звичайно використовують antaŭ ol.

Якщо відносне kie-речення відноситься до однини tie, то часто це tie відкидають, але для того, аби акцентувати увагу, можна tie залишити: Kie estas pano, [tie] ne mankas panpecetoj.

Відносне kia-речення завжди відноситься до tia в головній частині. Частіше за все tia в реченні зберігається, але якщо речення залишається зрозумілим, то можна його відкинути: Li havas [tian] kapon, kian vi ne trovos en la tuta mondo.

Відносне kiel-речення завжди відноситься tiel в головній частині, але часто tiel лише мається на увазі: Ne vivu [tiel] kiel vi volas, vivu [tiel] kiel vi povas.

Відносне kiom-речення завжди відноситься до tiom в головній частині, але і може матись на увазі: Da pulvo ni havas [tiom] kiom vi volas.

Відносне kies-речення вкрай рідко відноситься до ties в головній частині. Однак, коли це буває, чи ледве можно відкинути ties: Kies ĝi estas, ties ĝi restu.

Відносне kial-речення ніколи не відноситься до tial в головній частині.

Відпускати ТІ-слово зазвичай неможливо, коли ІТ-слово і відносне КІ-слово мають різні вказівниками ролей, або коли одні з них мають або інший немає вказівника ролі:

 • Не говоріть: Mi konas, kiu venis. Говоріть: Mi konas tiun, kiu venis. Не говоріть: Ĝi estas besto, kian vi timas. Але: Ĝi estas tia besto, kian vi timas.
 • Неможливо: Ili loĝas, de kie mi venas. Потрібно так: Ili loĝas tie, de kie mi venas. Також неможливо: Li devenas, kien mi iros. Необхідно: Li devenas de tie, kien mi iros. Також неможливо відкинути tie, але зберігти дієприкметник, котрий стояв би перед tie. Не говоріть: Li venas de kie mi loĝas. Говоріть: Li venas de tie, kie mi loĝas.

В деяких мовах можливо іноді відкинути відносне КІ-слово. Це неможливо в Есперанто. Не говоріть: La viro, mi vidis, portis valizon. Говоріть: La viro, kiun mi vidis, portis valizon. Не говоріть: Nun estas la horo, ŝi normale alvenas. Говоріть: Nun estas la horo, kiam ŝi normale alvenas.

В деяких мовах можуть іноді відкидати відносне КІ-слово, але зберігати вірогідний дієприкметник, котрий тоді стоїть десь один в підрядному реченні (навіть в ікінці). Таке абсолютно неможливо в Есперанто. Дієприкметник повинен стояти перед тим членом речення, чию роль він вказує. Не говоріть:Mi vidis tiun knabinon, vi parolis pri. Завжди говоріть так: Mi vidis tiun knabinon, pri kiu vi parolis.

Se

Se = "якщо". Se вводить підрядне речення, котре показує умову, припущення або випадок:

 • Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. = En la okazo, ke li scius... - Якби він знав, що я тут, він одразу ж прийшов би до мене.= В випадку, якби він знав...

  Використовують умовний нахол, потім мова йдеться про просту фантазію.

 • Se mi estus sana, mi estus feliĉa. = Sub la kondiĉo, ke mi estus sana... - Якщо я буду здорова, я була б щаслива.= За умовою, що я була б здоровою...
 • Se li havas multe da mono, li verŝajne aĉetos aŭton. - Якщо він має багато грошей, він можливо копить автомобіль.

  AS-форма та OS-форма (індикатив) вказує, що може бути реальність. Може бути, що у нього дійсно багато грошей, але цього точно не знають.

 • Se iu havas multe da mono, tiu havas ankaŭ multe da problemoj. - Якщо хтось має багато грошей, той має також багато проблем.

  AS-форма показує, що мова йдеться завжди про дійсний принцип.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - В цій книзі 60 сторінок, тому, якщо я буду читати кожен день по п"ятнадцять сторінок, я закінчу всю книжку за чотири дні.

  Також можливо використовувати умовний наголос в таких реченнях. Для майбутнього часу неможливо завжди робити чітке розподіл між фантазією та фактом, тому що майбутнє завжди невідоме.

Коли se-вираз знаходиться на початку речення, то часто використовують tiam в головній частині, або зробити сенс більш чітким. Tiam представляє ідею se-виразу. Можна також використовувати tiuokaze, tiaokaze і т.п.: Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.

Іноді tio в головній частині речення показує ідею попереднього se-виразу: Se ŝi havas multe da mono, tio ne nepre signifas, ke ŝi estas feliĉa. = Якщо у неї багато грошей, факт, що у неї багато грошей, але не обов"язково значить...

Seтакож використовується і в головній частині для вираження сильного бажання, котре, ймовірно, нездійснене. Дієслово завжди має US-форму в такому реченні: Ho, se mi estus sola! Se mi ne havus infanon! = Mi deziregas, ke mi estu sola, ke mi ne havu infanon (sed tio ne eblas). Можна сказати, що реальна головна частина речення мається на увазі: Ho, se mi estus sola, tiam mi estus feliĉa! Можна використовувати nur в se-в реченнях бажаннях для посилення значення:Ho, se mi nur estus sola! Ho, se mi nur povus esti tiu feliĉulo!

Ĉar

Ĉar = "тому що". Ĉar вводить підрядне речення, котре показує причину або мотив:

 • La tranĉilo tranĉas bone, ĉar ĝi estas akra. = Ke la tranĉilo estas akra, estas la kaŭzo, ke ĝi tranĉas bone. - Ніж ріже добре, тому що він гостий.= Ніж гострий і це причина того, що він ріже добре.
 • Ĉar vi estas tiel servema, mi faras al vi donacon. - Тому що ви такий послужливий, я роблю вам подарунок.
 • Venigu la kuraciston, ĉar mi estas malsana. - Приведи лікаря, тому що я хворий.
 • Li estas mia onklo, ĉar mia patro estas lia frato. - Він мій дядько, тому що мій батько - його брат.

  Факт, що мій батько є його братом - причина називати його моїм дядьком.

Якщо ĉar-речення знаходиться на початку речення, часто використовують tial в дієсловах частини. Tial показує ідею ĉar-речення: Ĉar la aŭtoro de la lingvo Esperanto tuj en la komenco rifuzis unu fojon por ĉiam ĉiujn personajn rajtojn kaj privilegiojn rilate tiun lingvon, tial Esperanto estas "nenies propraĵo". В кінці довгого ĉar-речення, можливо, забули, що воно починалось з ĉar. Tial вводить наслідок причини і нагадує, що мова йдеться про причину. Інколи використовують tial прямо перед ĉar для акцентування уваги: Mi petas tion ĉi tial, ĉar mi scias la inklinon de la plimulto da homoj. Варіант pro tio ĉar таким чином не варто використовувати.

Dum

Dum вводить підрядне речення часу. Dum-речення показує щось, що триває одночасно з головною частиною речення. Dum використовують, якщо і підрядне речення і головна частина є тривалими і тривають приблизно одночасно:

 • Unu el la vojaĝantoj gardodeĵoris, dum la aliaj dormis. - Один з подорожуючих чергував, поки інший спав.

  Чергування тривало одночасно зі сном.

 • Restu apud mi, dum mi kun li ekstere parolos. - Залишайся поряд зі мною, поки я буду зовні розмовляти з ним.

Часто dum-вираз показує щось, що відрізняється від головної частини речення. Тоді значення тривалості часу може послабитись і тоді зникнути:

 • Dum interne ĉio kantadis kaj ĝojadis, ŝi sidis malgaja en sia ĝardeneto. - Поки всередині все співало і раділо, вони сиділа сумна в своєму садку.

  Дві дії, котрі тривали одночасно, відрізнялись одна від одної.

 • Li estas nur unufoja mensoginto dum vi estas ankoraŭ nun ĉiam mensoganto. - Він збрехав лише раз, в той час як ви усі ще продовжуєте брехати.

  Два стати є одночасними (хоча перша дія відбулась раніше), але важлива відмінність с=між цими двома діями.

Dum напочатку було тільки наказовим союзом. Після dum став також прийменником: Dum la manĝado venas apetito.

Якби не обидві дії є тривалими, або якщо окремо не потрібно показувати тривалість, то потрібно використовувати відносне kiam. Тоді дві дії, можливо, є одночасними лише на момент: Kiam mi venis al li, li dormis. Kiam oni estas riĉa, oni havas multajn amikojn. Dum и kiam показує інший нюанс. Таким чином не варто використовувати їх одночасно. Не говоріть: Tio okazis, dum kiam mi loĝis en Romo. Говоріть ...dum mi loĝis en Romo, якщо проживання в Римі тривало не довго або тривалість не важлива.

Ĝis

Ĝis вводить підрядну частину, котра показує кінцеву точку часу головного речення. Коли дія ĝis-речення починається, дія головної частини закінчується:

 • Ili persekutos vin, ĝis vi pereos. - Він буде переслідувати вас, до тих пір, поки ви не загинете.

  Коли ви загинете, переслідування закінчиться.

 • Malĝoje ŝi eliris el la palaco kaj iris dum la tuta tago tra kampoj kaj marĉoj, ĝis ŝi venis al la granda arbaro. - Сумно вона вийшла з палацу і йшла на протязі всього дня по полям та болотам, до тих пір, поки не прийшла до великого лісу.

  Коли вона прийшла до великого лісу, припинилесь ходіння.

 • Ili jam obstine celados al ĝi ĉiam pli kaj pli kaj ne ĉesos en sia celado tiel longe, ĝis ili la aferon atingos. - Вони вже завзято прагнуть до нього все більше і більше, і не буде залишатись в своїх намірах до тих пір, поки не досягнуть це.

Ĝis-вираз завжди повинен показати щось більш-менш митттєве. Не говоріть: Mi restis, ĝis li dormis. Говоріть: Mi restis, ĝis li ekdormis. Или: Mi restis, ĝis mi vidis, ke li dormas. І т.п.

В підрядних реченнях часу зайве, навіть небажано додавати kiam після ĝis. Не говоріть: Mi daŭrigos demandadi, ĝis kiam vi respondos. Говоріть просто: Mi daŭrigos demandadi, ĝis vi respondos. Ĝis само по собі є підрядним союзл=ом і не потребується в допомозі kiam. Але якщо мова йдеться про питальне підрядне речення, ĝis kiam є цілком нормальним: Mi demandis, ĝis kiam ili restos tie.

Може здаватись дивним, що потрібно використовувати ĝis kiam тільки в питаннях. Поянення є те, що не питальне ĝis kiam є цілком іншим побудуванням речення, ніж питальне ĝis kiam. Схожість є лише удаваною. Перед не питальним підрядним реченням ĝis відноситься до всього речення: Mi daŭrigos demandadi, ĝis kiam vi respondos. = Mi daŭrigos demandadi ĝis la tempo de via respondo. В питальних підрядних реченнях однак ĝis відноситься тільки до kiam: {5} = {6} У такого питального підрядного речення та ĝis та kiam є обов"язковими для значення. В ĝis-виразу часу kiam є цілком зайвим. Додавання такого зайвого kiam могло б іноді навіть завірити, що мова йдеться про питання, хоча це цілком не так.

Деякі помилково додають ne в ĝis-вирази (через вплив національних мов), що діє цілком помилковий невірний сенс. Говорять, наприклад, так: Mi rifuzos kredi al viaj vortoj, ĝis vi ne donos pruvojn. Сенс, котрий хотіли передати, те що дія "rifuzi kredi al viaj vortoj" припиниться на момент, коли докази будуть додані. Таким чином потрібно сказати: Mi rifuzos kredi al viaj vortoj, ĝis vi donos pruvojn. Якщо використовують dum вместоĝis, то також потрібно використовувати ne: Mi rifuzos kredi al viaj vortoj, dum vi ne donos pruvojn. Дія "rifuzi kredi al viaj vortoj" буде, коли ви не дасте доказів (до моменту, коли ви дасте доказ).

Ĝis с початку є не тільки підрядним союзом, але й прийменником: Post la vespermanĝo niaj fratoj eliris kun la gastoj el sia domo kaj akompanis ilin ĝis ilia domo.

Kvankam

Kvankam вводить підрядне речення, котре показує недостатню причину або недостатнє утруднення. Kvankam-речення показує щось, чому не вдається завадити ідеї головного речення:

 • Ŝi edziniĝis kun sia kuzo, kvankam ŝiaj gepatroj volis ŝin edzinigi kun alia persono. - Вона вийшла заміж за свого двоюрідного брата, хоча її батьки хотіли видати її заміж за іншого чоловіка.

  Вона все ж вийшла заміж за свого двоюрідного брата. Бажання батьків не змогло завадити цьому.

 • Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo, kvankam ili ne ĉiam estas faritaj el tolo. - Сорочки, коміри, манжети і інші схожі речі ми називаємо білизною, хоча вони не завжди зроблені з полотна.

  Ми називаємо їх білизною. Факт, що вони не завжди з полотна, не заважає цьому.

Якщо kvankam-фраза стоїть на початку, для розуміння часто використовують tamen в головній частині речення:

 • Kvankam la pasintaj tagoj povis ŝin prepari al tia sorto, ĝi tamen estis surprizo. - Хоча минулі дні могли підготувати її до такої участі, однак це було для неї сюрпризом.
 • Kvankam blinda kaj maljuna, li en la daŭro de tre mallonga tempo perfekte ellernis Esperanton. = Kvankam li estis blinda kaj maljuna... - Хоча сліпий та старий, він в продовж недовгого часу в досконалості вивчив Есперанто.

Ніколи не використовуйте sed (також kaj) для kvankam-фрази. Не говоріть:Kvankam mi ne volis tion, sed mi faris. Говоріть: Kvankam mi ne volis tion, mi tamen faris. Або: Mi ne volis tion, sed mi tamen faris.

Kvankam дуже схожі на malgraŭ. Різниця полягає в тому, що kvankam вводить підрядне речення в той час, як malgraŭ є прийменником, котрий стоїть перед іменником: Ili rifuzis helpi, kvankam mi petegis. = Ili rifuzis helpi malgraŭ mia petego.

Але також malgraŭ може вводити підрядне речення за допомогою ke або tio ke: Ili rifuzis helpi malgraŭ (tio), ke mi petegis. Вираз malgraŭ (tio) ke менш звичний, ніж kvankam. Також існує навіть більш сильніше вираження spite ke, котре показує намір супротиву: Ili rifuzis spite ke mi petegis. Також + se можуть інколи мати схоже значення. + se показує, що було б дивовижно, якби річ не могла б заважати: Ili rifuzus, eĉ se mi

Kvazaŭ

Kvazaŭ = "наче, немов". Kvazaŭ може вводити підрядне речення, котре показує уявне порівняння:

 • Tie ili sidis kune, kvazaŭ ili estus gefianĉoj. = Ili sidis kune tiel, kiel estus, se ili estus gefianĉoj. - Там вони сиділи разом, наче наречений та наречена.

  Вони не були нареченим та нареченою, але так здавалось.

 • Ŝi kuris al li renkonte, kvazaŭ ŝi volus lin kisi. Ŝi tion ne faris. - Вона бішла до нього на зустріч, начебто хотіла його поцілувати. Вона цього не зробила.
 • Estas al mi kvazaŭ mi sonĝus. - Мені здається, що я наче сплю.
 • Mi havas tian senton, kvazaŭ mi kisus mian patrinon! = Mi havas tian senton, kian mi havus, se mi kisus mian patrinon. - В мене таке відчуття, начебто я поцілував свою матір!

В таких kvazaŭ-реченнях потрібно зазвичай використовувати наголос. Але якщо kvazaŭ-речення якось повертає чиюсь, тоді потрібно використовувати дійсний наголос. Тоді мова йдеться про непряму мову, в котрій завжди потрібно використовувати форму дієслова колишньої думки або висловлювання: Ŝi havis la senton, kvazaŭ tio estas ŝia arbo.

Kvazaŭ часто відіграє роль адвербальної частки (котра зовсім не вводить підрядне речення). Тоді зазвичай використовують тільки дійсний наголос: Ili vidas en mi personon, kiu kvazaŭ ludas la rolon de ia reĝo.

Ol

Ol може вводити підрядне речення часу, якщо перед підрядною частиною є слово antaŭ:

 • Antaŭ ol li atingis sian celon, la suno subiris. = Pli frue ol tiam, kiam li atingis... - Перед тим, як досягнути свою ціль, сонце зійшло.
 • Mi ne manĝos, antaŭ ol mi diros mian aferon. = Mi ne manĝos pli frue ol tiam, kiam mi diros mian aferon. - Я не буду їсти, перед тим не скажу своє повідомлення.

Ol частіше за все показує порівняння разом з pli або alia. Також в antaŭ ol мова йдеться про порівняння. Порівнюють два часа. Однак більш раніший, котрий передує. Логічно могли б також використовувати antaŭ kiam, також як використовують post kiam. Як альтернативу, можна також було використовувати post ol замість post kiam. Але вже давно існує традиція використовувати antaŭ ol и post kiam. Обидва варіанти є логічними. Логічно було б також використовувати antaŭ ke (= antaŭ tio ke), та post ke (= post tio ke), але такі вирази на практиці не використовуються. Рекомендується використовувати antaŭ ol та post kiam, тому що вони найбільш легкі для розуміння через свою звичність.

Якщо головна частина речення і підрядна частина мають один і то й же підмет, замість підрядної частини можна використовувати antaŭ ol + інфінітив: Oni devas iri longan distancon, antaŭ ol veni al la rivero.

Apenaŭ

Apenaŭ частіше за все є адвербіальною часткою, але вона також може бути другорядним союзом підрядного речення часу. Тоді apenaŭ означає "одразу після" або "майже одначасно коли". Такі apenaŭ-речення стоять завжди перед головним реченням:

 • Apenaŭ ŝia patrino ŝin rimarkis, ŝi kriis al ŝi: "Nu, mia filino?" = Tuj post kiam ŝia patrino ŝin rimarkis (preskaŭ samtempe), ŝi kriis... - Лише тільки її матір помітила її, вона закричала їй: "Ну, моя доню?".
 • Apenaŭ ŝi ektuŝis ŝian brakon, el la buŝo de Janjo elsaltis krieto de doloro. - Ледь вона доторкнулась до її руки, з вуст Яни вискочив писк болю.

В якості альтернативи можна використовувати apenaŭ як адвербіальну частку в головній частині: Apenaŭ ŝi ektuŝis ŝian brakon, kiam el la buŝo... Речення kiam el la buŝo... є підрядною частиною часу.

Назад до початку