Към съдържанието

Основното и главно значение на предлозите al, el и ĝis е за показване на посока, но те се използват и с различни други значение:

al
Цел на движение: Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. (Идвам от дядо и сега отивам към чичо.)
Посока, но без движение: Ŝi apogis sin per la mano al la muro. (Тя се опря с ръка на стената.)
Този, който получава нещо или който има/няма изгода от някакво действие: Donu al la birdoj akvon. (Дай на птиците вода.) Diru al mi vian nomon. (Кажи ми (на мен) името си.) Ŝi kombas al si la harojn. (Тя реше своите коси.) Pardonu al mi! (Извини ме.) Lia babilado malhelpis al mi fari la hejmtaskojn. (Непрекъснатото му говорене ми (на мен) попречи да свърша домашната работа.)
Този, който изпитва или усеща нещо: Ŝajnas al mi, ke vi mensogas. (На мен ми се струва, че лъжеш.)
Притежател и други подобни (с aparteni): La rozo apartenas al Teodoro. (Розата принадлежи на Теодор.)
Резултат от трансформация или промяна: Li disrompis ĝin al mil pecoj. (Той го счупи на хиляда парчета.) Обикновено се използва en + окончание -n: Li disrompis ĝin en mil pecojn.
Допълнение, добавяне и др. подобни (с aligi, aliĝi, aldoni и др. подобни): Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso? (Вече присъедини ли се към конгреса?)
Онова, за което човек си мисли, когато оценява нещо като близко или подобно: Proksime al la angulo staris aŭto. (Близо до ъгъла стоеше кола.) Tiu nubo similas al ĉevalo. (Онзи облак прилича на кон.)
el
Движение от вътре навън: El la tubo fluis akvo. (От тръбата течеше вода.) Li eliris el la ĉambro. (Той излезе от стаята.)
Произход, източник, предходно състояние, причина: El kiu lando vi venas? (От коя страна си?) Ŝi tradukis la libron el la Ĉina lingvo. (Тя преведе книгата от китайски език.) El la knabo fariĝis junulo. (От момчето стана млад мъж.) El surprizo (= pro surprizo) li preskaŭ falis. (От изненада той почти падна.) За изразяване на причина в днешно време се предпочита pro.
Материал, състав: La skatolo estis farita el ligno. (Кутията беше направена от дърво.) Unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. (Една минута се състои от шейсет секунди.)
Група или множество, когато трябва да бъде изтъкнат един индивид от групата, или част от множеството: El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. (От всички мои деца, Ернесто е най-малкият.) Trinku el la vino, kiun mi enverŝis. (Пий от виното, което аз сипах.)
ĝis
Място, което движението достига, но не преминава: Mi akompanis ilin ĝis ilia domo. (Придружих ги до къщата им.)
Граница на пространство, повърхност и др. подобни: La tuta lago ĝis la transa bordo estas kovrita de glacio. (Цялото езеро до другия бряг е покрито от лед.)
Време, мярка, степен, ниво или състояние, което нещо достига, но не преминава: Mi laboras de frua mateno ĝis malfrua vespero. (Работя от ранна сутрин до късна вечер.) La tasko estu preta ĝis la fino de Junio. (Задачата да бъде готова до края на юни.) La prezo falis ĝis du eŭroj. (Цената падна до две евро.)

Окончанието за винителен падеж -n и предлогът de също могат да показват посока.

Обратно нагоре