Към съдържанието

Думичката po показва разпределение на количества. Тя на теория се определя като предлог, но много хора я използват като думичка, подобна на наречие.

Po се използва само за брой или количество. След po винаги трябва да има числително име или друг количествен израз: po kvin (по пет), po dek (по десет), po dudek mil (по двадесет хиляди), po multe (по много), po kiom (по колко), po miliono (по милион), po duono (по половин), po iom (по малко), po pluraj (по няколко), po paro (по двойка/чифт), po egalaj partoj (по равни части) и т.н. Понякога количеството се подразбира: po pomo = po unu pomo (по [една] ябълка), po tutaj boteloj = po pluraj tutaj boteloj (по [няколко] цели бутилки).

Po показва част от нещо, което е разпределено на няколко души, на няколко части, на няколко места и т.н. На всекиго от получателите се пада по един дял. За да се разбере какво е цялото количество, трябва да се умножи количеството, свързано с po, по броя на получателите. Този брой става ясен от контекста:

 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. - За моите четири деца купих дванадесет ябълки, и на всяко от децата дадох по три ябълки.

  3 ябълки по 4 = 12 ябълки. Забележете, че резултатът показва броя ябълки, а не броя деца. Умножават се 3 ябълки по броя на децата, но резултатът е задължително брой ябълки, а не деца. Резултатът от това изчисление се отнася за това, което е показано чрез po.

 • Tie estis viro tre altkreska, kiu havis sur la manoj kaj sur la piedoj po ses fingroj, sume dudek kvar. - Там имаше един много висок мъж, който имаше по шест пръста на ръцете и краката, тоест общо двадесет и четири пръста.

  6 пръста по 4 (2 ръце + 2 крака) = 24 пръста.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Тази книга има шестдесет страници, затова, ако чета всеки ден по петнадесет страници, ще завърша цялата книга за четири дни.

  15 страници по 4 = 60 страници.

 • Ŝi ricevis lecionojn po dek eŭroj por horo. - Тя ходеше на уроци за по десет евро на час.

  Ако уроците са продължили общо 4 часа, цената е била: 10 евро по 4 = 40 евро.

 • Dume la gastoj trinkis po glaseto da vino. - Междувременно гостите изпиха по чашка вино.

  Тук се подразбира думата unu: po unu glaseto… Ако например гостите са били 10, то те са изпили общо 10 чашки..

 • Mi fumadis cigaredojn po dudek kvin rubloj por cento. - Пуших цигари по двадесет и пет рубли за сто.

  Сто цигари струват 25 рубли. Значи 500 от тези цигари биха стрували: 25 рубли по 5 = 125 рубли.

 • El ĉiuj vivaĵoj, el ĉiu karno, enkonduku po unu paro el ĉiuj en la arkeon, ke ili restu vivaj kun vi. - От всички живи същества, от всяка плът, отведи по една двойка от всеки вид в ковчега, така че да останат живи с теб.

  Ако е имало например 1000 животински вида, значи той трябва да вземе по 2 животни (1 двойка), умножено по 1000 = 2000 животни (1000 двойки).

 • La urbestro aranĝas grandajn tagmanĝojn, kie la vino estas trinkata po tutaj boteloj. = ...po pluraj tutaj boteloj. - Кметът организира големи обеди, където виното се пие с цели бутилки = …с по много цели бутилки.

  На всеки обяд се изпиват множество бутилки.

En la ĉi-antaŭaj ekzemploj po estas uzata kiel prepozicio. En la klarigoj pri nuanciloj de nombroj aperas ekzemploj de po uzata adverbece.

Грешна употреба на po

Често po се поставя пред грешния израз. Ето типичен пример:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas dek dolarojn po metro.
  Говорещият иска да каже, че всеки метър плат струва десет долара, но начинът, по който го прави, е грешен. Поставено на това място, po трябва да се отнася за подразбиращото се unupo unu metro. Тогава изчислението би било следното: 1 метър по 10 (сумата на доларите) = 10 метра. В изречението po се появява пред израза (unu) metro. Следователно резултатът от изчислението е десет метра, а не десет долара. Тези десет метра плат общо струват десет долара. Това означава, че всеки метър струва един долар. Това не е правилно.

Правилното изречение е:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas po dek dolarojn por metro. - Този плат струва по десет долара за метър.

  Ако например искаме да купим 5 метра, изчислението би било: 10 долара по 5 = 50 долара. Сега резултатът е долари, тъй като po стои пред израза dek dolaroj.

Много езици в подобни изречения използват само една дума за изразяване на разпределението. Тази дума стои пред metro. Така хората, говорещи тези езици, лесно могат да объркат po с тази дума, която има съвсем различен смисъл от po. В есперанто същото се изразява с две думи: po и още една друга дума. Тази друга дума най-често е por, но в зависимост от контекста може да се използват и други предлози (или форми за наречие). В горния пример би могло да се използва, например laŭ metro или metre.

Обърнете внимание на разликата между следните изречения:

 • La aŭto veturis po dek kilometrojn en kvin horoj. - Колата изминаваше по десет километра в рамките на пет часа.

  Колата е пътувала общо 5 часа и е изминала общо 50 километра. (10 километра по 5 = 50 километра.)

 • La aŭto veturis dek kilometrojn en po kvin horoj. - Колата измина десет километра за по пет часа.

  Колата е изминала общо 10 километра и това е продължило общо 50 часа. (5 часа по 10 = 50 часа.)

Формули с дробна черта

Формула Произношение
20$/kg po dudek dolaroj por kilogramo
120 km/h po cent dudek kilometroj en/por horo
2 MN/m² po du meganeŭtonoj sur/por kvadratmetro

Често po може и да се използва заедно с наречие: po 120 kilometroj hore.

Понякога в подобни изречения po може да се премахне, и при нужда да се добави ĉiu, например: cent dudek kilometroj por/en (ĉiu) horo, dudek dolaroj por (ĉiu) kilogramo, du meganeŭtonoj por/sur (ĉiu) kvadratmetro.

Обратно нагоре