შინაარსის ნახვა

წინდებულთა al (-კენ), el (-დან) და ĝis (-მდე) ძირითადი და მთვარი მნიშვნელობა მიმართულებაა, მაგრამ ისინი სხვადასხვა განსხვავებული მნიშვნელობებითაც გამოიყენება:

al
მოძრაობის მიზანი: Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo.
უმოძრაო მიმართულება: Ŝi apogis sin per la mano al la muro.
ის, ვინც რაიმეს ან მოქმედებისგან სარგებელს/დანაკარგს იღებს: Donu al la birdoj akvon. Diru al mi vian nomon. Ŝi kombas al si la harojn. Pardonu al mi! Lia babilado malhelpis al mi fari la hejmtaskojn.
ის, ვინც რაიმეს გრძნობს ან გამოცდის: Ŝajnas al mi, ke vi mensogas.
მფლობელი და ა.შ. (aparteni-თ): La rozo apartenas al Teodoro.
გარდაქმნის ან ცვლილების შედეგი: Li disrompis ĝin al mil pecoj. ჩვეულებრივ ვხმარობთ en-ს + N-დაბოლოება: Li disrompis ĝin en mil pecojn.
გაზრდა, დამატება და სხვ. (aligi-თ, aliĝi, aldoni k.s.): Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso?
ის, რასაც ახლო ან შორი რაიმეს შეფასებისას ითვალისწინებენ: Proksime al la angulo staris aŭto. Tiu nubo similas al ĉevalo.
el
შიგნიდან გარეთ მიმართული მოძრაობა: El la tubo fluis akvo. Li eliris el la ĉambro.
წარმოშობა, წარმომავლობა, წყარო, წინა მდგომარეობა, მიზეზი: El kiu lando vi venas? Ŝi tradukis la libron el la Ĉina lingvo. El la knabo fariĝis junulo. El surprizo (= pro surprizo) li preskaŭ falis. გამომწვევი მიზეზის აღსანიშნად ამჟამად უფრო იხმარება pro.
მასალა, შემადგენლობა: La skatolo estis farita el ligno. Unu minuto konsistas el sesdek sekundoj.
ჯგუფი ან მასა, როდესაც რომელიმე ინდივიდს ჯგუფიდან ასხვავებენ ან გამოყოფენ, ან ნაწილს საერთო მასიდან: El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. Trinku el la vino, kiun mi enverŝis.
ĝis
ადგილი, რომელსაც მოძრაობა აღწევს, მაგრამ არ გადასცდება: Mi akompanis ilin ĝis ilia domo.
სივრცის, ტერიტორიის და ა.შ. ზღვარი: La tuta lago ĝis la transa bordo estas kovrita de glacio.
დრო, ზომა, ხარისხი, დონე ან მდგომარეობა, რომელსაც რაიმე აღწევს, მაგრამ არ სცდება: Mi laboras de frua mateno ĝis malfrua vespero. La tasko estu preta ĝis la fino de Junio. La prezo falis ĝis du eŭroj.

აკუზატივური N დაბოლოებაცა და წინდებული de-ც მიმართულების აღმნიშვნელები არიან.

ზემოთ დაბრუნება