Späť na obsah

Slovíčka kaj, , sed, plus, minus a nek sú spojky. O nek čítajte vo vysvetlivkách o negácii.

Kaj

Kaj spája dve záležitosti, ktoré zohrávajú vo vete tú istú úlohu:

 • Karlo kaj Petro manĝas. - Karol a Peter jedia.

  Dvaja ľudia robia to isté. Sú to dva podmety.

 • Karlo manĝas kaj trinkas. - Karol je a pije.

  Karol robí dve činnosti (zároveň alebo postupne). Sú to dva prísudky.

 • Karlo manĝas rizon kaj legomojn. - Karol je ryžu a zeleninu.

  Dve záležitosti ovplyvňuje rovnakým spôsobom tá istá činnosť. Sú to dva predmety rovnakého druhu.

 • Petro manĝas per forko kaj tranĉilo. - Peter je vidličkou a nožom.

  Dva nástroje použité pri tej istej činnosti. Ak chceme, predložku môžeme zopakovať: per forko kaj per tranĉilo.

 • Petro estas maljuna kaj saĝa. - Peter je starý a múdry.
 • Petro havas grandan kaj luksan domon. - Peter má veľký a luxusný dom.

  Keď sú dve prídavné mená prívlastkom toho istého podstatného mena, často sa vynecháva kaj: Petro havas grandan luksan domon.

 • Karlo laboras por kaj per Esperanto. = ... por Esperanto kaj per Esperanto. - Karol pracuje pre a prostredníctvom esperanta. = ... pre esperanto a prostredníctvom esperanta.
 • Petro legis la gazeton, kaj Karlo rigardis televidon. - Peter čítal časopis a Karol sledoval televíziu.

  Dve spojené hlavné vety.

 • Ili diris, ke ili tre amuziĝis, kaj ke ili volonte revenos venontjare. - Povedali, že sa veľmi zabávali a že sa radi vrátia na budúci rok.

  Dve spojené ke-vety.

 • Jen venas tiu knabino, kiu savis mian vivon, kaj kiu poste malaperis. - Prichádza to dievča, ktoré mi zachránilo život a potom zmizlo.

  Dve spojené kiu-vety.

Ak je viac než dve záležitosti s tou istou úlohou, obyčajne kladieme kaj len pred poslednú, najmä ak ide o príliš dlhé vypočítavanie záležitostí. Tam, kde chýba kaj, sa v reči môžu urobiť pauzy. V písomnej forme sa kladie čiarka:

 • Petro, Karlo, Elizabeto kaj Eva vojaĝis kune al la kongreso. = Petro kaj Karlo kaj Elizabeto kaj Eva vojaĝis... - Peter, Karol, Alžbeta a Eva cestovali spolu na kongres. = Peter a Karol a Alžbeta a Eva cestovali...
 • Hodiaŭ ni manĝos supon, salaton, viandaĵon, frititajn terpomojn kaj glaciaĵon. - Dnes budeme jesť polievku, šalát, mäso, hranolky a zmrzlinu.
 • Li iras per aŭto, ŝi iras per trajno, kaj mi iras piede. - On ide autom, ona ide vlakom a ja idem pešo.

V hovorovej reči sa niekedy úplne vynecháva kaj:

 • Li estas stulta, malaminda. Mi tute ne ŝatas lin. - Je hlúpy, nepríjemný. Vôbec ho nemám rád/rada.
 • Venis Karlo, Petro, Eva. Jes, ĉiuj miaj amikoj venis. - Prišiel Karol, Peter, Eva. Áno, prišli všetci moji priatelia.

Pri zdôraznení a trvaní na niečom možno použiť kaj pred všetkými pomenovaniami, tiež pred prvým.

Vzťahy rôzneho druhu medzi spojenými vetami.

Keď sú vety spojené pomocou kaj, toto spojenie môže predstavovať veľa rôznych významových vzťahov. O aký vzťah ide, to musíme pochopiť z kontextu:

 • Mi lavis la vestaĵojn, kaj (poste) mi sekigis ilin. - Pral som šaty a (potom) som ich sušil.

  Kaj vyjadruje časovú postupnosť. Slovo poste podľa potreby môže pomôcť k pochopeniu.

 • Anno estas gaja persono, kaj (kontraste) Elizabeto estas silentema. - Anna je veselý človek a (naopak) Alžbeta je mlčanlivá.

  Kaj vyjadruje kontrast.

 • Ŝi havas brunajn okulojn, kaj (aldone) ŝiaj haroj estas longaj. - Má hnedé oči a (okrem toho) jej vlasy sú dlhé.

  Kaj tu vyjadruje dodatočnú informáciu.

funguje rovnako ako kaj. Môže spájať tie isté veci tým istým spôsobom, ale vyjadruje, že spojené veci sú alternatívy. vyjadruje, že si môžeme vybrať medzi spojenými vecami alebo že je neisté, ktorá z nich platí:

 • Petro Karlo laboras. - Peter alebo Karol pracuje.

  Dva možné podmety. Jeden z nich pracuje, prípadne obaja.

 • Ni povas manĝi viandaĵon fiŝaĵon. Kion vi preferas? - Môžeme jesť mäso alebo rybu. Čomu dávaš prednosť?

  Výber medzi dvomi priamymi predmetmi.

 • Vi devas fari tion per fosilo (per) hakilo. - Musíš to urobiť krompáčom alebo (pomocou) sekerou.
 • Ĝi estis ruĝa flava. Mi ne memoras klare. - Bolo to červené alebo žlté. Nepamätám si jasne.
 • Mi konstruus lignan ŝtonan domon. - Postavil by som drevený alebo kamenný dom.
 • Ĉu eblas konstrui aŭton kun kvin ses radoj? - Dá sa skonštruovať auto s piatimi alebo šiestimi kolesami?
 • La kato troviĝas sur sub la domo. - Mačka sa nachádza na alebo pod domom.
 • Ĉu mi kapablas plenumi tiajn laborojn ĉu mi ne kapablas? - Som schopný vykonať tie práce alebo nie som schopný?
 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝis ĉu tio estis efektivaĵo. - Nevedela, či len snívala alebo to bola pravda.
 • La pasantoj forflankiĝis antaŭ ŝi, supozante, ke ŝi estas frenezulino ke ŝi havas ian urĝegan bezonon rapidi. - Okoloidúci ju obchádzali mysliac si, že je blázon alebo že má nejakú veľmi veľkú potrebu ponáhľať sa.
 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, kiun oni uzas por vino. - Pohár od vína je pohár, v ktorom sa predtým nachádzalo víno alebo ktorý sa použil na víno.
 • Vi povas vojaĝi per trajno, buso, aŭto biciklo. - Môžeš cestovať vlakom, autobusom, autom alebo bicyklom.
 • Kiu povas helpi min? Eble Karlo, Petro Elizabeto. - Kto mi môže pomôcť? Možno Karol, Peter alebo Alžbeta.

Spojka je obyčajne exkluzívna, čo znamená, že môže platiť len jedna z alternatív. Niekedy je však inkluzívna; vtedy dovoľuje, aby sme si vybrali viac než jednu z alternatív (možno aj všetky). Kontext ukazuje, či je inkluzívne alebo exkluzívne. Aby sme zdôraznili exkluzívny význam spojky aŭ, môžeme použiť pred každou alternatívou . Aby sme ukázali, že je inkluzívne, niekedy, najmä v písomnej forme, sa používa výraz kaj/aŭ: Budeme cestovať vlakom a/alebo autobusom . = Budeme cestovať vlakom alebo autobusom alebo vlakom a autobusom. Budeme cestovať vlakom alebo autobusom alebo obojím. V hovorovej reči sa obyčajne nepoužíva kaj/aŭ, ale len v písomnej forme. Odporúčame vyhýbať sa kaj/aŭ aj v písomnej forme. Je lepšie priamo vyjadriť, že si možno vybrať všetky alternatívy.

Sed

Spojka sed spája vety alebo vetné členy a vyjadruje, že určitým spôsobom medzi sebou kontrastujú:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Papier je veľmi biely, ale sneh je belší.
 • Li amas min, sed mi lin ne amas. - Miluje ma, ale ja ho nemilujem.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas. - Starám sa o ňu tak, ako sa starám sám o seba; ale ona sa vôbec nestará o seba a vôbec nedbá o seba.
 • Nia provincestro estas severa, sed justa. - Šéf našej provincie je prísny, ale spravodlivý.
 • Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi. - Chcel som ho biť, ale utiekol odo mňa.
 • Mi kriis tiel laŭte, kiel mi povis, sed neniu min aŭdis, mi estis tro malproksime. - Kričal som tak nahlas, ako som mohol, ale nikto ma nepočul, bol som príliš ďaleko.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Otec nečíta knihu, ale píše list.
 • Tio ĉi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego. - Toto už nebol obyčajný dážď, ale lejak.
 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Namiesto kávy mi dal čaj s cukrom, ale bez smotany.

  Predpokladali, že v čaji bude aj smotana.

Sed sa často vyskytuje s tamen, ktoré v tom prípade zdôrazňuje kontrast:

 • Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis iom vian leteron. - Neviem po španielsky, ale pomocou španielsko-nemeckého slovníka som predsa váš list trochu pochopil.
 • Ŝi havis forton kaj ŝi estis laborema, sed ŝi tamen restis malriĉa. - Mala silu a bola pracovitá, ale predsa zostala chudobná.

Ak sa používa tamen, mohli by sme rovnako často používať kaj namiesto sed, lebo kontrast dosť dobre vyjadruje tamen:

 • Li havis la impreson, ke li sonĝas kaj tamen ne sonĝas. - Mal dojem, že sníva a napriek tomu nesníva.
 • La lekanto sentis sin tiel feliĉa, kvazaŭ tiam estus grava festotago, kaj tamen tiam estis nur simpla lundo. - Margarétka sa cítila taká šťastná, ako keby to bol dôležitý sviatok a napriek tomu bol obyčajný pondelok.

Tamen má obyčajne úlohu príslovkového určenia, kým sed je spojka. Preto sed sa vyskytuje na začiatku svojej vety, kým tamen sa môže vyskytovať v rôznych pozíciách vo vete. Niekedy sa tamen vyskytuje na začiatku hlavnej vety, ktorá je veľmi blízko spojená s predchádzajúcou hlavnou vetou. Vtedy má tamen úlohu spojky. Tamen sa vtedy prakticky rovná sed. Mohli by sme tiež povedať, že sed alebo kaj sa chápe v tomto zmysle: Je veľmi hnevlivý a často sa nazlostí pre maličkosť; avšak veľmi odpúšťa, nehnevá sa dlho a vôbec nie je pomstychtivý.

Plus a minus

Slovíčka plus a minus sa používajú najmä v matematických a podobných výrazoch. Predstavujú symboly + (plus) a - (minus). Plus vyjadruje sčítanie, pozitívnosť a pod. Minus vyjadruje odčítanie, negatívnosť a pod.

Niekedy sa však plus používa ako spojka namiesto kaj, keď ide o sčítanie alebo podobne. Minus môže podobne nahradiť sed ne, keď ide o odčítanie alebo podobne:

 • Ĝi kostas dek eŭrojn plus kvindek cendojn. = ...kaj aldone kvindek cendojn. - Stojí to desať eur plus 50 centov. = a ešte 50 centov.
 • Necesas sperto plus zorgemo. = ...kaj ankaŭ zorgemo. - Je potrebná skúsenosť plus starostlivosť. = a ešte aj starostlivosť.
 • Mi pagos al vi 1000 eŭrojn minus la 100 eŭrojn, kiujn vi ŝuldas al mi. Mi do pagos sume 900 eŭrojn. - Zaplatím ti 1 000 eur mínus 100 eur, ktoré mi dlhuješ. Spolu teda zaplatím 900 eur.

Niekedy sa plus a minus používajú ako predložky, podobne ako kun a sen, teda vždy bez koncovky N. Je však lepšie vždy používať plus a minus ako spojky podľa predchádzajúcich príkladov a dať koncovku N, keď to úloha vo vete vyžaduje.

Spojky medzi časťami slov

Niekedy sa najmä v písomnej forme používa kaj na spojenie dvoch alebo viacerých prvkov zloženého slova, aby sme vetu skrátili:

 • Ili en- kaj el-iris tre rapide. = Ili eniris kaj eliris tre rapide. - Vošli a vyšli veľmi rýchlo.
 • Tio estas kombinita manĝaĵ- kaj gazet-vendejo. = ...manĝaĵvendejo kaj gazetvendejo. - Je to spojená predajňa potravín a časopisov.
 • Li faris multajn erarojn: skrib-, leg- kaj pens-erarojn. = ...skriberarojn, legerarojn kaj penserarojn. - Urobil veľa chýb: písomných, čitateľských i myšlienkových.
 • Tute mankas sub-tasoj kaj -teleroj. = ...subtasoj kaj subteleroj. - Celkom chýbajú podšálky a podtaniere.
 • Tio estas manĝaĵ- gazet-vendejo. - Je to predajňa potravín alebo časopisov.
 • Tio estas manĝaĵ- sed ankaŭ gazet-vendejo. - Je to predajňa potravín, ale aj časopisov

Takéto vety sú dosť neprirodzené. Všeobecne sa neodporúčajú, najmä keď obsahujú slovné časti bez koncoviek, čo v esperante nie je bežné. Radšej dávajte prednosť iným prostriedkom na skracovanie:

 • Ili iris en la domon kaj el ĝi tre rapide. - Veľmi rýchlo šli do domu a z neho.
 • Tio estas kombinita manĝaĵa kaj gazeta vendejo. - To je kombinovaná predajňa potravín a časopisov.
 • Li faris multajn erarojn skribajn, legajn kaj pensajn. - Urobil veľa chýb písomných, čitateľských a myšlienkových.
 • Tio estas manĝaĵa gazeta vendejo. - To je predajňa potravín a časopisov.
 • Tio estas manĝaĵa sed ankaŭ gazeta vendejo. - To je predajňa potravín, ale aj časopisov.
Nahor