K vsebini

Besedice kaj, , sed, plus, minus in nek so vezniki. O nek preberite v pojasnilih o zanikanju.

Kaj

Kaj povezuje dve zadevi, ki imata isto funkcijo v stavku.

 • Karlo kaj Petro manĝas. - Karl in Peter jesta.

  Dve osebi vršita isto dejanje. Sta dva osebka.

 • Karlo manĝas kaj trinkas. - Karl je in pije.

  Karl opravlja dve dejanji (hkrati ali zaporedno). Sta dva povedka.

 • Karlo manĝas rizon kaj legomojn. - Karl je riž in zelenjavo.

  Dve zadevi sta predmet istega dejanja na enak način. Sta dva predmeta.

 • Petro manĝas per forko kaj tranĉilo. - Peter je z vilicami in nožem.

  Dve orodji pomagata istemu dejanju. Če hočemo, lahko ponovimo predlog: per forko kaj per tranĉilo.

 • Petro estas maljuna kaj saĝa. - Peter je star in moder.
 • Petro havas grandan kaj luksan domon. - Peter ima veliko in razkošno hišo.

  Kadar sta dva pridevnika pridevek istega samostalnika, lahko često izpustimo kaj: Petro havas grandan luksan domon.

 • Karlo laboras por kaj per Esperanto. = ... por Esperanto kaj per Esperanto. - Karel dela za esperanto in z njim. = ... za esperanto in z esperantom.
 • Petro legis la gazeton, kaj Karlo rigardis televidon. - Peter je bral časopis in Karel je gledal televizijo.

  Dva povezana glavna stavka.

 • Ili diris, ke ili tre amuziĝis, kaj ke ili volonte revenos venontjare. - Rekli so, da so se zelo zabavali in da bodo rade volje ponovno prišli v prihodnjem letu.

  Dva povezana odvisna stavka na ke.

 • Jen venas tiu knabino, kiu savis mian vivon, kaj kiu poste malaperis. - Evo, tu prihaja tisto dekle, ki je rešilo moje življenje in ki je potem izginilo.

  Dva povezana odvisna stavka na kiu.

Če je več kot dve zadevi z enako funkcijo, potem običajno postavimo kaj le pred zadnjo, predvsem če je zelo dolgo naštevanje zadev. Tam, kjer manjka kaj, lahko v govoru malo zastanemo. Pisno tam postavimo vejico:

 • Petro, Karlo, Elizabeto kaj Eva vojaĝis kune al la kongreso. = Petro kaj Karlo kaj Elizabeto kaj Eva vojaĝis... - Peter, Karel, Elizabeta in Eva so skupaj potovali na kongres. = Peter in Karel in Elizabeta in Eva so potovali ...
 • Hodiaŭ ni manĝos supon, salaton, viandaĵon, frititajn terpomojn kaj glaciaĵon. - Danes bomo jedli juho, solato, meso, ocvrt krompir in sladoled.
 • Li iras per aŭto, ŝi iras per trajno, kaj mi iras piede. - On gre z avtom, ona gre z vlakom in jaz grem peš.

V pogovornem slogu včasih v celoti izpuščamo kaj:

 • Li estas stulta, malaminda. Mi tute ne ŝatas lin. - On je neumen, vreden mržnje. Sploh ga ne maram.
 • Venis Karlo, Petro, Eva. Jes, ĉiuj miaj amikoj venis. - Prišli so Karel, Peter, Eva. Da, prišli so vsi moji prijatelji.

Za trajen poudarek lahko uporabimo kaj pred vsemi zadevami, tudi pred prvo.

Raznovrstni odnosi med povezanimi stavki

Kadar so stavki povezani s kaj, lahko ta povezava predstavlja mnoge različne pomenske odnose. Kakšen je odnos, moramo razumeti iz konteksta:

 • Mi lavis la vestaĵojn, kaj (poste) mi sekigis ilin. - Opral sem oblačila in jih (potem) posušil.

  Kaj prikazuje časovno zaporedje. Beseda poste lahko po potrebi pomaga k razumevanju.

 • Anno estas gaja persono, kaj (kontraste) Elizabeto estas silentema. - Ana je vesela oseba in Elizabeta je (nasprotno) molčeča.

  Kaj prikazuje nasprotje.

 • Ŝi havas brunajn okulojn, kaj (aldone) ŝiaj haroj estas longaj. - Ona ima rjave oči in (poleg tega) so njeni lasje dolgi.

  Kaj prikazuje dodatno informacijo.

deluje enako kot kaj. Lahko povezuje enake zadeve na enake načine, vendar kaže, da so povezane zadeve alternative. prikazuje, da lahko izbiramo med povezanimi zadevami ali da je negotovo, katera izmed njih velja:

 • Petro Karlo laboras. - Delata Peter ali Karel.

  Dva možna osebka. Eden od njiju dela, morebiti oba.

 • Ni povas manĝi viandaĵon fiŝaĵon. Kion vi preferas? - Lahko jemo meso ali ribe. Kaj imate raje?

  Izbor med dvema predmetoma v tožilniku.

 • Vi devas fari tion per fosilo (per) hakilo. - To moraš storiti z lopato ali (s) sekiro.
 • Ĝi estis ruĝa flava. Mi ne memoras klare. - Bilo je rdeče ali rumeno. Ne spominjam se jasno.
 • Mi konstruus lignan ŝtonan domon. - Zgradil bi leseno ali kamnito hišo.
 • Ĉu eblas konstrui aŭton kun kvin ses radoj? - Ali je mogoče zgraditi avto s petimi ali šestimi kolesi?
 • La kato troviĝas sur sub la domo. - Maček se nahaja na hiši ali pod njo.
 • Ĉu mi kapablas plenumi tiajn laborojn ĉu mi ne kapablas? - Ali zmorem izvršiti takšna dela ali ne zmorem?
 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝis ĉu tio estis efektivaĵo. - Ni vedela, ali je samo sanjala ali pa je bilo tisto nekaj resničnega.
 • La pasantoj forflankiĝis antaŭ ŝi, supozante, ke ŝi estas frenezulino ke ŝi havas ian urĝegan bezonon rapidi. - Mimoidoči so se pred njo umaknili na stran, ker so predpostavljali, da je norica ali da ima kakšen nujen vzrok za hitrico.
 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, kiun oni uzas por vino. - Kozarec za vino je kozarec, v katerem se je prej nahajalo vino ali katerega uporabljamo za vino.
 • Vi povas vojaĝi per trajno, buso, aŭto biciklo. - Lahko potujete z vlakom, avtobusom, avtom ali kolesom.
 • Kiu povas helpi min? Eble Karlo, Petro Elizabeto. - Kdo mi lahko pomaga? Morda Karel, Peter ali Elizabeta?

Navadno je izključevalen. To pomeni, da lahko velja le ena od alternativ. Včasih pa je vključevalen. Tedaj dovoljuje, da izberemo več kot eno od alternativ (eventualno celo vse). Ali je vključevalen ali izključevalen, pokaže kontekst. Za poudarjeno prikazovanje, da je izključevalen, lahko uporabimo pred vsako alternativo. Za prikaz, da je vključevalen, uporabimo v nekaterih primerih, zlasti v pisnem jeziku, izraz kaj/aŭ: La vojaĝo okazos per trajno kaj/aŭ buso. = La vojaĝo okazos per trajno buso, aŭ per trajno kaj buso. La vojaĝo okazos per trajno aŭ buso aŭ ambaŭ. Navadno ne uporabljamo kaj/aŭ v govorjenem jeziku, le v pisnem. Zdi se priporočljivo izogibati se kaj/aŭ tudi v pisni uporabi. Bolje je neposredno našteti možnosti izbora vseh alternativ.

Sed

Veznik sed povezuje stavke ali stavčne člene in prikazuje, da so si oni nekako v nasprotju:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Papir je zelo bel, a sneg je bolj bel.
 • Li amas min, sed mi lin ne amas. - On me ljubi, a jaz ga ne ljubim.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas. - Jaz skrbim za njo tako, kot skrbim za samega sebe; a ona sama sploh ne skrbi zase in se ne čuva.
 • Nia provincestro estas severa, sed justa. - Naš deželni glavar je strog, a pravičen.
 • Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi. - Hotel sem ga tepsti, a je zbežal od mene.
 • Mi kriis tiel laŭte, kiel mi povis, sed neniu min aŭdis, mi estis tro malproksime. - Vpil sem tako glasno, kot sem mogel, vendar me ni nihče slišal, bil sem predaleč.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Oče ne bere knjige, ampak piše pismo.
 • Tio ĉi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego. - To ni bil več navaden dež, ampak naliv.
 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Namesto kave mi je dal čaj s sladkorjem, a brez smetane.

  Predpostavljeno je bilo, da bo v čaju tudi smetana.

Sed nastopa pogosto skupaj s tamen, ki tedaj poudarja nasprotje:

 • Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis iom vian leteron. - Ne znam španskega jezika, a s pomočjo špansko-nemškega slovarja sem vendar nekoliko razumel vaše pismo.
 • Ŝi havis forton kaj ŝi estis laborema, sed ŝi tamen restis malriĉa. - Imela je moč in bila je delavna, a je vendar ostala revna.

Če uporabimo tamen, lahko pogosto prav tako dobro uporabimo kaj namesto sed, ker že tamen dobro izraža nasprotje:

 • Li havis la impreson, ke li sonĝas kaj tamen ne sonĝas. - Imel je občutek, da spi in vendar ne spi.
 • La lekanto sentis sin tiel feliĉa, kvazaŭ tiam estus grava festotago, kaj tamen tiam estis nur simpla lundo. - Kresnica se je počutila tako srečna, kakor da bi bil tedaj pomemben praznik, in vendar je bil tedaj le navaden ponedeljek.

Tamen ima navadno vlogo prislovnega določila, medtem ko je sed veznik. Zato nastopa sed na začetku svojega stavka, medtem ko se lahko tamen pojavi v različnih položajih znotraj stavka. Včasih se pojavi tamen na začetku glavnega stavka, ki je tesno povezan s predhodnim glavnim stavkom. Tedaj dobi tamen nekakšno vezniško vlogo. Tamen je tedaj praktično enak kot sed. Lahko bi tudi rekli, da je sed ali kaj zaradi samoumevnosti izpuščen: Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo; tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas venĝema.

Plus in minus

Besedici plus in minus se uporabljata v glavnem v matematičnih in podobnih izrazih za predstavitev simbolov + (plus) in - (minus). Plus prikazuje prištevanje, pozitivnost ipd. Minus prikazuje odštevanje, negativnost ipd.

Včasih pa se plus uporablja kot veznik namesto kaj, kadar gre za prištevanj ali podobno. Minus lahko podobno nadomesti sed ne, kadar gre za odštevanje in podobno.

 • Ĝi kostas dek eŭrojn plus kvindek cendojn. = ...kaj aldone kvindek cendojn. - Ono stane deset evrov plus petdeset centov. = ... in dodatno petdeset centov.
 • Necesas sperto plus zorgemo. = ...kaj ankaŭ zorgemo. - Potrebna sta izkušnja plus skrbnost. = ...in tudi skrbnost.
 • Mi pagos al vi 1000 eŭrojn minus la 100 eŭrojn, kiujn vi ŝuldas al mi. Mi do pagos sume 900 eŭrojn. - Plačal ti bom 1000 evrov minus 100 evrov, ki mi jih dolguješ. Plačal ti bom torej skupaj 900 evrov.

Včasih sta plus in minus uporabljena kot predloga, podobno kot kun in sen, vendar vedno brez končnice N zadaj. Vendar je priporočljivo vedno uporabljati plus in minus kot veznika v skladu s predhodnimi zgledi in postaviti končnico N, kadar to zahteva stavčna funkcija.

Vezniki med besednimi štrclji

Včasih, zlasti v pisanih besedilih, uporabljamo kaj za povezovanje dveh ali več elementov zložene besede, da bi skrajšali stavek:

 • Ili en- kaj el-iris tre rapide. = Ili eniris kaj eliris tre rapide. - Oni so v- in iz-stopali zelo hitro.
 • Tio estas kombinita manĝaĵ- kaj gazet-vendejo. = ...manĝaĵvendejo kaj gazetvendejo. - Tisto je kombinirana prehranska in časopisna prodajalna.
 • Li faris multajn erarojn: skrib-, leg- kaj pens-erarojn. = ...skriberarojn, legerarojn kaj penserarojn. - Naredil je veliko napak: pisnih, bralnih in miselnih napak.
 • Tute mankas sub-tasoj kaj -teleroj. = ...subtasoj kaj subteleroj. - Sploh manjkajo podstavki za skodelice in krožnike.
 • Tio estas manĝaĵ- gazet-vendejo. - Tisto je prehranska ali časopisna prodajalna.
 • Tio estas manĝaĵ- sed ankaŭ gazet-vendejo. - Tisto je prehranska, a tudi časopisna prodajalna.

Takšni stavki so dokaj nenaravni. Na splošno niso priporočljivi, zlasti kadar vsebujejo besedne štrclje brez končnic, kar v esperantu navadno ni možno. Raje uporabite druga sredstva za krajšanje stavkov:

 • Ili iris en la domon kaj el ĝi tre rapide. - Stopali so v hišo in iz nje zelo hitro.
 • Tio estas kombinita manĝaĵa kaj gazeta vendejo. - Tisto je kombinirana prehranska in časopisna prodajalna.
 • Li faris multajn erarojn skribajn, legajn kaj pensajn. - Naredil je mnogo pisnih, bralnih in miselnih napak.
 • Tio estas manĝaĵa gazeta vendejo. - Tisto je prehranska ali časopisna prodajalna.
 • Tio estas manĝaĵa sed ankaŭ gazeta vendejo. - Tisto je prehranska, a tudi časopisna prodajalna.
Nazaj na začetek