Tartalom

Az eszperantóban 45 szóelem van, amelyeket tabellaszavaknak nevezünk (korrelatívumok), mert táblázatba foglalhatók hasonló formák és jelentések szerint..

Elmondható, hogy minden tabellaszó egy elő- és utórészből áll, de mégse tekintsük a tabellaszavakat összetett szavaknak. A tabellaszavak részei különálló, zárt rendszert képeznek, és rendszerint ne keverjük ezeket a rendes szóelemekkel.

Előrészek

KI-
kérdőszó, vonatkozó szó, felkiáltó szó
TI-
mutatószó
I-
határozatlan szó
ĈI-
általánosító, átfogó szó
NENI-
tagadószó

Utórészek

-U
egyén, egyéni dolog, egyedi ügy
-O
dolog
-A
minőség, fajta
-ES
birtokos (értelmi tárgy, értelmi alany)
-E
hely
-AM
idő, alkalom
-AL
ok
-EL
mód, fok
-OM
mennyiség (hangsúlyos fok)

A tabellaszavak néhány utórészei hasonlítanak a rendes végződésekhez, de a jelentés nem ugyanaz.

 • A rendes főnévi -O végződés és az -O végződésű tabellaszavak majdnem azonos jelentésűek, de az -O végű tabellaszavak nem vehetik fel a többes szám -J jelét.
 • A rendes -U végződésigei végződés a felszólító/óhajtó mód részére, míg a tabellaszavak -U végződése egyéneket vagy dolgokat mutat -- teljesen különböző dolgok.
 • A rendes melléknévi -A végződés az általános jelzői végződés. Gyakran tulajdonságot és minőséget jelöl, de mutathat hozzátartozást, viszonyt és egyediséget stb. A tabellaszavak -A végződése csak tulajdonságot jelöl.
 • A rendes határozói -E végződés kifejezhet módot, időt, helyet, mértéket, történést és más jelentései is lehetnek. A tabellaszavak -E végződése csak helyet jelöl.

KI-szavak

A KI kezdetű tabellaszavakat főképpen, mint kérdőszavakat és vonatkozó névmásokat használjuk, de lehetnek felkiáltó szavak is:

 • Kio estas tio? - Mi az?

  Kérdő kio.

 • Kiu kuraĝas rajdi sur leono? - Ki mer meglovagolni egy oroszlánt?

  Kérdő kiu.

 • Kiel vi fartas? - Hogy vagy?

  Kérdő kiel.

 • Fremdulo, diru, kiu kaj el kie vi estas. - Idegen, mondd meg, ki vagy és honnan jöttél?

  Kérdő kiu és kie

 • La fera bastono, kiu kuŝis en la forno, estas nun brule varmega. - A vasbot, amely a kályhában volt, most égetően forró.

  Vonatkozó kiu.

 • Kiam mi venis al li, li dormis. - Amikor hozzájöttem, aludt.

  Vonatkozó kiam

 • Li estas tiu, kies monon vi prenis. - Ő az, akinek a pénzét elvetted.

  Vonatkozó kies.

 • Kia granda brulo! - Milyen nagy égés (tűz)!

  Felkiáltó kia.

 • Fi, kiel abomene! - Juj, milyen undorító!

  Felkiáltó kiel.

 • Kion mi vidas! - Mit látok!

  Felkiáltó (és kérdő) kiu.

Az ajn rövidszó

Az ajn határozószó hangsúlyozottan határozatlanságot vagy közömbösséget fejez ki. Ajn főleg KI-szavak mellett használjuk, de I-szavakkal és ĈI-szavakkal és NENI-szavakkal is használhatjuk. Ajn mindig a megfelelő tabellaszó után áll.

 • Mi kondukos vin al ŝi, kie ajn ŝi estos trovebla! - El foglak vinni hozzá, bárhol is lesz!

  Nem fontos, hol van most.

 • Kiu ajn ŝi estos, mi deziras al ŝi feliĉon! - Bárki is lesz, boldogságot kívánok neki!

  Nem számít, ki lesz az.

 • Mi donis solenan promeson, ke mi silentos, ĝis mi revenos, kiam ajn tio ĉi fariĝos. - Ünnepélyes ígéretet tettem, hogy hallgatok, amíg visszatérek, bármikor is legyen ez.
 • Ĉiam ajn vi estas bonvena ĉe mi. - Bármikor szívesen látlak nálam.

  Gyere, amikor akarsz.

 • Kial ŝi forlasis tiun lokon, en kiu ŝi havis ian ajn eblon, por ion ajn laborenspezi? - Miért hagyta el azt a helyet, amikor akármilyen lehetősége lett volna akármilyen jövedelemre?

  E hely nélkül egyáltalán nincs lehetőség.

 • Nenion ajn mi diros. - Semmit sem mondok.

  Egyáltalán semmit.

Ajn előtt Zamenhof, a nemzeti nyelvek hatására néha vonatkozó KI-szót használt, akkoör, amikor logikusabb lett volna Ĉi-szó vagy I-szó. Nem mellékmondat bevezetőjeként ĈI-szó vagy I-szó ajánlható. Mi konsentas akcepti kiam ajn őagon. Jobb: ...ĉian ajn pagon vagy ...ian ajn pagon.

TI-szavak

TI- kezdetű tabellaszavak mutató szavak. A leggyakrabban valami már elmondottra utalnak vagy valami később mondandó dologra utalnak. Utalhatnak valami közvetlenül látott, hallott stb. dologra is:

 • Mi volas, ke tio, kion mi diris, estu vera. - Azt akarom, hogy az, amit mondtam, igaz legyen.

  Tio az előbb mondottakra utal.

 • Tio estas mia hejmo. - Az az otthonom.

  Tio valami látható dolgot jelöl (talán ujjmutatással is).

 • Li estas tiel dika, ke li ne povas trairi tra nia mallarĝa pordo. - Olyan kövér, hogy nem tud átmenni a keskeny ajtónkon keresztül.

  Tiel rámutat az utána álló ke-mondatra.

 • Kio estas, kio vin tiel afliktas? - Mi van, mi aggaszt annyira?

  Tiel a látott vagy hallott dologra mutat rá.

 • Ŝi estis en tiu momento tre bela. - Abban a pillanatban nagyon szép volt.

  Tiu az előbb említett pillanatra utal.

 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Ez a száraz kenyér kemény, mint a kő.

  Tiu meglevő dologra mutat rá (a szikkadt kenyérre).

A ĉi szóelem (morféma)

A TI kezdetű tabellaszavakhoz hozzáadható ĉi szó, amely a beszélőhöz való közelséget fejezi ki. Ĉi állhat a tabellaszó előtt vagy után. Ĉi nem kaphat végződéseket. Az egyszerű TI-szó mindig valami nem egészen közelit jelent a beszélőhöz. TI-szó + ĉi a beszélőhöz közeli dolgot jelöl:

 • tie = azon a helyen → tie ĉi, ĉi tie = ezen a hozzám közeli helyen
 • tiu domo (tőlem távol) → tiu ĉi domo, ĉi tiu domo (közel hozzám)
 • tio = az a dolog (tőlem távol) → tio ĉi, ĉi tio = ez a dolog
 • tiel = ilyen módon → tiel ĉi, ĉi tiel = ezen a módon (amelyet mutatok)

Ĉi tiam vagy tiam ĉi nem használjuk a gyakorlatban. Helyette nun használjuk.

Ĉi külön szó. Ne használj elválasztó jelet. Ne írd: ĉi-tiu, tiu-ĉi, ĉi-tie, tie-ĉi, ĉio-ĉi stb. Írd : ĉi tiu, tiu ĉi, ĉi tie, tie ĉi, ĉio ĉi stb.

De gyakran képzünk melléknevet vagy határozószót, olyan mondatrészből, amelyben ĉi van. Akkor az egész kifejezés egy szó lesz. Általában a TI-szó eltűnik. Az egyértelműség kedvéért kötőjelet szoktunk tenni ĉi után: ĉi tieĉi-tiea, en tiu ĉi noktoĉi-nokte, sur ĉi tiu flankoĉi-flanke, la somero de tiu ĉi jarola ĉi-jara somero

I-szavak

I kezdetű tabellaszavak azonosítatlan vagy ismeretlen dolgokat jelölnek:

 • Ŝi ricevis ion por manĝi kaj por trinki. - Kapott valami enni- és innivalót.

  Nem mondják meg, mit kapott.

 • Venis iuj personoj, kiujn mi ne konas. - Jöttek valamilyen személyek, akiket nem ismerek.

  Nem tudjuk, kik voltak a személyek..

 • Ili iam revenos. - Valamikor visszajönnek majd.

  Az időpont nem ismert.

 • Hodiaŭ estas ies tago de naskiĝo. - Ma valakinek a születésnapja van.

  Nem mondják meg, kinek a születésnapja az.

ĈI-szavak

A ĈI kezdetű tabellaszavaknak általánosító, átfogó értelmük van:

 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - Mindent kezeinek tíz ujjával csinált meg.

  Ĉio a dolgok egészét fejezi ki, amelyet ő tett.

 • Ĉiu homo amas sin mem. - Minden ember szereti saját magát.

  Nincs személy, akire ez nem érvényes.

 • Tiuj ĉi du amikoj promenas ĉiam duope. - Ez a két barát mindig kettesben sétál.

  Ĉiam azt mutatja meg, hogy nincs olyan eset, amikor ne kettesben sétálnának.

 • Ĉie regis ĝojo. - Mindenütt öröm volt.

  Nem volt olyan hely, ahol ne lett volna öröm.

Néha ĉi szót használjuk Ĉi- kezdetű tabellaszavak előtt vagy után: ĉio = ĉiuj aferoj → ĉio ĉi, ĉi ĉio = mind ezek a dolgok.

NENI-szavak

A NENI kezdetű tabellaszavaknak tagadó értelmük van:

 • La tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - A jövő időt még senki sem ismeri.

  Neniu azt fejezi ki, hogy nincs olyan személy, aki ismeri a jövőt.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - Semmiképpen sem tudom megérteni, mit beszélsz.

  Neniel azt mutatja meg, hogy nincs mód, amelyben meg tudnálak érteni.

 • Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Amikor utazom valahová, soha sem viszek magammal sok csomagot.

  Neniam azt fejezi ki, hogy nincs olyan alkalom, amikor sok csomagot vinnék az utazásra.

NENI-szó elég az egész mondat tagadásához.

-U végű tabellaszavak

kiu
Az egyik ismert személy, dolog azonosságára kérdez rá.
tiu
Egy bizonyos ismert személyre, dologra mutat.
iu
Ismeretlen, vagy meghatározatlan személyre vagy dologra mutat.
ĉiu
Egyedileg és kivétel nélkül személyek, dolgok vagy tárgyak egyes tagjaira utal.
neniu
Tagadja egy csoport személy, dolog tagjait.

Az -U szavak egyediséget és azonosságot jelölnek. Ezek a legalapvetőbb tabellaszavak.

Az -U végű tabellaszavak felvehetik az -N végződést és a -J végződést. A -J végződéssel több személyre vagy dologra utalnak.

Az -U végű tabellaszavak determinánsok. Ezért nem használható la velük együtt.

Az -U végű tabellaszavak rendszerint egy főnév (jelzője (determinánsa), de a főnév gyakran hiányzik. Ha a szövegösszefüggésben semmi sem utal másra, feltételezhető, hogy személy(ek)ről van szó:

 • Kiu libro estas via?Kiu estas via? - Melyik könyv a tied? → Melyik a tied?
 • Tiu seĝo ŝajnas bona.Tiu ŝajnas bona. - Ez a szék jónak tűnik. → Az jónak tűnik.
 • Ĉiu homo devas pensi mem.Ĉiu devas pensi mem. - Minden embernek magának kell gondolkodnia. → Mindenkinek magának kell gondolkodnia.
 • Kiu persono venis?Kiu venis? - Milyen személy jött? → Ki jött?
 • Ĉu estas iu [persono] en la kuirejo? — Jes, Paŭlo estas tie. - Van valaki [személy] a konyhában? -- Igen, Pál van ott.
 • Jen kelkaj bonaj libroj. Kiun [libron] vi volas legi? — Mi volas tiun [libron]. - Íme néhány jó könyv. Melyik [könyvet] szeretnéd olvasni? Azt [a könyvet] szeretném elolvasni.
 • Ĉu vi havas krajonon? — Neniun [krajonon] mi havas. - Van ceruzád? Egy [ceruzám] sincs.

Ĉiuj értelemszerűen mindig többesszámú, de mégis különbséget teszünk az egyesszámú ĉiu és a többesszámú ĉiuj között.

 • Ĉiu használjuk, ha az külön tárgyaljuk a tagokat.
 • Ĉiuj használjuk, ha a teljes csoportról együtt beszélünk

Néha ez a megkülönböztetés nem lényeges, de más esetekben nagy különbség is lehet:

 • Por ĉiu tago mi ricevas kvin eŭrojn. = Por ĉiu aparta tago... - Minden napra kapok 5 eurót. = Minden egyes napra...
 • Ĉiu amas ordinare personon, kiu estas simila al li. = Ĉiu aparta homo amas... - Rendszerint mindenki szereti azt a személyt, aki hasonló hozzá. = Minden egyes ember szereti ...
 • Kvinope ili sin ĵetis sur min, sed mi venkis ĉiujn kvin atakantojn. = ...mi venkis la tutan grupon. - Öten vetették rám magukat, de mind az öt támadót legyőztem. = ...a teljes csoportot legyőztem.

  Itt J szükséges, mert megemlítjük az '5' számot.De lehetne másképp is mondani: ...mi venkis ĉiun el la kvin atakantoj. De ekkor nem egy csatáról beszélünk egy egész csoport ellen, hanem többé-kevésbé 5 különböző csatáról.

 • Post la kurado ĉiuj estis terure lacaj. - A futás után mindenki szörnyen fáradt volt.

  A futók teljes csoportjáról beszélnek. Lehet így is: ...ĉiu estis terure laca.

 • El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. = El la tuta grupo de miaj infanoj... - Minden gyermekem közül Ernő a legfiatalabb. = Gyermekeim egész csoportjából...
 • Nun mi legas, vi legas kaj li legas; ni ĉiuj legas. - Most olvasok, te olvasol, ő olvas; mi mindannyian olvasunk.

  Ni többesszámú szó. Ezért ĉiuj mindenképpen kell kapnia J.

Önálló neniu rendszerint -J végződés nélkül áll.

 • La tempon venontan neniu ankoraŭ konas. Neniu = neniu persono. - A jövő időt senki sem ismeri még. Neniu = egy sem, senki
 • Mi konas neniun en tiu ĉi urbo. - Senkit sem ismerek ebben a városban.

Az utána álló főnévvel is rendszerint neniu -J nélkül használjuk:

 • Ŝi ne vidis eĉ la ĉielon, ĉar ĝi estis kovrita de nuboj kaj neniu stelo en ĝi brilis. - Nem látta még az eget sem, mert felhők borították be, és egy csillag sem fénylett benne.

De lehet használni neniuj, ha valamiképpen meg akarjuk mutatni, hogy "több, mint egy" értelemben használjuk, de ezt csak akkor használjuk általában, ha főnév követi:

 • Ĉe la fenestro restis plu neniuj floroj. - Az ablak mellett nem maradt már semmilyen virág sem.

  Előbb ott sok virág volt.

-O végű tabellaszavak

kio
melyik dolog, milyen dolog
tio
az a dolog
io
valamely dolog, valamilyen dolog
ĉio
minden dolog, mindenféle dolog
nenio
egy dolog sem, semmilyen dolog

-O végű tabellaszavak olyan dologra utalnak, amelyet nem lehet pontosan megnevezni egy főnévvel. Itt a dolog szót használjuk magyarázatként, de a jelentés még általánosabb. Az -O végű tabellaszavak valami olyan helyettesítésére használjuk, amelyet egy egész mondattal fejezünk ki.

-O végű tabellaszavak kaphatnak -N végződést, de rendszerint nem kapnak -J végződést, mert általános egészre utalnak.

-O végű tabellaszavak jelzői mindig a tabellaszó után állnak: io bone, kion novan, ĉio grava stb.

-O végű tabellaszavak önálló mondatrészek, nem írhatnak le főnevet. -U -szó + dologra felelnek:

 • Kio estas tio? = Kiu afero estas tiu afero? - Mi az? = Micsoda az a dolog?
 • Tio estas speco de meblo. = Tiu afero estas speco de meblo. - Ez egy bútordarab. = Ez a dolog egy bútordarab.
 • Ĉio restis kiel antaŭe. = Ĉiu afero restis kiel antaŭe. - Minden úgy maradt, mint korábban.
 • Kion bonan vi trovis tie? = Kiujn bonajn aferojn vi trovis tie? - Mi jót találtál ott? = Milyen jó dolgokat találtál ott?
 • Nenion interesan mi trovis. = Neniun interesan aferon mi trovis. - Semmi érdekeset sem találtam.

Egyes esetekben nehéz választani tio és ĝi{2n között. Általában használjuk tio megh, vagy határozatlan dolog esetében, vagy ha nem tudjuk, vagy nem akarjuk megnevezni egy pontos főnévvel. Mindenképpen használjuk tio olyankor, ha egész mondatit helyettesít. Ĝi használjuk, valami meghatározott dolog esetében, amit főnévvel fejeztünk ki korábban, és amelyet ugyanazzal a főnévvel fejeztünk ki la vagy más determinánssal:

 • Ŝi rakontis belan fabelon. Tio estis tre amuza. - Szép mesét mesélt el. Az nagyon szórakoztató volt.

  A szórakoztató az volt, hogy egy mesét mondott el. Tio az egész előző mondatra utal vissza.

 • Ŝi rakontis belan fabelon. Ĝi estis tre amuza. - Mesélt egy szép mesét. Nagyon szórakoztató volt.

  Szórakoztató volt a mese. Ĝi a la (bela) fabelo mondatrészt helyettesíti.

-A végű tabellaszavak

kia
vmilyen fajú, minőségű
tia
ilyen fajta
ia
vmilyen fajtájú
ĉia
minden fajtájú, mindenféle
nenia
semmilyen

-A végű tabellaszavak melléknévként működnek. Ugyanúgy felveszik a -J és -N végződést, mint a melléknevek. De az -A végű tabellaszavak mindig minőségre és fajra utalnak, addig az igazi mellékneveknek sokkal több különféle jelentésük lehet.

-A végű tabellaszavak determinánsok. Ezért nem használható la mellettük.

 • Kia li estas? Ĉu li estas maljuna aŭ juna? - Milyen ő? Öreg vagy fiatal?
 • Kian aĝon vi havas? - Hány éves vagy
 • Kia estas via nomo? - Mi a neved?

  Vagy: Kiu [el ĉiuj nomoj] estas via nomo? Vagy még gyakrabban: Kio estas via nomo? Zamenhof így is használta: Kiel estas via nomo? Leggyakrabban mégis így mondjuk: Kiel vi nomiĝas?

 • Be! li staris senhelpe, tian respondon li ne atendis. - Beh! gyámoltalanul állt, ilyen választ nem várt.
 • Estis tia ventego, ke la tegoloj deflugis de la tegmentoj. - Olyan nagy szél volt, hogy a téglák lerepültek a tetőkről.
 • Restu ĉiam tia, kia vi estas! - Maradj mindig olyan, amilyen vagy!

  Tia a későbbi kia-mondatra utal. Ha tia után nem következik teljes mondat (állítmánnyal), hanem csak egyetlen mondatrész, akkor nem használjuk kia, hanem összehasonlító kiel: Li estas tia kiel mi. (Olyan, mint én vagyok.)

 • Mi ne volis trinki la vinon, ĉar ĝi enhavis en si ian suspektan malklaraĵon. - Nem akartam meginni azt a bort, mert volt benne valamilyen gyanús szennyeződés.
 • Maldiligenteco estas la radiko de ĉia malbono. - A lustaság minden rossz gyökere.
 • Nenia konstruo povas esti sen bruo. - Semmilyen építkezés nem lehetséges zaj nélkül.

Az -A végű tabellaszavak minőséget vagy fajt jelölnek, míg az -U végű tabellaszavak azonosságot jelölnek. Kia/kiu és tia/tiu esetében a különbség általában világos. Ia/iu, ĉia/ĉiu és nenia/neniu esetében néha van kis különbség:

 • Kia homo li estas? - Milyen ember ő?

  Akarják az ember jellemzését.

 • Kiu homo li estas? - Melyik ember ő?

  Pl. az ember nevét azért akarják tudni, hogy megismerjék az identitását.

 • Tia opinio estas tute erara. - Ilyen vélemény teljesen téves.

  Minden ilyesmi vélemény téves.

 • Tiu opinio estas tute erara. - Ez a vélemény egészen téves.

  A vitatott vélemény téves. Más hasonló vélemény talán helyes lehet.

 • Ni devas enloĝiĝi en ia hotelo. = ...en hotelo de iu el la diversaj specoj de hoteloj. - Meg kell szállnunk valamilyen szállodában. = ...az egyik különböző fajtájú szállodában.
 • Ni devas enloĝiĝi en iu hotelo. = ...en iu el la diversaj individuaj hoteloj, kiuj troviĝas ĉi tie. - Egy szállodában kell megszállnunk. = ...az egyik szállodában, amely itt van.

  Rendszerint elhagyjuk iu az ilyen mondatból.

-ES végű tabellaszavak

kies
vkinek a ...
ties
annak a ...
ies
valakié
ĉies
mindenkié
nenies
senkié

ES-szó, amely főnév jelzője egy határozottságot fejez ki. Az -ES szavak tehát determinánsok -- hasonlóan a birtokos névmásokhoz -- és nem használhatunk la melletük. Ha de-kifejezést helyettesítünk -ES szóval, akkor általában ki kell tenni la.

A birtokos névmásokhoz hasonlóan ES-szavak is a főnév előtt állnak, míg az azonos jelentésű de-kifejezésnek hátul kell állnia: ties libro = la libro de tiu (persono).

ES-szavak nem kaphatnak -J vagy -N végződést:

 • Kies filino vi estas? - Kinek a lánya vagy?
 • Mi efektive ne scias, kies kulpo ĝi estas. - Valójában nem tudom, kinek a bűne az.
 • Ili ekvidis virinon, kies vizaĝon ili en la krepusko ne rekonis. - Megláttak egy nőt, akinek az arcát nem ismerték fel az alkonyatban.
 • Kies gasto mi estas, ties feston mi festas. - Akinek a vendége vagyok, annak az ünnepét ünneplem.

  Ties nem nagyon használatos. Általában inkább a birtokos névmásokat használjuk: (lia, ŝia, ĝia vagy ilia).

 • La infano ludis kun sia pupo, kiam subite ties kapo frakasiĝis. - A gyerek a babájával játszott, amikor hirtelen letört annak a feje.

  Ties azt mutatja, hogy a baba fejéről van szó. Ha a gyerek fejéről lenne szó, így mondanánk: ĝia kapo.

 • Kiu ĝojas pri ies malfeliĉo, tiu ne restos sen puno. = ...pri la malfeliĉo de iu persono... - Aki örül bárkinek a szerencsétlenségén, az nem marad büntetés nélkül. = ...egy személy szerencsétlenségén...

  Ies általában csak egy ismeretlen személy esetében használható (nem dolgok, több dolog vagy személy esetében).

 • Tio estis la koro de riĉa fama viro, kies nomo estis sur ĉies lipoj. = ...sur la lipoj de ĉiuj personoj. - Ez volt egy híres férfi szíve, akinek a neve mindenkinek az ajkán volt. = ... minden személy ajkán.

  Ĉies rendszerint csak személyek mellett használható, tárgyak mellett nem.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Emlékezz rá, hogy az eszperantó senkinek sem a tulajdona.

  Nenies általában csak személyekre vonatkozóan használatos, nem pedig dolgokra.

-E végű tabellaszavak

kie
amely helyen, mely helyen
tie
azon a helyen
ie
egy bizonyos helyen
ĉie
minden helyen, mindenhol
nenie
sehol sem

-E végű tabellaszavak nem kaphatnak -J végződést, de kaphatnak -N végződést irány jelölésére:

kien
hova, milyen irányban
tien
arra a helyre, abban az irányban
ien
egy helyre, egy irányban
ĉien
mindenhova, minden irányban
nenien
sehová sem, semmilyen irányban
 • Kie estas la libro kaj la krajono? - Hol van a könyv és a ceruza?
 • Mi montris al la infano, kie kuŝas ĝia pupo. - Megmutattam a gyereknek, hol van a babája.
 • Sonorado al li venas, sed de kie — li ne komprenas. - Harangszó ér felé, de honnan -- azt nem tudja.
 • Mi volis resti tie, kie mi estis. - Ott akartam maradni, ahol voltam.
 • Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. - Ha tudná, hogy itt vagyok, mindjárt hozzám jönne.
 • Ĉu vi loĝas ie? = Ĉu vi loĝas en iu loko? - Laksz valahol? = Laksz valamilyen helyen?
 • Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas. - A buta ember mindenhol leírja a nevét.
 • Pli bela reĝidino ol ŝi troviĝis nenie en la mondo. - Szebb királylány, mint ő, sehol sem volt a világon.
 • Kien vi iras? — Mi iras en la ĝardenon. - Hová mész? -- Megyek a kertbe.
 • Rigardu tien ĉi. - Nézz ide!
 • Mi nenien plu iros hodiaŭ. - Már sehova sem megyek ma.

-AM végű tabellaszavak

kiam
melyik időben, milyen alkalommal
tiam
abban az időben, akkor
iam
egy időben, egykor
ĉiam
minden időben, minden alkalommal
neniam
semmikor sem

AM-szavak nem kaphatnak -J vagy -N végződést.

 • Sed kiam tio okazis? - De mikor történt az?

  Ha a pontos időt kérdezzük, mégsem használjuk kiam, hanem a sorszámnévi kioma kérdőszót.

 • Li skribis al mi, ke li intencas ĝin eldoni, sed li ne skribis ankoraŭ kiam li ĝin eldonos. - Azt írta nekem, hogy ő ki akarja adni, de nem írta még meg, mikor adja majd ki azt.
 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - Egy nap, amikor ennél a forrásnál volt, egy szegény asszony jött hozzá.
 • Tubeto, en kiun oni metas cigaron, kiam oni ĝin fumas, estas cigaringo. - Tubus, amelybe a szivart tesszük, amikor dohányzunk, a szivarhüvely.
 • De kiam vi loĝas ĉi tie? - Mióta laksz itt?
 • Li vekiĝis nur tiam, kiam la suno leviĝis. - Csak akkor ébredt fel, amikor a nap felkelt.
 • Ŝajnas al mi, ke ĉi tiun vizaĝon mi jam iam vidis. - Úgy tűnik nekem, hogy ezt az arcot már láttam valamikor.
 • Ŝi estis ja la plej bela knabino, kiun li iam vidis. - Hiszen ő volt a legszebb lány, akit valaha is látott.

  Iam bármilyen elmúlt időre vonatkozik.

 • Oni diras, ke la vero ĉiam venkas. - Azt mondják, az igazság mindig győz.
 • Bona koro neniam fariĝas fiera. - Egy jó szív sosem lesz büszke.
 • La maljunulo fermos por ĉiam siajn okulojn. - Az öregember örökre bezárja szemeit.

  A por ĉiam kifejezés azt mutatja, hogy a következmények mindig megmaradnak. A szemek behunyása csak egy pillanatig tart, de a következmény, a szemek zártsága örökkévaló lesz.

-AL végű tabellaszavak

kial
mi okból, miért?
tial
abból az okból, azért
ial
valamilyen okból. valamiért
ĉial
minden okból, minden miatt
nenial
semmiért

-AL -szavak nem kaphatnak -J vagy -N végződést.

 • Kial vi ploras? - Miért sírsz?
 • Mi komprenas, kial vi faris tion. - Értem, miért tetted ezt.
 • Hodiaŭ estas bela frosta vetero, tial mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti. - Ma szép fagyos idő van, ezért veszem a korcsolyámat és megyek korcsolyázni.

  Vedd észre a különbséget tial és ĉar között. Tial okra mutat, de ĉar okhatározói mellékmondatot vezet be: Mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti, ĉar hodiaŭ estas bela frosta vetero. (Veszem a korcsolyámat és megyek korcsolyázni, mert ma szép fagyos idő van.)

 • Mi vin ial ankoraŭ ne konas. - Valamiért még nem ismerlek téged.
 • Vi demandas, kial mi amas vin. Mi respondas: ĉial! - Azt kérdezed, miért szeretlek téged. Ezt felelem: mindenért!

A nenial szót a gyakorlatban csak nagyon ritkán használjuk, de amikor éppen használjuk,az egész mondatot tagadja (hasonlóan minden más NENI-szóhoz):

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. = ...mi pro neniuj motivoj povus aprobi. - Ezt a Szövetségünk számára írt Szabályzatot semmiért sem tudnám támogatni. = ...semmilyen indokból sem tudnám támogatni.
 • Vi povus inciti lin kiom ajn. Li nenial kolerus. = ...li pro neniu kaŭzo kolerus. - Bármennyire felizgathatod. Semmiért sem haragudna meg. = ...semmilyen ok miatt.

Ha pozitív értelmet szeretnénk kifejezni, használjuk sen kaŭzo, senkaŭze, senmotive stb. Ŝi ridis senkaŭze. = Ŝi ja ridis, sed sen motivo..

-EL végű tabellaszavak

kiel
hogyan, mi módon
tiel
ilyen módon, így
iel
vhogyan, vmilyen módon
ĉiel
mindenféle módon
neniel
semmilyen módon

Az -EL szavak általában határozói tabellaszavak, amelyeket akkor használunk, ha nem időről, (-AM szavak), helyről (-E szavak), okról (-AL szavak) vagy mennyiségről/számról (-OM szavakról) beszélünk. Az -EL szavak többé-kevésbé minden mást jelentést tartalmaznak, amelyet határozószó kifejezhet. Főképpen fokot és módot jelentenek.

EL-szavak nem kaphatnak -J vagy -N végződést.

 • Kiel li aspektas? - Hogy néz ki?
 • Kiel vi fartas? - Hogy vagy?
 • Rakontu al mi per malmulte da vortoj, kiel tio okazis. - Meséld el nekem kevés szóban, hogy történt ez?
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem. - Úgy gondoskodom róla, mint ahogy én gondoskodom magamról.
 • Kiel alta estas tiu turo? - Milyen magas az a torony?
 • Kiel longe tio ankoraŭ daŭros? - Mennyi ideig tart ez még?
 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Ez a szikkadt kenyér kemény, mint a kő.
 • Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo. - Ugat a kiskutya, mert így tesz a kutya.
 • Ne faru tiel, faru tiel ĉi! - Ne csináld úgy, csináld így!
 • Ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. - Mindketten olyan kellemetlenek és és annyira büszkék voltak, nem lehetett velük együtt élni.
 • Mi estas tiel forta, kiel vi. - Olyan erős vagyok, mint te.
 • Iel ni sukcesos. - Valahogy sikerülni fog nekünk.
 • Ili ĉiel helpis al mi. - Mindenképpen segítettek nekem.
 • Mi neniel esperis sukceson. - Semmiképpen sem reménykedtem a sikerben.

-OM végű tabellaszavak

kiom
milyen sok, mennyi, hány
tiom
olyan sok, olyan számú, annyi
iom
nem nagyon sok, de nem is kevés
ĉiom
az egész mennyiség
neniom
semmilyen számban, semmilyen mennyiségben, semmilyen mértékben

OM-szavak nem kaphatnak -J végződést vagy -N végződést.

 • Kiom vi volas, ĉu du aŭ tri? = Kiel multajn vi volas... - Mennyit akarsz, kettőt, hármat?
 • Ŝi pripensis, kiom kostos al ŝi la nokta restado. - Gondolkodott, mennyibe fog kerülni neki az éjszakai tartózkodás.
 • Ho, kiom pli bona estas via amo, ol vino! - Ó mennyivel jobb a szereteted, mint a boré!
 • Kiom mi vidas, vi havas nur unu filon. = Laŭ tio, kion mi vidas, vi havas... - Amennyire látom, csak egy fiad van. = Annak alapján, amit látok, neked...

  Talán több fiad van, de nem láthatok többet.

 • Sendi 100 ekzemplerojn mi ne povis, ĉar mi nun tiom ne havas. - 100 példányt nem tudtam küldeni, mert most nincs annyi nekem.
 • Mi havas tiom multe, ke mi ne bezonas ŝpari! - Olyan sok van nekem, hogy nem kell takarékoskodnom!

  Gyakran kiom és tiom a multe (vagy multaj) szókkal együtt használjuk. Multe el is hagyható, de az kicsit hangsúlyozza a jelentést. Lehet használni kiel multe, tiel multe, de akkor nincs hangsúly.

 • Ŝi aĉetis iom da butero. = ...kvanton da butero ne tre grandan sed tamen konsiderindan. - Vett egy kis vajat. = ...nem túl nagy, de még figyelembe veendő mennyiséget.

  Elméletben iom azt jelentené, hogy 'vmi határozatlan mennyiség', de a gyakorlatban majdnem mindig kis mennyiséget jelent. A jelentés még annál is inkább más: 'nem nagyon sok, de annyi, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ne keverjük iom malmulte szóval: Li faris iom da eraroj, sed tamen sufiĉe por ke oni mallaŭdu lin. Li faris malmulte da eraroj. (Olyan kevés hibája volt, hogy meg kellett dicsérni őt.)

 • Mi pensas, ke mi ĝin ankoraŭ iom memoras. = ...ne tre multe memoras, sed ankoraŭ ja memoras. - Gondolom, hogy még emlékszem rá egy kicsit. = ...nem nagyon emlékszem rá, de még valamennyire emlékszem.
 • Tie supre estingiĝis la ruĝaj koloroj, dum la suno iom post iom malaperis. - Ott fent kioltódtak a vörös fények, mialatt a Nap fokozatosan eltűnt.

  Az iom post iom kifejezés azt mutatja, hogy valami sok kicsi apró változtatásokkal történik.

 • Kiom da benzino vi volas? — Mi volas ĉiom, kiom vi havas. = ...Mi volas la tutan kvanton da benzino, kiun vi havas. - -- Mennyi benzint akarsz? -- Annyit akarok, amennyid van. Mi volas la tutan kvanton da benzino, kiun vi havas.

  A ĉiom jelentése gyakran hasonlít ĉio jelentéséhez, amelyet sokkal gyakrabban használunk.

 • Sur la mezo de la strato estas multe da radoj kaj da ĉevalaj hufoj, sed da homoj piedirantaj estas malpli, preskaŭ neniom. - Az utca közepén sok kerék és lópata van, de gyalogló emberek kevesen vannak, majdnem semennyi.

OM-szavakat határozószóként és főnévszerűen használhatjuk.

Rendszerint a fokok jelölésére kiel és tiel használjuk. De erős hangsúlyozás esetén helyette használhatjuk kiom és tiom is: Ĝi estis tiom bela, ke mi svenis. (Annyira szép volt, hogy majdnem elájultam.) La Esperantistoj tute ne pretendas, ke ilia lingvo prezentas ion tiom perfektan, ke nenio pli alta jam povus ekzisti. (Az eszperantisták egyáltalán nem várják el, hogy a nyelvük valami olyan tökéletes legyen, hogy már semmiféle magasabb nem is létezhet.)

Az ALI-szavak lehetnek tabellaszavak?

Sokszor ajánlották, hogy vegyük fel a tabellaszavak közé az ALI- előrészt is ezzel új sorozatot teremtve aliu, alio, alia, alies, alie, aliam, alial, aliel, aliom*.. Egyesek ezt használják is, különösen a aliel és alies szavakat.

A hivatalos eszperantó nyelvben ALI rendes szógyök, amelyből a szokásos végződésekkel képzünk szavakat.

 • alia = nem ugyanaz, különböző
 • alio = valami más
 • alie = más esetben, másképp
 • alii = másnak lenni, különbözik (ritkán használjuk)

Új tabellaszavak használata nagy változásokat hoz a nyelvben Csak néhány példa:

Az alie szó jelentése leggyakrabban 'más esetben', de jelentheti 'másképp' is. Az alie tabellaszó mégis ehelyett ezt jelentené: 'máshol'. Ennek következtében az olyan rendes mondatok, mint Ni devas alie agi teljesen megváltoztatná a jelentését.

Alia a köznapi eszperantóban nem tabellaszó, hanem rendes határozószó, és 'más, másik' a jelentése. Az új alia tabellaszó csak 'másmilyen' jelentésű lenne. Ha lennének ALI kezdetű tabellaszavak, akkor már nem mondhatnánk pl. la alia ĉanbro estas pli granda, hanem la aliu ĉambro estas pli granda. Így kellene mondani: ili amas unu la aliun a szokásos ili amas unu la alian helyett.

Gyakran alkotunk ilyen szóösszetételeket: de alia specoalispeca De az ALI kezdetű tabellaszavak használóinak így kellene mondani: aliuspeca, mert nem lehet elválasztani a tabellaszavak utolsó részét. Vö.: de tiu specotiuspeca (nem: tispeca).

Még senki sem használta következetesen az ALI kezdetű tabellaszavak sorozatát. Csak aliel és alies logikátlan és nem megfelelő használata létezik és alkalmanként aliu rossz használata. Néhányan részben a klasszikus eszperantó nyelvet használják, részben a megreformált nyelvjárást. Amikor ők pl. alie vagy alia mondanak, nem lehet tudni, hogy a Fundamento vagy az új nyelvjárás szerint használják. Szerencsére azonban a legtöbben még szabályosan és logikusan használják a nyelvet.

Csak a már létező tabellaszavakat használd és más dolgokat a rendes szógyökökkel fejezz ki az eszperantó Fundamentóban leírtaknak megfelelően.

Elkerülendő reform Hivatalos eszperantó
aliu alia
alia alia, alispeca, alieca
alies de alia (persono), aliula
alie aliloke
alien aliloken
aliam alifoje, aliokaze
alial alikaŭze
aliel alimaniere, alie
aliom alikvante

Megjegyzés: Ajánlottak "kompromisszumos" alakokat: aliio, aliiu, aliia, aliie, aliiel stb. (ALI szógyök és az I kezdetű tabellaszavakból álló összetétel). Ilyen szavak teljesen szabályosak, de sajnos alkalmatlanok a gyakorlati használatra. Nem könnyű meghallani a különbséget aliie és alie, aliia és alia stb. Nem elég, ha a szóösszetétel szabályos. Működniük kell a gyakorlati kommunikációban.

Vissza a tetejére