Към съдържанието

Видове думи

Съществуват два вида думи в есперанто: думи, завършващи на граматично окончание и думички.

Думи с граматични окончания

Много от думите в есперанто имат окончания. Така думите се състоят от корен (или няколко корена) + окончание за вида на думата, например.: patr/o, roz/o, sun/o, am/o, kol/tuk/o, san/a, verd/a, hel/ruĝ/a, eg/e, aparten/i, bril/as, est/os, rond/ir/as.

Корените изразяват най-различни неща: животни, лица, действия, качества, абстрактни понятия, конкретни неща и т.н. Коренът не може да стои като самостоятелна дума, затова има нужда от някакво окончание. Съществуват девет окончания: O, A, E, I, AS, IS, OS, US и U. Ако се добави някое от тези окончания към корена, то го превръща в дума. По принцип всеки корен може да приеме всяко окончание: hom/o, hom/a, hom/e, hom/i, hom/as и т.н., blu/o, blu/a, blu/e, blu/i, blu/as и т.н., kur/o, kur/a, kur/e, kur/i, kur/as и т.н.

Някои корени се използват главно за образуване на нови думи. Наричат се афикси: EBL, UL, MAL, GE и др.

Думичките не се нуждаят от окончание и трябва да се пишат в собствения си вид. Думичките са малка част от думите, които изразяват съвсем основен смисъл, граматически връзки и т.н. Те са основно предлози, например: al, de, en; лични местоимения, например: mi, vi, ŝi; съществителни думички и прилагателни думички, например: kiu, tiu, kio, tio, kia, tia, kies, ties, ambaŭ; бройни, например: unu, du, tri, dek, cent; съюзи, например: kaj, ; подчинителни съюзи, например: ke, ĉu, se; подобни на наречия думички, например: kie, tie, for, kiam, tiam, baldaŭ, hodiaŭ, kial, tial, kiel, tiel, kiom, tiom, ankaŭ, , jes, ne; междуметия, например: adiaŭ, bis, ho.

45 от думите изглеждат сякаш имат окончания, изглеждат като образувани от части, но не са: tio, tia, kio, kie, iu, iel, ĉiam, ĉiom, nenial, nenies и др. Тези думички се наричат таблични думи (или корелативи).

Роли на изречението

Изречение е последователност от думи, които заедно изразяват някаква мисъл. Част на изречението е дума или група от думи, които съставят отделна единица в изречението.

Най-важната част на изречението е сказуемото. То представлява глагол с някое от окончанията -as, -is, -os, -us или -u (по принцип окончанието за инфинитив -i не се брои): iras, sidis, batos, vidus, pensu и др. Сказуемото показва някакво действие или състояние.

Сказуемото е центърът на изречението. Всички други (главни) части на изречението се отнасят по различни начини към него. Те играят различни роли в състава на изречението, напр. подлог, допълнение, обстоятелствено пояснение, обръщение, сказуемно име.

 • La junulo legas libron. - Младежът чете книга.

  Глаголът legas е сказуемо. La junulo е подлог. Libron е (пряко) допълнение. Кой е подлогът се разбира от това, че думата няма нищо, което да показва друга функция (тя е в именителен падеж). Кое е прякото допълнение се разбира от употребата на окончанието за винителен падеж: „-N“.

 • Ŝi veturis tutan tagon per sia aŭto. - Тя пътува(ше) цял ден с колата си.

  Словосъчетанието tutan tagon е обстоятелствено пояснение във винителен падеж, което показва колко дълго е продължило действието. per sia aŭto е предложно обстоятелствено пояснение, което показва средството, което е използвано за изпълнението на действието. Ролята на първото обстоятелствено пояснение е показана чрез окончанието за винителен падеж „-N“. Ролята на второто е показана чрез предлога per.

 • Andreo, ĉu vi renkontis Paŭlon hodiaŭ? - Андрео, срещна ли се с Пауло днес?

  Думата (името) Andreo е в звателен падеж.

 • La apartamento de Andreo estas malgranda. - Апартаментът на Андрео е малък.

  Думата malgranda е именно сказуемо. То описва подлога la apartamento чрез глаголното сказуемо estas:

Има три начина да се покаже функцията на дадена дума в изречението: именителен падеж, окончанието за винителен падеж „N“ и предлози.

Всяка част на изречението се състои от основна дума, към която могат да бъдат добавени различни описания:

 • Andreo loĝas en bela apartamento kun du ĉambroj. - Андрео живее в хубав апартамент с две стаи.

  В обстоятелственото пояснение за място apartamento е главната дума. Освен това пояснението съдържа прилагателно, bela, което е определение към главната дума, и kun du ĉambroj, което е определение към съществителното apartamento. (Подчинената част kun du ĉambroj не се отнася пряко към сказуемото, а е само част от обстоятелственото пояснение en bela apartamento kun du ĉambroj.)

Вижте също списъка с граматични термини в предговора.

Обратно нагоре