Към съдържанието

Единственото число означава, че има един предмет/нещо. Множественото число означава, че има повече от един предмет/нещо. Множественото число се образува, като към думата се добави окончанието -j. Окончанието -j може да се добавя към съществителните, прилагателните и табличните думи, окончаващи на -u и -a.

Единствено число Множествено число
(unu) tago - (един) ден (pluraj) tagoj - (много) дни
(unu) granda domo - (една) голяма къща (tri) grandaj domoj - (три) големи къщи
ilia granda domo - тяхната голяма къща iliaj grandaj domoj - техните големи къщи
alia homo - друг човек aliaj homoj - други хора
la unua tago - първият ден la unuaj tagoj - първите дни
iu - някой iuj - някои
tiu homo - този/онзи човек tiuj homoj - тези/онези хора
tia speco - такъв вид tiaj specoj - такива видове
La kato estas nigra. - Котката е черна. La katoj estas nigraj. - Котките са черни.
Ĝi estas granda, sed bela. - То е голямо, но красиво. Ili estas grandaj, sed belaj. - Те са големи, но красиви.
Vi estas bela. - Ти си красив(а). Vi estas belaj. - Вие сте красиви.
Ĉiu miris pri tio. - Всеки се чудеше на това. Ĉiuj miris pri tio. - Всички се чудеха на това.
Kia estis la respondo? - Какъв беше отговорът? Kiaj estis la respondoj? - Какви бяха отговорите?

Ако трябва да се добави и окончание -n, то се добавя след -j: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

Ако прилагателното описва повече от едно съществително, то трябва да има окончанието -j, тъй като смисълът е множествен:

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - Масата и столът са износени.

  Една маса и един стол са две неща. И двете са износени.

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - В стаята имаше зелен стол и зелена маса.

  Там имаше (един) зелен стол и (една) зелена маса.

Понякога прилагателното се отнася за съществително, което има окончание -j, но описва само едно от няколко неща. Тогава прилагателното не трябва да има окончание -j:

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - Там стоят няколко големи маси и една малка маса.

  Въпреки че malgranda (малка) се отнася за думата tabloj (маси), тя не трябва да има -j, тъй като описва само една от масите.

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - Искам един зелен и един червен молив.
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - Дойде (един) френски и (много) немски гости.

Прилагателно в мн.ч. заедно с няколко съществителни в ед.ч. може понякога да изглежда странна комбинация, въпреки че е напълно логично. Заменхоф е предпочитал да избягва такива комбинации, използвайки прилагателно в ед.ч., основно когато то е притежателно местоимение или когато става въпрос за няколко абстрактни съществителни.

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - Моят брат и моята сестра.

  В днешно време се предпочита miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - Простото научаване и употреба на есперанто.

  Simpla (просто) се подразбира и пред uzado (употреба). С други думи, може да се каже, че lernado kaj uzado (научаване и употреба) заедно образуват едно.

Заменхоф също често е избягвал употребата на прилагателни в множествено число заедно с едно съществително в множествено число:

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - Бе(ше) между седем и осем часа̀ вечерта.

  Днес е препоръчително да се каже inter la sepa kaj oka horoj (или inter la sepa horo kaj la oka).

Обратно нагоре