Al contingut

Singular significa que n'hi ha un. Plural significa que n'hi ha més d'un. El plural s'indica amb la terminació J. Hom fa servir la terminació J en els substantius, adjectius i en els correlatius acabats en U i en A.

Singular Plural
(unu) tago - (un) dia (pluraj) tagoj - (uns quants) dies
(unu) granda domo - (una) casa gran (tri) grandaj domoj - (tres) cases grans
ilia granda domo - llur casa gran iliaj grandaj domoj - llurs cases grans
alia homo - una altra persona aliaj homoj - unes altres persones
la unua tago - el primer dia la unuaj tagoj - els primers dies
iu - algun iuj - alguns
tiu homo - aquella persona tiuj homoj - aquelles persones
tia speco - aquell tipus tiaj specoj - aquells tipus
La kato estas nigra. - El gat és negre. La katoj estas nigraj. - Els gats són negres.
Ĝi estas granda, sed bela. - És gran però bonic. Ili estas grandaj, sed belaj. - Són grans però bonics.
Vi estas bela. - Ets bonic. Vi estas belaj. - Sou bonics.
Ĉiu miris pri tio. - Cadascú se'n va quedar sorprès. Ĉiuj miris pri tio. - Tots se'n va quedar sorpresos.
Kia estis la respondo? - Com va ser la resposta? Kiaj estis la respondoj? - Com van ser les respostes?

En cas d'haver d'afegir la N, aquesta va després de la J: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

Si l'adjectiu descriu uns quants substantius, aquest ha de portar la terminació J ja que el significat és plural:

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - La taula i la cadira estan gastades.

  Una taula i una cadira són dues coses. Ambdues estan gastades.

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - A la cambra hi havia una cadira i una taula verdes.

  Allà hi havia una cadira verda i una taula verda.

En algunes ocasions l'adjectiu es refereix al substantiu amb terminació J però segons el sentit descriu només una de les diverses coses. En aquest cas l'adjectiu no duu la terminació J:

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - Allà hi havia diverses taules grans i una de petita.

  Encara que malgranda està relacionat amb la paraula tabloj, ha d'anar sense J, ja que descriu només una de les taules.

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - Vull un llapis verd i un llapis vermell.
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - Va venir un convidat francès i diversos d'alemanys.

A vegades els adjectius en plural al costat de substantius en singular poden semblar una barreja estranya, malgrat que la construcció sigui lògica. Zamenhof sovint evitava aquest tipus de construcció, fent servir l'adjectiu en singular sobre tot quan es tractava d'adjectiu possessiu o bé quan es tractava de diversos substantius en abstracte:

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - El meu germà i la meva germana.

  Actualment es prefereix la forma miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - El simple aprenentatge i ús de l'esperanto.

  Simpla se sobreentén davant uzado. Com a alternativa es pot dir que lernado kaj uzado formen juntament una sola idea.

De la mateixa manera Zamenhof sovint evitava usar diversos adjectius singulars al costat d'un substantiu plural:

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - Eren entre les set i les vuit del vespre.

  Avui dia es recomana dir inter la sepa kaj oka horoj (o bé inter la sepa horo kaj la oka).

Tornar a dalt