Přejít k obsahu

Jednotné číslo vyjadřuje množství 1. Množné číslo vyjadřuje množství víc než 1. Množné číslo v esperantu označuje koncovka J. Používá se u podstatných jmen, přídavných jmen a tabulkových slov končících na U a A.

Jednotné číslo Množné číslo
(unu) tago - (jeden) den (pluraj) tagoj - (několik) dní
(unu) granda domo - (jeden) velký dům (tri) grandaj domoj - (tři) velké domy
ilia granda domo - jejich velký dům iliaj grandaj domoj - jejich velké domy
alia homo - jiný člověk aliaj homoj - jiní lidé
la unua tago - první den la unuaj tagoj - první dny
iu - někdo, některý iuj - někteří
tiu homo - ten člověk tiuj homoj - ti lidé
tia speco - takový druh tiaj specoj - takové druhy
La kato estas nigra. - Kočka je černá. La katoj estas nigraj. - Kočky jsou černé.
Ĝi estas granda, sed bela. - Ono je velké, ale krásné. Ili estas grandaj, sed belaj. - Oni jsou velcí, ale krásní. / Ony jsou velké, ale krásné. / Ona jsou velká, ale krásná.
Vi estas bela. - Jsi krásný/krásná/krásné. Vi estas belaj. - Jste krásní/krásné/krásná.
Ĉiu miris pri tio. - Každý nad tím žasl. Ĉiuj miris pri tio. - Všichni nad tím žasli.
Kia estis la respondo? - Jaká byla odpověď? Kiaj estis la respondoj? - Jaké byly odpovědi?

Případná koncovka N stojí za J: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

Pokud přídavné jméno popisuje víc než jedno podstatné jméno, má koncovku J, protože se jedná o množné číslo:

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - Ten stůl a ta židle jsou opotřebované.

  Jeden stůl a jedna židle jsou dvě věci. Obě jsou opotřebované.

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - [Poznámka: Protože české slovo "židle" má stejný tvar v jednotném i množném čísle, věta se nedá jednoduše přeložit, aby zněla dostatečně česky.]

  Byla tam (jedna) zelená židle a (jeden) zelený stůl.

Někdy se přídavné jméno váže na podstatné jméno s koncovkou J, ale významově popisuje jen jednu z více věcí. V takových případech přídavné jméno nemá koncovku J:

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - Stálo tam několik velkých a jeden malý stůl.

  Přestože se malgranda váže na slovo tabloj, je bez J, protože popisuje jen jeden ze stolů.

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - Chci (jednu) zelenou a (jednu) červenou tužku.
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - Přišel (jeden) francouzský a (více) německých hostů.

Přídavné jméno v množném čísle společně s více podstatnými jmény v jednotném čísle někdy může vypadat jako podivná směsice, i když to je zcela logické. Zamenhof se často takovému míchání vyhýbal a používal přídavné jméno v jednotném čísle, obzvlášť když přídavné jméno bylo přivlastňovací zájmeno nebo když se jednalo o více abstraktních podstatných jmen:

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - Můj bratr a sestra.

  V současnosti se obecně upřednostňuje tvar miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - Snadné učení a používání esperanta.

  Slovo simpla je před slovem uzado nevyjádřené. Alternativně lze říci, že lernado kaj uzado společně tvoří jeden pojem.

Zamenhof se taky často vyhýbal použití více přídavných jmen v jednotném čísle společně s jedním podstatným jménem v množném čísle:

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - Bylo mezi sedmou a osmou hodinou večer.

  Dnes je možná vhodnější říkat inter la sepa kaj oka horoj (nebo inter la sepa horo kaj la oka).

Zpět na začátek