Späť na obsah

Jednotné číslo (singulár) znamená, že niečo je iba jedno. Množné číslo (plurál) znamená, že niečoho je viac ako jedno. Množné číslo označujeme koncovkou J. Koncovku J používame pri podstatných menách, prídavných menách a pri tabuľkových slovách začínajúcich na U a A.

Jednotné číslo Množné číslo
(unu) tago - (jeden) deň (pluraj) tagoj - (viaceré) dni
(unu) granda domo - (jeden) veľký dom (tri) grandaj domoj - (tri) veľké domy
ilia granda domo - ich veľký dom iliaj grandaj domoj - ich veľké domy
alia homo - iný človek aliaj homoj - iní ľudia
la unua tago - prvý deň la unuaj tagoj - prvé dni
iu - niekto iuj - niektorí
tiu homo - ten človek tiuj homoj - tí ľudia
tia speco - ten druh tiaj specoj - tie druhy
La kato estas nigra. - Mačka je čierna. La katoj estas nigraj. - Mačky sú čierne.
Ĝi estas granda, sed bela. - Je veľké, ale pekné. Ili estas grandaj, sed belaj. - Sú veľké, ale pekné.
Vi estas bela. - Si pekný. Vi estas belaj. - Ste pekní.
Ĉiu miris pri tio. - Každý sa tomu čudoval. Ĉiuj miris pri tio. - Všetci sa tomu čudovali.
Kia estis la respondo? - Aká bola odpoveď? Kiaj estis la respondoj? - Aké boli odpovede?

Prípadná koncovka N stojí po J: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

Ak prídavné meno rozvíja viacero podstatných mien, musí mať koncovku J, pretože má význam množného čísla:

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - Stôl a stolička sú opotrebované.

  Jeden stôl a jedna stolička sú dve veci. Obe sú opotrebované.

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - V izbe bola zelená stolička a [zelený] stôl.

  Bola tam (jedna) zelená stolička a (jeden) zelený stôl.

Niekedy sa prídavné meno vzťahuje na podstatné meno s koncovkou J, ale rozvíja iba jednu z viacerých vecí. Vtedy prídavné meno nemá koncovku J:

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - Stálo tam niekoľko veľkých a jeden malý stôl.

  Hoci sa malgranda vzťahuje na slovo tabloj, nemá koncovku J, pretože opisuje iba jeden zo stolov.

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - Chcem zelenú a červenú ceruzku.
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - Prišiel (jeden) francúzsky hosť a (niekoľkí) nemeckí hostia.

Prídavné meno v množnom čísle spolu s viacerými podstatnými menami v jednotnom čísle môže niekedy pôsobiť ako čudné spojenie, hoci je úplne logické. Zamenhof sa mu často vyhýbal. Radšej používal prídavné meno v jednotnom čísle, najmä ak išlo o privlastňovacie zámeno alebo o viacero abstraktných podstatných mien.

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - Môj brat a sestra.

  V súčasnosti sa preferuje tvar miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - Jednoduché učenie a používanie esperanta.

  Simpla je pred slovom uzado zamlčané. Iné vysvetlenie je, že lernado kaj uzado je jedna myšlienka.

Takisto sa Zamenhof často vyhýbal spojeniu viac prídavných mien v jednotnom čísle + jedno podstatné meno v množnom čísle.

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - Bolo medzi siedmou a ôsmou hodinou večer.

  Dnes je možno lepšie povedať inter la sepa kaj oka horoj (alebo inter la sepa horo kaj la oka).

Nahor