Tartalom

Az értelmező egy mondatrész hátravetett magyarázó kifejezése. Ugyanazt a dolgot fejezi ki más szavakkal. Az értelmező valamilyen módon az előző mondatrészre utal, de mégis önálló mondatrész. A beszédben rendszerint az értelmezőt kis szünetjelekkel jelöljük elöl és hátul. Írásban vesszőt használunk.

Az értelmezőnek ugyanaz a mondatbeli szerepe van, mint az előző mondatrésznek. Ha az előző mondatrész -N végződést kap, az értelmező is megkapja:

 • Karlo, nia prezidanto, prezentis Petron, la novan sekretarion. - Karlo, az új elnökünk, bemutatta Petrót, az új titkárunkat.

  Mind Karlo mind az elnökünk alany, ugyanabban a személyben is állnak. Mind Petro és az új tikár tárgy,mert ugyanazok.

 • Tie mi renkontis Vilĉjon, mian edzon. - Ott találkoztam Vilivel, a férjemmel.
 • La diablo lin prenu, la sentaŭgulon! - Az ördög vigye el őt, ezt az alkalmatlan embert!
 • La koko, trumpetisto de l' mateno, per sia laŭta, forta, hela voĉo el dormo vekas dion de la tago. - A kakas, a reggel trombitása, ébreszti fel a nap istenét a hangos, erős és tiszta hangjával.
 • Li prelegis pri Hitlero, la fondinto de la naziismo. - Hitlerről, a nácizmus megalapítójáról, tartott előadást.

  Azt is mondhatnánk: ...pri Hitlero, pri la fondinto...

 • Ni esprimas nian koran dankon al sinjoro Schleyer, la unua kaj plej energia pioniro de la ideo de neŭtrala lingvo internacia. - Szívélyes köszönetünket fejezzük ki Schleyer úrnak, a semleges nemzetközi nyelv eszméjének első és legenergikusabb úttörőjének.

  Azt is mondhatnánk ...al sinjoro Schleyer, al la unua kaj plej energia pioniro...

Néha az értelmezőt a nome, tio estas vagy más hasonló kifejezéssel vezetjük be.

 • Mi renkontis mian malamikon, nome la mortiginton de mia patro. - Találkoztam ma az ellenségemmel, nevezetesen az apám gyilkosával.
 • Hodiaŭ mi ricevis duoblan pagon, tio estas cent dolarojn. - Ma kétszeres fizetést kaptam, azaz száz dollárt.

  A Azaz: kaptam kétszáz dollárt.

Ne keverjük a leírásokkal az értelmezőket. A leírás lehet hasonló az értelmezőhöz, de egy leírás soha sem kapjon -N végződést vagy más jelet. Vö. az alábbi mondatokat:

 • Iuj asertis, ke ili vidis eĉ profesoron, Paŭlon Jenkins. - Egyesek azt állították, hogy még Paul Jenkinst, a tanárt is látták.

  A meglepő az, hogy ők csak egy tanárt láttak. Később hozzáteszik, hogy pont Paul Jenkinst látták. Paŭlo Jenkins értelmező.

 • Iuj asertis, ke ili vidis eĉ profesoron Paŭlo Jenkins. - Azt állították, hogy még Paul Jenkins tanárt is látták.

  A meglepő éppen az, hogy pont Paul Jenkinst látták (aki tanár). Paul Jenkins a tanár leírása. Paul Jenkins tanárt = azt a tanárt, akit Paul Jenkinsnek hívnak.

Ne is keverjük az értelmezőket a megszólító esettel, amelynek nincs jele: Sidigu vin, sinjoro! (Üljön le, uram!) A Vin és a sinjoro ugyanaz a személy, de a vin tárgy és a sinjoro megszólító eset.

Értelmező ĉiu(j). ambaŭ vagy ĉio

Ĉiu(j), ambaŭ és ĉio lehet főnév vagy személyes névmás magyarázó jelzője. Ha a főnévnek vagy névmásnak -N végződése van, akkor az értelmezőnek is legyen ilyen végződése (az ambaŭ kivételével, amely sohasem kaphat -N végződést). Az ilyen értelmezők nem mindig az első mondatrész után állnak, de gyakran kicsit hátrébb a mondatban:

 • Ni ĉiuj legas. = Ni legas. Ĉiuj (el ni) legas. - Mi mindannyian olvasunk. = Olvasunk. Mindenki (közülünk) olvas.
 • Ili ĉiuj sidas silente kaj skribas. = Ili sidas. Ĉiuj (el ili) sidas. - Ők mindannyian csendben ülnek és írnak. = Ülnek. (Mindenki (közülük) ül.
 • Ŝi vidis, kiel la cikonioj forflugis, ĉiu aparte. = La cikonioj forflugis. Ĉiu unuopa cikonio forflugis aparte. - Látta, hogy repültek el a gólyák, mindegyik külön. = A gólyák elrepültek. Minden egyes gólya külön repült el.
 • La kolonoj havis ĉiu la alton de dek ok ulnoj. Ĉiu unuopa kolono estis tiel alta. - Az oszlopok mindegyíke 18 könyök magas. Minden egyes oszlop ilyen magas.
 • Vin ĉiujn mi kore salutas. = Mi salutas vin. Mi salutas ĉiujn (el vi). - Mindannyiotokat szeretettel üdvözlök. = Üdvözöllek benneteket. Üdvözlök mindenkit (közületek).
 • Ili ambaŭ estis bonaj homoj. = Ili estis bonaj homoj. Ambaŭ (el ili) estis bonaj homoj. - Ők mindketten jó emberek voltak. = Jó emberek voltak. Mindegyik (közülük) jó ember volt.
 • Tio estas ĉio tre bona. = Tio estas tre bona. Ĉio (el tio) estas tre bona. - Ez minden nagyon jó. = Ez nagyon jó. Minden (ebből) nagyon jó.

Összeírások

Az értelmező különleges alakja az összeírás. Az összeírásban több (rendszerint kettő) szó ír le valamit. A különálló szavak majdnem egy összetett szóvá válnak. Folyamatosan mondjuk ki és általában egybeírjuk, kötőjellel. De mégsem igazi szóösszetételről van szó. Nyelvtanilag rendszerint különálló szavakként kezeljük:

 • Pluraj ŝtatoj-membroj informis pri sia preteco ampleksigi la instruadon de Esperanto. = ...ŝtatoj, kiuj estas membroj [de UNESKO]... - Több tagállam is kifejezte azt a készségét, hogy kibővíti az eszperantó oktatást. = ... államok, amelyek az [UNESCO] tagjai.

  Mind a ŝtatoj, mind membroj szónak -J végződése van, mert mindegyik két külön szó.

 • La Franca flago estas blua-blanka-ruĝa. - A francia zászló kék-fehér-vörös.

  Azt is mondhatnánk, hogy blua-blanka-ruĝa, de az összeírási alak mutatja, hogy egyedi meghatározott színkombinációról van szó.

 • La fotoj ne estis koloraj, sed nigraj-blankaj. - A fényképek nem színesek, hanem fekete-fehérek.

  Azt is mondhatnánk nigraj kaj blankaj, de nigraj-blankaj jobban kifejezi a színes ellentétpárját. Egy bizonyos fényképfajtáról van szó.

 • Kio estos, tio estos, mi provos trafe-maltrafe. = ...mi provos, ĉu trafe, ĉu maltrafe, laŭ ŝanco. - Ami lesz, az lesz, megpróbálom, ha eltalálom, ha nem.
 • Vole-ne-vole li devis konsenti. = Ĉu vole, ĉu ne-vole, li devis konsenti. - Akarva-nemakarva egyet kellett értenie. = Akár akarja, akár nem, egyet kellett értenie.
 • Pli-malpli unu horon poste Marta eniris en sian ĉambreton en la mansardo. = Proksimume unu horon poste... - Többé-kevésbé egy órával később Márta belépett a tetőtéri szobájába. = Kb. egy órával később...

  Néha ugyanígy is lehet mondani pli aŭ malpli, de ennek nem egészen ugyanaz a jelentése, mint a proksimume (körülbelül).

Magyarázó értelmezők

Néha használunk olyan értelmezőket, amelyek nem ugyanarra a dologra utalnak, hanem amelyek új információval egészítik ki az adott dolgot. A leggyakoribb a hely, ahol a dolog van, vagy ahonnan a dolog származik. Az ilyen magyarázó értelmezőnek soha sincsen -N végződése. Az ilyen értelmezők úgy tekinthetők, mint rövidített tagmondatok.

 • Prelegis interalie profesoro Kiselman, Svedujo. = ...Kiselman, kiu venas el Svedujo. - Többek között Kiselman tanár, Svédországból, is előadott. = ... Kiselman, aki Svédországból érkezett.

  Ezt is mondhatjuk: ...Kiselman el Svedujo.

 • Ni vizitis Tokion, Japanujo. = ...Tokion, kiu troviĝas en Japanujo. - Meglátogattuk Tokiót, Japánban. = ... Tokiót, amely Japánban van.

  Vagy: ...Tokion en Japanujo.

Vissza a tetejére