Więcej

Przyimek da łączy wyrażenia ilościowe z wyrażeniami rzeczownikowym, które jedynie oznaczają daną „substancję” (jako coś nieograniczonego i nieokreślonego):

ilość "substancja"
unu kilogramo da pano
litro da lakto
skatolo da rizo
amason da komencantoj
du milionoj da rubloj
iom da valizoj
tiom da feliĉo
multe da problemoj

Wyrażenie ilościowe wskazuje natomiast na ilość danej substancji. Stanowią je frazy rzeczownikowe, przysłówki ilościowe lub ilościowe słówka przysłówkowe.

Fraza „rzeczownikowa” wskazuje jaka substancja stanowi daną ilość:

 • En la botelo estas litro da lakto. - W butelce jest litr mleka.
 • Ŝi aĉetis faskon da ligno. - Ona kupiła wiązkę drewna.
 • Tiu ĉi rivero havas ducent kilometrojn da longo. - Ta rzeka ma dwieście kilometrów długości.
 • Mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Nigdy nie zabieram ze sobą dużo bagażu.
 • En la urbo troviĝas multe da aŭtoj. - W mieście znajduje się wiele aut.
 • La riĉulo havas multe da mono. - Bogacz ma dużo pieniędzy.
 • Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli. - On ma więcej pieniędzy, niż on może policzyć.

Liczebnikiunu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil — bez da. Są używane jako określenia rzeczownika.

 • Tie loĝas du Esperantistoj. - Tu mieszka dwóch Esperantystów.
 • Mi havas cent pomojn. - Mam sto jabłek.
 • Tiu ĉi vilaĝo havas du mil loĝantojn. - To miasto ma dwa tysiące mieszkańców.

Liczebniki w formie rzeczowników jak miliono (milion), miliardo (miliard), deko (dziesiątka) i cento (setka) wymagają jednak użycia da:

 • Tiu ĉi urbo havas milionon da loĝantoj. - To miasto ma milion mieszkańców.
 • En la kesto estas cento da pomoj. - W skrzyni znajduje się setka jabłek.

Zazwyczaj wyrażenie z da stoi zaraz po frazie określającą ilość, lecz czasem wyrażenie z da może występować samodzielnie. Wtedy to zazwyczaj dane wyrażenie ilościowe znajduje się w innym miejscu zdania (szyk niestandardowy). Czasem jednak wyrażenie ilościowe jest dorozumiane:

 • Da ŝafoj kaj bovoj li havis multe. = Li havis multe da ŝafoj kaj bovoj. - Owiec i krów miał on wiele.
 • Da pulvo ni havas kiom vi volas. = Ni havas tiom da pulvo, kiom vi volas. - Mamy tyle proszku ile zechcesz.

Nie należy używać końcówki N po da

Po przyimku da nigdy nie używa się końcówki „-N”. Rzeczownikowe wyrażenie z da samo nigdy nie może być obiektem. Wyrażenie ilościowe poprzedzające da wciąż jednak może obiektem stanowić: Li portas multon da valizoj. (On niesie wiele walizek.)

Jednakże wyrażenie ilościowe często jest przysłówkiem lub słowem przysłówkowym, które nie mogą otrzymać końcówki -N, nawet jeśli działa pełni jego rolę:

 • La riĉulo havas multe da mono. = La riĉulo havas multon da mono. - Bogacz ma dużo pieniędzy.

  Absolutnie nie: La riĉulo havas multe da monon.

 • Kiom da pano vi volas? = Kiel grandan kvanton da pano vi volas? - Ile chcesz chleba? = Jak dużą ilość chleba chcesz?

  Absolutnie nie: Kiom da panon vi volas?

Kiedy nie używa się da?

Jeśli nie mowa o ilości, mierze lub liczbie, ale np. o rodzaju obiektu, nie należy używać da, ale tak jak zazwyczaj de:

 • Ni manĝis specon de fiŝo. - Zjedliśmy jakiś rodzaj ryby.

  Słowo speco (rodzaj/gatunek) nigdy nie może wyrażać ilości, miary lub liczby. Stąd nie należy mówić: speco da...

 • Ĉe ni estas manko de akvo. - Występuje u nas brak wody.

  Słowo manko (brak) nigdy nie wyraża ilości, miary lub liczby.

 • Pro perdo de kuraĝo ili ne venis. - Z braku odwagi nie przyszli.

  Słowo perdo (brak) nigdy nie wyraża ilości, miary lub liczby.

Nigdy nie używaj da w stosunku do przymiotnika, nawet gdy wyraża ilości, miary lub liczby:

 • Ni renkontis multajn homojn. (= Ni renkontis multe/multon da homoj.) - Spotkaliśmy wielu ludzi.

  Przymiotniki ilości, multa(j), kelka(j), pluraj itp. wiążą się bezpośrednio z określanym (wymierzonym) rzeczownikiem, bez użycia da.

 • La botelo estas plena de/je akvo. - Butelka jest pełna wody.

  Przymiotnik plena (pełny) za każdym razem wyraża nie ilość, lecz stan. Również przysłówek plene (pełno) nie wyraża ilości: Tie estas plene de/je homoj. Nie mówi się plena da... lub plene da....

 • Tie ni trovis ĉambron plenan de/je rubaĵoj. - Znaleźliśmy tam pokój pełen śmieci.

Cześć zdania zawierająca określnikila, tiu, ĉiu, zaimki dzierżawcze… - jest określona, a więc ograniczona i indywidualna (nie jest niepoliczalną „substancją”). Dlatego też przed takim frazami nie używa się da, ale raczej de lub el:

 • Ni manĝis iom de/el la pano. - Zjedliśmy trochę chleba.
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el tiuj vinoj. - Kupili kilka butelek tegoż wina.

Zaimek osobowy zazwyczaj wskazuje jedną lub wiele określonych indywidualności. Dlatego przed zaimkami osobowymi nie stosuje się da, lecz raczej de lub el:

 • Ni manĝis iom de/el ĝi (= el la pano). - Zjedliśmy nieco chleba.
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el ili (= de/el tiuj vinoj). - Kupili kilka butelek tego wina.

Gdy ilość lub liczba jest już wskazana przez liczebnik lub przymiotnik, nie używa się da, lecz raczej de lub el:

 • Ŝi pagis kotizon de cent eŭroj. - Zapłaciła opłatę w wysokości stu euro.

  Słowo kotizo (opłata) nigdy nie wyraża ilości. Można jednak powiedzieć ŝi pagis cent eŭrojn da kotizo.

 • Ni gustumis tre multe de unu vino. - Próbowaliśmy dużo jednego wina.
 • Ili manĝis ĉiom de/el tuta bovo. - Oni zjedli wszystko z całej krowy (/całą krowę).
 • Li trinkis iom de/el kelkaj bieroj. - Wypili nieco z kilku piw.

Jeśli rzeczownik w liczbie pojedynczej samodzielnie wyraża wyraźnie ograniczoną ilość, nie używa się da:

 • Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro. - Jeden dzień to jedna trzysta sześćdziesiąta piąta lub jedna trzysta sześćdziesiąta szósta roku.

  Jaro (rok) wskazuje sam w sobie jasno ograniczony czas.

 • Ili fortranĉis duonon de centimetro. - Odcięli pół centymetra.

Niektóre słowa czasami wyrażają ilość, a czasem coś innego. To zamierzone znaczenie decyduje, czy należy użyć da, czy raczej innego przyimka:

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino; glaso da vino estas glaso plena je vino. - Kieliszek (od) wina to kieliszek, w którym znajduje się wino lub który służy do wina; kieliszek wina to kieliszek wina pełen.

  Glaso (kieliszek) raz wskazuje indywidualność, a raz ilość.

 • Ili konstruis grandan reton da/de komputiloj. - Skonstruowali wielką sieć komputerów.

  Gdy wyrażenie grandan reton wskazuje na ilość komputerów w sieci, wtedy używa się da komputiloj. Jeśli jednak grandan reton wskazuje raczej, na relacje między komputerami (w formie dużej sieci), należy użyć de komputiloj.

Użycie da zależne jest od tego, co mówca chce wyrazić. W celu ułatwienia, można to zobrazować poprzez pytanie, na które fraza mogłaby odpowiadać:

 • Kiom da soldatoj estis? — Estis grupo da soldatoj! - Ilu żołnierzy? — Grupa żołnierzy!
 • Kia grupo ĝi estas? — Ĝi estas grupo de soldatoj! - Jaka to grupa? — To grupa żołnierzy!
 • Kiom da rozoj vi volas? — Mi volas bukedon da rozoj! - Ile róż chcesz? — Chcę bukiet róż!
 • Kian bukedon vi volas? — Mi volas bukedon de rozoj! - Jaki bukiet chcesz? — Chcę bukiet róż!

Często trzeba rozważyć, czy następujące słowo jest ważniejsze (→ da), niż poprzedzające (→ de). Grupo da soldatoj (grupa żołnierzy) to przede wszystkim soldatoj (żołnierz) w grupie. Grupo de soldatoj to przede wszystkim grupo (grupa), w której skład wchodzą żołnierze. Bukedo da rozoj (bukiet róż) to rozoj (róże) w ilości takiej jak bukiet. Bukedo de rozoj (bukiet róż) (lub bukedo el rozoj (bukiet [złożony] z róż) to bukedo (bukiet) który składa się z róż.

Użycie przyimka da nieco ewoluowało i zmieniało się na przestrzeni dziejów Esperanta. Tak też w starych tekstach można znaleźć da, tam gdzie powinno być de lub el wedle powyższych wyjaśnień.

"Da-izm"

W języku mówionym rozpowszechnił się niepoprawny zwyczaj użycia da, który można nazwać „da-izmem”. W tym stylu mówienia da nie posiada następującego wyrażenia, którego rolę by określało. Da przestaje być tutaj przyimkiem. Takie da wskazuje jedynie, że następujące wyrażenie ma charakter ilościowy:

 • Mi havas multe da.
 • Kiom da vi volas? Tutaj da nie odnosi się do późniejszego vi.
 • Ili kunportis tiom da, ke ĉiu povis ricevi iom da.

Wynika to z winy między innymi wielu podręczników, które uczą da jakby należało głównie do poprzedzającego wyrazu. Jednakże da odnosi się przede wszystkim do tego co znajduje się po nim.

Niektórzy twierdzą, że jest to po prostu kwestia mogąca być dorozumiana:

 • Mi havas multe da mono.Mi havas multe da. - Mam dużo pieniędzy.
 • Kiom da viando vi volas?Kiom da vi volas? - Ile chcesz mięsa?

W takim dorozumieniu przyimek jest jednak zwykle pomijany: Li estas instruisto de lingvoj.Li estas instruisto. Nie: Li estas instruisto de. Dlatego, jeśli chce się pominąć słowo po da, również da nie należy stosować.

Mówi się po prostu: Mi havas multe. Kiom vi volas? Ili kunportis tiom, ke ĉiu povis ricevi iom. Słowa jak multe (dużo), tiom (tyle) i iom (ileś, nieco) wskazują ilość same przez siebie. Nie ma żadnego powodu by stosować da, by wyrazić znaczenie ilościowe. Tylko gdy chce się wskazać, z czego składa się dana zbiorowość, używa się da, lecz tylko z następującą frazą rzeczownikową.

Wróć do góry