Späť na obsah

Prístavok je vysvetľujúci doplnok vetného členu. Inými slovami vyjadruje to isté. Prístavok v istom zmysle opisuje predchádzajúci vetný člen, ale je vlastným vetným členom. V reči prístavok obyčajne rozlišujeme prestávkami. V písomnej forme používame čiarky.

Prístavok hrá rovnakú úlohu, ako predchádzajúca časť vety. Ak predchádzajúca časť vety má akuzatívu koncovku N, aj prístavok musí mať takúto koncovku:

 • Karlo, nia prezidanto, prezentis Petron, la novan sekretarion. - Karol, náš predseda, predstavil Petra, nového tajomníka.

  Karlo a nia prezidanto sú subjekty, dokonca je to tá istá osoba. A Petro a la nova sekretario sú objekty, pretože sú rovnaké.

 • Tie mi renkontis Vilĉjon, mian edzon. - Tam som stretol Vilka, môjho manžela.
 • La diablo lin prenu, la sentaŭgulon! - Nech ho čert zoberie, naničhodníka!
 • La koko, trumpetisto de l' mateno, per sia laŭta, forta, hela voĉo el dormo vekas dion de la tago. - Kohút, trubkár rána, svojim silným jasným hlasom zo spánku prebúdza boha dňa.
 • Li prelegis pri Hitlero, la fondinto de la naziismo. - On prednášal o Hitlerovi, zakladateľovi nacizmu.

  Mohli by sme povedať: ...pri Hitlero, pri la fondinto...

 • Ni esprimas nian koran dankon al sinjoro Schleyer, la unua kaj plej energia pioniro de la ideo de neŭtrala lingvo internacia. - My vyjadrujeme naše srdečné poďakovanie pánovi Schleyera, prvému a najenergickejšiemu iniciátorovi myšlienky neutrálneho medzinárodného jazyka.

  Mohlo by sa povedať ...al sinjoro Schleyer, al la unua kaj plej energia pioniro...

Niekedy sa zavádza prístavok pomocou nome , tio estas alebo podobný výraz:

 • Mi renkontis mian malamikon, nome la mortiginton de mia patro. - Stretol som môjho nepriateľa, menovite vraha môj otca.
 • Hodiaŭ mi ricevis duoblan pagon, tio estas cent dolarojn. - Dnes som dostal dvojnásobný plat, je to sto dolárov.

  Skrátené z: Tio estas: mi ricevis cent dolarojn.

Nepleťte si apozície s nominacioj. Nominácia môže vyzerať podobne ako apozícia, ale nominácií nikdy nedávajte N-koncovku alebo iné. Porovnajte nasledovné vety:

 • Iuj asertis, ke ili vidis eĉ profesoron, Paŭlon Jenkins. - Niektorí tvrdili, že videli aj profesora, Paula Jenkinsa.

  Prekvapením je, že oni skutočne viedli profesora. Potom dodávajú, že práve Paula Jenkinsa videli. Paŭlon Jenkins je apozícia.

 • Iuj asertis, ke ili vidis eĉ profesoron Paŭlo Jenkins. - Niektorí tvrdili, že videli aj profesora, Paula Jenkinsa.

  Prekvapením bolo, že videli práve Paula Jenkinsa (ktorý je profesorom). Paŭlo Jenkins je nominácia od profesoron. Profesoron Paŭlo Jenkins = tiun profesoron, kiu nomiĝas Paŭlo Jenkins.

Rovnako nesmieme zamieňať prístavky s úlohou vo vete vokativo , ktorý nemá ukazovacie zámeno: Sidigu vin, sinjoro ! Vin a sinjoro je rovnaká osoba, ale vin je objekt, a sinjoro je oslovenie.

Prístavok ĉiu(j), ambaŭ alebo ĉio

Všetko , ambaŭ a všetko môže byť vysvetľujúci prístavok podstatného mena alebo osobného zámená. V prípade, že podstatné meno alebo zámeno má N-koncovku, potom aj prístavok musí mať túto koncovku (okrem ambaŭ , kde nikdy nemôže byť koncovka N). Takéto prístavky nestoja vždy bezprostredne po prvom výraze, ale často trocha neskôr vo vete:

 • Ni ĉiuj legas. = Ni legas. Ĉiuj (el ni) legas. - My všetci čítame. =Čítame. Všetci (z nás) čítame.
 • Ili ĉiuj sidas silente kaj skribas. = Ili sidas. Ĉiuj (el ili) sidas. - Všetci ticho sedia a píšu. =Oni sedia. Všetci (z nich) sedia.
 • Ŝi vidis, kiel la cikonioj forflugis, ĉiu aparte. = La cikonioj forflugis. Ĉiu unuopa cikonio forflugis aparte. - Ona videla, ako bociany odleteli, každý osobitne. =Bociany odleteli. Každý jednotlivý bocian odletel zvlášť.
 • La kolonoj havis ĉiu la alton de dek ok ulnoj. Ĉiu unuopa kolono estis tiel alta. - Stĺpy mal výšku osemnásť lakeť. Každý stĺp bol tak vysoký.
 • Vin ĉiujn mi kore salutas. = Mi salutas vin. Mi salutas ĉiujn (el vi). - Všetkých vás srdečne pozdravujem. = Pozdravujem vás. Zdravím všetkých (z vás).
 • Ili ambaŭ estis bonaj homoj. = Ili estis bonaj homoj. Ambaŭ (el ili) estis bonaj homoj. - Obaja boli dobrí ľudia. = Boli to dobrí ľudia. Obaja (z nich) boli dobrí ľudia.
 • Tio estas ĉio tre bona. = Tio estas tre bona. Ĉio (el tio) estas tre bona. - To všetko je veľmi dobré. = To je veľmi dobré. Všetky (to) je veľmi dobré.

Súslovia

Zvláštnou formou prístavku je súslovie. V súsloviach viaceré (najčastejšie dve) slová rovnakého druhu spolupracujú, aby vyjadrili niečo zvláštne. Jednotlivé slová v súsloví tvoria akoby jedno zložené slovo. Vyslovujú sa bez pauzy. Obyčajne sa píšu spolu, ale s pomlčkou. Nejde však o skutočné zloženiny. Gramaticky ich vnímame ako samostatné slová.

 • Pluraj ŝtatoj-membroj informis pri sia preteco ampleksigi la instruadon de Esperanto. = ...ŝtatoj, kiuj estas membroj [de UNESKO]... - Mnohé členské štáty informovali o ich pripravenosti rozšíriť výučbu esperanta. = ... štáty, ktoré sú členmi [UNESCO] ...

  A ŝtatoj, a membroj majú J-koncovku, pretože sú to dve jednotlivé slová.

 • La Franca flago estas blua-blanka-ruĝa. - Francúzska zástava je modro-bielo-červená.

  Dalo by sa tiež povedať, blua, blanka kaj ruĝa, ale súpisná forma ukazuje, že sa jedná o jednotnú definovanú farebnú kombináciu .

 • La fotoj ne estis koloraj, sed nigraj-blankaj. - Fotografie neboli farbené, ale čierno-biele.

  Môžeme tiež povedať nigraj kaj blankaj, ale nigraj-blankaj viac zdôrazňuje kontrast ku koloraj. Jedná sa o určitý druh fotografie.

 • Kio estos, tio estos, mi provos trafe-maltrafe. = ...mi provos, ĉu trafe, ĉu maltrafe, laŭ ŝanco. - Čo bude, to bude, skúsim vhodné-nevhodné. = ... Pokúsim sa, či vhodne, či nevhodne, podľa príležitosti.
 • Vole-ne-vole li devis konsenti. = Ĉu vole, ĉu ne-vole, li devis konsenti. - Chtiac-nechtiac musel súhlasiť. = Či chcel, či nechcel, musel súhlasiť.
 • Pli-malpli unu horon poste Marta eniris en sian ĉambreton en la mansardo. = Proksimume unu horon poste... - Asi o jednu hodinu neskôr Marta vošla do svojej izby v podkroví. = Približne o hodinu neskôr ...

  Niekedy môže byť rovnako správne povedať, pli aŭ malpli , ale to nie je naozaj význam proksimume .

Známe prístavky

Niekedy používame prístavky, ktoré neukazujú rovnakú vec, ale ktoré pridávajú nejaké informácie o tejto veci. Najčastejšie je to miesto, kde sa táto vec nachádza, alebo odkiaľ pochádza. Takéto komentované prístavky nikdy nemajú N-koncovku. Takéto prístavky môžete vidieť v skrátených vedľajších vetách:

 • Prelegis interalie profesoro Kiselman, Svedujo. = ...Kiselman, kiu venas el Svedujo. - Medziiným prednášal profesor Kiselman, Švédsko. =...Kiselman, ktorý prišiel zo Švédska.

  Tiež môžeme povedať: ...Kiselman el Svedujo.

 • Ni vizitis Tokion, Japanujo. = ...Tokion, kiu troviĝas en Japanujo. - Navštívili sme Tokio, Japonsko. = ... Tokio, ktoré sa nachádza v Japonsku.

  Alebo: ...Tokion en Japanujo.

Nahor