Til indholdet

Talord

Talord er småord, som udtrykker et antal. Der findes tretten talord på Esperanto:

nul
0
unu
1
du
2
tri
3
kvar
4
kvin
5
ses
6
sep
7
ok
8
naŭ
9
dek
10
cent
100
mil
1000

Andre tal udtrykker man ved kombination af mængdetallene. Man siger først hvor mange millioner der er, herefter hvor mange hundreder, herefter hvor mange tiere, og til slut hvor mange enere:

11
dek unu
12
dek du
13
dek tri
14
dek kvar
15
dek kvin
16
dek ses
17
dek sep
18
dek ok
19
dek naŭ
20
dudek
21
dudek unu
22
dudek du
23
dudek tri
30
tridek
40
kvardek
50
kvindek
60
sesdek
70
sepdek
80
okdek
90
naŭdek
100
cent
101
cent unu
110
cent dek
111
cent dek unu
200
ducent
232
ducent tridek du
300
tricent
400
kvarcent
500
kvincent
600
sescent
700
sepcent
800
okcent
900
naŭcent
1000
mil
1001
mil unu
1011
mil dek unu
1111
mil cent dek unu
1234
mil ducent tridek kvar
2000
du mil
2678
du mil sescent sepdek ok
3000
tri mil
4000
kvar mil
5000
kvin mil
6000
ses mil
7000
sep mil
8000
ok mil
9000
naŭ mil
10000
dek mil
11000
dek unu mil
12000
dek du mil
20000
dudek mil
30000
tridek mil
42000
kvardek du mil
999000
naŭcent naŭdek naŭ mil
999999
naŭcent naŭdek naŭ mil naŭcent naŭdek naŭ

Tiere og hundreder bliver sammenskrevet (og udtalte) i hver deres ord: dudek, tridek, ducent, tricent osv. Alt andet skrives i særskilte ord, også tusinder.

Tiere og hundreder får ligesom andre ord tryk på næstsidste stavelse: dUdek, trIdek, dUcent, trIcent. Alt andet udtales som særskilte ord: dEk dU, dEk trI, cEnt dU, cEnt trI, cEnt dEk dU, dU mIl, trI mIl, dU mIl dEk dU.

Hvis man ud af disse mængdetal danner ordsammensætninger, fx navneords-agtige talord eller tillægsords-agtige talord, kan eller skal man dog sammenskrive, eventuelt med delestreg.

Nul var oprindelig et navneord: nulo (navnet på cifferet 0). Men man har længe brugt det også som et talord uden endelse, fx: 0,5 = nul komo kvin (eller nulo komo kvin).

Undertiden kan man bruge den forkortede form un' i stedet for unu.

Brug af talord

Talord forekommer oftest som forklarende tillægsord til et navneord. Talordene får da ikke endelserne N og J:

 • Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn. - Jeg har kun en mund, men jeg har to ører.
 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - Han lavede alt med sine hænders ti fingre.
 • Li havas dek unu infanojn. - Han har elleve børn.
 • Sesdek minutoj faras unu horon, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. - Tres minutter går der på en time, og et minut består af tres sekunder.

Undertiden er navneordet udeladt (underforstået):

 • Nu, se vi ne havas mil [rublojn], mi petas cent rublojn. - Nå, hvis ikke du har tusind [rubler], beder jeg om hundrede rubler.
 • Kiun el la tri [aferoj/personoj] vi elektas? - Hvilken af de tre [affærer/personer] vælger du?

Nul vises som et talagtigt tillægsord normalt kun foran måleenheder:

 • La frostpunkto de akvo estas nul gradoj ĉe norma atmosfera premo. - Frysepunktet for vand er nul grader ved normal atmosfæres tryk.

  Man skriver normalt 0 gradoj, men udtaler det som nul gradoj.

 • Ilia fina rezulto estis nul poentoj. - Deres slutresultat var nul point.

Ved andre lejligheder bruger man normalt neniu: Mi havas neniun malamikon.

Talord kan også forekomme selvstændigt i forskellige sætningsroller. Ofte opfører de sig tillægsords-agtige. Man bruger aldrig endelserne J eller N:

 • Kvin kaj sep faras dek du. - Fem og syv bliver tolv.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Tredive og femogfyrre bliver femoghalvfjerds.
 • Ilia nombro estas kvardek tri mil sepcent tridek. - Deres antal er på treogfyrre tusinde og syv hundrede og tredive.
 • Divido per nul ne estas permesita. - Deling med nul er ikke tilladt.
 • Tri estas duono de ses. - Tre er det halve af seks.
 • Sep estas sankta nombro. - Syv er et helligt antal.
 • Mi legis numeron 2 de la jaro 1990. - Jeg læste nummer 2 af årgangen 1990.

  Det handler om et nummer af en avis.

 • Ni loĝas en ĉambro tricent tridek tri en tiu hotelo. - Vi bor på værelse tre hundrede og treogtredive på det hotel.

Når det drejer sig om nummer, kan man også bruge ordenstal: la dua numero, la jaro 1990-a, la tricent-tridek-tria ĉambro. Men der kan være forskel på rækkefølge og nummer. Fx kvara betyder, at der var tre andre foran i rækken, mens numero kvar betyder, at sagen har cifferet 4 som en slags "navn". I fx hoteller mangler der ofte numre, og derfor er fx værelse hundred ikke absolut det hundrede værelse. Og hvis man står ved slutningen af en gade, kan man sige, at hus nummer et ikke er det første hus, men det sidste.

Specielle brug af unu

Betydningen af mængdetallet unu har en talværdi. Denne brug er forklaret ovenfor sammen med andre talord. Men unu har også nogle særlige betydninger og brug. unu kan udtrykke bl.a. samme slags, det unikke, det individuelle og identitet:

 • La loĝantoj de unu regno estas samregnanoj, la loĝantoj de unu urbo estas samurbanoj, la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj. = La loĝantoj de unu sama regno... - De herboende i et rige er landets indbyggere, indbyggerne i en by er byboere, tilhængerne af en religion er trosfæller. = Indbyggerne i et samme rige ...
 • Ŝin trafis unu malfeliĉo post la alia. - Hun blev ramt af den ene ulykke efter den anden.

  Her fremhæver unu det individuelle på enhver ulykke. I den henseende samarbejder unu ofte med alia.

 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - En dag, da hun var ved den kilde, kom en fattig kvinde hen til hende.

  Det drejer sig om en dag kendt af taleren, men ikke af tilhøreren. I sådan et brug er unu et halvdefineret kendeord.

Unu bliver også brugt individuelt uden efterfølgende navneord. Ofte kan man sige, at et navneord er underforstået, men nogle gange ville tilføjelse af et navneord kun genere. Da bliver unu brugt som om det var et stedord:

 • Ŝi estis unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi. - Hun var en af de smukkeste piger, som man kunne finde.
 • Unu babilis, alia kantis. - En snakkede, en anden sang.

Når det individuelle eller stedordsagtige (undertiden det unikke) unu bliver brugt om flere individer, får det J-endelsen:

 • El ŝiaj multaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. - Af hendes mange børn var en god og de andre dårlige.
 • Dum unuj artikoloj alportas al nia afero rondon da novaj amikoj, multaj aliaj, skribitaj nelerte, tute perdiĝas sen rezultato. - Mens en artikel medfører en kreds af nye venner, tabes mange andre, uklogt skrevne helt uden resultat.
 • Unuj [studentoj] kun gaja rideto sur la buŝo, aliaj meditante, aliaj en vigla interparolado, unuope aŭ duope forlasas la universitatan korton. - Enkelte (studenter) med et muntert smil på læberne, andre mediterende, andre livligt kommunikerende, forlader enkeltvis eller parvis universitetsgården.

Formen unu kan ikke få endensen N. Det er baseret på en regel, som altid gælder, hvis unu viser et antal, hvis det viser det individuelle, hvis det unikke: Unu mi renkontis en Londono, alian en Parizo. Brug aldrig formen unun. Men formen unuj kan jo få N-endelsen, fordi unuj aldrig kan være et rent mængdetal. Det viser altid det individuelle eller unikke. Formen unujn er dog kun meget sjældent nødvendig: Unujn mi renkontis en Londono, aliajn en Parizo.

Regelen, som forbyder unun, men tillader unujn, er mærkelig ud fra et logisk synspunkt. Men den er meget god ud fra en praktisk brug. I praksis er den talordsagtige, den unikke og individuelle brug af unu, ikke rigorisk forskellige. Der er mange grænsetilfælde, og derfor er den simple regel, at unu aldrig vil få N-endelse, meget praktisk. Man behøver ikke spekulere hver gang, om unu viser talværdi, det unikke eller individuelle. Unuj viser dog altid det individuelle eller unikke, og derfor er det ikke et problem at bruge N-endelse efter den, hvis sætningsrollen kræver det.

Forveksel ikke brugen af det individuelle unu med tabelordet iu. Et individuelt unu viser, at taleren godt ved, om hvilken individ han taler (mens lytteren sikkert ikke ved det). Iu viser, at identiteten på det omtalte individ er ukendt eller uklar, eller at identiteten ikke har betydning:

 • Loĝas ĉi tie unu el viaj amikoj. - Her bor en af dine venner.

  Taleren ved, hvem af vennerne der bor her.

 • Loĝas ĉi tie iu el viaj amikoj. - Her bor en af dine venner.

  Taleren ved (sikkert) ikke, hvem af vennerne der bor her.

Ofte kan man bruge iu i stedet for unu, når det ikke er vigtigt at vise, om individet er kendt for taleren. Men unu er mere præcist. Det fortæller, at taleren jo kender identiteten.

Tillægsordet certa har undertiden betydning i retning af det individuelle unu, men certa er stærkere. Den viser inklusivt, at noget er sikkert kendt for taleren (men sandsynligvis ikke for tilhøreren): certaj okazoj multe da saĝo estas pli malbona, ol se oni ĝin tute ne havus. Hieraŭ vizitis min certa sinjorino Schmidt.

Det mangfoldige brug af unu synes mærkeligt for nogen, blandt andet fordi en lærebog sjældent forklarer om det. Derfor foretrækker mange kun at bruge unu i ren tal-rolle, og foretrækker til de andre betydninger ordene iu(j), kelka(j) og certa(j). Det er fattiggørelse af sproget, fordi alle disse ord udtrykker forskellige nuancer, og alle disse nuancer er nødvendige.

Unu... la alia

Stedordsagtige unu er en del af udtrykket unu... (la) alia, ved hjælp af hvilken man viser gensidighed. unu... (la) alia, repræsenterer en hel forkortet sætning. Unu er normalt grundled i den fulde sætning, og (la) alia er genstandsled eller har en anden ikke-grundleds rolle:

 • Tiuj gejunuloj amas unu la alian.Tiuj gejunuloj amas. Unu amas la alian. - Disse unge elsker hinanden. → Disse unge elsker. Den ene elsker den anden.

  Enhver af dem holder af enhver af de andre.

 • Ili donis florojn unu al alia.Ili donis florojn. Unu donis florojn al alia. - De gav blomster til hinanden. → De gav blomster. En gav blomster til en anden.

  Hver af dem gav blomster til enhver af de andre.

 • Li kunigis kvin tapiŝojn unu kun la alia. - Han sammensatte fem tæpper en efter en.

  Han satte et tæppe sammen med det andet.

Man kan næsten altid bruge unu... (la) alia uden J-endelse. Efter behov kan man dog tilføje J-endelse til alia og også til La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj.unuLa registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn. afhængigt af den tilsigtede betydning: La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj. Nogle af dem snakker med andre af dem. Undertiden skal man bruge formen unujn: La registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn.

I stedet for unu... la alia kan man nogle gange bruge ordet reciproke sammen med si eller et andet stedord: La knabino kaj la knabo kisis sin reciproke. = La knabino kaj la knabo kisis unu la alian. Man kan også bruge reciproke sammen med unu... la alia for at rumme gensidigheden: Vi ne estas reciproke egalaj unu al la alia en la regiono de la spirito. Man kan også bruge inter som forstavelse i et udsagnsord, ofte sammen med si eller et andet stedord, eller udtrykket inter si (inter ni, inter vi), som altid betyder unu kun la alia eller lignende: Ili sin interakuzas. = Ili akuzas unu la alian. Ili interparolas. = Ili parolas unu kun la alia. Ili estis tre amikaj inter si. Man skal aldrig bruge stedordet si sammen med unu... la alia. Sig ikke: Ili amas sin unu la alian. Sig ganske enkelt: Ili amas unu la alian.

Navneordsagtige talord

Talord med suffiksen ON betegner brøker:

 • duono = 1/2
 • triono = 1/3
 • dekono = 1/10
 • dekduono = 1/12
 • centono = 1/100
 • milono = 1/1000

Højere tal end 999999 bliver udtrykt i navneordsagtige talord:

miliono
1.000.000 (seks nuller)
miliardo
1.000.000.000 (= ni nuller)
biliono
1.000.000.000.000 (= tolv nuller)
triliono
1.000.000.000.000.000.000 (= atten nuller)

Nogle sprog, blandt andet engelsk og russisk, angiver helt andre værdier i talord som ligner en billion og trillion. Esperanto-ordene har dog kun de førangivne betydninger, ingen andre. Der eksisterer endnu højere af sådanne ord, men de er meget sjældent brugt.

Navneordsagtige talord får endelserne J og N efter de samme regler som andre navneord:

 • Kiam vi havos rikolton, vi donos kvinonon al Faraono. - Når du har en høst, giver du en femtedel til Farao.
 • Mi ricevis dudek kvin centonojn. - Jeg fik femogtyve hundreddele.
 • Ŝi havas pli ol dek milionojn. - Hun har mere end ti millioner.
 • La malprofito atingis sumon de kvardek sep miliardoj. - Tabet nåede en sum af syvogfyrre milliarder.

Navneords-agtige talord kan ikke direkte beskrive et navneord, men bliver brugt sammen med forholdsordet da:

 • Li havas du miliardojn da dolaroj. - Han har to milliarder dollar.
 • Ŝi vidis pli ol dek milionojn da homoj. - Hun så mere end ti millioner mennesker.

Også ON-ord med O-endelse skal have et hjælpe-forholdsord: Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro.

Også talord kan blive navneord ved tilføjelse af O-endelse. Da viser de en slags sag med relation til tallet, eller en gruppe med nævnt antal sager. Foran O-endelse sammenskriver man altid talord. For tydeliggørelse kan man bruge delestreger, hvor der normalt ville være mellemrum:

 • unuunuo = cifferet 1, elementær regneelement, elementær kvantum (fx meter, kilogram, ampere osv)
 • duduo = cifferet 2, et par, en gruppe med to
 • dek dudek-duodekduo = tallet 12, en gruppe med 12 ting
 • du mil kvincentdu-mil-kvincento (ikke at foretrække dumilkvincento)
 • Mi aĉetis dekon da ovoj kaj dek-duon da pomoj. - Jeg købte ti æg og tolv æbler.

Blandede tal

Når man blander almindelige talord og navneords-tal i et tal, kolliderer deres forskellige regler. Talord vil være forklarende tillægsord til et hovedord, mens navneordsagtige talord selv er navneord med et da-udtryk efter sig. Generelt er den rette løsning at bruge da i sådanne tilfælde, fordi da sammen med talord er ualmindeligt, men slet ikke forkert:

 • Tie loĝas 1.500.000 homoj. = Tie loĝas unu miliono (kaj) kvincent mil da homoj. - Der bor 1.500.000 mennesker. = Der bor en million fem hundrede tusind mennesker.

  Man kan også sige: ...en og en halv million mennesker. Eller: ...en komma fem millioner mennesker.

 • Mi havas unu milionon da eŭroj. Se mi ricevos ankoraŭ unu eŭron, mi havos unu milionon unu da eŭroj. - Jeg har en million euro. Hvis jeg få endnu en euro, vil jeg have en million og en euro.
 • Li havas 10.300.978 $. = Li havas dek milionojn tricent mil naŭcent sepdek ok da dolaroj. - Han har 10.300.978 $. = Han har ti millioner tre hundrede tusinde ni hundrede og otteoghalvfjerds dollar.
 • Ili kostas kvar kaj duonon da dolaroj. - De koster fire og en halv dollar.

  Deres gode og hyppige løsning er: De koster fire og en halv dollar.

Tillægsordsagtige talord

Hvis man tilføjer endelsen A til talord, danner man et tillægsord, som viser en position i en rækkefølge, ordenstal: Aldonu:

 • unua = i position nummer et i en rækkefølge (havende ingen foran sig)
 • dua = i position nummer to i en rækkefølge (havende en foran sig)
 • tria = i position nummer tre i en rækkefølge (havende to foran sig)
 • kvara = i position nummer fire i en rækkefølge (havende tre foran sig)
 • deka = i position nummer ti i en rækkefølge (havende ni foran sig)

Ordenstal tilføjes J-endelse og N-endelse ligesom almindelige tillægsord:

 • La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke ĝi estu pli sankta, ol la ses unuaj tagoj. - Den syvende dag i ugen valgte Gud, at den skulle være mere hellig, end de seks første dage.

Hvis man tilføjer A-endelse til et flerords-tal, kan man sammensætte det hele i et ord, men man kan også lade de enkelte ord være. Under alle omstændigheder sætter man A-endelse kun til sidst. Hvis man sammensætter, kan man sætte bindestreg der, hvor der er plads i det oprindelige flerords-tal:

 • Hodiaŭ estas la dudek sepa (tago) de Marto. = ...dudek-sepa... - I dag er det den syvogtyvende marts.

  (eller ...syvogtyvende...)

 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...dudek-duan... mil-sepcent-tridek-dua. - Georgo Vaŝington blev født den toogtyvende februar i året syttenhundrede og toogtredive.

  I stedet for dudek-duan (toogtyvende) kan man også skrive dudekduan, men i stedet for mil-sepcent-tridek-dua bør man ikke skrive milsepcenttridekdua, fordi det er for uklart.

 • Tio okazis en la okdekaj jaroj. = ...iam en la jaroj de 1980 ĝis 1989 inkluzive. - Det skete i firserne. = ...engang i årene fra 1980 til 1989 inklusivt.
 • Ŝi estas la dua plej bona en nia klaso, kaj mi estas la tria. - Hun er den næstbedste i vores klasse, og jeg er den tredje.

  Kun en er bedre end os.

Når man bruger et ordenstal-ord sammen med et almindeligt talord, sætter man ordenstal-ordet foran for klarheden:

 • Tio okazis iam en la unuaj dek tagoj. - Det skete engang i de første ti dage.

  Hvis man sagde la dek unuaj tagoj ville der være risiko vor, at man forstod dek som en del af ordenstal-ordet, altså som la dek-unuaj tagoj.

Andre talord med A-endelse

ON-ord med A-endelse er almindelige tillægsord.

 • duona = havende kun halvdelen af sin fulde størrelse
 • triona = havende kun en tredjedel af sin fulde størrelse
 • centona = havende kun en hundrededel af sin fulde størrelse
 • Ĝi estas longa je duona metro. - Den har en længde på en halv meter.

  Dens længde er 50 centimeter.

 • Kvaronan horon li restis. - Et kvarter forblev han.

  Han forblev i fem minutter.

Miliona, miliarda osv er almindelige tillægsord, som kan have forskellige betydninger ifølge konteksten. Men i praksis forekommer næsten kun en ordenstals-betydning: Nia miliona kliento ricevos specialan donacon.

Også nula er et almindeligt tillægsord, som i teorien kan blive brugt i forskellige betydninger ifølge konteksten, fx i ordenstals-betydning: je la nula horo kaj tridek minutoj. I praksis bliver det kun brugt i betydningen "ikke-eksisterende, værdiløs, ugyldig": Bruo potenca, nula esenco.

Tillægsordsagtige talord af blandede tal er i teorien muligt, men næppe anbefalelsesværdigt: nia du-milion-unua kliento. Man bør fortrinsvist bruge udtryk med nummer: nia kliento numero du milionoj unu.

Biordsagtige talord

Talord med E-endelse har samme betydning som de tilsvarende tillægsords-former:

 • unue = i den første position
 • due = i den anden position
 • dek-due, dek due = i den 12. position
 • Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon. - For det første giver jeg pengene, som du lånte mig, tilbage til dig; for det andet takker jeg dig for lånet; for det tredje beder jeg dig også senere låne til mig, når jeg får brug for penge.
 • Ĝi estas trione el plasto, trione el ligno kaj trione el metalo. - Den er af en tredjedel plast, en tredjedel træ og en tredjedel metal
 • Tiu monto estas eĉ ne centone tiel alta kiel Ĉomolungmo. = La alteco de tiu monto estas eĉ ne unu centono de la alteco de Ĉomolungmo (= Everesto). - Dette bjerg er end ikke en hundrededel så høj som Ĉomolungmo. = Højden på det bjerg er end ikke en hundrededel af højden på Ĉomolungmo (= Everest).

Nuancering af talord

Forholdsordene ĝis, inter kaj po kan bruges sammen med talord for at nuancere dem på forskellige måder:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj. = Restas proksimume dek personoj. - Der er ca. ti personer tilbage. = Der er omtrent ti personer tilbage.
 • Ĝis ducent homoj povas eniri. = Maksimume ducent homoj povas eniri. - Op til to hundrede mennesker kan gå ind. = Maksimum to hundrede kan gå ind.
 • Ili kostas de kvin ĝis dek eŭrojn. = Ili kostas minimume kvin kaj maksimume dek eŭrojn. - De koster fra fem til ti euro. = De koster mindst 5 og maksimum ti euro.
 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn. = Mi vidis minimume cent kaj maksimume ducent homojn. - Jeg så mellem hundred og to hundred mennesker. = Jeg så mindst hundred og maksimum to hundrede mennesker.
 • Aranĝu ilin en du vicoj, po ses en vico. = Aranĝu ilin en du vicoj, ses en ĉiu vico. - Arranger dem i to rækker, hver række med seks. = Arranger dem i to rækker, seks i hver række.

I sådanne sætninger har forholdsordene ikke noget at gøre med det efterfølgende navneord, men har betydning kun for antallet. Hvis man fjerner talordet, skal nuanceringen også forsvinde, da den ikke mere har betydning:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj.Restas personoj. - Der er cirka ti personer tilbage. → Der er personer tilbage.

  (Restas ĉirkaŭ personoj giver ingen mening.)

 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn.Mi vidis homojn. - Jeg så mellem hundred og to hundreder mennesker. → Jeg så mennesker.

  (Mi vidis inter homojn giver ingen mening.)

Sådanne forholdsord viser ikke en sætningsrolle, når de nuancerer antallene. De er ikke rollevisere, men har en slags biordsagtig rolle: ĉirkaŭ = proksimume; de = minimume; ĝis = maksimume.

Talords-nuanceringer kan forekomme sammen med rigtige rollevisninger, som viser sætningsrollen på hele udtrykket:

 • Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj. - Den var en kvinde, som kunne have en alder af cirka tres år.

  Cirka fortæller kun om tallet tres. De (på) viser sætningsrollen på hele udtrykket ĉirkaŭ sesdek jaroj.

 • Nenie en la ĉirkaŭ cent jaroj la loko estis pli ŝanĝita, ol en unu malgranda frukta ĝardeno. - Ingen steder i de cirka hundred år er stedet blevet mere ændret, end i en lille frugthave.

  Tids-tillægsordet har forholdsordet en. Ĉirkaŭ er kun en nuanceangivelse til tallet cent.

 • Ili loĝos tie de ok ĝis naŭ jarojn. - De vil bo der i otte til ni år.

  Sætningsdelen de ok ĝis naŭ jarojn er tidsangivende tillægsord, som skal have en slags rollevisning. Her har den N-endelse. De og ĝis giver kun nuancer til antallene.

 • Estis tiel malvarme, ke ili devis kuŝi sub po tri kovriloj. - Det var så koldt, at de skulle ligge under tre tæpper hver.

  Sætningsdelen sub po tri kovriloj er et sted-visende tillægsord sub. Po er kun nuancering af tri.

 • Li havas ĉirkaŭ mil eŭrojn. - Han har cirka tusind euro.

  Genstandsleddet ĉirkaŭ mil eŭrojn behøver endelsen N. Ĉirkaŭ giver kun nuance til antallet mil.

I sådanne sætninger bruger man disse småord kun som nuancegivning, og ikke som forholdsord - med undtagelse af po. Med po varierer sprogbrugen. Nogle bruger po altid som et virkeligt forholdsord, som betyder, at de aldrig bruger N-endelse sammen med po, selv om sætningsdelen spiller en rolle som som genstandsled i sætningen, fx. Mi donis al ili po dek eŭroj. Andre bruger altid po biordsagtigt, og tilføjer N-endelse, når sætningsrollen kræver det, fx Mi donis al ili po dek eŭrojn.. Begge brug er helt gode og korrekte.

Matematiske udtryk

Formel Udtale
2 + 2 = 4 Du kaj du faras kvar. / Du plus du estas kvar.
10 – 3 = 7 Dek minus tri faras sep.
22 × 6 = 132 Dudek du multiplikite per ses faras cent tridek du. / Dudekduoble ses estas cent tridek du. / Dudek du oble ses egalas al cent tridek du.
7:2 = 3,5 Sep dividite per du faras tri komo kvin.
46,987 kvardek ses komo naŭ ok sep (ikke ...komo naŭcent okdek sep)
10² = 100 La dua potenco de dek estas cent. / Dek kvadrate estas cent.
5³ = 125 La tria potenco de kvin estas cent dudek kvin. / Kvin kube estas cent dudek kvin.
 • Kvin kaj sep faras dek du. - Fem og syv giver tolv.
 • Dek kaj dek faras dudek. - Ti og ti giver tyve.
 • Kvar kaj dek ok faras dudek du. - Fire og atten giver toogtyve.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Tredive og femogfyrre giver femoghalvfjerds.
 • Kvinoble sep estas tridek kvin. - Fem gange syv giver femogtredive.

Lighedstegn (=) kan man sige som faras (bliver) eller estas (er) eller egalas (al) (er lig (med), mere eller mindre efter behag: du kaj du faras kvar, dek minus tri estas sep, du oble du egalas (al) kvar.

Brug ikke punktum i stedet for komma ved decimaler. Punktum bliver kun brugt som decimal-tegn i nogle lande. Esperanto bruger, i stil med de fleste lande og sprog, decimal-komma.

Formel Udtale
9403,5 km naŭ mil kvarcent tri komo kvin kilometroj / naŭ mil kvarcent tri kaj duona kilometroj
8,6 kg ok komo ses kilogramoj / ok kilogramoj (kaj) sescent gramoj
+37,7° (plus) tridek sep komo sep gradoj / tridek sep komo sep gradoj super nulo
49,75 USD kvardek naŭ komo sep kvin (Usonaj) dolaroj / kvardek naŭ (Usonaj) dolaroj (kaj) sepdek kvin cendoj

Ord for underenheder som gram og cent kan man undertiden lade underforstå i sådanne udtryk: tri kilogramoj (kaj) sepcent, kvar dolaroj (kaj) sepdek kvin. Men vær opmærksom på, at der ikke bliver tvivl om, hvilken underforstået enhed det drejer sig om.

Timer

For at vise tid følger man nogen af de nedennævnte modeller. Ordene horo og minutoj underforstår man tit kun:

Ciffer-angivelse Udtalemåden
3:15 (aŭ 15:15) Estas la tria (horo) (kaj) dek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) post la tria (horo).
9:45 (aŭ 21:45) Estas la naŭa (horo) (kaj) kvardek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) antaŭ la deka (horo).

For yderligere klarhed kan man tilføje udtrykkene en la antaŭtagmezo (på formiddagen) eller antaŭtagmeze (om formiddagen), og en la posttagmezo eller posttagmeze (om eftermiddagen). Men man kan også bruge 24-timers-systemet:

 • Estas la dek-kvina (kaj) dek kvin. / Estas dek kvin post la dek-kvina. - Det er femten femten. /Den er femten over femten.
 • Estas la dudek-unua (kaj) kvardek kvin. / Estas dek kvin antaŭ la dudek-dua. - Den er enogtyve (og) femten. / Den er femten i 22.

I stedet for 15 minutoj (15 minutter) kan man bruge kvarono (kvart), kvaronhoro (et kvarter) eller kvarona horo (en kvart time). I stedet for 30 minutoj bruger man ofte duono (halv), duonhoro (en halvtime) eller duona horo (en halv time).

Klokketimer viser man med ordenstal: tria (tre), naŭa (ni), dek-dua (tolv) osv. For at spørge om klokken stiller man hermed spørgsmålet kiom + A-endelse → kioma "hvad er (klokken)".

 • kiom? - Hvor meget?tri, naŭ, dek du, dudek unu...
 • kioma? - Hvor mange?tria, naŭa, dek-dua, dudek-unua...

 • Kioma horo estas, gardisto? - Hvad er klokken, vagtmester?
 • Kioma horo estis, kiam vi alvenis? - Hvad var klokken, da du kom?

For at vise, hvornår noget sker, skal man bruge en rolleviser, normalt je, antaŭ, post, ĝis eller ĉirkaŭ:

 • Je (la) kioma horo okazis tio? - Hvad tid skete det?
 • Tio okazis je la tria kaj kvardek. - Det skete et kvarter over tre.
 • Ni devas manĝi antaŭ la oka. - Vi skal spise inden otte.
 • Post la dek-unua horo ĉio devas esti preta. - Efter klokken elleve skal alt være klar.

Når det drejer sig om timer, bruger man ikke rolleviseren N, fordi man risikerer at blande time med dato, som også er vist ved ordens-tal: je la tria = "je la tria horo", la trian = "en la tria tago de la monato".

Datoer

For at vise en dato følger man modellerne her. Ordene dag og i året er meget ofte underforståede:

 • Estis la tria (tago) de Decembro (en la jaro) mil naŭcent naŭdek unu. - Det er den tredje (dag) i december (i året) nittenhundrede og enoghalvfems.
 • Hodiaŭ estas la dua (tago) de Majo (en la jaro) du mil kvin. - I dag er det den 2. maj 2005.
 • Morgaŭ estos la dudek kvina (tago) de Julio (en la jaro) du mil dek. - I morgen er det den 25. juli 2010.

For år kan man også bruge ordenstal, men det bliver mere og mere sjældent: Estis la lasta de Januaro (en la jaro) mil-okcent-okdek-sepa.

Mellem dagen og måneden bruger man altid de, fordi ordenstallet ikke relaterer til måneden, men til ordet tago, som normalt er udeladt: la unua de Majo = la unua tago de Majo, la dek-tria de Decembro = la dek-tria tago de Decembro. Hvis man siger la unua Majo, taler man om den første ef flere maj-måneder.

For at vise datoen for, hvornår noget skete, sker eller vil ske, skal man vise en passende rollevisning. Ofte bruger man endelsen N:

 • Ili venos la sepan (tagon) de Marto. = Ili venos en la sepa (tago) de Marto. - De kommer den 7. marts.
 • La unuan de Majo ili komencis sian vojaĝon. = En la unua (tago) de Majo... - Den 1. maj begyndte de deres rejse.
 • Mi laboris tie ĝis la unua de Aŭgusto mil naŭcent sesdek. - Jeg arbejdede der til den 1. august 1960.

 • Antaŭ la lasta tago de Junio vi devas trovi laboron. - Inden den sidste dag i juni skal du finde et arbejde.
 • Post la dek kvina de Marto ŝi loĝos ĉe mi. - Efter den 5. marts skal hun bo hos mig.
Tilbage til start