Tästä sisältöön

Perusluvut ja yhdysnumeraalit

Numeraalit ovat pikkusanoja, jotka ilmaisevat lukua. Esperantossa on kolmetoista numeraalia.

nul
0
unu
1
du
2
tri
3
kvar
4
kvin
5
ses
6
sep
7
ok
8
naŭ
9
dek
10
cent
100
mil
1000

Muut luvut ilmaistaan numeraalien yhdyssanoina. Ensiksi sanotaan kuinka paljon on tuhansia, sitten kuinka paljon on satoja, sen jälkeen kuinka paljon on kymmeniä, ja lopuksi kuinka paljon on ykkösiä.

11
dek unu
12
dek du
13
dek tri
14
dek kvar
15
dek kvin
16
dek ses
17
dek sep
18
dek ok
19
dek naŭ
20
dudek
21
dudek unu
22
dudek du
23
dudek tri
30
tridek
40
kvardek
50
kvindek
60
sesdek
70
sepdek
80
okdek
90
naŭdek
100
cent
101
cent unu
110
cent dek
111
cent dek unu
200
ducent
232
ducent tridek du
300
tricent
400
kvarcent
500
kvincent
600
sescent
700
sepcent
800
okcent
900
naŭcent
1000
mil
1001
mil unu
1011
mil dek unu
1111
mil cent dek unu
1234
mil ducent tridek kvar
2000
du mil
2678
du mil sescent sepdek ok
3000
tri mil
4000
kvar mil
5000
kvin mil
6000
ses mil
7000
sep mil
8000
ok mil
9000
naŭ mil
10000
dek mil
11000
dek unu mil
12000
dek du mil
20000
dudek mil
30000
tridek mil
42000
kvardek du mil
999000
naŭcent naŭdek naŭ mil
999999
naŭcent naŭdek naŭ mil naŭcent naŭdek naŭ

Kymmenet ja sadat kirjoitetaan (ja lausutaan) yhteen yhtenä sanana: dudek, tridek, ducent, tricent jne. Kaikki muut pitää kirjoittaa erillisinä sanoina, myös tuhannet.

Kymmenet ja sadat, samoin kuin muutkin sanat, saavat painon viimeistä edellisellä vokaalilla: dUdek, trIdek, dUcent, trIcent. Kaikki muut lausutaan erillisinä sanoina: dEk dU, dEk trI, cEnt dU, cEnt trI, cEnt dEk dU, dU mIl, trI mIl, dU mIl dEk dU.

Jos tällaisissa numeroilmauksissa luodaan sanayhdistelmiä, esim. substantiivisia lukusanoja tai adjektiivisia lukusanoja, ne voi kuitenkin tai täytyy kirjoittaa yhteen, mahdollisesti tavuviivoin.

Nul on alun perin substantiivi: nulo (numeron 0 nimi). Mutta jonkin aikaa sitä on käytetty numeraalina ilman päätettä, esim. 0,5 = nul komo kvin (tai nulo komo kvin).

Joskus unu-sanan sijaan voi käyttää lyhennettyä muotoa un'.

Numeraalien käyttö

Numeraalit ovat useimmiten substantiivien määreinä. Numeraalit eivät saa silloin J ja N -päätteitä.

 • Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn. - Minulla on vain yksi suu, mutta minulla on kaksi korvaa.
 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - Hän teki kaiken käsiensä kymmenellä sormella.
 • Li havas dek unu infanojn. - Hänellä on yksitoista lasta.
 • Sesdek minutoj faras unu horon, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. - Kuusikymmentä minuuttia on yksi tunti ja yksi minuutti koostuu kuudestakymmenestä sekunnista

Joskus substantiivi on jätetty pois (asiayhteydestä ymmärrettynä):

 • Nu, se vi ne havas mil [rublojn], mi petas cent rublojn. - No, jos sinulla ei ole tuhat [ruplaa], minä pyydän sata ruplaa.
 • Kiun el la tri [aferoj/personoj] vi elektas? - Kenet kolmesta [asiasta/ihmisestä] sinä valitset?

Nul esiintyy lukumääreenä tavallisesti vain ennen mittayksikköjä:

 • La frostpunkto de akvo estas nul gradoj ĉe norma atmosfera premo. - Veden jäätymispiste on nolla astetta normaalissa ilmanpaineessa.

  Normaalisti kirjoitetaan 0 gradoj, mutta se lausutaan nul gradoj.

 • Ilia fina rezulto estis nul poentoj. - Heidän lopputuloksensa oli nolla pistettä.

Muissa tapauksissa käytetään normaalisti neniu-taulukkosanaa: Mi havas neniun malamikon.

Numeraalit voivat myös esiintyä itsenäisesti eri lauseenjäsenissä. Ne käyttäytyvät usein substantiivien tapaan. Milloinkaan ei käytetä J- tai N-päätettä:

 • Kvin kaj sep faras dek du. - Viisi plus seitsemän on kaksitoista.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Kolmekymmentä plus neljäkymmentäviisi on seitsemänkymmentäviisi.
 • Ilia nombro estas kvardek tri mil sepcent tridek. - Niiden lukumäärä on neljäkymmentäkolme tuhatta seitsemänsataa kolmekymmentä.
 • Divido per nul ne estas permesita. - Nollalla jako ei ole sallittu.
 • Tri estas duono de ses. - Kolme on puolet kuudesta.
 • Sep estas sankta nombro. - Seitsemän on pyhä luku.
 • Mi legis numeron 2 de la jaro 1990. - Minä luin numeron 2 vuodelta 1990

  Kyse on lehden numerosta.

 • Ni loĝas en ĉambro tricent tridek tri en tiu hotelo. - Me asumme huoneessa kolmesataakolme tuossa hotellissa.

Kun kyse on numerosta, voi myös käyttää järjestyslukua: la dua numero, la jaro 1990-a, la tricent-tridek-tria ĉambro. Voi kuitenkin olla eroa järjestysluvun ja numeron välillä. Esim. kvara (neljäs) merkitsee, että oli kolme muuta edellä järjestyksessä, kun taas numero kvar (numero neljä) merkitsee, että asia saa numeron 4 jonkinlaisena "nimenä". Esim. hotelleissa usein puuttuu numeroita ja siksi esim. huone sata ei välttämättä ole sadas huone. Ja jos seisotaan kadun päässä, voi sanoa, että talo numero yksi ei ole ensimmäinen talo, vaan viimeinen.

Unu-sanan erikoiskäyttö

Unu-sanan perusmerkitys on luku. Tuo käyttö on selvitetty tässä ylempänä yhdessä muiden numeraalien kanssa. Mutta unu-sanalla on myös muita erityismerkityksiä ja käyttöjä. Unu voi ilmaista mm. samanlaisuutta, ainutlaatuisuutta, yksilöllisyyttä ja identiteettiä:

 • La loĝantoj de unu regno estas samregnanoj, la loĝantoj de unu urbo estas samurbanoj, la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj. = La loĝantoj de unu sama regno... - Yhden valtion asukkaat ovat saman maan asukkaita, yhden kaupungin asukkaat ovat saman kaupungin asukkaita, yhden uskonnon tunnustajat ovat saman uskonnon harjoittajia. = La loĝantoj de unu sama regno...
 • Ŝin trafis unu malfeliĉo post la alia. - Häntä kohtasi onnettomuus toisensa jälkeen.

  Tässä unu painottaa kaikkien onnettomuuksien yksilöllisyyttä. Tuollaisessa merkityksessä unu toimii yhdessä alia-sanan kanssa.

 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - Eräänä päivänä, kun hän oli tuon lähteen vieressä, tuli hänen luokseen köyhä nainen.

  On kyse puhujalle tutusta päivästä, mutta ei kuulijalle. Tuollaisessa käytössä unu on osittain määräinen artikkeli .

Unu käytetään myös yksilöllisesti ilman jäljessä tulevaa substantiivia. Usein voi sanoa, että poisjätetty substantiivi ymmärretään asiayhteydestä, mutta joskus substantiivin lisääminen vain vaikeuttaisi asiaa. Silloin unu-sanaa käytetään pronominin tapaan:

 • Ŝi estis unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi. - Hän oli kauneimpia tyttöjä, joita saattoi löytää.
 • Unu babilis, alia kantis. - Yksi puheli, toinen lauloi.

Kun yksilöllistä tai pronominin tapaista (joskus ainutlaatuista) unu-sanaa käytetään useista yksilöistä, se saa päätteen J:

 • El ŝiaj multaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. - Hänen monista lapsistaan jotkut ovat hyviä ja toiset ovat pahoja.
 • Dum unuj artikoloj alportas al nia afero rondon da novaj amikoj, multaj aliaj, skribitaj nelerte, tute perdiĝas sen rezultato. - Kun jotkut artikkelit tuovat piiriimme uusia ystäviä, monet muut taitamattomasti kirjoitetut, häviävät kokonaan tuloksetta.
 • Unuj [studentoj] kun gaja rideto sur la buŝo, aliaj meditante, aliaj en vigla interparolado, unuope aŭ duope forlasas la universitatan korton. - Jotkut [opiskelijat] iloinen hymy huulilla, toiset mietteliäänä, toiset vilkkaasti keskustellen, yksittäin tai parittain jättävät yliopiston pihan.

Muoto unu ei voi saada N-päätettä. Se on perussääntö, joka on aina voimassa, viitatkoon unu lukuun, yksilöllisyyteen tai ainutlaatuisuuteen: Unu mi renkontis en Londono, alian en Parizo. Älä koskaan käytä muotoa unun. Muoto unuj voi kyllä saada N-päätteen, koska unuj ei koskaan voi olla puhdas luku. Se määrittää aina yksilöllisyyttä tai ainutlaatuisuutta. Muotoa unuj tarvitaan kuitenkin erittäin harvoin: Unujn mi renkontis en Londono, aliajn en Parizo.

Sääntö, joka kieltää unun, mutta sallii unujn, on outo logiikan näkökulmasta. Se on kuitenkin erittäin hyvä näkökulma käytännössä. Käytännössä luvullisuutta, ainutlaatuisuutta ja yksilöllisyyttä unu -sanan käytössä ei voi yksiselitteisesti erottaa toisistaan. On paljon rajatapauksia ja silloin yksinkertainen sääntö, että unu ei koskaan saa N-päätettä, on hyvin käytännöllinen. Ei tarvitse pohtia joka kerta, määrittääkö unu numeroa, ainutlaatuisuutta vai yksilöllisyyttä. Unuj määrittää kuitenkin aina yksilöllisyyttä tai ainutlaatuisuutta, ja siksi ei ole ongelma käyttää sen jälkeen N-päätettä, jos lauseenjäsenyys sitä vaatii.

Älä sekoita yksilöllistä unu-sanaa taulukkosanaan iu. Yksilöllinen unu osoittaa, että puhuja hyvin tietää, kenestä yksilöstä hän puhuu (kun taas kuulija luultavasti ei tiedä). Iu osoittaa, että puheena olevan yksilön identiteetti on tuntematon tai epäselvä, tai että identiteetti ei ole tärkeä:

 • Loĝas ĉi tie unu el viaj amikoj. - Täällä asuu yksi ystävistäsi.

  Puhuja tietää, kuka ystävistä asuu täällä.

 • Loĝas ĉi tie iu el viaj amikoj. - Täällä asuu joitakin ystäviäsi

  Puhuja (luultavasti) ei tiedä, ketä ystäviä täällä asuu.

Usein voi käyttää iu-sanaa unu-sanan sijaan, silloin kun ei ole tärkeää osoittaa, onko yksilö tuttu puhujalle. Kuitenkin unu on täsmällisempi. Se osoittaa, että puhuja jo tunnistaa henkilön.

Adjektiivilla certa on joskus samanlainen merkitys kuin yksiköllisellä unu, mutta certa on vahvempi. Se osoittaa painokkaasti, että jokin on varmasti tunnettu puhujalle (mutta todennäköisesti ei kuulijalle): certaj okazoj multe da saĝo estas pli malbona, ol se oni ĝin tute ne havus. Hieraŭ vizitis min certa sinjorino Schmidt.

Monenlainen unu-sanan käyttö tuntuu oudolta joillekin, mm. koska oppikirjat harvoin selittävät asiaa. Silloin monet mielellään käyttävät unu-sanaa vain puhtaasti numeron tehtävässä, ja suosivat muissa merkityksissä sanoja iu(j), kelka(j) ja certa(j). Tuo on kielen köyhdyttämistä, koska kaikki nämä sanat ilmaisevat eri vivahteita, ja kaikki nuo vivahteet ovat tarpeen.

Unu... la alia

Pronominin tapainen unu on osa ilmaisua unu... (la) alia, jolla osoitetaan vastavuoroisuutta. Unu... (la) alia edustaa koko lyhennettyä lausetta. Unu on normaalisti koko lauseen subjekti, ja (la) alia on objekti tai sillä on muu ei-subjektin tehtävä:

 • Tiuj gejunuloj amas unu la alian.Tiuj gejunuloj amas. Unu amas la alian. - Nuo nuoret rakasavat toisiaan. → Nuo nuoret rakastavat. Yksi rakastaa toista.

  Kaikki heistä rakastavat kaikkia muita heistä.

 • Ili donis florojn unu al alia.Ili donis florojn. Unu donis florojn al alia. - He antoivat kukkia toinen toisilleen. → He antoivat kukkia. Yksi antoi kukkia toiselle.

  Kaikki heistä antoivat kukkia kaikille muille heistä.

 • Li kunigis kvin tapiŝojn unu kun la alia. - Hän yhdisti viisi mattoa toisiinsa.

  Hän yhdisti yhden maton toisiin.

Voi lähes aina käyttää unu... (la) alia ilman J-päätteitä. Tarvittaessa voi kuitenkin lisätä J-päätteen alia-sanaan ja myös La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj.unuLa registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn.-sanaan riippuen tarkoitetusta merkityksestä: La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj. Jotkut heistä juttelevat toistensa kanssa. Joskus täytyy käyttää muotoa unujn: La registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn.

Muodon unu... la alia sijaan voi joskus käyttää sanaa reciproke yhdessä si tai muun pronominin kanssa: La knabino kaj la knabo kisis sin reciproke. = La knabino kaj la knabo kisis unu la alian. Voi myös käyttää reciproke yhdessä muodon unu... la alia kanssa painottaakseen vastavuoroisuutta: Vi ne estas reciproke egalaj unu al la alia en la regiono de la spirito. Voi myös käyttää inter verbin yhteydessä etuliitteen tapaan, usein yhdessä si tai muun pronominin kanssa, tai ilmaisua inter si (inter ni, inter vi), joka aina merkitsee unu kun la alia tai vastaavaa: Ili sin interakuzas. = Ili akuzas unu la alian. Ili interparolas. = Ili parolas unu kun la alia. Ili estis tre amikaj inter si. Koskaan ei tule käyttää pronominia si yhdessä unu... la alia kanssa. Älä sano: Ili amas sin unu la alian. Sano yksinkertaisesti: Ili amas unu la alian.

Substantiiviset lukusanat

Lukusanat suffiksin ON kanssa osoittavat murtolukuja:

 • duono = 1/2
 • triono = 1/3
 • dekono = 1/10
 • dekduono = 1/12
 • centono = 1/100
 • milono = 1/1000

Yli 999 999 menevät luvut ilmaistaan substantiivisilla lukusanoilla:

miliono
1.000.000 (kuusi nollaa)
miliardo
1.000.000.000 (= yhdeksän nollaa)
biliono
1.000.000.000.000 (= kaksitoista nollaa)
triliono
1.000.000.000.000.000.000 (= kahdeksantoista nollaa)

Jotkin kielet, mm. englanti ja venäjä, antavat täysin muita arvoja samanmuotoisille lukusanoille kuten biliono ja triliono. Esperantosanoilla pitää kuitenkin olla vain tässä aiemmin osoitetut merkitykset. On olemassa vielä isompia tällaisia sanoja, mutta niitä käytetään harvoin.

Substantiiviset lukusanat saavat päätteet J ja N samojen sääntöjen mukaan kuin muut substantiivit:

 • Kiam vi havos rikolton, vi donos kvinonon al Faraono. - Kun saat sadon, sinä annat viidesosan faaraolle.
 • Mi ricevis dudek kvin centonojn. - Sain kaksikymmentäviisi sadasosaa.
 • Ŝi havas pli ol dek milionojn. - Hänellä on yli kymmenen miljoonaa.
 • La malprofito atingis sumon de kvardek sep miliardoj. - Tappio nousi neljänkymmenenseitsemän miljardin summaan.

Substantiiviset lukusanat eivät voi suoraan määrittää substantiivia, mutta niitä käytetään yhdessä preposition da kanssa:

 • Li havas du miliardojn da dolaroj. - Hänellä on kaksi miljardia dollaria
 • Ŝi vidis pli ol dek milionojn da homoj. - Hän näki yli kymmenen miljoonaa ihmistä.

Myös O-päätteinen ON-sana tarvitsee avustavan preposition: Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro.

Myös numeraaleista voi tulla substantiiveja O-päätteen lisäyksellä. Silloin ne määrittävät jotain asiaa, joka liittyy lukuun, tai ryhmään niin monta asiaa. O-päätteen edessä numeraalit kirjoitetaan aina yhteen. Selkeyden vuoksi voi käyttää yhdysviivoja siinä, missä alkuperäisessä oli välejä:

 • unuunuo = Numero 1, peruslaskenta-alkio, perusyksikkö (esim. metri, kilogramma, ampeeri jne.)
 • duduo = numero 2, pari, kaksikko
 • dek dudek-duodekduo = numero 12, 12 asian ryhmä
 • du mil kvincentdu-mil-kvincento (mieluummin ei dumilkvincento)
 • Mi aĉetis dekon da ovoj kaj dek-duon da pomoj. - Minä ostin kymmenen munaa ja tusinan omenoita.

Sekamerkintäiset numerot

Kun sekoitetaan numeraaleja ja substantiivisia lukusanoja yhteen lukuun, niiden eri säännöt ovat ristiriidassa. Numeraalit haluavat olla pääsanojen määreitä, kun taas substantiiviset lukusanat ovat itse pääsanoja yhdessä niiden jälkeen tulevan da-ilmaisun kanssa. Yleisesti oikea ratkaisu on käyttää da sellaisissa tapauksissa, koska da yhdessä numeraalien kanssa on epätavallinen, mutta täysin virheetön:

 • Tie loĝas 1.500.000 homoj. = Tie loĝas unu miliono (kaj) kvincent mil da homoj. - Siellä asuu 1 500 000 ihmistä. = Siellä asuu miljoona viisisataa tuhatta ihmistä.

  Voi myös sanoa: ...unu kaj duona milionoj da homoj. Tai: ...unu komo kvin milionoj da homoj.

 • Mi havas unu milionon da eŭroj. Se mi ricevos ankoraŭ unu eŭron, mi havos unu milionon unu da eŭroj. - Minulla on miljoona euroa. Jos minä saan vielä yhden euron, minulla on miljoona yksi euroa.
 • Li havas 10.300.978 $. = Li havas dek milionojn tricent mil naŭcent sepdek ok da dolaroj. - Hänellä on 10 300 978 dollaria. = Hänellä on kymmenen miljoonaa kolmesataatuhatta yhdeksänsataa seitsemänkymmentäkahdeksan dollaria.
 • Ili kostas kvar kaj duonon da dolaroj. - Ne maksavat neljä ja puoli dollaria.

  Toinen hyvä ja usein käytetty ratkaisu on: Ili kostas kvar kaj duonan dolarojn.

Järjestysluvut

Jos lisätään pääte A numeraaliin, muodostetaan adjektiivi, joka osoittaa asemaa järjestyksessä, järjestyslukua:

 • unua = paikassa numero yksi järjestyksessä (ei ketään edellä)
 • dua = paikassa numero kaksi järjestyksessä (yksi edellä)
 • tria = paikassa numero kolme järjestyksessä (kaksi edellä)
 • kvara = paikassa numero neljä järjestyksessä (kolme edellä)
 • deka = paikassa numero kymmenen järjestyksessä (yhdeksän edellä)

Järjestysluvut saavat J- ja N-päätteen samoin kuin tavalliset adjektiivit:

 • La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke ĝi estu pli sankta, ol la ses unuaj tagoj. - Viikon seitsemäntenä päivänä Jumala valitsi, että se olisi pyhempi kuin kuusi ensimmäistä päivää.

Jos lisätään A-pääte monisanaiseen lukuun, voi yhdistää kaikki yhdeksi sanaksi, mutta voi jättää myös erillisiksi sanoiksi. Joka tapauksessa A-pääte lisätään vasta viimeiseksi. Jos tehdään yhdyssanoja, voi kirjoittaa yhdysviivan selkeyden vuoksi. Silloin viivat asetetaan sinne, missä on välit alkuperäisessä monisanaisessa luvussa:

 • Hodiaŭ estas la dudek sepa (tago) de Marto. = ...dudek-sepa... - Tänään on kahdeskymmenesseitsemäs (päivä) maaliskuuta.

  (tai ...kahdeskymmenesseitsemäs...)

 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...dudek-duan... mil-sepcent-tridek-dua. - George Washington syntyi kahdeskymmenestoinen helmikuuta vuonna tuhat seitsemänsataa kolmekymmentä kaksi.

  Ilmaisun dudek-duan sijaan voi kirjoittaa myös dudekduan, mutta ilmaisun mil-sepcent-tridek-dua sijaan ei kirjoiteta milsepcenttridekdua, koska se on liian epäselvä.

 • Tio okazis en la okdekaj jaroj. = ...iam en la jaroj de 1980 ĝis 1989 inkluzive. - Se tapahtui kahdeksankymmentäluvulla. = ...joskus vuosien 1980–1989 aikana.
 • Ŝi estas la dua plej bona en nia klaso, kaj mi estas la tria. - Hän on toiseksi paras luokallamme, ja minä olen kolmas.

  Vain yksi on parempi kuin me.

Kun käytetään järjestyslukua tavallisen numeraalin rinnalla, järjestysluku tulee asettaa ensimmäiseksi selvyyden vuoksi:

 • Tio okazis iam en la unuaj dek tagoj. - Se tapahtui joskus ensimmäisten kymmenen päivän aikana.

  Jos sanottaisiin la dek unuaj tagoj olisi vaara, että ymmärrettäisiin sana dek osana järjestysilmaisua, kuten la dek-unuaj tagoj.

Muut lukusanat A-päätteen yhteydessä

ON-sanat A-päätteen kanssa ovat tavallisia adjektiiveja.

 • duona = sisältää vain puolet täydestä koostaan
 • triona = sisältää vain kolmanneksen täydestä koostaan
 • centona = sisältää vain sadasosan täydestä koostaan
 • Ĝi estas longa je duona metro. - Se on puoli metriä pitkä.

  Sen pituus on 50 senttimetriä.

 • Kvaronan horon li restis. - Hän viipyi neljännestunnin.

  Hän viipyi viisitoista minuuttia.

Miliona, miliarda jne. ovat tavallisia adjektiiveja, jotka teoriassa voivat saada erilaisia merkityksiä asiayhteydestä riippuen. Käytännössä kuitenkin lähes aina esiintyy järjestysmerkitys: Nia miliona kliento ricevos specialan donacon.

Myös nula on tavallinen adjektiivi, jota teoriassa voi käyttää eri merkityksissä asiayhteydestä riipuen, esim. järjestysmerkityksessä: je la nula horo kaj tridek minutoj. Käytännössä sitä käytetään lähes aina merkityksessä "ei olemassa, arvoton, ei voimassa": Bruo potenca, nula esenco.

Yhdistelmälukujen järjestyslukuadjektiivit ovat teoriassa mahdollisia, mutta tuskin suositeltavia: nia du-milion-unua kliento. Mieluummin tulee käyttää numeraali-ilmaisuja: nia kliento numero du milionoj unu.

Adverbiset lukusanat

Lukusanoilla, joissa on E-pääte, on samat merkitykset kuin vastaavilla adjektiivisilla muodoilla:

 • unue = ensimmäinen paikka
 • due = toinen paikka
 • dek-due, dek due = 12. paikka
 • Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon. - Ensiksi annan sinulle takaisin rahan, jonka sinä lainasit minulle; toiseksi kiitän sinua lainasta; kolmanneksi pyydän, että myös myöhemmin lainaisit minulle, kun tarvitsen rahaa.
 • Ĝi estas trione el plasto, trione el ligno kaj trione el metalo. - Se on kolmasosalta muovista, kolmasosalta puusta ja kolmasosalta metallista.
 • Tiu monto estas eĉ ne centone tiel alta kiel Ĉomolungmo. = La alteco de tiu monto estas eĉ ne unu centono de la alteco de Ĉomolungmo (= Everesto). - Tuo vuori ei ole edes sadasosaa Everestin korkeudesta.

Lukusanojen nyansoijat

Prepositiot ĝis, inter ja po voivat olla käytössä lukusanojen kanssa antamassa niille lisävivahteita monilla tavoilla:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj. = Restas proksimume dek personoj. - Jäljellä on noin kymmenen ihmistä. = Jäljellä on suunnilleen kymmenen ihmistä.
 • Ĝis ducent homoj povas eniri. = Maksimume ducent homoj povas eniri. - Korkeintaan kaksisataa ihmistä voi tulla sisään.
 • Ili kostas de kvin ĝis dek eŭrojn. = Ili kostas minimume kvin kaj maksimume dek eŭrojn. - Ne maksavat viidestä kymmeneen euroon. = Ne maksavat vähintään viisi ja korkeintaan kymmenen euroa.
 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn. = Mi vidis minimume cent kaj maksimume ducent homojn. - Minä näin sadasta kahteensataan ihmistä. = Minä näin vähintään sata ja korkeintaan kaksisataa ihmistä.
 • Aranĝu ilin en du vicoj, po ses en vico. = Aranĝu ilin en du vicoj, ses en ĉiu vico. - Järjestä ne kahteen riviin, kuusi kummassakin rivissä.

Tällaisissa lauseissa prepositiot eivät mitenkään liity jäljessä tulevaan substantiiviin, vaan niillä on merkitystä vain numerolle. Jos lukusana otetaan pois, myös vivahteen antajan täytyy poistua, koska sillä ei enää ole mieltä:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj.Restas personoj. - Jäljellä on noin kymmenen ihmistä. → Jäljellä on ihmisiä.

  (Restas ĉirkaŭ personoj ei ole mielekäs.)

 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn.Mi vidis homojn. - Minä näin sadasta kahteensataan ihmistä. → Minä näin ihmisiä.

  (Mi vidis inter homojn ei ole mielekäs.)

Nuo prepositiot eivät siis määrittele lauseenjäsentä, kun ne antavat vivahteita luvuille. Ne eivät ole kieliopillisia tunnuksia, vaan niillä on eräänlainen adverbinen tehtävä: ĉirkaŭ = proksimume; de = minimume; ĝis = maksimume.

Lukusanan muotoiset vivahteen antajat voivat esiintyä yhdessä kieliopillisten tunnusten kanssa, jotka viittaavat koko ilmauksen lauseenjäsenyyteen:

 • Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj. - Hän oli nainen, joka saattoi olla iältään noin kuusikymmenvuotias.

  Ĉirkaŭ liittyy vain lukuun sesdek. De viittaa koko ilmauksen ĉirkaŭ sesdek jaroj kieliopilliseen tunnukseen.

 • Nenie en la ĉirkaŭ cent jaroj la loko estis pli ŝanĝita, ol en unu malgranda frukta ĝardeno. - Missään noin sadan vuoden aikana paikkaa ei oltu muutettu enemmän, kuin yhdessä pienessä hedelmätarhassa.

  Ajan adverbiaalilla on prepositio en. Ĉirkaŭ on pelkkä vivahteen antaja numerolle cent.

 • Ili loĝos tie de ok ĝis naŭ jarojn. - He asuvat täällä kahdeksasta yhdeksään vuotta.

  Lauseke de ok ĝis naŭ jarojn on tilapäinen adverbiaali, jolla pitää olla jokin kieliopillinen tunnus. Tässä sillä on N-pääte. De ja ĝis antavat vain vivahteen luvuille.

 • Estis tiel malvarme, ke ili devis kuŝi sub po tri kovriloj. - Oli niin kylmää, että kunkin heistä piti maata kolmen peitteen alla.

  Lauseke sub po tri kovriloj on paikan sub-adverbiaali. Po on vain vivahteen antaja tri-sanalle.

 • Li havas ĉirkaŭ mil eŭrojn. - Hänellä on noin tuhat euroa.

  Objekti ĉirkaŭ mil eŭrojn tarvitsee päätteen N. Ĉirkaŭ on vain vivahteen antaja mil-sanalle.

Tällaisissa lauseissa käytetään näitä pikkusanoja vain vivahteen antajina, eikä prepositioina — paitsi po. Po-sanan käyttö kielessä vaihtelee. Jotkut käyttävät po aina oikeana prepositiona, minä merkitsee, että he eivät koskaan käytä N-päätettä yhdessä po-sanan kanssa, vaikka lauseke olisi lauseen objektina, esim.Mi donis al ili po dek eŭroj. Muut käyttävät po aina adverbisesti, ja lisäävät N-päätteen, kun lauseenjäsenyys sitä vaatii, esim. Mi donis al ili po dek eŭrojn. Molemmat käytöt ova aivan hyviä ja oikeita.

Matemaattisia ilmaisuja

Lauseke Ääntäminen
2 + 2 = 4 Du kaj du faras kvar. / Du plus du estas kvar.
10 – 3 = 7 Dek minus tri faras sep.
22 × 6 = 132 Dudek du multiplikite per ses faras cent tridek du. / Dudekduoble ses estas cent tridek du. / Dudek du oble ses egalas al cent tridek du.
7:2 = 3,5 Sep dividite per du faras tri komo kvin.
46,987 kvardek ses komo naŭ ok sep (ei ...komo naŭcent okdek sep)
10² = 100 La dua potenco de dek estas cent. / Dek kvadrate estas cent.
5³ = 125 La tria potenco de kvin estas cent dudek kvin. / Kvin kube estas cent dudek kvin.
 • Kvin kaj sep faras dek du. - Viisi plus seitsemän on kaksitoista.
 • Dek kaj dek faras dudek. - Kymmenen plus kymmenen on kaksikymmentä.
 • Kvar kaj dek ok faras dudek du. - Neljä plus kahdeksantoista on kaksikymmentäkaksi.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Kolmekymmentä plus neljäkymmentäviisi on seitsemänkymmentäviisi.
 • Kvinoble sep estas tridek kvin. - Viisi kertaa seitsemän on kolmekymmentäviisi.

Yhtäläisyysmerkin (=) voi lausua joko faras (tekee) tai estas (on) tai egalas (al) (on yhtäsuuri kuin), mielen mukaan: du kaj du faras kvar, dek minus tri estas sep, du oble du egalas (al) kvar.

Älä käytä pistettä pilkun asemesta desimaaleissa. Pistettä käytetään desimaalimerkkinä vain joissakin maissa. Esperanto, samoin kuten useimmat maat ja kielet, käyttää desimaalien erottamiseen pilkkua.

Lauseke Ääntäminen
9403,5 km naŭ mil kvarcent tri komo kvin kilometroj / naŭ mil kvarcent tri kaj duona kilometroj
8,6 kg ok komo ses kilogramoj / ok kilogramoj (kaj) sescent gramoj
+37,7° (plus) tridek sep komo sep gradoj / tridek sep komo sep gradoj super nulo
49,75 USD kvardek naŭ komo sep kvin (Usonaj) dolaroj / kvardek naŭ (Usonaj) dolaroj (kaj) sepdek kvin cendoj

Kerrannaisyksiköt kuten gramoj ja cendoj voi joskus jättää pois asiayhteydessä ymmärrettyinä tällaisissa ilmaisuissa: tri kilogramoj (kaj) sepcent, kvar dolaroj (kaj) sepdek kvin. Pitää kuitenkin tarkata, ettei synny epäilystä, mikä kerrannaisyksikkö on kyseessä.

Kellonajat

Kellonaikojen esittämiseksi pitää seurata jotain tämän jälkeen tulevista malleista. Sanat horo ja minutoj jätetään usein pois vain asiayhteydestä ymmärrettynä:

Numeroilla Puhuttaessa
3:15 (aŭ 15:15) Estas la tria (horo) (kaj) dek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) post la tria (horo).
9:45 (aŭ 21:45) Estas la naŭa (horo) (kaj) kvardek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) antaŭ la deka (horo).

Lisäselkeyden vuoksi voi lisätä ilmaisut en la antaŭtagmezo tai antaŭtagmeze (aamupäivällä), ja en la posttagmezo tai posttagmeze (iltapäivällä). Voi kuitenkin käyttää myös 24-tuntista järjestelmää:

 • Estas la dek-kvina (kaj) dek kvin. / Estas dek kvin post la dek-kvina. - On 15.15 On (kello) viisitoista viisitoista. / On viisitoista yli viisitoista.
 • Estas la dudek-unua (kaj) kvardek kvin. / Estas dek kvin antaŭ la dudek-dua. - On 21.45 On kaksikymmentäyksi neljäkymmentä viisi. / On viisitoista vaille kaksikymmentäkaksi.

15 minutoj sijaan voi käyttää kvarono, kvaronhoro tai kvarona horo (neljännestunti). 30 minutoj sijaan käytetään usein duono, duonhoro tai duona horo (puoli tuntia).

Kellonaikoja esitetään järjestysnumeroilla: tria, naŭa, dek-dua jne. Kysyttäessä aikaa käytetään siis kysymyssana kiom + A-päätettä → kioma.

 • kiom? - kuinka paljon?tri, naŭ, dek du, dudek unu...
 • kioma? - kuinka mones? (suomessa kysytään "paljonko?")tria, naŭa, dek-dua, dudek-unua...

 • Kioma horo estas, gardisto? - Paljonko kello on, vartija?
 • Kioma horo estis, kiam vi alvenis? - Paljonko kello oli, kun saavuit?

Osoittamaan, milloin jokin tapahtuu, täytyy käyttää kieliopillista tunnusta je, antaŭ, post, ĝis tai ĉirkaŭ:

 • Je (la) kioma horo okazis tio? - Mihin kellonaikaan se tapahtui?
 • Tio okazis je la tria kaj kvardek. - Se tapahtui kello kolme neljäkymmentä.
 • Ni devas manĝi antaŭ la oka. - Meidän pitää syödä ennen kahdeksaa.
 • Post la dek-unua horo ĉio devas esti preta. - Kello yhdentoista jälkeen kaiken pitää olla valmis.

Kun on kyse kellonajoista, ei pidä käyttää päätettä N, koska vaarana on sekoittaa kellonaika päivämäärään, jota myös osoitetaan järjestysluvuilla: je la tria = "je la tria horo", la trian = "en la tria tago de la monato".

Päivämäärät

Päivämäärän esittämiseksi tulee seurata seuraavia malleja. Sanat tago ja en la jaro jäävät hyvin usein pois ja ymmärretään asiayhteydestä:

 • Estis la tria (tago) de Decembro (en la jaro) mil naŭcent naŭdek unu. - Oli kolmas (päivä) joulukuuta (vuonna) tuhat yhdeksänsataa yhdeksänkymmentä yksi.
 • Hodiaŭ estas la dua (tago) de Majo (en la jaro) du mil kvin. - Tänään on toinen (päivä) toukokuuta (vuonna) kaksituhatta viisi.
 • Morgaŭ estos la dudek kvina (tago) de Julio (en la jaro) du mil dek. - Huomenna on kahdeskymmenesviides (päivä) heinäkuuta (vuonna) kaksituhatta kymmenen.

Vuosissa voi käyttää myös järjestyslukuja, mutta tämä on tullut yhä harvinaisemmaksi: Estis la lasta de Januaro (en la jaro) mil-okcent-okdek-sepa.

Päivän ja kuukauden välissä tulee käyttää de-prepositiota, koska järjestysnumeraali ei viittaa kuukauteen, vaan sanaan tago, joka normaalisti jätetään pois: la unua de Majo = la unua tago de Majo, la dek-tria de Decembro = la dek-tria tago de Decembro. Jos sanotaan la unua Majo, puhutaan ensimmäisestä monista toukokuista.

Viittaamaan päivään, jolloin jokin tapahtui, tapahtuu tai tulee tapahtumaan, tulee käyttää sopivaa kieliopillista tunnusta. Usein käytetään päätettä N:

 • Ili venos la sepan (tagon) de Marto. = Ili venos en la sepa (tago) de Marto. - He tulevat seitsemäs (päivä) maaliskuuta.
 • La unuan de Majo ili komencis sian vojaĝon. = En la unua (tago) de Majo... - Ensimmäinen toukokuuta he aloittivat matkansa.
 • Mi laboris tie ĝis la unua de Aŭgusto mil naŭcent sesdek. - Työskentelin siellä ensimmäiseen elokuuta tuhat yhdeksänsataa kuusikymmentä.

 • Antaŭ la lasta tago de Junio vi devas trovi laboron. - Ennen kesäkuun viimeistä päivää sinun pitää löytää työtä.
 • Post la dek kvina de Marto ŝi loĝos ĉe mi. - Maaliskuun viidennen jälkeen hän asuu luonani.
Takaisin ylös