У садржају

Бројеви (граматички)

Цифре су речце, које изражавају број. Постоји тринаест цифара у есперанту:

nul
0
unu
1
du
2
tri
3
kvar
4
kvin
5
ses
6
sep
7
ok
8
naŭ
9
dek
10
cent
100
mil
1000

Остали бројеви се изражавају комбинацијом цифара. Каже се прво колико је хиљада, после колико је стотина, после колико је десетица, и на крају колико је јединица:

11
dek unu
12
dek du
13
dek tri
14
dek kvar
15
dek kvin
16
dek ses
17
dek sep
18
dek ok
19
dek naŭ
20
dudek
21
dudek unu
22
dudek du
23
dudek tri
30
tridek
40
kvardek
50
kvindek
60
sesdek
70
sepdek
80
okdek
90
naŭdek
100
cent
101
cent unu
110
cent dek
111
cent dek unu
200
ducent
232
ducent tridek du
300
tricent
400
kvarcent
500
kvincent
600
sescent
700
sepcent
800
okcent
900
naŭcent
1000
mil
1001
mil unu
1011
mil dek unu
1111
mil cent dek unu
1234
mil ducent tridek kvar
2000
du mil
2678
du mil sescent sepdek ok
3000
tri mil
4000
kvar mil
5000
kvin mil
6000
ses mil
7000
sep mil
8000
ok mil
9000
naŭ mil
10000
dek mil
11000
dek unu mil
12000
dek du mil
20000
dudek mil
30000
tridek mil
42000
kvardek du mil
999000
naŭcent naŭdek naŭ mil
999999
naŭcent naŭdek naŭ mil naŭcent naŭdek naŭ

Десетице и стотине се пишу заједно (и изговарају) као једна реч: dudek, tridek, ducent, tricent итд. све друго се пише као посебна реч, као што треба писати и хиљаде.

Десетице и стотине примају као и друге речи акценат на претпоследњем слогу: dUdek, trIdek, dUcent, trIcent. Све остало се изговара као посебна реч: dEk dU, dEk trI, cEnt dU, cEnt trI, cEnt dEk dU, dU mIl, trI mIl, dU mIl dEk dU.

Ако се од тих основних бројних израза направи сложеница, напр. именска бројна реч или придевска бројна реч, она се ипак може или мора писати, евентуално са цртицом.

Nul оригинално је именица: nulo (име цифре 0). али она се дуго користи и као цифра без завршетка, напр.: 0,5 = nul komo kvin (aŭ nulo komo kvin).

Неки пут се може користити скраћени облик un' уместо unu.

Коришћење бројева

Бројеви се често јављају и као епитети именица. Бројеви тада не могу да имају наставке N и J:

 • Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn. - Ја имама само једна уста, али ја имам два уха.
 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - Он је учинио све са десет прстију својих руку.
 • Li havas dek unu infanojn. - Он има једанаесторо деце.
 • Sesdek minutoj faras unu horon, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. - Шездесет минута чини један час, а једна минута је састављена од шездесет секунди.

Понекад је именица одбачена (подразумевана):

 • Nu, se vi ne havas mil [rublojn], mi petas cent rublojn. - Но, ако ви немате хиљаду рубаља, ја вас молим стотину рубаља.
 • Kiun el la tri [aferoj/personoj] vi elektas? - Коју од три [ствари/личности] ви бирате?

Nul се појављује као бројни епитет обично само пре мерних јединица:

 • La frostpunkto de akvo estas nul gradoj ĉe norma atmosfera premo. - Тачка смрзавања воде је нула степени код нормалног атмосферског притиска.

  Нормално се пише 0 степени, али се то изговара као nul gradoj.

 • Ilia fina rezulto estis nul poentoj. - Њихов коначни резултат је нула поена.

У другим случајевима се нормално користи neniu: Mi havas neniun malamikon.

Цифре се могу исто тако појавити самостално у разним улогама у реченици. Често се понашају именички. Никада не користе наставке J или N:

 • Kvin kaj sep faras dek du. - Пет и седам чине дванаест.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Тридесет и четрдесет пет чине седамдесет пет.
 • Ilia nombro estas kvardek tri mil sepcent tridek. - Њихов број је четрдесет три хиљаде седамсто тридесет.
 • Divido per nul ne estas permesita. - Дељење нулом није дозвољено.
 • Tri estas duono de ses. - Три је половина од шест.
 • Sep estas sankta nombro. - Седам је свети број.
 • Mi legis numeron 2 de la jaro 1990. - Ја сам прочитао број 2 из године 1990.

  Ради се о броју новина.

 • Ni loĝas en ĉambro tricent tridek tri en tiu hotelo. - Ми станујемо у соби триста тридесет три у том хотелу.

KКада је реч о броју, такође се може користити ordan numeralon: la dua numero, la jaro 1990-a, la tricent-tridek-tria ĉambro. Али може да постоји разлика између стварног редоследа и броја. Напр. kvara значи, да су три друга испред у реду, док numero kvar значи, да та ствар има цифру 4 као посебно "име". У примеру хотели често немају бројеве, и тако напр. соба стотину није обавезно и стота соба. Ако неко стоји на крају улице, може се рећи, да кућа број један није прва кућа, већ последња.

Посебна коришћења броја unu

Основно значење unu јесте број. Такав начин употребе је јасан заједно са осталим бројевима. Али unu има исто тако и неколико посебних значења и употреба. Unu може да између осталог изражава истост, јединственост, индивидуалност и идентитет:

 • La loĝantoj de unu regno estas samregnanoj, la loĝantoj de unu urbo estas samurbanoj, la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj. = La loĝantoj de unu sama regno... - Становници једне државе су држављани, становници једног града су суграђани, припадници једне религије су истоверци. = Становници једне исте власти (државе)...
 • Ŝin trafis unu malfeliĉo post la alia. - Њу је погодила једна несрећа после друге.

  Овде unu акцентује индивидуалност сваке несреће. У том смислу unu често сарађује са alia.

 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - У једном дану, када је она била поред тог извора, дошла јој је сиромашна жена.

  Ради се о дану који је познат говорнику, али не и слушаоцу. У таквој употреби unu полудефинисани члан.

Unu се такође може користити појединачно и без именице после њега. Често се каже, да се именица подразумева, али понекад је додатак именице само сметња. Тада се unu користи само заменички:

 • Ŝi estis unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi. - Она је једна од најлепших девојчица, која се могла наћи.
 • Unu babilis, alia kantis. - Један брбља, остали певају.

Када појединачно или заменички (неки пут јединствено) unu се користи уз многе појединачне, оно добија наставак J:

 • El ŝiaj multaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. - Из њених много деце прва су добра а остала су лоша.
 • Dum unuj artikoloj alportas al nia afero rondon da novaj amikoj, multaj aliaj, skribitaj nelerte, tute perdiĝas sen rezultato. - За време првих чланака наша ствар добила је круг нових пријатеља, много других, написаних невешто, потпуно су се изгубили без резултата.
 • Unuj [studentoj] kun gaja rideto sur la buŝo, aliaj meditante, aliaj en vigla interparolado, unuope aŭ duope forlasas la universitatan korton. - Први [студенти] са веселим осмехом на уснама, други медитирајући, остали у живом разговору, појединачно или у пару напуштали су универзитетско двориште.

Облик unu не може да прими наставак N. То је основно правило, које увек важи, без обзира да ли unu означава број, да ли упућује на индивидуалност, или јединственост: Unu mi renkontis en Londono, alian en Parizo. Никада не користите облик unun. Али облик unuj већ може да прими N-наставак, јер unuj никада не може да буде чиста цифра. Он увек упућује на индивидуалност и јединственост. Облик unujn је ипак потребан само врло ретко: Unujn mi renkontis en Londono, aliajn en Parizo.

Правило, које забрањује unun, али дозвољава unujn, је чудно са гледишта логике. Међутим, оно је веома добро са становишта практичне употребе. У пракси бројна, јединствена и индивидуализована употреба unu није тако оштро раздвојена. Постоје многи гранични догађаји, и њима слична правила, да unu никада нема N-завршетак, је веома практично правило. Нема потребе да се размишља сваки пут, да ли unu изражава број, јединственост или посебност. Unuj увек упућује на посебност или на јединственост, и тада није проблематично користити после њега N-завршетак, ако то реченична улога захтева.

Нека вас не збуњује појединачност unu са корелативом iu. Појединачно unu упућује, да говорник добро зна, о ком појединцу ми говоримо (док слушалац вероватно не зна). Iu упућује да је идентитет индивидуе о којој говоримо непознат или није јасан, или да тај идентитет није важан:

 • Loĝas ĉi tie unu el viaj amikoj. - Овде станује један од ваших пријатеља.

  Говорник (ја) зна, који од пријатеља овде станују.

 • Loĝas ĉi tie iu el viaj amikoj. - Овде станију неки од ваших пријатеља.

  (Ја) Говорник (вероватно) не зна, који од пријатеља станује овде.

Често се може користити iu уместо unu, када није важно скренути пажњу, на то да ли је појединац познат говорнику. Али unu је прецизније. Оно указује, да говорник већ зна идентитет.

Придев certa има неки пут значење слично појединачном unu, али certa је јаче. Он јаче усмерава, да је нешто сигурно познато говорнику (али вероватно не и слушаоцу): certaj okazoj multe da saĝo estas pli malbona, ol se oni ĝin tute ne havus. Hieraŭ vizitis min certa sinjorino Schmidt.

Разноврсно коришћење unu може се чинити чудно некима, између осталог и због тога што то уџбеници ретко објашњавају. Тако многи препоручују да се unu само у улози чистог броја, а сматрају да за су друга значења боље речи iu(j), kelka(j) и certa(j). То је сиромашење језика, јер свака од тих речи изражава различите нијансе, а све те нијансе су потребне.

Unu... la alia

Изговорно unu је део израза unu... (la) alia, којим се указује на реципрочност. Unu... (la) alia представља потпуно скраћену реченицу. Unu је нормално субјекат у потпуној реченици, и (la) alia је објекат или има другу, несубјекатску улогу:

 • Tiuj gejunuloj amas unu la alian.Tiuj gejunuloj amas. Unu amas la alian. - Ти момци и девојке воле једни друге. → Та младеж се воли. Један воли другога.

  Сваки из њих воли сваког другог из њих.

 • Ili donis florojn unu al alia.Ili donis florojn. Unu donis florojn al alia. - Они су дали цвеће једни другима. → Они су дали цвеће. Један је дао цвеће другоме.

  Сваки од њих дао је цвеће сваком другом од њих.

 • Li kunigis kvin tapiŝojn unu kun la alia. - Он је саставио пет тепиха кједан са другим.

  Он је скупио један тепих са другим.

Може се готово увек користити unu... (la) alia без J-заврпшетка. По потреби се ипак може додати J-завршетак alia и исто тако La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj.unuLa registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn. зависно од циљаног смисла: La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj. Једни од њих брбљају са другима међу њима. Понекад је потребно, да се користи облик unujn: La registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn.

Уместо unu... la alia може се понекад користити и реч reciproke заједно са si или другом заменицом: La knabino kaj la knabo kisis sin reciproke. = La knabino kaj la knabo kisis unu la alian. Исто тако се може користити reciproke заједно са unu... la alia да би се јаче нагласила реципрочност: Vi ne estas reciproke egalaj unu al la alia en la regiono de la spirito. Може се исто тако користити и inter као глаголски префикс, често заједно са si или другом заменицом, или израз inter si (inter ni, inter vi), који увек значи један са осталима или слично: Ili sin interakuzas. = Ili akuzas unu la alian. Ili interparolas. = Ili parolas unu kun la alia. Ili estis tre amikaj inter si. Никада не користите заменицу si заједно са unu... la alia. Не говорите: Ili amas sin unu la alian. Реците једноставно: Ili amas unu la alian.

Именичке бројчане речи

Бројчане речи са суфиксом ON упућују на делимичне бројеве:

 • duono = 1/2
 • triono = 1/3
 • dekono = 1/10
 • dekduono = 1/12
 • centono = 1/100
 • milono = 1/1000

Бројеви већи од 999.999 се изражавају именским бројчаним речима:

miliono
1.000.000 (шест нула)
miliardo
1.000.000.000 (= девет нула)
biliono
1.000.000.000.000 (= дванаест нула)
triliono
1.000.000.000.000.000.000 (= осамнаест нула)

Неколико језика, између осталих енглески и руски, дају потпуно друго значење бројчаним речима сличне форме као biliono и triliono. Есперантска реч ипак мора имати само испред себе усмеравајуће значење, никакво друго. Постоје још виши таквих бројчаних речи, али се они веома ретко употребљавају.

Именичке бројне речи прихватају наставке J и N по истим правилима као и остале именице:

 • Kiam vi havos rikolton, vi donos kvinonon al Faraono. - Када будете имали жетву, даћете петину Фараону.
 • Mi ricevis dudek kvin centonojn. - Ја сам примио двадесет четири стота дела.
 • Ŝi havas pli ol dek milionojn. - Она има више него десет милиона.
 • La malprofito atingis sumon de kvardek sep miliardoj. - Губитак прелази суму од четрдесет седам милијарди.

Именичке бројне речи не могу директно да описују именицу, Али се користе заједно са предлогом da:

 • Li havas du miliardojn da dolaroj. - Он има две милијарде долара.
 • Ŝi vidis pli ol dek milionojn da homoj. - Она је видела више него десет милиона људи.

Такође ON-речи са O-завршетком захтевају помоћ предлога: Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro.

И цифре могу да праве именице уз додатак O-завршетка. Тада оне показују неку ствар у односу на број, или групу тих ствари. Испред O-завршетка се увек уписују бројеви. За објашњење се може користити цртица, где је у оригиналу размак:

 • unuunuo = цифра 1, основни рачунски елемент, основна величина (напр. метар, килограм, ампер итд.)
 • duduo = цифра 2, пар, двоје
 • dek dudek-duodekduo = број 12, група од 12 ствари
 • du mil kvincentdu-mil-kvincento (претежно не dumilkvincento)
 • Mi aĉetis dekon da ovoj kaj dek-duon da pomoj. - Ја сам купио десет јаја и десет и по јабука.

Мешани бројеви

Када се мешају цифре и именичке бројчане речи у једном броју, њихова различита правила се сукобљавају. Бројеви хоће да буду епитети главне речи, док именске бројне речи хоће саме да играју ту улогу са da-изразом после себе. Уопште, за тачно решење треба користити da у тим случајевима, јер употреба da заједно са бројевима није уобичајена, али је потпуно правилна, без грешке:

 • Tie loĝas 1.500.000 homoj. = Tie loĝas unu miliono (kaj) kvincent mil da homoj. - Тамо станује 1.500.000 људи. = Тамо станује један милион (и) пет стотина хиљада људи.

  Такође се може рећи: ...милион и по људи. Или: ...један запета пет милиона људи.

 • Mi havas unu milionon da eŭroj. Se mi ricevos ankoraŭ unu eŭron, mi havos unu milionon unu da eŭroj. - Ја имам милион евра. Ако добијем још један евро, имаћу један милион и један евро.
 • Li havas 10.300.978 $. = Li havas dek milionojn tricent mil naŭcent sepdek ok da dolaroj. - Он има 10.300.978 $. = Она има десет милиона триста хиљада девет стотина седамдесет осам долара.
 • Ili kostas kvar kaj duonon da dolaroj. - Они коштају четири и по долара.

  Друго добро и често решење је: Они коштају четири и половину долара.

Придевски бројеви

Ако се дода завршетак A цифри, ствара се придев, који упућује на положај у неком реду, редни број:

 • unua = у положају број један у реду (нема никога испред себе)
 • dua = у положају број два у реду (има једног испред себе)
 • tria = у положају број три у реду (има двојицу испред себе)
 • kvara = у положају број четири у реду (има три испред себе)
 • deka = у положају број десет у реду (има их девет испред себе)

Редни бројеви прихватају J-завршетак и N-завршетак исто као обични придеви:

 • La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke ĝi estu pli sankta, ol la ses unuaj tagoj. - Седми дан у седмици Бог је изабрао, да он буде светији, од шест осталих дана.

Ако се дода A-завршетак броју који је састављен од више речи, цео број се може спојити у једну реч, али се такође може одбацити посебна реч. У сваком случају меће се A-завршетак само на последњу реч. Ако се ставе заједно, могу се писати цртице између њих ради јасноће. Тада се цртице стављају тамо, где су где су размаци између речи у оригиналном броју од више речи:

 • Hodiaŭ estas la dudek sepa (tago) de Marto. = ...dudek-sepa... - Данас је двадесет седми (дан) марта. = ...двадесет-седми...

  (или ...двадесет седми...)

 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...dudek-duan... mil-sepcent-tridek-dua. - Џорџ Вашингтон је рођен двадесет другог фебруара хиљаду седамсто тридесет друге године. = ...двадесет-другог... хиљаду-седамсто-тридесет-друга.

  Уместо dudek-duan може се такође писати dudekduan, али уместо mil-sepcent-tridek-dua не пише се milsepcenttridekdua, јер то је баш нејасно.

 • Tio okazis en la okdekaj jaroj. = ...iam en la jaroj de 1980 ĝis 1989 inkluzive. - То се десило осамдесетих година. = ...негде у годинама од 1980 до 1989 укључујући и њу.
 • Ŝi estas la dua plej bona en nia klaso, kaj mi estas la tria. - Она је друга најбоља у нашој класи, а ја сам трећа.

  Само један је бољи од нас.

Када се користи бројчани израз поред простих бројева, онда се тај израз у првом реду ставља због објашњења:

 • Tio okazis iam en la unuaj dek tagoj. - То се десило негде у првих десет дана.

  Ако би се рекло la dek unuaj tagoj постојао би ризик, да се то разуме као dek као део израза за ред, дакле као la dek-unuaj tagoj.

Друге бројне речи са A-завршетком

ON-речи са A-завршетком су нормални придеви.

 • duona = имајући само половину од своје пуне величине
 • triona = имајући само трећину од своје пуне величине
 • centona = имајући само стотинку од своје пуне величине
 • Ĝi estas longa je duona metro. - Тоје дугачко пола метра.

  Његова тежина је 50 центиметара.

 • Kvaronan horon li restis. - Остао је четврт сата

  Он је остао петнаест минута.

Miliona, miliarda итд. су обични придеви, који теоријски могу да имају различита значења зависно од контекста. Али у пракси готово једино се јавља значење места у реду: Nia miliona kliento ricevos specialan donacon.

Такође nula је обичан придев, а теоретски може да се користи у разним значењима према контексту, напр. са значењем реда: je la nula horo kaj tridek minutoj. У пракси је коришћен готово једино у значењу "непостојећи, безвредан, невредан": Bruo potenca, nula esenco.

Редослед придева из измешаних бројева је теоријски могућ, али се не препоручује: nia du-milion-unua kliento. Користе се искључиво изрази са бројем: nia kliento numero du milionoj unu.

Прилошки бројеви

Бројчане речи са E-завршетком имају исто значење као одговор у придевском облику:

 • unue = на првом месту
 • due = на другом месту
 • dek-due, dek due = на 12. месту
 • Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon. - Најпре, ја ћу вам вратити новац, који сте ми позајмили; друго, захваљујем вам за позајмицу; треће, ја вас такође молим да ми и касније позајмите, када ми буде потребан новац.
 • Ĝi estas trione el plasto, trione el ligno kaj trione el metalo. - То је трећина од пластике, трећина од дрвета и трећина од метала.
 • Tiu monto estas eĉ ne centone tiel alta kiel Ĉomolungmo. = La alteco de tiu monto estas eĉ ne unu centono de la alteco de Ĉomolungmo (= Everesto). - То брдо је чак ни стоти део такве висине каква је Чомолунгмо. = Висина тога брда је чак ни стотинка висине од Чомолунгмо (= Еверест).

Нијансе бројчаних израза

Предлози ĝis, inter и po могу да се користе као бројне речи само да бисмо на различите начине исказали неке нијансе:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj. = Restas proksimume dek personoj. - Остаје око десет лица. = Остаје приближно десет лица.
 • Ĝis ducent homoj povas eniri. = Maksimume ducent homoj povas eniri. - До двеста људи може да уђе. = Максимум две стотине људи може да уђе.
 • Ili kostas de kvin ĝis dek eŭrojn. = Ili kostas minimume kvin kaj maksimume dek eŭrojn. - Они коштају од пет до десет евра. = Они коштају минимум пет а максимум десет евра.
 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn. = Mi vidis minimume cent kaj maksimume ducent homojn. - Ја сам видео између сто и две стотине људи. = Ја сам видео минимум стотину, а максимум две стотине људи.
 • Aranĝu ilin en du vicoj, po ses en vico. = Aranĝu ilin en du vicoj, ses en ĉiu vico. - Поређај их у два реда, по шест у једном реду. = Поређај их у два реда, шест у сваком реду.

У овим реченицама предлози се никада не односе на именицу после њих, али то има значење само за бројеве. Ако се одузму бројне речи, неће се исто тако појавити ни нијансе, јер они више немају смисла:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj.Restas personoj. - Остаје око десет лица. → Остају лица.

  (Restas ĉirkaŭ personoj нема смисао.)

 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn.Mi vidis homojn. - Видео сам између сто и двеста људи. → Видео сам људе.

  (Mi vidis inter homojn нема значења.)

Предлози који не упућују на улогу у реченици, када дају нијансе бројевима. Они нису усмеривачи улога, иако имају неку придевску улогу: ĉirkaŭ = proksimume; de = minimume; ĝis = maksimume.

Бројчане речи које указују на нијансе могу да се јављају и заједно са правим показивачима улога, који указују и на улогу читавог израза:

 • Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj. - Била је жена, која је могла да има старост око шездесет година.

  Ĉirkaŭ упућује само на број sesdek. De упућује на улогу читавог израза око шездесет година.

 • Nenie en la ĉirkaŭ cent jaroj la loko estis pli ŝanĝita, ol en unu malgranda frukta ĝardeno. - Нигде у око сто година место је било више мењано, него у једном малом воћњаку.

  Временски придеви имају предлогen. Ĉirkaŭ је само нијанса броја cent.

 • Ili loĝos tie de ok ĝis naŭ jarojn. - Они станују тамо од пре осам до девет година.

  Део реченице de ok ĝis naŭ jarojn је временски придев, који мора да има и неку усмеривачку улогу. Овде он има N-завршетак. De и ĝis само нијансирају број.

 • Estis tiel malvarme, ke ili devis kuŝi sub po tri kovriloj. - Било је тако хладно, да су они морали да леже испод три покривача.

  Део реченице sub po tri kovriloj је ознака за место sub-придев. Po само је нијанса од tri.

 • Li havas ĉirkaŭ mil eŭrojn. - Он има око хиљаду евра.

  Објекат ĉirkaŭ mil eŭrojn захтева завршетак N. Ĉirkaŭ само нијансира број mil.

У оваквим фразама се користе ове речце само као назнака нијанси, а не као предлози — изузев po. Око po коришћење у језику варира. Неки користе po увек као истински предлог, што значи, да они никада не користе N-завршетак заједно са po, чак када део реченице игра улогу објекта у реченици, напр.. Mi donis al ili po dek eŭroj. Други користе po увек прилошки, и додају му N-завршетак, када то улога у реченици тада захтева, напр. Mi donis al ili po dek eŭrojn. Оба ова начина коришћења су добра и правилна.

Математички изрази

Формула Изговор
2 + 2 = 4 Du kaj du faras kvar. / Du plus du estas kvar.
10 – 3 = 7 Dek minus tri faras sep.
22 × 6 = 132 Dudek du multiplikite per ses faras cent tridek du. / Dudekduoble ses estas cent tridek du. / Dudek du oble ses egalas al cent tridek du.
7:2 = 3,5 Sep dividite per du faras tri komo kvin.
46,987 kvardek ses komo naŭ ok sep (не ...komo naŭcent okdek sep)
10² = 100 La dua potenco de dek estas cent. / Dek kvadrate estas cent.
5³ = 125 La tria potenco de kvin estas cent dudek kvin. / Kvin kube estas cent dudek kvin.
 • Kvin kaj sep faras dek du. - Пет и седам су дванаест.
 • Dek kaj dek faras dudek. - десет и десет су двадесет.
 • Kvar kaj dek ok faras dudek du. - Четири и осамнаест чине двадесет два.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Тридесет и четрдесет пет чине седамдесет пет.
 • Kvinoble sep estas tridek kvin. - Пет пута седам је тридесет пет.

Знак једнакости (=) се може изговорити као faras или estas или egalas (al), мање-више по вољи: du kaj du faras kvar, dek minus tri estas sep, du oble du egalas (al) kvar.

Не користите тачку уместо запете код децимала. Тачка се користи као децимални знак само у неколико земаља. У есперанту, као и у многим земљама и језицима, користи се децимална запета.

Формула Изговор
9403,5 km naŭ mil kvarcent tri komo kvin kilometroj / naŭ mil kvarcent tri kaj duona kilometroj
8,6 kg ok komo ses kilogramoj / ok kilogramoj (kaj) sescent gramoj
+37,7° (plus) tridek sep komo sep gradoj / tridek sep komo sep gradoj super nulo
49,75 USD kvardek naŭ komo sep kvin (Usonaj) dolaroj / kvardek naŭ (Usonaj) dolaroj (kaj) sepdek kvin cendoj

Речи којима се називају мере мање од основних јединица као gramoj и cendoj могу и да се подразумевају у таквим изразима: tri kilogramoj (kaj) sepcent, kvar dolaroj (kaj) sepdek kvin. Али, пазите, да не буде забуне, о којим мерама је реч.

Сати

Да би скренули пажњу на часове треба следити неки од постојећих модела. Речи horo и minutoj се исто тако често подразумевају:

Бројчано Изговорно
3:15 (aŭ 15:15) Estas la tria (horo) (kaj) dek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) post la tria (horo).
9:45 (aŭ 21:45) Estas la naŭa (horo) (kaj) kvardek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) antaŭ la deka (horo).

За боље објашњење могу се додати следећи изрази: en la antaŭtagmezo или antaŭtagmeze, и en la posttagmezo или posttagmeze. Може се исто тако користити и 24-часовни систем:

 • Estas la dek-kvina (kaj) dek kvin. / Estas dek kvin post la dek-kvina. - Био је петнаести (и) петнаест. / Био је петнаести после петнаестог.
 • Estas la dudek-unua (kaj) kvardek kvin. / Estas dek kvin antaŭ la dudek-dua. - Био је двадесет први (и) двадесет пети. / Био је петнаести пре двадесет првог.

Уместо 15 minutoj може се користити kvarono, kvaronhoro или kvarona horo. Уместо 30 minutoj чешће се користи duono, duonhoro или duona horo.

Часови се исказују редним бројевима: трећи, девети, дванаести итд. За питања о часовима се дакле користи упитна речца kiom + A-завршетак → kioma.

 • kiom? - колико?tri, naŭ, dek du, dudek unu...
 • kioma? - колики?tria, naŭa, dek-dua, dudek-unua...

 • Kioma horo estas, gardisto? - Који је сат, чувару?
 • Kioma horo estis, kiam vi alvenis? - Колико је сати било, када сте ви дошли?

За скретање пажње на време када се нешто догодило, морају се употребљавати усмеривачи улога, нормално je, antaŭ, post, ĝisĉirkaŭ:

 • Je (la) kioma horo okazis tio? - У колико часова се то догађа?
 • Tio okazis je la tria kaj kvardek. - То ће се десити у три и четврт.
 • Ni devas manĝi antaŭ la oka. - Ми морамо да једемо пре осам.
 • Post la dek-unua horo ĉio devas esti preta. - После једанаест часова све мора да буде спремно.

Када је реч о сатима, не користи се усмеривач N, јер се тиме рескира да се изазове забуна, мешање датума и часова, јер се и датум изражава бројевима: je la tria = "je la tria horo", la trian = "en la tria tago de la monato".

Датуми

За указивање на датуме користи се следећи модел. Речи tago и en la jaro се веома често само подразумевају:

 • Estis la tria (tago) de Decembro (en la jaro) mil naŭcent naŭdek unu. - Био је трећи (дан) децембра (у години) хиљаду девет стотина деведесет првој.
 • Hodiaŭ estas la dua (tago) de Majo (en la jaro) du mil kvin. - Данас је други (дан) маја (у години) две хиљаде петој.
 • Morgaŭ estos la dudek kvina (tago) de Julio (en la jaro) du mil dek. - Сутра ће бити двадесет четврти (дан) јул (у години) две хиљаде десетој.

За године се такође могу користити редни бројеви, али то се ради све ређе: Estis la lasta de Januaro (en la jaro) mil-okcent-okdek-sepa.

Између дана и месеца се често користи de, јер се редни број не односи на месец, него на реч tago, која се нормално одбацује: la unua de Majo = la unua tago de Majo, la dek-tria de Decembro = la dek-tria tago de Decembro. Ако се каже Први мај, говори се о првом од многих Мај-месеци.

За упућивање на датум, када се нешто догодило, догађа се или ће се догађати, користи се одговарајући усмеривач улоге. Често је у употреби завршетак N:

 • Ili venos la sepan (tagon) de Marto. = Ili venos en la sepa (tago) de Marto. - Они ће доћи седмог (дана) марта. = Они ће доћи у седми (дан) марта.
 • La unuan de Majo ili komencis sian vojaĝon. = En la unua (tago) de Majo... - Првога маја они почињу свој пут. = У први (дан) маја...
 • Mi laboris tie ĝis la unua de Aŭgusto mil naŭcent sesdek. - Ја сам радио тамо до првог августа хиљаду девет стотина шездесете.

 • Antaŭ la lasta tago de Junio vi devas trovi laboron. - Пре последњег дана јуна ви морате да нађете посао.
 • Post la dek kvina de Marto ŝi loĝos ĉe mi. - После петанестог марта становаћете код мене.
Вратите се горе