Sisu juurde

Arvsõnad

Arvsõnad on sõnad, mis väljendavad numbreid. Esperanto keeles on kolmteist arvsõna:

nul
0
unu
1
du
2
tri
3
kvar
4
kvin
5
ses
6
sep
7
ok
8
naŭ
9
dek
10
cent
100
mil
1000

Teisi arve väljendatakse arvsõnade kombineerimise abil. Esiteks öeldakse mitu tuhat, siis mitu sada, seejärel mitu kümmet ja lõpuks mitu ühelist:

11
dek unu
12
dek du
13
dek tri
14
dek kvar
15
dek kvin
16
dek ses
17
dek sep
18
dek ok
19
dek naŭ
20
dudek
21
dudek unu
22
dudek du
23
dudek tri
30
tridek
40
kvardek
50
kvindek
60
sesdek
70
sepdek
80
okdek
90
naŭdek
100
cent
101
cent unu
110
cent dek
111
cent dek unu
200
ducent
232
ducent tridek du
300
tricent
400
kvarcent
500
kvincent
600
sescent
700
sepcent
800
okcent
900
naŭcent
1000
mil
1001
mil unu
1011
mil dek unu
1111
mil cent dek unu
1234
mil ducent tridek kvar
2000
du mil
2678
du mil sescent sepdek ok
3000
tri mil
4000
kvar mil
5000
kvin mil
6000
ses mil
7000
sep mil
8000
ok mil
9000
naŭ mil
10000
dek mil
11000
dek unu mil
12000
dek du mil
20000
dudek mil
30000
tridek mil
42000
kvardek du mil
999000
naŭcent naŭdek naŭ mil
999999
naŭcent naŭdek naŭ mil naŭcent naŭdek naŭ

kümned ja sajad kirjutatakse (ja hääldatakse) kokku ühe sõnana: dudek, tridek, ducent, tricent jne. Kõik muud olgu lahku kirjutatud eraldi sõnadena, ka tuhanded.

Kümned ja sajad saavad samamoodi nagu kõik teised sõnad rõhu eelviimasele vokaalile: dUdek, trIdek, dUcent, trIcent. Kõik muud on välja hääldatud omaette sõnadena: dEk dU, dEk trI, cEnt dU, cEnt trI, cEnt dEk dU, dU mIl, trI mIl, dU mIl dEk dU.

Kui sellistest põhilistest arvväljenditest luuakse liitsõnu, näiteks nimisõnalisi arvsõnu või omadussõnalisi arvsõnu, siis peaks siiski need kokku kirjutama kasutades soovitavalt sidekriipse.

Nul oli algselt nimisõna: nulo (numbri 0 nimi). Aga juba pikka aega kasutatakse seda ilma lõputa samamoodi nagu teisi arvsõnu, näiteks: 0,5 = nul komo kvin (või nulo komo kvin).

Mõnikord võidakse kasutada lühendatud vormi un' arvsõna unu asemel.

Arvsõnade kasutamine

Arvsõnad esinevad kõige sagedamini nimisõnade epiteetidena. Sel puhul arvsõnad ei saa lõppe -N ja -J:

 • Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn. - Mul on ainult üks suu, aga mul on kaks kõrva.
 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - Ta tegi kõike oma käte kümne sõrmega.
 • Li havas dek unu infanojn. - Tal on üksteist last.
 • Sesdek minutoj faras unu horon, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. - Kuuskümmend minutit moodustavad ühe tunni ja üks minut koosneb kuuekümnest sekundist.

Mõnikord jäetakse nimisõna ära (on juurdemõeldav):

 • Nu, se vi ne havas mil [rublojn], mi petas cent rublojn. - Noh, kui sul pole tuhat [rubla], ma palun siis sada rubla.
 • Kiun el la tri [aferoj/personoj] vi elektas? - Kelle neist kolmest [asjast/isikust] sa valid?

Nul esineb arvulise epiteedina ainult mõõtühikute ees:

 • La frostpunkto de akvo estas nul gradoj ĉe norma atmosfera premo. - Vee külmumispunkt on null kraadi normaalse õhurõhu korral.

  Tavaliselt kirjutatakse 0 gradoj, aga seda öeldakse välja nul gradoj.

 • Ilia fina rezulto estis nul poentoj. - Nende lõpptulemus oli null punkti.

Teistel juhtudel kasutatakse tavaliselt abisõna neniu: Mi havas neniun malamikon. (Mul pole ühtegi vaenlast.)

Arvsõnad võivad esineda ka iseseisvalt mitmete lauseliikmete rollides. Sageli käituvad need siis nimisõnalikult. Mitte kunagi ei saa need lõppe -J ja -N:

 • Kvin kaj sep faras dek du. - Viis ja seitse annavad üksteist.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Kolmkümmend ja nelikümmend viis annavad seitsekümmend viis.
 • Ilia nombro estas kvardek tri mil sepcent tridek. - Nende arv on nelikümmend kolm tuhat seitsesada kolmkümmend.
 • Divido per nul ne estas permesita. - Nulliga jagamine pole lubatud.
 • Tri estas duono de ses. - Kolm on kuuest pool.
 • Sep estas sankta nombro. - Seitse on püha arv.
 • Mi legis numeron 2 de la jaro 1990. - Ma lugesin numbrit 2 aastast 1990.

  Tegu on ajakirja numbriga.

 • Ni loĝas en ĉambro tricent tridek tri en tiu hotelo. - Me elame toas number kolmsada kolmkümmend kolm selles hotellis.

Kui räägitakse numbrist, võidakse kasutada ka järgarvu: la dua numero, la jaro 1990-a, la tricent-tridek-tria ĉambro. Aga võib olla erinevus järjekorra ja numbri vahel. Näiteks kvara tähendab, et enne seda oli järjekorras kolm, aga numero kvar tähendab, et asjal on number 4 nagu omalaadi "nimi". Näiteks hotellides pole alati kõiki numbreid ja siis näiteks tuba sada pole tingimata sajas tuba. Ja kui seistakse tänava lõpus, võidakse öelda, et maja number üks pole esimene maja vaid viimane.

Arvsõna unu erilised kasutusviisid

Arvsõna unu põhitähendus on arvuline. See kasutus on selgitatud siinsamas eespool koos teiste arvsõnadega. Aga sõnal unu on ka mõned erilised tähendused ja kasutusviisid. Unu võib muuhulgas tähendada samasust, unikaalsust, individuaalsust ja identiteeti:

 • La loĝantoj de unu regno estas samregnanoj, la loĝantoj de unu urbo estas samurbanoj, la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj. = La loĝantoj de unu sama regno... - Ühe riigi elanikud on kaasmaalased, ühe linna elanikud on kaaslinlased, ühe usu tunnistajad on usukaaslased. = Ühe ja sama riigi elanikud...
 • Ŝin trafis unu malfeliĉo post la alia. - Teda tabas üks õnnetus teise järel.

  Siinkohal unu eindab iga õnnetuse individuaalsust. Selles tähenduses teeb sõna unu tihti koostööd sõnaga alia (teine, muu).

 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - Ühel päeval, kui ta oli selle kaevu juures, tuli ta juurde vaene naine.

  Jutt on päevast, mis on kõnelejale tuntud, aga mitte kuulajale. Sellises kasutuses on sõna unu poolmääratlev artikkel.

Unu võidakse kasutada ka individuaalselt, ilma järgneva nimisõnata. Sageli võidakse öelda, et nimisõna on juurdemõeldav, aga mõnikord nimisõna ainult segaks. Sel puhul kasutatakse sõna unu asesõnalikult:

 • Ŝi estis unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi. - Ta oli üks ilusamaid tüdrukuid, keda suudeti leida.
 • Unu babilis, alia kantis. - Üks lobises, teine laulis.

Sel puhul kui indiviuaalne või asesõnaline (vahel unikaalne) unu on kasutusel mitmete isikute kohta, saab see lõpu -J:

 • El ŝiaj multaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. - Tema paljudest lastest ühed on head ja teised on halvad.
 • Dum unuj artikoloj alportas al nia afero rondon da novaj amikoj, multaj aliaj, skribitaj nelerte, tute perdiĝas sen rezultato. - Sellal kui ühed artiklid toovad meie üritusele uute sõprade ringi, mitmed teised, mis on kirjutatud mitte nii osavalt, kaovad täielikult ilma mingi tulemuseta.
 • Unuj [studentoj] kun gaja rideto sur la buŝo, aliaj meditante, aliaj en vigla interparolado, unuope aŭ duope forlasas la universitatan korton. - Ühed [üliõpilased] rõõmsa naeratusega huulil, teised mediteerides, teised vilkas vestluses, ükshaaval või kakshaaval lahkuvad ülikooli hoovist.

Sõnakuju unu ei saa -N lõppu. See on põhireegel, mis kehtib alati ükskõik kas unu väitab arvu, või see näitab individuaalsust, või unikaalsust: Unu mi renkontis en Londono, alian en Parizo. (Ühte ma kohtasin Londonis, teist Pariisis.) Ära kasuta kunagi kuju unun. Aga sõnakuju unuj võib saada N-lõpu, sest unuj ei saa kunagi olla puhas arvsõna. See näitab alati individuaalsust või unikaalsust. Siiski on sõnakuju unujn väga harva vaja kasutada: Unujn mi renkontis en Londono, aliajn en Parizo. (Ühtesid ma kohtasin Londonis, teisi Pariisis.)

Reegel, mis keelab kasutada unun, aga lubab unujn, on loogika seisukohast kummaline. Aga see on väga hea, kui vaadata praktika seisukohast. Praktikas pole sõna unu arvsõnaline, unikaalne ja individuaalne kasutus rangelt eristatavad. On mitmeid piirjuhtumeid ja seepärast lihtne reegel, et sõna unu ei saa kunagi N-lõppu, on väga praktiline. Ei ole vaja iga kord pead murda, kas unu näitab arvu, unikaalsust või individuaalsust. Unuj aga näitab alati individuaalsust või unikaalsust ja seepärast pole probleemi kasutada selle järel N-lõppu kui lauseliikme roll seda nõuab.

Ei maksa segi ajada individuaalses tähenduses arvsõna unu ja tabelsõna iu. Individaalne unu näitab, et kõneleja teab hästi, millisest individuaalsest isikust räägib, (samas kui kuulaja usutavasti ei tea). Aga tabelsõna iu näitab, et kõneksoleva isiku identiteet on teadmata või ebaselge või et identiteet pole tähtis:

 • Loĝas ĉi tie unu el viaj amikoj. - Siin elab üks sinu sõpradest.

  Kõneleja teab, kes sõpradest siin elab.

 • Loĝas ĉi tie iu el viaj amikoj. - Siin elab keegi sinu sõpradest.

  Kõneleja (ilmselt) ei tea, kes sõpradest siin elab.

Sageli võidakse kasutada tabelsõna iu arvsõna unu asemel, kui pole tähtis näidata, kas isik on kõnelejale teada. Aga arvsõna unu on täpsem. See näitab, et kõneleja teab identiteeti.

Omadussõnal certa (kindel) on mõnikord sama tähendus kui individuaalsel arvsõnal unu, aga certa on tugevam. See näitab rõhutatult, et miski on kindlasti kõnelejale teada (aga tõenäoliselt kuulajale mitte): certaj okazoj multe da saĝo estas pli malbona, ol se oni ĝin tute ne havus. Hieraŭ vizitis min certa sinjorino Schmidt. (teatud juhtudel on palju tarkust hullem sellest, kui seda üldse poleks. Eile külastas mind üks kindel proua Schmidt.)

Arvsõna unu kasutamine mitmetes erinevais tähendustes võib mõnele tunduda veider, muuhulgas ka selle pärast, et õpikud seda nii vähe seletavad. Seepärast eelistavad mitmed kasutada arvsõna unu ainult puhtalt arvu tähenduses ja eelistavad ülejäänud tähenduste puhul kasutada sõnu iu(j) (keegi), kelka(j) (mõni) ja certa(j) (kindel). See põhjustab keele vaesestumist, sest kõik need sõnad väljendavad erinevaid nüansse ja kõiki neid nüansse on vaja.

Unu... la alia

Asesõnaline unu on osa väljendist unu... (la) alia (üks... teist), millega väljendatakse vastastikkust. Unu... (la) alia esindab tervet lühendatud lauset. Unu on tavaliselt terve lause alus ja väljend (la) alia on sihitis või on sellel mõne muu lauseliikme roll:

 • Tiuj gejunuloj amas unu la alian.Tiuj gejunuloj amas. Unu amas la alian. - Need noored armastavad üksteist. → Need noored armastavad. Üks armastab teist.

  Igaüks neist armastab igat teist/(muud) neist.

 • Ili donis florojn unu al alia.Ili donis florojn. Unu donis florojn al alia. - Nad andsid üksteisele lilli. → Nad andsid lilli. Üks andis teisele lilli.

  Igaüks neist andis igale teisele/(muule) neist lilli.

 • Li kunigis kvin tapiŝojn unu kun la alia. - Ta ühendas viis vaipa üksteisega.

  Ta ühendas ühe vaiba teisega.

Peaaegu alati võib kasutada väljendit unu... (la) alia ilma J-lõppudeta. Vajadusel siiski võib lisada J-lõpu sõnale alia ja ka vajadusel sõnale unu sõltuvalt tähendusest, mida soovitakse saavutada: La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj. (Neiud ja noormehed järve ääres lobisevad üksteisega.) Ühed neist lobisevad teistega neist. Mõnikord tuleb ka kasutada sõnavormi unujn: La registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn. (Valitsused paiskavad inimesi ühtesid teiste vastu. = Valitsused paiskavad ühtesid inimesi teiste inimeste vastu.)

Väljendi unu... la alia asemel võib mõnikord kasutada sõna reciproke (vastastikku) koos asesõnaga si või mõne teise asesõnaga: La knabino kaj la knabo kisis sin reciproke. = La knabino kaj la knabo kisis unu la alian. (Tüdruk ja poiss suudlesid vastastikku. = Tüdruk ja poiss suudlesid üksteist,) Aga võib kasutada sõna reciproke koos väljendiga unu... la alia et rõhutada vastastikkust: Vi ne estas reciproke egalaj unu al la alia en la regiono de la spirito. (Vaimses sfääris ei ole te vastastikku üksteisega võrdsed.) Võidakse ka kasutada eessõna inter tegusõna eesliitena, sageli koos asesõnaga si või mõne teise asesõnaga, või väljendit inter si (inter ni, inter vi), mis alati tähendab unu kun la alia või muud sarnast: Ili sin interakuzas. = Ili akuzas unu la alian. Ili interparolas. = Ili parolas unu kun la alia. Ili estis tre amikaj inter si. Aga pole vaja kasutada asesõna si koos väljendiga unu... la alia. Ära ütle: Ili amas sin unu la alian. Ütle lihtsalt: Ili amas unu la alian.

Nimisõnalised arvsõnad

Arvsõnad liitega -ON näitavad murdarve:

 • duono = 1/2
 • triono = 1/3
 • dekono = 1/10
 • dekduono = 1/12
 • centono = 1/100
 • milono = 1/1000

Suuremad arvud kui 999999 väljendatakse nimisõnaliste arvsõnadega:

miliono
1.000.000 (miljon)
miliardo
1.000.000.000 (miljard)
biliono
1.000.000.000.000 (biljon)
triliono
1.000.000.000.000.000.000 (triljon)

Mõnedes keeltes, muuhulgas inglise ja vene keeles, on sarnase vormiga nagu biliono ja triliono arvsõnadel täiesti teine tähendus. Esperanto keeles on neil siiski ainult eespoolnimetatud suuruse tähendus, ei mingeid teisi. Eksisteerivad nimetused ka veel suuremate arvude jaoks, aga need on väga harva kasutusel.

Nimisõnalised arvsõnad saavad lõppe -J ja -N samade reeglite järgi nagu teisedki nimisõnad:

 • Kiam vi havos rikolton, vi donos kvinonon al Faraono. - Siis kui saate saaki, annate viiendiku vaaraole.
 • Mi ricevis dudek kvin centonojn. - Ma sain kakskümmend viis protsenti.
 • Ŝi havas pli ol dek milionojn. - Tal on rohkem kui kümme miljonit.
 • La malprofito atingis sumon de kvardek sep miliardoj. - Kahjum ulatus neljakümne seitsme miljardini.

Nimisõnalised arvsõnad ei saa otse kirjeldada nimisõnu, vaid neid tuleb kasutada koos eessõnaga da:

 • Li havas du miliardojn da dolaroj. - Tal on kaks miljardit dollarit.
 • Ŝi vidis pli ol dek milionojn da homoj. - Ta nägi rohkem kui kümme miljonit inimest.

Ka O-lõpuline ON-sõna vajab abistavat eessõna: Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro. (Üks päev on kolmesaja kuuekümne viiendik või kolmesaja kuuekümne kuuendik aastast.)

Ka arvsõnad võivad saada nimisõnadeks O-lõpu lisamisega. Siis need näitavad mingit asja, millel on teatud suhe arvuga või gruppi asju. O-lõpu ees kirjutatakse arvsõnad kõik kokku. Selguse huvides võib kasutada sidekriipsu seal, kus algselt oli sõnavahe:

 • unuunuo = number üks, ühik, elementaarne hulk (näiteks meeter, kilogramm, amper jms.)
 • duduo = number 2, paar
 • dek dudek-duodekduo = arv 12, tosin, tosin asja
 • du mil kvincentdu-mil-kvincento (eelistatavalt mitte dumilkvincento)
 • Mi aĉetis dekon da ovoj kaj dek-duon da pomoj. - Ma ostsin kümmekond muna ja tosin õuna.

Segatud arvud

Kui samas arvus on koos nii arvsõnad kui nimisõnalised arvsõnad, siis erinevad reeglid põrkuvad. Arvsõnad tahavad olla nimisõna epiteediks, samas kui nimisõnalised arvsõnad on ise nimisõnad koos da-väljendiga selle järel. Üldiselt on õige lahendus kasutada eessõna da sellistel puhkudel, sest eessõna da koos arvõnaga on harjumatu, aga mitte täiesti vale:

 • Tie loĝas 1.500.000 homoj. = Tie loĝas unu miliono (kaj) kvincent mil da homoj. - Seal elab 1 500 000 inimest. = Seal elab üks miljon viissada tuhat inimest.

  Võidakse ka ütelda: ...unu kaj duona milionoj da homoj. Või: ...unu komo kvin milionoj da homoj.

 • Mi havas unu milionon da eŭroj. Se mi ricevos ankoraŭ unu eŭron, mi havos unu milionon unu da eŭroj. - Mul on üks miljon eurot. Kui ma saan veel ühe euro, siis mul on üks miljon üks eurot.
 • Li havas 10.300.978 $. = Li havas dek milionojn tricent mil naŭcent sepdek ok da dolaroj. - Tal oli 10 300 978 $. = Tal on kümme miljonit kolmsada tuhat üheksasada seitsekümmend kaheksa dollarit.
 • Ili kostas kvar kaj duonon da dolaroj. - Need maksavad neli ja pool dollarit.

  Teine hea lahendus oleks: Ili kostas kvar kaj duonan dolarojn.

Omadussõnalised arvsõnad

Kui arvsõnadele lisada lõpp -A, siis tekib omadussõna, mis näitab positsiooni järjekorras, järgarv:

 • unua = esimene (kellest eespool järjekorras pole mitte midagi)
 • dua = teine (millest eespool on üks)
 • tria = kolmas (millest eespool on kaks)
 • kvara = neljas (Millest eespool on kolm)
 • deka = kümnes (millest eespool on üheksa)

Järgarvud saavad J-lõpu ja N-lõpu samuti nagu tavalised omadussõnad.

 • La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke ĝi estu pli sankta, ol la ses unuaj tagoj. - Jumal valis seitsmenda päeva, et see oleks püham kui kuus esimest päeva.

Siis kui lisatakse A-lõpp mitmesõnalisele arvule, võidakse see kirjutada kokku üheks sõnaks, aga võidakse ka jätta eraldi sõnadeks. Sel puhul saab A-lõpu ainult viimane. Kokku kirjutamisel võib selguse huvides kasutada sidekriipse. Sel puhul tuleb sidekriipsud panna sinna kus mitmesõnalise arvul olid tühikud:

 • Hodiaŭ estas la dudek sepa (tago) de Marto. = ...dudek-sepa... - Täna on kahekümne seitsmes märts.

  (või ...dudeksepa...)

 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...dudek-duan... mil-sepcent-tridek-dua. - George Washington sündis kahekümne teisel veebruaril tuhande seitsmesaja kolmkümne teisel aastal.

  Selle asemel, et kirjutada dudek-duan võiks kirjutada ka dudekduan, aga väljendi mil-sepcent-tridek-dua asemel ei tasu kirjutada milsepcenttridekdua,

 • Tio okazis en la okdekaj jaroj. = ...iam en la jaroj de 1980 ĝis 1989 inkluzive. - See toimus kahekskümnendail aastail. = ...millalgi aastatel 1980 kuni 1989 kaasa arvatud.
 • Ŝi estas la dua plej bona en nia klaso, kaj mi estas la tria. - Tema on meie klassi paremuselt teine ja mina kolmas.

  Ainult üks on parem kui meie.

Siis kui kasutatakse järjekorra väljendit tuleks esmalt kasutada järjekorra väljendit:

 • Tio okazis iam en la unuaj dek tagoj. - See sündis kunagi esimese kümne päeva jooksul.

  Kui öeldaks la dek unuaj tagoj oleks risk, et võidakse aru saada nii, et arvsõna dek on osa järgarvust, seega tähenduses la dek-unuaj tagoj (Üheteistkümnendad päevad).

Teised arvsõnad koos A-lõpuga

ON-lõpulised sõnad koos lõpuga -A on tavalised omadussõnad.

 • duona = (poolik) see, mis omab ainult poolt oma täissuususest
 • triona = see, mis omab ainult kolmandiku oma täissuurusest
 • centona = see, mis omab ainult sajandiku oma täissuurusest
 • Ĝi estas longa je duona metro. - See on poole meetri pikkune.

  Selle pikkus on 50 sentimeetrit.

 • Kvaronan horon li restis. - Ta jäi veerand tunniks.

  Ta jäi viieteitkümneks minutiks.

Miliona, miliarda jne. on tavalised omadussõnad, millel võib teoreetiliselt olla mitmeid tähendusi sõltuvalt kontekstist. Aga praktikas esineb pea-aegu ainult järgarvu tähendus: Nia miliona kliento ricevos specialan donacon. (Meie miljones klient saab erilise kingituse.)

Ka nula on tavaline omadussõna, millel võib teoreetiliselt olla mitmeid tähendusi sõltuvalt kontekstist, näiteks. järgarvu tähendus: je la nula horo kaj tridek minutoj (kell null ja kolmkümmend minutit). Praktiliselt on see kasutusel pea-aegu ainult tähenduses "olematu, tähtsusetu, tühine": Bruo potenca, nula esenco. (Võimas müra, olematu olemus.)

Omadussõnalised järgarvud mis on moodustatud segatud arvudest on teoreetiliselt võimalikud, aga mitte soovitatavad: nia du-milion-unua kliento. Tuleks eelistada väljendit kasutades sõna numero (number): nia kliento numero du milionoj unu. (Meie klient number kaks miljon üks.)

Määrsõnalised arvsõnad

Arvsõnad E-lõpuga on sama tähendusega nagu vastavad omadussõnalised vormid:

 • unue = (esiteks) esimeses asukohas järjekorras
 • due = (teiseks) teises asukohas järjekorras
 • dek-due, dek due = (kaheteistkümnendaks) kaheteistkümnendas asukohas järjekorras
 • Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon. - Esiteks, ma tagastan sulle laenatud raha; teiseks ma tänan sind laenu eest; kolmandaks ma palun, et sa ka hiljem laenaksid mulle, kui mul on raha vaja.
 • Ĝi estas trione el plasto, trione el ligno kaj trione el metalo. - See on kolmandik osa plastist, kolmandik puust ja kolmandik metallist.
 • Tiu monto estas eĉ ne centone tiel alta kiel Ĉomolungmo. = La alteco de tiu monto estas eĉ ne unu centono de la alteco de Ĉomolungmo (= Everesto). - See mägi pole isegi sajandiku suurune võrreldes Džomolungma mäega. = Selle mäe kõrgus pole isegi üks sajandik Džomolungma mäe kõrgusest. (= Everest)

Abisõnad, mis lisavad arvsõnadele nüansse

Eessõnad ĝis, inter ja po võivad olla kasutusel koos arvsõnadega selleks, et edasi anda erinevaid nüansse.

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj. = Restas proksimume dek personoj. - Jääb umbes kümme isikut.
 • Ĝis ducent homoj povas eniri. = Maksimume ducent homoj povas eniri. - Kuni kakssada inimest võib sisse tulla. = Maksimaalselt kakssada inimest võib sisse tulla.
 • Ili kostas de kvin ĝis dek eŭrojn. = Ili kostas minimume kvin kaj maksimume dek eŭrojn. - Need maksavad viiest eurost kuni kümne euroni. = Need maksavad minimaalselt viis ja maksimaalselt kümme eurot.
 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn. = Mi vidis minimume cent kaj maksimume ducent homojn. - Ma nägin inimesi umbes saja ja kahesaja vahel. = Ma nägin minimaalselt sada inimest ja maksimaalselt kakssada inimest.
 • Aranĝu ilin en du vicoj, po ses en vico. = Aranĝu ilin en du vicoj, ses en ĉiu vico. - Korralda nad kahte ritta, kuuekaupa reas. = Korralda nad kahte ritta, kuus igas reas.

Sellistes lausetes ei ole eessõnadel mingit seost nimisõnaga vaid ainult arvsõnaga. Kui lausest ära võtta arvsõna, peab ka eessõna kaduma, sest sellel pole enam mingit tähendust:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj.Restas personoj. - Jääb umbes kümme inimest. → Jääb inimesi.

  (Lausel Restas ĉirkaŭ personoj pole tähendust.)

 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn.Mi vidis homojn. - Ma nägin inimesi umbes saja ja kahesaja vahel. → Ma nägin inimesi.

  (Lausel Mi vidis inter homojn pole tähendust.)

Need eessõnad ei näita seega lauseliikme rolli, kui nad annavad arvõnadele nüansse. Need ei ole rollinäitajad, vaid neil on määrsõnalik roll: ĉirkaŭ = proksimume; de = minimume; ĝis = maksimume.

Sellised eessõnad võivad esineda koos tegelike rollinäitajatega, mis näitavad terve väljendi rolli lauseliikmena:

 • Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj. - Ta oli naine, kes võis olla umbes kuuekümne aasta vanuses.

  Ĉirkaŭ puudutab ainult arvsõna sesdek. De näitab terve väljendi ĉirkaŭ sesdek jaroj lauseliikme rolli.

 • Nenie en la ĉirkaŭ cent jaroj la loko estis pli ŝanĝita, ol en unu malgranda frukta ĝardeno. - Mitte kuskil, umbes saja aasta jooksul, pole see koht rohkem muutunud, kui ühes väikeses viljapuuaias.

  Ajamäärusel on eessõna en. Ĉirkaŭ kuulub ainult arvsõna cent juurde.

 • Ili loĝos tie de ok ĝis naŭ jarojn. - Nad elavad siin umbes kaheksa kuni kümne aastat.

  Lauseosa de ok ĝis naŭ jarojn on kestust näitav ajamäärus, millel peab olema mingi rollinäitaja. Siinkohal on selleks N-lõpp. De ja ĝis lisavad nüansse ainult arvsõnadele.

 • Estis tiel malvarme, ke ili devis kuŝi sub po tri kovriloj. - Oli nii külm, et nad pidid lamama igaüks kolme teki all.

  Lauseosa sub po tri kovriloj on lokatiivne sub-kohamäärus. Po kuulub ainult arvsõna tri juurde.

 • Li havas ĉirkaŭ mil eŭrojn. - Tal on umbes tuhet eurot.

  Sihitis ĉirkaŭ mil eŭrojn vajab lõppu -N. Ĉirkaŭ kuulub ainult arvsõna mil juurde.

Sellistes lausetes kasutatakse neid abisõnu ainult nüansside esitamiseks ja mitte eessõnadena — välja arvatud abisõna po. Abisõna po puhul keelekasutus varieerub. Mõned kasutavad abisõna po alati nagu tõelist eessõna, mis tähendab, et nad ei kasuta kunagi N-lõppu koos abisõnaga po, isegi kui lauseosa on lauses sihitise rollis, näiteks: Mi donis al ili po dek eŭroj. (Ma andsin neile igaühele kümme eurot.) Teised kasutavad abisõna po alati määrsõnalikult ja lisavad N-lõpu, kui lauseroll seda nõuab, näiteks: Mi donis al ili po dek eŭrojn. (Ma andsin neile igaühele kümme eurot.) Mõlemad kasutused on täiesti head ja õiged.

Matemaatilised väljendid

Valem Sõnastus
2 + 2 = 4 Du kaj du faras kvar. / Du plus du estas kvar.
10 – 3 = 7 Dek minus tri faras sep.
22 × 6 = 132 Dudek du multiplikite per ses faras cent tridek du. / Dudekduoble ses estas cent tridek du. / Dudek du oble ses egalas al cent tridek du.
7:2 = 3,5 Sep dividite per du faras tri komo kvin.
46,987 kvardek ses komo naŭ ok sep (mitte ...komo naŭcent okdek sep)
10² = 100 La dua potenco de dek estas cent. / Dek kvadrate estas cent.
5³ = 125 La tria potenco de kvin estas cent dudek kvin. / Kvin kube estas cent dudek kvin.
 • Kvin kaj sep faras dek du. - Viis ja seitse annavad kaksteist.
 • Dek kaj dek faras dudek. - Kümme ja kümme annavad kakskümmend.
 • Kvar kaj dek ok faras dudek du. - Neli ja kaheksateist annavad kakskümmend kaks.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - kolmkümmend ja nelikümmend viis annavad seitsekümmend viis.
 • Kvinoble sep estas tridek kvin. - Viis korda seitse on kolmkümmend viis.

Võrdusmärki (=) võib välja öelda sõnadega faras (annab, teeb) või estas (on) või egalas (al) (võrdub), enam-vähem maitse järgi: du kaj du faras kvar, dek minus tri estas sep, du oble du egalas (al) kvar.

Ära kasuta kümnendmurdudes koma asemel punkti. Punkti kasutatakse kümnendmurdudes vaid mõnel maal. Esperanto keel, samuti nagu enamus keeli ja maid, kasutab kümnendmurdudes koma.

Valem Sõnastus
9403,5 km naŭ mil kvarcent tri komo kvin kilometroj / naŭ mil kvarcent tri kaj duona kilometroj
8,6 kg ok komo ses kilogramoj / ok kilogramoj (kaj) sescent gramoj
+37,7° (plus) tridek sep komo sep gradoj / tridek sep komo sep gradoj super nulo
49,75 USD kvardek naŭ komo sep kvin (Usonaj) dolaroj / kvardek naŭ (Usonaj) dolaroj (kaj) sepdek kvin cendoj

Sõnu, mis tähistavad mõõtühikute väiksemaid osasid nagu gramoj (grammi) ja cendoj (senti) võidakse mõnikord sellistes väljendites juurde mõelda: tri kilogramoj (kaj) sepcent, kvar dolaroj (kaj) sepdek kvin. (kolm kilo ja kuussada, neli dollarit ja kuuskümmend viis.) Aga tuleb tähele panna, et ei jääks kahtlust, millise mõõtühikuga on tegemist.

Kellaajad

Selleks, et näidata kellaaegu tuleb järgida ühte järgnevaist eeskujudest. Sõnad horo (tundi) ja minutoj (minutit) on sageli ainult juurdemõeldavad:

Numbritega Sõnadega
3:15 (aŭ 15:15) Estas la tria (horo) (kaj) dek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) post la tria (horo).
9:45 (aŭ 21:45) Estas la naŭa (horo) (kaj) kvardek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) antaŭ la deka (horo).

Suurema selguse huvides võib lisada väljendeid en la antaŭtagmezo või antaŭtagmeze (ennelõunal) ja en la posttagmezo või posttagmeze (pärastlõunal). Aga võib ka kasutada 24-tunnilist süsteemi:

 • Estas la dek-kvina (kaj) dek kvin. / Estas dek kvin post la dek-kvina. - Kell on viisteist (ja) viisteist. / Kell on viisteist minutit pärast kolme. /Kell on veerand neli.
 • Estas la dudek-unua (kaj) kvardek kvin. / Estas dek kvin antaŭ la dudek-dua. - Kell on üksteist (ja) nelikümmend viis. / Kell on viisteist minutit enne kahtteist./ Kell on kolmveerand kaksteist.

Väljendi 15 minutoj asemel võib kasutada sõna kvarono (veerand), kvaronhoro (veerandtund) või kvarona horo (veerand tundi). Väljendi 30 minutoj asemel kasutatakse sageli sõna duono (pool), duonhoro (pooltund) või duona horo (pool tundi).

Tunde märgitakse järgarvudega: tria, naŭa, dek-dua jne. Selleks, et küsida kellaaega kasutatakse küsisõna kiom + A-lõpp → kioma.

 • kiom? - Kui palju?tri, naŭ, dek du, dudek unu...
 • kioma? - Mitmes?tria, naŭa, dek-dua, dudek-unua...

 • Kioma horo estas, gardisto? - Mis kell on, valvur?
 • Kioma horo estis, kiam vi alvenis? - Mis kell oli, kui sa tulid?

Selleks, et näidata, millal miski toimub, peab kasutama rollinäitajat, tavaliselt je, antaŭ, post, ĝis või ĉirkaŭ:

 • Je (la) kioma horo okazis tio? - Mis kell see juhtus?
 • Tio okazis je la tria kaj kvardek. - See juhtus kell kolm nelikümmend.
 • Ni devas manĝi antaŭ la oka. - Me peame sööma enne kaheksat.
 • Post la dek-unua horo ĉio devas esti preta. - Pärat kella ühtteist peab kõik valmis olema.

Kui on juttu tundidest (kellaajast), siis pole vaja kasutada rollinäitajat N, sest on risk segi ajada kellaaega kuupäevaga, mida samuti näidatakse järgarvudega: je la tria = "je la tria horo", la trian = "en la tria tago de la monato".

Kuupäevad

Kuupäeva näitamiseks kasuta järgmisi eeskujusid. Sõnad tago (päev) ja en la jaro (aastal) on sageli juurdemõeldavad:

 • Estis la tria (tago) de Decembro (en la jaro) mil naŭcent naŭdek unu. - Oli kolmas detsember (aastal) tuhat üheksasada üheksakümmend üks.
 • Hodiaŭ estas la dua (tago) de Majo (en la jaro) du mil kvin. - Täna on teine mai (aastal) kaks tuhat viis.
 • Morgaŭ estos la dudek kvina (tago) de Julio (en la jaro) du mil dek. - Homme on kahekümne viies juuli (aastal) kaks tuhat kümme.

aastate puhul võidakse ka kasutada järgarve, aga seda juhtub väga harva: Estis la lasta de Januaro (en la jaro) mil-okcent-okdek-sepa. (Oli tuhande üheksasaja kaheksakümne seitsmenda (aasta) viimane jaanuar.)

Päeva ja kuu vahel tuleb alati kasutada eessõna de, sest järgarv ei käi mitte kuu, vaid sõna tago (päev) kohta, mis tavaliselt alati välja jäetakse: la unua de Majo = la unua tago de Majo, la dek-tria de Decembro = la dek-tria tago de Decembro. Siis kui öeldakse la unua Majo, mõeldakse mitmetest maikuudest esimest.

Selleks, et näidata kuupäeva, millal miski toimus või toimub, tuleb kasutada sobivat rollinäitajat. Sageli kasutatakse lõppu -N:

 • Ili venos la sepan (tagon) de Marto. = Ili venos en la sepa (tago) de Marto. - Nad tulevad seitsmendal märtsil. = Nad tulevad seitmendal märtsikuu päeval.
 • La unuan de Majo ili komencis sian vojaĝon. = En la unua (tago) de Majo... - Esimesel mail alustavad nad oma reisi. = Maikuu esimesel päeval...
 • Mi laboris tie ĝis la unua de Aŭgusto mil naŭcent sesdek. - Ma töötasin seal esimese augustini tuhat üheksasada kuuskümmend.

 • Antaŭ la lasta tago de Junio vi devas trovi laboron. - Enne juunikuu viimast päeva pead sa töö leidma.
 • Post la dek kvina de Marto ŝi loĝos ĉe mi. - Pärast viieteistkümnendat märtsi elab ta minu juures.
Tagasi üles