לתוכן העניינים

ספרות/מספרים

ספרות הן מילים קטנות המבטאים מספר. ישנם שלוש עשרה מספרים באספרנטו:

nul
0
unu
1
du
2
tri
3
kvar
4
kvin
5
ses
6
sep
7
ok
8
naŭ
9
dek
10
cent
100
mil
1000

מספרים אחרים באים לידי ביטוי על ידי שילוב של המספרים הבסיסיים. קודם האלפים ואחר כך המאות העשרות והיחידות:

11
dek unu
12
dek du
13
dek tri
14
dek kvar
15
dek kvin
16
dek ses
17
dek sep
18
dek ok
19
dek naŭ
20
dudek
21
dudek unu
22
dudek du
23
dudek tri
30
tridek
40
kvardek
50
kvindek
60
sesdek
70
sepdek
80
okdek
90
naŭdek
100
cent
101
cent unu
110
cent dek
111
cent dek unu
200
ducent
232
ducent tridek du
300
tricent
400
kvarcent
500
kvincent
600
sescent
700
sepcent
800
okcent
900
naŭcent
1000
mil
1001
mil unu
1011
mil dek unu
1111
mil cent dek unu
1234
mil ducent tridek kvar
2000
du mil
2678
du mil sescent sepdek ok
3000
tri mil
4000
kvar mil
5000
kvin mil
6000
ses mil
7000
sep mil
8000
ok mil
9000
naŭ mil
10000
dek mil
11000
dek unu mil
12000
dek du mil
20000
dudek mil
30000
tridek mil
42000
kvardek du mil
999000
naŭcent naŭdek naŭ mil
999999
naŭcent naŭdek naŭ mil naŭcent naŭdek naŭ

עשרות ומאות נכתבות כמילה אחת: וכן הלאה כל שאר הספרות יש לכתוב כמילים נפרדות, כולל אלפים.

עשרות ומאות [כמילה אחת] מקבלות הטעמה על התנועה הלפני אחרונה כל השאר נבטא כמילים נפרדות:

אם צירוף המילים נוצר מתוך ביטויים של המספריים הבסיסיים , למשל, מילות מספר כנושא או מילות מספר כשם-תואר, ניתן או חובה לכתוב את המילים שהצטרפו יחד, עם מקפים לפי צורך.

אפס היה במקור שם עצם, "nulo" (שם של המספר ). אבל הוא שימש במשך זמן רב בתור ספרה בלי סיומת (שם עצם "O"), לדוגמה , (aŭ).

לפעמים אתה יכול להשתמש 'un הצורה המקוצרת 'במקום unu

שימוש של ספרות

ספרות לרוב מופיעה בכינויים של שמות עצם. המספרים אז לא מקבלים את הסופים N ו- J:

 • Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn. - יש לי רק פה אחד , אבל יש לי שתי אוזניים.
 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - הוא עשה הכל עם עשר אצבעות ידיו.
 • Li havas dek unu infanojn. - יש לו אחד-עשר ילדים.
 • Sesdek minutoj faras unu horon, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. - שישים דקות [עושות] שעה, ודקה אחת מורכבת משישים שניות.

לפעמים שם העצם שנשאר (משתמע מהמשך המשפט):

 • Nu, se vi ne havas mil [rublojn], mi petas cent rublojn. - ובכן, אם אין לך אלף [רובלים], אני מבקש מאה רובלים.
 • Kiun el la tri [aferoj/personoj] vi elektas? - איזה משלוש [דברים / אנשים] אתה בוחר?

Nul - אפס מופיע בתור כינוי מספרי בדרך כלל רק לפני יחידות:

 • La frostpunkto de akvo estas nul gradoj ĉe norma atmosfera premo. - נקודת הקיפאון של המים היא אפס מעלות בלחץ אטמוספרי רגיל.

  בדרך כלל אנחנו נכתוב 0 מעלות, אך נאמר מים קפואים.

 • Ilia fina rezulto estis nul poentoj. - התוצאה הסופית שלהם הייתה אפס נקודות.

במקרים אחרים אנו משתמשים בו בדרך כלל ב- neniu: Mi havas neniun malamikon.

מספרים יכולים גם להופיע באופן עצמאי בתפקידים וביטויים שונים. לעתים קרובות הם מתנהגים כנשוא. ובהם לא נשתמש בסופים J או N:

 • Kvin kaj sep faras dek du. - חמש ו(עוד) שבע עושה (נותן/שווה) שתים עשרה.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - שלושים ו(עוד) ארבעים וחמש עושה (נותן/שווה) שבעים וחמש.
 • Ilia nombro estas kvardek tri mil sepcent tridek. - מספרם ארבעים ושלוש אלף שבע-מאות שלושים.(700 מילה אחת)
 • Divido per nul ne estas permesita. - חלוקה באפס אינה מותרת.
 • Tri estas duono de ses. - שלוש הוא חצי משש.
 • Sep estas sankta nombro. - שבע הוא מספר קדוש.
 • Mi legis numeron 2 de la jaro 1990. - קראתי את מספר 2 של שנת 1990.

  מסופר שם על מספר של עיתון.

 • Ni loĝas en ĉambro tricent tridek tri en tiu hotelo. - אנחנו גרים חדר מספר שלוש-מאות שלושים ושלוש במלון זה.

כשמדובר במספרים, אתה יכול גם להשתמש במספר סידורי : la dua numero, la jaro 1990-a, la tricent-tridek-tria ĉambro. אבל יכול להיות הבדל בין סדר בתור ומספר כללי. לדוגמא. הרביעי אומר, כי היו שלושה אחרים לפניו, בעוד שהמספר ארבע אומר כי לנושא יש את המספר 4 כמעין "שם". באופן כזה. מלונות לעתים קרובות חסרי מספרים, ולכן למשל. חדר מאה אינו בהכרח החדר המאה. ואם אחד עומד בסוף הרחוב, ניתן לומר כי מספר בית unu הוא לא הבית הראשון, אלא האחרון.

שימושים מיוחדים של המספר אחד:

המשמעות הבסיסית של unu הוא מספרית. שימוש זה מוסבר בתחילה יחד עם המספרים האחרים. אבל ל- unu יש גם כמה משמעויות ושימושים מיוחדים. Unu יכול לבוא לידי ביטוי, בין היתר כ- samecon, unikecon, individuecon kaj identecon:

 • La loĝantoj de unu regno estas samregnanoj, la loĝantoj de unu urbo estas samurbanoj, la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj. = La loĝantoj de unu sama regno... - תושבי ממלכה אחת הם-אזרחי הממלכה , תושבי עיר אחת הם תושבי העיר, המאמינים בדת מסוימת הינם בעלי אותה דת. = התושבים בממלכה האחת...
 • Ŝin trafis unu malfeliĉo post la alia. - היא נפגעה ממזל רע בזה אחר זה.

  כאן ה unu מבליט את האינדיבידואליות של כל אסון. במובן כזה ש unu משתף פעולה לעתים קרובות עם ה אחר .

 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - ביום אחד, כשהיתה ליד הבאר (מזרקה), באה אליה אשה ענייה.

  זהו יום הידוע לדובר, אבל לא למאזין. בשימוש כזה unu הינו מאמר חצי מוגדר .

Unu גם משמש כיחודי ללא שם עצם אחריו. לעתים קרובות ניתן לומר כי שם העצם מרומז, אבל לפעמים הוספת שם הגוף/העצם פשוט מביכה. unu ישמש כשם גוף/עצם:

 • Ŝi estis unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi. - היא הייתה אחת הבחורות היפות ביותר שהם יכלו למצוא.
 • Unu babilis, alia kantis. - אחת פטפט, אחרת (אחת) שרה.

כאשר פרטני או שמני (לפעמים ייחודי) unu המשמש למספר אנשים, יקבל את הסיומת J:

 • El ŝiaj multaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. - מילדיה הרבים חלקם (אחדים) טובים וחלקם (ואחדים) רעים.
 • Dum unuj artikoloj alportas al nia afero rondon da novaj amikoj, multaj aliaj, skribitaj nelerte, tute perdiĝas sen rezultato. - בעוד מספר מאמרים נביא למעגל העסקים שלנו כמות חברים חדשים, ורבים אחרים, כשנכתב זה טפשי, ומאבד לחלוטין משמעות ללא תוצאה.
 • Unuj [studentoj] kun gaja rideto sur la buŝo, aliaj meditante, aliaj en vigla interparolado, unuope aŭ duope forlasas la universitatan korton. - חלק (אחדים) [סטודנטים] בחיוך מאושר על פניהם, אחרים (אחדים) עושים מדיטציה, אחרים (אחדים) בשיחה ערה, יוצאים משטח האוניברסיטה בנפרד (unuope = אחד אחד ) או בזוגות ( duope = שניים שניים ).

המילה unu לא יכולה לקבל את N הסיום זהו כלל בסיסי, וזה תמיד תקף, אם unu מציג מספר, אם הוא מראה אינדיבידואליות, אם ייחוד: Unu mi renkontis en Londono, alian en Parizo. לעולם אל תשתמשו במילה unun. אבל המילה unuj יכולה ואכן מקבלת N סיום, משום unuj לא יכול להיות מספר טהור. אשר תמיד מראה אינדיבידואליות או ייחוד. המילה unujn, היא, לעומת זאת, נדרשת רק לעתים רחוקות מאוד: Unujn mi renkontis en Londono, aliajn en Parizo.

הכלל, האוסר unun, אך מאפשר unujn,, הוא מוזר מבחינת ההיגיון. אבל הוא טוב מאוד מבחינת שימוש מעשי. בפועל המספר, הייחודי אינדבידואלי בשימוש של unu הוא לא לבחון בקפידה. ישנם מקרי קיצון רבים , ולכן הכלל פשוט ש unu לעולם חייב את N-ההשלמה, זה מאוד פרקטי. אין כל צורך לחשוב כל הזמן, אם unu מציג מספר, ייחודי או אינדיבידואלי. Unuj, לעומת זאת, תמיד יציג אינדיבידואליות או ייחוד, ולכן הוא לא הבעיה כדי להשתמש בו לאחר N-ההשלמה, אם התפקיד במשפט נדרש.

אל תבלבל אינדבידואליות unu עם טבלת המילים iu . הפרטית unu מראה כי הדובר יודע היטב, על אשר מה שהוא מדבר (עבור המאזין שכנראה לא יודע). Iu מראה כי הזהות של הפרט המדובר אינה ידועה או לא ברורה, או שהזהות אינה חשובה:

 • Loĝas ĉi tie unu el viaj amikoj. - גר כאן אחד מהחברים שלכם.

  הדובר יודע, מי מבין החברים גר כאן .

 • Loĝas ĉi tie iu el viaj amikoj. - גרים כאן כל החברים שלך.

  הדובר (כנראה) לא יודע מי החברים שגרים כאן.

לעיתים קרובות אתה יכול להשתמש ב iu במקום unu, כאשר אין חשיבות להראות אם הפרט הוא ידוע לדובר. אבל unu הוא מדויק יותר. כי זה מראה שהדובר יודע את זהותו.

שם התואר certa לפעמים יש משמעות דומה לשימוש unu כדי להציג אדם פרטי, אבל certa חזק יותר. וזה מראה נחרצות שמשהו בהחלט ידוע לדובר (אבל כנראה לא למאזין): certaj okazoj multe da saĝo estas pli malbona, ol se oni ĝin tute ne havus. Hieraŭ vizitis min certa sinjorino Schmidt.

השימוש רב-הצדדי של unu נראה מוזר קצת, וספרי לימוד רק לעיתים רחוקות מסבירים את זה. לכן רבים מעדיפים להשתמש ב unu רק בתפקיד המספרי גרידא, ומעדיפים את המשמעויות האחרות של מילים כגון iu(j), kelka(j) ו certa(j). זהו גורם להתדלדלות של השפה, כי כל המילים מבטאות גוונים שונים, ולכל הגוונים האלה יש צורך נדרש.

Unu... la alia

השם המוגדר ל unu הוא חלק מהביטוי unu ... (la) alia (אחד... לאחר), אשר מראה הדדיות. unu ... (la) alia מייצג משפט מקוצר. unu בדרך כלל הוא הנושא במשפט שלם, ו (la) alia הוא אובייקט או שהוא בתפקיד אחר לא של הנושא:

 • Tiuj gejunuloj amas unu la alian.Tiuj gejunuloj amas. Unu amas la alian. - צעירים אלה אוהבים אחד את השני. → הצעירים האלה אוהבים [הצעיר והצעירה =gejunuloj]. אחד אוהב את האחר.

  כל אחד מהם אהבו אחד את השני (מהם).

 • Ili donis florojn unu al alia.Ili donis florojn. Unu donis florojn al alia. - הם נתנו פרחים אחד לשני. → הם נתנו פרחים. כל אחד נתן פרחים לאחרים.

  כל אחד מהם נתן פרחים אחד לשני (מהם).

 • Li kunigis kvin tapiŝojn unu kun la alia. - הוא צרף יחד חמישה וילונות אחד לשני.

  הוא צרף שטיח אחד עם האחרים.

אתה יכול כמעט תמיד להשתמש unu... (la) alia ללא השלמות J. במידת הצורך, ניתן להוסיף את J ל- alia וגם ל unu בהתאם למטרה: La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj. לפעמים אנחנו צריכים להשתמש בצורה unujn: La registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn.

במקום unu... la alia אפשר לפעמים להשתמש במילה reciproke יחד עם si או שם כינוי נוסף: La knabino kaj la knabo kisis sin reciproke. = La knabino kaj la knabo kisis unu la alian. ניתן גם להשתמש reciproke יחד עם unu... la alia כדי להדגיש את ההדדיות: Vi ne estas reciproke egalaj unu al la alia en la regiono de la spirito. ניתן גם להשתמש inter בצורת הפועל השלם, לעתים קרובות יחד עם si או ביטוי נוסף, או הביטוי inter si (inter ni, inter vi), אשר תמיד פירושו unu kun la alia או באופן דומה : Ili sin interakuzas. = Ili akuzas unu la alian. Ili interparolas. = Ili parolas unu kun la alia. Ili estis tre amikaj inter si. לעולם אל תשתמש בשם גוף si יחד עם unu... la alia. אל תגיד: Ili amas sin unu la alian. אמור בפשטות: Ili amas unu la alian.

מילות מספר

סיומת ON למספר מציג חלקים מתוך (שברים):

 • duono = 1/2
 • triono = 1/3
 • dekono = 1/10
 • dekduono = 1/12
 • centono = 1/100
 • milono = 1/1000

מספרים גבוהים יותר 999,999 באים לידי ביטוי על ידי מילות מספר יעודיות:

miliono
1.000.000 (שישה אפסים)
miliardo
1.000.000.000 (= תשעה אפסים)
biliono
1.000.000.000.000 (= שנים עשר אפסים)
triliono
1.000.000.000.000.000.000 (= שמונה עשר אפסים)

בשפות מסוימות, כולל אנגלית ורוסית, נותנים ערכים אחרים לגמרי למילות מספר שצורתן דומה כמו biliono מיליארד ו triliono טריליון . באספרנטו, לעומת זאת, יש רק את המשמעויות המוצגות כאן-לפני, ולא לאחרים. ישנם עדיין יותר מילים לערכים גבוהים, אבל הם כמעט ולא בשימוש תכוף.

מילות מספר מבססות מקבלות את הסיומות J ו - N - על פי אותם החוקים כמו שמות עצם אחרים:

 • Kiam vi havos rikolton, vi donos kvinonon al Faraono. - כאשר יש לך קציר, אתה תיתן חמישית לפרעה.
 • Mi ricevis dudek kvin centonojn. - קיבלתי עשרים וחמשה סנט.
 • Ŝi havas pli ol dek milionojn. - יש לה יותר מעשרה מיליון.
 • La malprofito atingis sumon de kvardek sep miliardoj. - ההפסד הגיע לסך של ארבעים ושבעה מיליארד (שקל...).

מילות מספר מבססות לא יכולות לתאר שם עצם ישירות, אבל השימוש בהן הוא יחד עם מילת היחס da (בכמות)של :

 • Li havas du miliardojn da dolaroj. - יש לו שני מיליארד דולר.
 • Ŝi vidis pli ol dek milionojn da homoj. - היא ראתה יותר מעשרה מיליון בני אדם.

גם מילת ON עם O סיומת צריכה מילת יחס לעזרה: Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro.

מספרים יכולים גם להיות שמות עצם באמצעות הוספת הסיומת O. בצורה זו, הם מראים דבר עם יחס למספר, או קבוצה עם פריטים רבים. מספרים נכתבים תמיד יחד לפני סיום O. לשם הבהירות, ניתן להשתמש במקף המפריד במקום שבו יהיו בדרך כלל רווחים:

 • unuunuo = הספרה 1, אלמנט בסיסי של חישוב, כמות בסיסית (כלומר מטר, ק"ג, אמפר וכו ')
 • duduo = הספרה 2 , זוג ,שנים שנים
 • dek dudek-duodekduo = המספר 12, קבוצה של 12 עניינים/דברים
 • du mil kvincentdu-mil-kvincento (עדיף לא dumilkvincento)
 • Mi aĉetis dekon da ovoj kaj dek-duon da pomoj. - קניתי עשר ביצים ותריסר תפוחים.

מספרים מעורבים

כאשר מספרים מעורבים עם מספרים כשם עצם כדי ליצור מספר, הכללים השונים שלהם מתנגשים. המספרים רוצים להיות המילה הראשית, בעוד שמספר המספרים של שמות עצם הם עצמם מילים ראשוניות ואחריהם הביטוי da . בדרך כלל, הפתרון הנכון הוא להשתמש ב da במקרים אלה, כי למרות שda בשימוש יחד עם ספרות הוא נדיר,אבל לא טעות.

 • Tie loĝas 1.500.000 homoj. = Tie loĝas unu miliono (kaj) kvincent mil da homoj. - שם מתגוררים 1.500.000 אנשים. = מיליון (ו)חמש מאות אלף (של) אנשים גרים שם.

  ניתן גם לומר:...unu kaj duona milionoj da homoj. או: ...unu komo kvin milionoj da homoj.

 • Mi havas unu milionon da eŭroj. Se mi ricevos ankoraŭ unu eŭron, mi havos unu milionon unu da eŭroj. - יש לי מיליון יורו. אם אני אקבל עוד יורו אחד, יהיה לי מיליון ואחד יורו.
 • Li havas 10.300.978 $. = Li havas dek milionojn tricent mil naŭcent sepdek ok da dolaroj. - יש לו 10.300.978 $. = יש לו עשרה מיליון שלוש מאות אלף תשע מאות שבעים ושמונה דולר.
 • Ili kostas kvar kaj duonon da dolaroj. - הם עולים ארבעה וחצי דולר.

  עוד פתרון טוב משותף הוא:Ili kostas kvar kaj duonan dolarojn.-: הם עולים ארבעה וחצי דולר.

מספרי שמות תואר

פירוש הדבר שבתוספת A ל ספרה, אתה יוצר שם תואר, אשר מציג מיקום, ordan numeralon: -: מספר סדורי:

 • unua = המספר במיקום הראשון בתור (שלפניו אין מספר אחר)
 • dua = במקום מספר שתיים בתור (שיש מספר אחד לפניו)
 • tria = במקום מספר שלוש בתור (שיש שני מספרים לפניו)
 • kvara = במקום מספר ארבע בתור (שיש שלושה מספרים לפניו)
 • deka = במקום מספר עשר בתור (שיש תשעה מספרים לפניו)

במספרים רגילים ניתן להשתמש בריבוי J וב- N הסיומת כמו תארים רגילים:

 • La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke ĝi estu pli sankta, ol la ses unuaj tagoj. - היום השביעי של השבוע בחר אלוהים כי הוא קדוש יותר מאשר ששת הימים הראשונים.

אם תוסיף A למספר , תוכל לשלב את כולו כמילה אחת, אך תוכל גם להשאיר את המילים הנפרדות. בכל מקרה, A תמיד בסוף. אם מספר הוא משולב, ניתן לכתוב הסבר עבור הבהירות. ואז להוסיף כוכבית במקום שיש רווחים במספר המשולב המקורי:

 • Hodiaŭ estas la dudek sepa (tago) de Marto. = ...dudek-sepa... - היום עשרים ושבעה (היום) של מרץ. = ... עשרים ושבע ...

  (או ...dudeksepa...)

 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...dudek-duan... mil-sepcent-tridek-dua. - ג'ורג' וושינגטון נולד בעשרים ושניים בפברואר של השנה אלף שבע מאות שלושים ושתיים .= ... עשרים ושתיים ... אלף שבע מאות שלושים ושתיים.

  במקום dudek-duan ניתן גם לכתוב dudekduan , אך במקום mil-sepcent-tridek-dua אין לכתוב * milsepcenttridekkdua , כי זה מאוד מבולבל ולא ברור.

 • Tio okazis en la okdekaj jaroj. = ...iam en la jaroj de 1980 ĝis 1989 inkluzive. - זה קרה בשנות השמונים. = ... מתישהו בין השנים 1980 ו 1989 ועד בכלל.
 • Ŝi estas la dua plej bona en nia klaso, kaj mi estas la tria. - היא השנייה הכי טובה בכיתה, ואני השלישי.

  רק אחד הוא יותר טוב מאיתנו.

כאשר מספר סדורי מופיע לצד ספרה רגילה, המספר הסודר צריך להופיע קודם למען הבהירות:

 • Tio okazis iam en la unuaj dek tagoj. - זה קרה מתישהו בעשרת הימים הראשונים.

  אם הייתם אומרים la dek unuaj tagoj [עשרת הימים הראשונים] יהיה סיכון כי היו מבינים את dek כחלק ממספר סדורי , כךla dek-unuaj tagoj.[ביום האחד עשר]

מספרים אחרים עם סיום A

מילות ON המסתימות ב- A הן תארים רגילים.

 • duona = שיש רק חצי מגודלו המלא שלה
 • triona = שיש רק שליש מגודלו המלא
 • centona = שיש רק מאית מגודלו המלא
 • Ĝi estas longa je duona metro. - זה ארוך בחצי מטר.

  אורכו 50 ס"מ.

 • Kvaronan horon li restis. - רבע שעה הוא נשאר.

  הוא נשאר חמש-עשרה דקות.

Miliona, miliarda וכן הלאה ישנם שמות תואר, אשר תיאורטית יכולים להיות בעלי משמעויות שונות לפי ההקשר. אבל בפועל כמעט רק משמעות סודרת מופיעה: Nia miliona kliento ricevos specialan donacon.

גם nula הוא תואר רגיל, אשר תיאורטית ניתן להשתמש בן במשמעויות שונות על פי ההקשר, למשל. עם משמעות vicario: je la nula horo kaj tridek minutoj. בפועל, הוא משמש כמעט אך ורק עם משמעות "לא קיים" , "חסר ערך", "לא חוקי": Bruo potenca, nula esenco.

סודרים כתואר מתוך מספרים משולבים אפשריים תאורטית, אבל בקושי מומלצים : nia du-milion-unua kliento. יש להשתמש בביטוי מספרי: nia kliento numero du milionoj unu.

מילות מספר כפעלים

שמות מספרים עם E בסיום יש אותה משמעות כמו המקביל צורות התואר :

 • unue = במקום הראשון
 • due = במקום השני
 • dek-due, dek due = במקום השנים עשר
 • Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon. - ראשית אני מחזיר לך את הכסף שאתה הלוות לי; שנית אני מודה לך על ההלוואה; שלישית אני מבקש ממך גם להלוות לי כסף כאשר אני אצטרך את זה.
 • Ĝi estas trione el plasto, trione el ligno kaj trione el metalo. - זה שליש פלסטיק , שליש עץ, ושליש מתכת.
 • Tiu monto estas eĉ ne centone tiel alta kiel Ĉomolungmo. = La alteco de tiu monto estas eĉ ne unu centono de la alteco de Ĉomolungmo (= Everesto). - ההר הזה הוא אפילו לא מאית מגובה של צ'ומולונגמה. = גובה ההר הזה הוא לא מאית של צ'ומולונגמה (= האוורסט).

דקויות במילות מספר

במילת היחס ĝis, inter kaj po יתן להשתמש בה עם מילים מספריים כדי שיהיו שונות זו מזו בדרכים שונות:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj. = Restas proksimume dek personoj. - יש בערך עשרה אנשים. = נותרו כעשרה אנשים.
 • Ĝis ducent homoj povas eniri. = Maksimume ducent homoj povas eniri. - עד 200 אנשים יכולים להיכנס. = לפחות 200 אנשים יכולים להיכנס.
 • Ili kostas de kvin ĝis dek eŭrojn. = Ili kostas minimume kvin kaj maksimume dek eŭrojn. - הם עולים מ 5 עד 10 יורו. = הם עולים לפחות חמישה ולכל היותר 10 יורו.
 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn. = Mi vidis minimume cent kaj maksimume ducent homojn. - ראיתי בין מאה למאתיים אנשים. = ראיתי לפחות מאה מקסימום מאתיים אנשים.
 • Aranĝu ilin en du vicoj, po ses en vico. = Aranĝu ilin en du vicoj, ses en ĉiu vico. - מסדרים אותם בשתי שורות, שישה בשורה. = מסדרים אותם בשתי שורות, שישה בכל שורה.

במשפטים אלה, מילות היחס אינן נוגעות לשמות הבאים, אבל יש להם רק את משמעות המספר. אם המספר נלקח משם, אורך הגל חייב להיעלם, שכן הוא כבר לא משמעותי:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj.Restas personoj. - נשארים בערך עשרה אנשים. → אנשים נשארים.

  (Restas ĉirkaŭ personoj לא הגיוני.)

 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn.Mi vidis homojn. - ראיתי בין מאה למאתיים אנשים. → ראיתי אנשים.

  (Mi vidis inter homojn לא הגיוני.)

מילות יחס אלה אינן מציגות ביטוי כאשר הן מרכיבות מספרים. הם לא מדד לתפקיד, אבל יש להם סוג של תפקיד בתואר הפועל: ĉirkaŭ = proksimume; de = minimume; ĝis = maksimume.

מילות מספר יכולות להשתנות יחד עם מצביעי תפקיד אמיתי המציגים בביטוי את תפקיד הביטוי כולו:

 • Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj. - זו הייתה אישה, שיכולה להיות בגיל בערך סביב שישים שנה.

  Ĉirkaŭ [סביב/בערך] נוגע רק למספר sesdek. De מציג את הכוונה של הביטוי כולו ĉirkaŭ sesdek jaroj. בערך/סביב שישים שנה.

 • Nenie en la ĉirkaŭ cent jaroj la loko estis pli ŝanĝita, ol en unu malgranda frukta ĝardeno. - בשום מקום סביב מאה שנה בערך, לא השתנה המקום כמו בגן פרי קטן אחד.

  למאפיין הזמן יש את מילת היחס en. Ĉirkaŭ הוא ניואנס בלבד של המספר cent .

 • Ili loĝos tie de ok ĝis naŭ jarojn. - הם יגורו שם שמונה עד תשע שנים.

  חלק המשפט de ok ĝis naŭ jarojn הוא אמצעי כוונון זמני שמתפקד כסוג של כלי תצוגה. כאן יש לו N סיומת De ו- ĝis רק דיוק הטווח של המספרים.

 • Estis tiel malvarme, ke ili devis kuŝi sub po tri kovriloj. - זה היה כל כך קר, שהם היו צריכים לשכב תחת שלוש שמיכות.

  חלק המשפט sub po tri kovriloj estas loka sub - נשוא. Po הם רק דקויות של tri.

 • Li havas ĉirkaŭ mil eŭrojn. - יש לו [בסביבת] כאלף יורו.

  התיאור ĉirkaŭ mil eŭrojn צריך את סיומת ה - N. Ĉirkaŭ משמש רק כניואנס למספר mil 1000.

במשפטים אלה, המילים הקצרות משמשות רק כדי להוסיף ניואנסים, ואינם משמשות כמילות יחס - למעט po (בקצב של). השימוש בשפה של po משתנה. בחלק מהשימוש של po תמיד כמילת יחס אמיתית, כלומר, הם לעולם אינם משתמשים ב N כסיומת יחד עם po , גם אם חלק זה של המשפט מקבל את התפקיד של האובייקט במשפט; לדוגמה, ב Mi donis al ili po dek eŭroj. שימוש אחר של po בלבד, ולהוסיף N סיומת כאשר תפקידו במשפט דורש זאת, כמו ב- Mi donis al ili po dek eŭrojn.. שני השימושים נחשבים נכונים ומתאימים לשימוש.

ביטויים מתימטים

נוסחה הגייה
2 + 2 = 4 Du kaj du faras kvar. / Du plus du estas kvar.
10 – 3 = 7 Dek minus tri faras sep.
22 × 6 = 132 Dudek du multiplikite per ses faras cent tridek du. / Dudekduoble ses estas cent tridek du. / Dudek du oble ses egalas al cent tridek du.
7:2 = 3,5 Sep dividite per du faras tri komo kvin.
46,987 kvardek ses komo naŭ ok sep (לא...komo naŭcent okdek sep)
10² = 100 La dua potenco de dek estas cent. / Dek kvadrate estas cent.
5³ = 125 La tria potenco de kvin estas cent dudek kvin. / Kvin kube estas cent dudek kvin.
 • Kvin kaj sep faras dek du. - חמש ושבע עושה שנים עשר [5+7=12].
 • Dek kaj dek faras dudek. - עשר ועשר עושה עשרים [10+10=20].
 • Kvar kaj dek ok faras dudek du. - ארבע ושמונה עשרה עושה עשרים ושתיים.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - שלושים וארבעים וחמש זה שבעים וחמש.
 • Kvinoble sep estas tridek kvin. - חמש כפול שבע זה שלושים וחמש.

סימן השוויון (=) יכול לבטא את זה כמו faras או estas אוegalas (al), כרצונך פחות או יותר: du kaj du faras kvar, dek minus tri estas sep, du oble du egalas (al) kvar.

אין להשתמש בנקודה במקום פסיק לספרות אחרי הנקודה העשרונית. הנקודה אומנם משמשת כסימן עשרוני בכמה מדינות. באספרנטו, כמו גם במרבית המדינות והשפות, השימוש באמצעות פסיק הוא עבור הנקודה העשרונית. [כך צריך לכתוב 24.475,73 ולא 24,475.73]

נוסחה הגייה
9403,5 km naŭ mil kvarcent tri komo kvin kilometroj / naŭ mil kvarcent tri kaj duona kilometroj
8,6 kg ok komo ses kilogramoj / ok kilogramoj (kaj) sescent gramoj
+37,7° (plus) tridek sep komo sep gradoj / tridek sep komo sep gradoj super nulo
49,75 USD kvardek naŭ komo sep kvin (Usonaj) dolaroj / kvardek naŭ (Usonaj) dolaroj (kaj) sepdek kvin cendoj

ניתן להבין מילים עבור יחידות משנה כגון gramoj ו cendoj בביטויים אלה: tri kilogramoj (kaj) sepcent, kvar dolaroj (kaj) sepdek kvin. אין ספק לגבי מה החלוקה.

שעות וזמנים

כדי להציג זמן מסוים, השתמש באחת מהצורות הבאות. המילים horo ו minutoj משתמעות בדרך כלל:

מספרית הגיה
3:15 (aŭ 15:15) Estas la tria (horo) (kaj) dek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) post la tria (horo).
9:45 (aŭ 21:45) Estas la naŭa (horo) (kaj) kvardek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) antaŭ la deka (horo).

להבהרה נוספת, ניתן להוסיף את הביטוייםen la antaŭtagmezo או antaŭtagmeze, ו en la posttagmezo או posttagmeze. אבל גם ניתן להשתמש בשיטת 24 שעות ביממה:

 • Estas la dek-kvina (kaj) dek kvin. / Estas dek kvin post la dek-kvina. - זה חמש עשרה (שעות) (ו) חמש עשרה (דקות). / זה חמש עשרה (דקות) אחרי חמש עשרה ([שלוש] השעה).
 • Estas la dudek-unua (kaj) kvardek kvin. / Estas dek kvin antaŭ la dudek-dua. - השעה עשרים ואחת (ו) ארבעים וחמש. / השעה רבע לפני עשרים ושתיים.

במקום לומר 15 minutoj אפשר לומר kvarono, kvaronhoro או kvarona horo. במקום 30 minutoj אומרים לעתים קרובות duono, duonhoro או duona horo.

מדברים על השעה באמצעות מספרים סידוריים:tria, naŭa, dek-dua , וכו ' כדי לשאול על הזמן, משתמשים במילת השאלה kiom + A בסיום → kioma.

 • kiom? - כמה?tri, naŭ, dek du, dudek unu...
 • kioma? - כמה היא?tria, naŭa, dek-dua, dudek-unua...

 • Kioma horo estas, gardisto? - מה השעה, שומר?
 • Kioma horo estis, kiam vi alvenis? - מה הייתה השעה כאשר הגעת?

כדי להראות מתי קורה משהו, יש להשתמש בסמן התפקיד, בדרך כלל je, antaŭ, post, ĝisĉirkaŭ :

 • Je (la) kioma horo okazis tio? - באיזו שעה זה קרה?
 • Tio okazis je la tria kaj kvardek. - זה מתקיים בשלוש וארבעים
 • Ni devas manĝi antaŭ la oka. - אנו חייבים לאכול עד שמונה.
 • Post la dek-unua horo ĉio devas esti preta. - אחרי השעה אחת עשרה הכל חייב להיות מוכן.

בכל הנוגע לשעות, אין להשתמש ב - N, כיוון שיש סיכוי לבלבל שעה עם תאריך שמוצג במספרים סדורים: je la tria = "je la tria horo", la trian = "en la tria tago de la monato".

תאריכים

יש להשתמש בצורות הבאות להצגת תאריך. המילים tago ו en la jaro (בשנה) הן לעתים קרובות מושמטות ומובנות באמצעות הקשר.

 • Estis la tria (tago) de Decembro (en la jaro) mil naŭcent naŭdek unu. - זה היה השלישי (יום) של דצמבר (בשנה) אלף תשע מאות תשעים ואחת.
 • Hodiaŭ estas la dua (tago) de Majo (en la jaro) du mil kvin. - היום הוא השני (יום) במאי (בשנה) אלפיים חמש.
 • Morgaŭ estos la dudek kvina (tago) de Julio (en la jaro) du mil dek. - מחר יהיה עשרים וחמישה (יום) ביולי (בשנה) אלפיים ועשר.

עבור שנים יש שמשתמשים במספרים רגילים, אבל זה נהיה יותר ויותר נדיר: Estis la lasta de Januaro (en la jaro) mil-okcent-okdek-sepa.

בין יום וחודש תמיד יש להשתמש de, , מכיוון שמספר סִדוּרִי לא מתייחס לחודש, אלא למילה tago, שמושמטת בדרך כלל: la unua de Majo = la unua tago de Majo, la dek-tria de Decembro = la dek-tria tago de Decembro. אם משתמשים בביטוי la unua Majo, , זה יתייחס למאי הראשון מתוך מספר של חודשי מאי.

כדי להציג את התאריך שבו קרה משהו, קורה, או יקרה, יש להשתמש בסמן תפקיד מתאים. למטרה זו משמש לעתים קרובות finaĵon N:

 • Ili venos la sepan (tagon) de Marto. = Ili venos en la sepa (tago) de Marto. - הם יבואו בשביעי במארס. = הם יבואו בשביעי (היום) של מרץ.
 • La unuan de Majo ili komencis sian vojaĝon. = En la unua (tago) de Majo... - בראשון במאי הם התחילו את מסעם. = בראשון (היום) של מאי ...
 • Mi laboris tie ĝis la unua de Aŭgusto mil naŭcent sesdek. - עבדתי שם עד הראשון באוגוסט אלף תשע מאות ושישים.

 • Antaŭ la lasta tago de Junio vi devas trovi laboron. - לפני היום האחרון של (חודש) יוני אתה צריך למצוא עבודה.
 • Post la dek kvina de Marto ŝi loĝos ĉe mi. - אחרי חמישה עשר במארס היא תגור איתי.
לראש הדף