Til innholdet

Tallord

Tallord er småord, som uttrykker nummer. Det eksisterer tretten tallord på esperanto:

nul
0
unu
1
du
2
tri
3
kvar
4
kvin
5
ses
6
sep
7
ok
8
naŭ
9
dek
10
cent
100
mil
1000

Andre nummer uttrykker man med kombinasjon av tallord. Man sier først hvor mange tusen det er, etterpå hvor mange hundre, og etterpå hvor mange tiere, og til slutt hvor mange enere:

11
dek unu
12
dek du
13
dek tri
14
dek kvar
15
dek kvin
16
dek ses
17
dek sep
18
dek ok
19
dek naŭ
20
dudek
21
dudek unu
22
dudek du
23
dudek tri
30
tridek
40
kvardek
50
kvindek
60
sesdek
70
sepdek
80
okdek
90
naŭdek
100
cent
101
cent unu
110
cent dek
111
cent dek unu
200
ducent
232
ducent tridek du
300
tricent
400
kvarcent
500
kvincent
600
sescent
700
sepcent
800
okcent
900
naŭcent
1000
mil
1001
mil unu
1011
mil dek unu
1111
mil cent dek unu
1234
mil ducent tridek kvar
2000
du mil
2678
du mil sescent sepdek ok
3000
tri mil
4000
kvar mil
5000
kvin mil
6000
ses mil
7000
sep mil
8000
ok mil
9000
naŭ mil
10000
dek mil
11000
dek unu mil
12000
dek du mil
20000
dudek mil
30000
tridek mil
42000
kvardek du mil
999000
naŭcent naŭdek naŭ mil
999999
naŭcent naŭdek naŭ mil naŭcent naŭdek naŭ

Tiere og hundreder er sammenskrivninger ( og uttalelser ) som hver er et ord: dudek, tridek, ducent, tricent o.s.v. Alle andre blir skrevet som separate ord, også tusener.

Tiere og hundreder mottar samme som andre ord trykk på den nest siste vokalen: dUdek, trIdek, dUcent, trIcent. Alt annet blir uttalt som særskilte ord: dEk dU, dEk trI, cEnt dU, cEnt trI, cEnt dEk dU, dU mIl, trI mIl, dU mIl dEk dU.

Hvis man av slike grunnleggende talluttrykk skaper ordsammensetninger, f.eks. substantiviske tallord eller adjektiviske tallord , kan man likevel eller må dra sammen, eventuelt med delingsstreker.

Nul er opprinnelig et substantiv: nulo ( navnet på sifferet 0 ). Men man har også lenge brukt den som tallord uten endelse, f.eks.: 0,5 = nul komo kvin (auxnulo komo kvin).

Noen ganger kan man bruke den forkortete formen un` i stedet for unu .

Bruk av tallord

Tallord forekommer oftest som tillegg til substantiv. Tallordene får da ikke endelsene N og J:

 • Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn. - Jeg har bare en munn, men jeg har to ører.
 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - Han gjorde alt med de ti fingrene på hendene sine.
 • Li havas dek unu infanojn. - Han har elleve barn.
 • Sesdek minutoj faras unu horon, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. - Seksti minutter blir en time, og et minutt består av seksti sekunder.

Noen ganger er substantivet utelatt ( underforstått ):

 • Nu, se vi ne havas mil [rublojn], mi petas cent rublojn. - Nå, hvis du ikke har tusen [ rubler ], ber jeg om hundre rubler.
 • Kiun el la tri [aferoj/personoj] vi elektas? - Hvilken av de tre [ sakene/personene ] velger du ?

Nul vises som talltillegg vanligvis bare foran måleenheter:

 • La frostpunkto de akvo estas nul gradoj ĉe norma atmosfera premo. - Frysepunktet for vann er null grader ved normalt atmosfærisk trykk.

  Man skriver normalt 0 gradoj , men uttaler det nul gradoj .

 • Ilia fina rezulto estis nul poentoj. - Deres sluttresultat var null poeng.

I andre tilfeller bruker man vanligvis neniu : Mi havas neniun malamikon.

Tallord kan også forekomme selvstendige i diverse setningsroller. Ofte opptrer de substantiviske. Man bruker aldri endelsene J eller N:

 • Kvin kaj sep faras dek du. - Fem og sju blir tolv.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Tredve og førtifem blir syttifem.
 • Ilia nombro estas kvardek tri mil sepcent tridek. - Deres antall er på førtitretusen sjuhundre og tretti.
 • Divido per nul ne estas permesita. - Dividere med null er ikke tillatt.
 • Tri estas duono de ses. - Tre er halvdelen av seks.
 • Sep estas sankta nombro. - Sju er et hellig tall.
 • Mi legis numeron 2 de la jaro 1990. - Jeg leste nummer 2 fra året 1990.

  Det handler om et nummer av avisen.

 • Ni loĝas en ĉambro tricent tridek tri en tiu hotelo. - Vi bor i rom nummer trehundre og trettitre på det hotellet.

Når det handler om tall, kan man også bruke ordenstall : la dua numero, la jaro 1990-a, la tricent-tridek-tria ĉambro. Men det kan være forskjell mellom rekkefølge og tall. F.eks. kvara betyr, at det er tre andre foran i rekkefølge, mens numero kvar betyr, at saken har siffer 4 som et slags "navn". I hotell f.eks. mangler det ofte nummer, og derfor er ikke f.eks. rom nummer hundre absolutt rom nummer hundre. Og hvis man står ved enden av en gate, kan man si, at hus nummer en ikke er det første huset, men det siste.

Spesielle bruk av unu

Den grunnleggende betydningen av unu er tallverdi. Slik bruk er forklart her foran sammen med de andre tallordene. Men unu har også noen spesielle betydninger og bruk. Unu kan uttrykke blant annet likhet , det unike , individualitet og identitet :

 • La loĝantoj de unu regno estas samregnanoj, la loĝantoj de unu urbo estas samurbanoj, la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj. = La loĝantoj de unu sama regno... - Innbyggerne i en stat er landets innbyggere, innbyggerne i en by er byens innbyggere, bekjennere til en religion er trosfeller. = Innbyggerne i det samme rike..
 • Ŝin trafis unu malfeliĉo post la alia. - Hun ble rammet av den ene ulykken etter den andre.

  Her framhever unu det individuelle til enhver ulykke. I den mening samarbeider unu ofte med alia.

 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - En dag, da hun var ved siden av den kilden, kom en fattig kvinne bort til henne.

  Det handler om en dag som er kjent for taleren, men ikke for tilhøreren. I en slik bruk er unu halvdefinert artikkel .

Unu blir også brukt individuelt uten substantiv etter. Ofte kan man si, at substantivet er underforstått, men noen ganger hadde tillegg av substantiv bare forstyrret. Da unu blir brukt som pronomen:

 • Ŝi estis unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi. - Hun var en av de vakreste jentene, som man kunne finne.
 • Unu babilis, alia kantis. - En snakket, en annen sang.

Når det individuelle eller stedsordaktige ( noen ganger det unike) unu blir brukt om flere individ, får det endelsen J:

 • El ŝiaj multaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. - Av hennes mange barn er noen gode og andre dårlige.
 • Dum unuj artikoloj alportas al nia afero rondon da novaj amikoj, multaj aliaj, skribitaj nelerte, tute perdiĝas sen rezultato. - Mens noen artikler skaffer til vår sak en krets av nye venner,mens mange andre, som er dårlig skrevet, går tapt helt uten resultat.
 • Unuj [studentoj] kun gaja rideto sur la buŝo, aliaj meditante, aliaj en vigla interparolado, unuope aŭ duope forlasas la universitatan korton. - Noen [studenter] med et muntert smil om munnen, andre mediterende, andre i livlig samtale, enkeltvis eller parvis forlater de universitetsplassen.

Formen unu kan ikke motta endelsen N. Det er en grunnleggende regel, som alltid gjelder, om unu viser tall eller individualitet eller unikhet: Unu mi renkontis en Londono, alian en Parizo. Bruk aldri formen unun . Men formen unuj kan motta N- endelse, fordi unuj aldri kan være rent tallord. Det viser alltid individualitet eller unikhet. Formen unujn er likevel nødvendig bare meget sjelden: Unujn mi renkontis en Londono, aliajn en Parizo.

Regelen, som forbyr unun , men tillater unujn , er rar fra et logisk synspunkt. Men den er meget god fra et synspunkt fra praktisk bruk. I praksis er telling, unikhet og individuell bruk av unu er ikke stivt mulig å skille. Det er mange grensetilfeller, og derfor har den enkle regelen, at unu aldri skal ha N- endelse, er meget praktisk. Man trenger ikke tenke alltid, om unu viser tall, unikhet eller individualitet. Unuj viser alltid individualitet eller unikhet, og derfor er det ikke problem å bruke N- endelse etter den, hvis setningsrollen krever det.

Ikke bland det individuelle unu med tabellordet iu . Det individuelle unu viser, at taleren vet godt, hvilken individuell han snakker om ( mens tilhøreren muligens ikke vet ). Iu viser, at identiteten til den omtalte individuelle er ikke kjent eller uklar, eller at identiteten ikke er viktig:

 • Loĝas ĉi tie unu el viaj amikoj. - En av dine venner bor her.

  Taleren vet hvem av vennene som bor her.

 • Loĝas ĉi tie iu el viaj amikoj. - En av dine venner bor her.

  Taleren vet ( sannsynligvis) ikke, hvem av vennene som bor her.

Ofte kan man bruke iu i stedet for unu , når det ikke er viktig å vise, om individet er kjent for taleren. Men unu er mer presist. Det viser, at taleren jo kjenner identiteten.

Adjektivet certa har iblant en betydning lik individuelle unu , men certa er sterkere. Den viser med betoning, at noe er sikkert kjent for taleren ( men muligens ikke for tilhøreren): certaj okazoj multe da saĝo estas pli malbona, ol se oni ĝin tute ne havus. Hieraŭ vizitis min certa sinjorino Schmidt.

Den mangesidige bruk av unu synes merkelig for noen, blant annet fordi lærebøker sjelden forklarer den. Derfor foretrekker mange å bruke unu bare i ren tallrolle, og foretrekker for andre betydninger ordene iu(j) , kelka(j) og certa(j) . Dette gjør språket fattig, fordi alle disse ordene uttrykker forskjellige nyanser, og alle disse nyansene er nødvendige.

Unu... la alia

Stedsordaktige unu er en del av uttrykket unu...(la) alia , med hvilket man viser gjensidighet. Unu...(la) alia representerer den hele forkortete setningen. Unu er normalt subjekt i hele setningen, og (la) alia er objekt eller har en annen rolle som ikke er subjekt:

 • Tiuj gejunuloj amas unu la alian.Tiuj gejunuloj amas. Unu amas la alian. - Disse ungdommene elsker hverandre. → Disse ungdommene elsker. En elsker den andre.

  Hver av de elsker enhver av de andre.

 • Ili donis florojn unu al alia.Ili donis florojn. Unu donis florojn al alia. - De gav blomster til hverandre. → De gav blomster. En gav blomster til en annen.

  Hver av de gav blomster til enhver av de andre.

 • Li kunigis kvin tapiŝojn unu kun la alia. - Han sammensatte fem tepper etter hverandre.

  Han forbandt et teppe med det andre.

Man kan nesten alltid bruke unu.. (la) alia uten J-endelser. Etter behov kan man likevel legge til J-endelse til alia og også til La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj.unuLa registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn. avhengig av hva meningen er: La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj. Unuj el ili babilas kun aliaj el ili (Noen av dem snakker med andre av dem). Noen ganger må man bruke formen unujn: La registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn.

I stedet for unu..la alia kan man noen ganger bruke ordet reciproke sammen med si eller annet pronomen: La knabino kaj la knabo kisis sin reciproke. = La knabino kaj la knabo kisis unu la alian. Man kan også bruke reciproke sammen med unu..la alia for å betone gjensidigheten: Vi ne estas reciproke egalaj unu al la alia en la regiono de la spirito. Man kan også bruke inter som prefiks ved verb, ofte sammen med si eller et annet pronomen, eller uttrykket inter si inter ni , inter vi , som alltid betyr unu kun la alia eller lignende: Ili sin interakuzas. = Ili akuzas unu la alian. Ili interparolas. = Ili parolas unu kun la alia. Ili estis tre amikaj inter si. Man bruker aldri pronomenet si sammen med unu..la alia . Ikke si: Ili amas sin unu la alian. Si enkelt: Ili amas unu la alian.

Substantiviske tallord

Tallord med suffikset ON viser brøk:

 • duono = 1/2
 • triono = 1/3
 • dekono = 1/10
 • dekduono = 1/12
 • centono = 1/100
 • milono = 1/1000

Høyere tall enn 999999 blir uttrykt med substantiviske tallord:

miliono
1.000.000 ( seks nuller )
miliardo
1.000.000.000 ( = ni nuller )
biliono
1.000.000.000.000 ( = tolv nuller )
triliono
1.000.000.000.000.000.000 ( = atten nuller )

Noen språk, blant annet engelsk og russisk, gir helt andre verdier til tallordene med lignende former som biliono og triliono . Esperantoordene har likevel bare de betydningene som er vist foran, ingen andre. Det eksisterer høyere slike ord, men de blir meget sjelden brukt.

Substantiviske tallord får endelsene J og N etter de samme reglene som andre substantiv:

 • Kiam vi havos rikolton, vi donos kvinonon al Faraono. - Når du skal høste, gir du en femdel til Farao.
 • Mi ricevis dudek kvin centonojn. - Jeg fikk tjuefem cent.
 • Ŝi havas pli ol dek milionojn. - Hun har mer enn ti millioner.
 • La malprofito atingis sumon de kvardek sep miliardoj. - Tapet nådde en sum på førtisju milliarder.

Substantiviske tallord kan ikke direkte beskrive et substantiv, men blir brukt sammen med preposisjonen da :

 • Li havas du miliardojn da dolaroj. - Han har to milliarder dollar.
 • Ŝi vidis pli ol dek milionojn da homoj. - Hun så mer enn ti millioner mennesker.

Også ON- ord med O- endelse trenger en hjelpepreposisjon: Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro.

Også tall kan bli substantiv ved å legge til O- endelse. Da viser de en sak med relasjon til tallet, eller gruppen med så mange saker. Foran O- endelse trekker man alltid sammen tallord. For klargjøring kan man bruke delingsstreker, hvor det normalt ville være mellomrom:

 • unuunuo = Sifferet 1, grunnleggende kalkuleringselement, elementær mengde ( f.eks. meter, kilogram, ampere o.s.v. )
 • duduo = Sifferet 2, et par, togruppe
 • dek dudek-duodekduo = Tallet 12, en gruppe med 12 ting
 • du mil kvincentdu-mil-kvincento (ikke å foretrekke dumilkvincento)
 • Mi aĉetis dekon da ovoj kaj dek-duon da pomoj. - Jeg kjøpte ti egg og tolv epler.

Blandete tall

Når man blander tallord og substantiviske tallord i et nummer, kolliderer deres forskjellige regler. Tallord vil være tillegg til hovedordet, mens substantiviske tallord er selv hovedordet med da - uttrykk etter seg. Generelt er den rette løsningen å bruke da i slike tilfeller, fordi da sammen med tallordene er uvanlig, men ikke feil:

 • Tie loĝas 1.500.000 homoj. = Tie loĝas unu miliono (kaj) kvincent mil da homoj. - Der bor 1.500.000 mennesker. = Der bor en million (og) femhundretusen mennesker.

  Man kan også si: ... en og en halv million mennesker . Eller: ...en komma fem millioner mennesker.

 • Mi havas unu milionon da eŭroj. Se mi ricevos ankoraŭ unu eŭron, mi havos unu milionon unu da eŭroj. - Jeg har en million euro. Hvis jeg mottar enda en euro, har jeg en million og en euro.
 • Li havas 10.300.978 $. = Li havas dek milionojn tricent mil naŭcent sepdek ok da dolaroj. - Han har 10.300.978 $. = Han har timillioner trehundretusen nihundrede og syttiåtte dollar.
 • Ili kostas kvar kaj duonon da dolaroj. - De koster fire og en halv dollar.

  En annen god og hyppig løsning er: Ili kostas kvar kaj duonan dolarojn .

Adjektiviske tallord

Hvis man legger til endelsen A til tallord, skaper man adjektiv, som viser posisjon i rekkefølge, ordenstall :

 • unua = i posisjon nummer en i rekkefølge ( har ingen foran seg)
 • dua = i posisjon nummer to i rekkefølge ( har en foran seg)
 • tria = i posisjon nummer tre i rekkefølge ( har to foran seg )
 • kvara = i posisjon nummer fire i rekkefølge ( har tre foran seg)
 • deka = i posisjon nummer ti i rekkefølge ( har ni foran seg)

Ordenstall får J- endelse og N- endelse på samme måte som vanlige adjektiv:

 • La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke ĝi estu pli sankta, ol la ses unuaj tagoj. - Den sjuende dagen i uken valgte Gud, at den skulle være mer hellig, enn de seks første dagene.

Hvis man legger til A- endelse til flertallsord, kan man legge til alt i et ord, men man kan også la de være adskilte ord. I alle tilfeller setter man A- endelsen sist. Hvis man setter sammen, kan man skrive bindestrek for klarhet. Da setter man strekene slik, hvor det er litt plass i det opprinnelige flerordstallet:

 • Hodiaŭ estas la dudek sepa (tago) de Marto. = ...dudek-sepa... - I dag er den tjuesjuende ( dagen i) mars.

  ( eller .. tjuesju..)

 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...dudek-duan... mil-sepcent-tridek-dua. - Georg Washington var født den tjueandre februar i året syttenhundre og trettito. =..tjue-andre...1732.

  I stedet for dudek-duan kan man skrive også dudekduan , men i stedet for mil-sepcent-tridek-dua skriver man ikke * milsepcenttridekdua * fordi det er altfor uklart.

 • Tio okazis en la okdekaj jaroj. = ...iam en la jaroj de 1980 ĝis 1989 inkluzive. - Det skjedde i åttiårene. = .. engang i årene 1980 til 1989 inklusivt.
 • Ŝi estas la dua plej bona en nia klaso, kaj mi estas la tria. - Hun er den nest beste i klassen vår, og jeg er nummer tre.

  Bare en er bedre enn oss.

Når man bruker ordenstall-ord ved siden av vanlige tallord, setter man ordenstalluttrykket først for klarhet:

 • Tio okazis iam en la unuaj dek tagoj. - Det hendte engang i løpet av de første ti dagene.

  Hvis man hadde sagt la dek unuaj tagoj hadde det vært risiko for at man forsto dek som en del av ordenstall-ordet, da som la dek-unuaj tagoj .

Andre tallord med A- endelse

ON- ord med A- endelse er vanligvis adjektiv.

 • duona = har bare halvdelen av sin fulle størrelse
 • triona = har bare en tredel av sin fulle størrelse
 • centona = har kun en hundredel av sin fulle størrelse
 • Ĝi estas longa je duona metro. - Den er en halv meter lang.

  Dens lengde er 50 centimeter.

 • Kvaronan horon li restis. - Et kvarter ble han igjen.

  Han ble i femten minutter.

Miliona , miliarda o.s.v. er vanlige adjektiv, som i teorien kan ha forskjellige betydninger etter sammenhengen. Men i praksis framkommer nesten bare betydningen av rekkefølge: Nia miliona kliento ricevos specialan donacon.

Også nula er vanlig adjektiv, som i teorien kan bli brukt med diverse betydninger etter sammenhengen, f.eks. med betydning av rekkefølge: je la nula horo kaj tridek minutoj. I praksis blir den brukt nesten bare med betydningen " ikke eksisterende, verdiløs, ugyldig ": Bruo potenca, nula esenco.

Adjektiv i rekkefølge fra miksitaj nombroj er mulig i teorien, men kan knapt anbefales: nia du-milion-unua kliento. Man foretrekker å bruke uttrykket med numero : nia kliento numero du milionoj unu.

Adverbiale tallord

Tallord med E- endelse har den samme betydningen som de tilsvarende adjektivformene :

 • unue = i den første posisjon
 • due = i den andre posisjonen
 • dek-due, dek due = i den 12. posisjonen
 • Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon. - Først gir jeg tilbake til deg pengene, som du lånte til meg; for det andre takker jeg deg for lånet; for det tredje ber jeg om at du også i framtiden låner til meg, når jeg trenger penger.
 • Ĝi estas trione el plasto, trione el ligno kaj trione el metalo. - Det er en tredel av plast, en tredel av tre og en tredel av metall.
 • Tiu monto estas eĉ ne centone tiel alta kiel Ĉomolungmo. = La alteco de tiu monto estas eĉ ne unu centono de la alteco de Ĉomolungmo (= Everesto). - Det fjellet er ikke engang en hundredel så høyt som Cxomolungmo. = Høyden på det fjellet er ikke engang en hundredel av høyden på Cxomolungmo ( = Everesto ).

Nyansering av tallord

Preposisjonene ĝis, inter kaj po kan brukes med tallord for å nyansere dem på forskjellige måter:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj. = Restas proksimume dek personoj. - Det er igjen cirka ti personer. = Det er igjen omtrent ti personer.
 • Ĝis ducent homoj povas eniri. = Maksimume ducent homoj povas eniri. - Opptil tohundre mennesker kan gå inn. = Maksimum tohundre mennesker kan gå inn.
 • Ili kostas de kvin ĝis dek eŭrojn. = Ili kostas minimume kvin kaj maksimume dek eŭrojn. - De koster fra fem til ti euro. = De koster minimum fem og maksimum ti euro.
 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn. = Mi vidis minimume cent kaj maksimume ducent homojn. - Jeg så mellom hundre og tohundre mennesker. = Jeg så minimum hundre og maksimum tohundre mennesker.
 • Aranĝu ilin en du vicoj, po ses en vico. = Aranĝu ilin en du vicoj, ses en ĉiu vico. - Arranger dem i to rekker, hver rekke med seks. = Arranger dem i to rekker, seks i hver rekke.

I disse setningene angår preposisjonen på ingen måte det etterfølgende substantivet, men har betydning bare for tallet. Hvis man tar bort tallordet, må også nyanseangivelsen forsvinne, fordi den ikke lenger har noen mening:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj.Restas personoj. - Det er cirka ti personer igjen. → Det er personer igjen.

  (Restas ĉirkaŭ personoj gir ingen mening. )

 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn.Mi vidis homojn. - Jeg så mellom hundre og tohundre mennesker. → Jeg så mennesker.

  (Mi vidis inter homojn har ingen mening.)

Slike preposisjoner viser da ikke setningsrollen, når de nyanserer tall. De er ikke rollevisere, men har en slags adverbial rolle: ĉirkaŭ = proksimume; de = minimume; ĝis = maksimume.

Tallord som nyanseverktøy kan forekomme sammen med riktige rollevisere, som viser setningsrollen til hele uttrykket:

 • Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj. - Det var en kvinne, som kunne være cirka seksti år.

  Cxirkaux angår bare tallet sesdek . De viser setningsrollen til hele uttrykket cxirkaux sesdek jaroj .

 • Nenie en la ĉirkaŭ cent jaroj la loko estis pli ŝanĝita, ol en unu malgranda frukta ĝardeno. - Ingen steder på cirka hundre år har stedet blitt så forandret, enn i en liten frukthage.

  Tidstillegget har preposisjonen en . Cxirkaux er bare nyanseangivelse av tallet cent .

 • Ili loĝos tie de ok ĝis naŭ jarojn. - De skal bo der i åtte til ni år.

  Setningsdelen de ok gxis naux jarojn er et tidsangivende tilleggsord, som må ha en rolleviser. Her har den N- endelse. De og gxis nyanserer bare tallene.

 • Estis tiel malvarme, ke ili devis kuŝi sub po tri kovriloj. - Det var så kaldt, at de måtte ligge under tre tepper hver.

  Setningsdelen sub po tri kovriloj er et stedstillegg med sub . Po er bare en nyansering til tri .

 • Li havas ĉirkaŭ mil eŭrojn. - Han har cirka tusen euxro.

  Objektet cxirkaux mil euxroj trenger endelsen N. Cxirkaux nyanserer bare tallet mil .

I slike her setninger bruker man slike her småord bare som nyanseverktøy, og ikke som preposisjon - med unntak av po . Om po varierer språkbruken. Noen bruker po alltid som sann preposisjon, som betyr, at de aldri bruker N- endelse sammen med po , selv om setningsdelen har rolle som objekt i setningen, f.eks. Mi donis al ili po dek eŭroj. Andre bruker po alltid adverbialt, f.eks. Mi donis al ili po dek eŭrojn. Begge bruksmåtene er helt gode og rette.

Matematiske uttrykk

Formel Uttale
2 + 2 = 4 Du kaj du faras kvar. / Du plus du estas kvar.
10 – 3 = 7 Dek minus tri faras sep.
22 × 6 = 132 Dudek du multiplikite per ses faras cent tridek du. / Dudekduoble ses estas cent tridek du. / Dudek du oble ses egalas al cent tridek du.
7:2 = 3,5 Sep dividite per du faras tri komo kvin.
46,987 kvardek ses komo naŭ ok sep (ikke ...komo naŭcent okdek sep)
10² = 100 La dua potenco de dek estas cent. / Dek kvadrate estas cent.
5³ = 125 La tria potenco de kvin estas cent dudek kvin. / Kvin kube estas cent dudek kvin.
 • Kvin kaj sep faras dek du. - Fem og sju blir tolv.
 • Dek kaj dek faras dudek. - Ti og ti blir tjue.
 • Kvar kaj dek ok faras dudek du. - Fire og atten blir tjueto.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Tredve og førtifem blir syttifem.
 • Kvinoble sep estas tridek kvin. - Fem ganger sju er trettifem.

Likhetstegn ( = ) kan man uttale som faras eller estas eller egalas (al) , mer- eller mindre etter ønske: du kaj du faras kvar, dek minus tri estas sep, du oble du egalas (al) kvar.

Ikke bruk punktum i stedet for komma ved desimaler. Punktum blir brukt som desimaltegn bare i noen land. Esperanto, slik som de fleste land og språk, bruker komma.

Formel Uttale
9403,5 km naŭ mil kvarcent tri komo kvin kilometroj / naŭ mil kvarcent tri kaj duona kilometroj
8,6 kg ok komo ses kilogramoj / ok kilogramoj (kaj) sescent gramoj
+37,7° (plus) tridek sep komo sep gradoj / tridek sep komo sep gradoj super nulo
49,75 USD kvardek naŭ komo sep kvin (Usonaj) dolaroj / kvardek naŭ (Usonaj) dolaroj (kaj) sepdek kvin cendoj

Ord som er mindre enn en som gram og cent kan man noen ganger underforstå i slike her uttrykk: tri kilogramoj (kaj) sepcent, kvar dolaroj (kaj) sepdek kvin. Men man må være oppmerksom på, at det ikke oppstår tvil, om hvilken underforstått enhet det handler om.

Timer

For å vise time må man følge noen av de følgende modellene. Ordene horo og minutoj er ofte bare underforstått:

Numerisk Uttale
3:15 (aŭ 15:15) Estas la tria (horo) (kaj) dek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) post la tria (horo).
9:45 (aŭ 21:45) Estas la naŭa (horo) (kaj) kvardek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) antaŭ la deka (horo).

For videre klarhet kan man legge til uttrykk som en la antauxtagmezo eller antauxtagmeze , og en la posttagmezo eller posttagmeze . Men man kan også bruke det 24- timers systemet:

 • Estas la dek-kvina (kaj) dek kvin. / Estas dek kvin post la dek-kvina. - Den er femten (og) femten. / Den er femten over femten.
 • Estas la dudek-unua (kaj) kvardek kvin. / Estas dek kvin antaŭ la dudek-dua. - Den er tjueen (og) førtifem./ Den er femten på tjueto.

I stedet for 15 minutoj kan man bruke kvarono , kvaronhoro eller kvarona horo . Anstataux 30 minutoj kan man bruke duono , duonhoro eller duona horo .

Klokketimer viser man med ordenstall: tria , nauxa , dek-dua o.s.v. For å spørre om klokken bruker man spørreordet kiom + A-endelse → kioma .

 • kiom? - Hvor mye ?tri, naŭ, dek du, dudek unu...
 • kioma? - Hvor mange ?tria, naŭa, dek-dua, dudek-unua...

 • Kioma horo estas, gardisto? - Hvor mye er klokken, vokter ?
 • Kioma horo estis, kiam vi alvenis? - Hvor mye var klokken, da du kom ?

For å vise, når noe skjer, må man bruke rolleviser, normalt je, antaŭ, post, ĝis aux ĉirkaŭ: eller

 • Je (la) kioma horo okazis tio? - Ved hvilket klokkeslett skjedde det ?
 • Tio okazis je la tria kaj kvardek. - Det hendte klokken tre førti.
 • Ni devas manĝi antaŭ la oka. - Vi må spise før klokken åtte.
 • Post la dek-unua horo ĉio devas esti preta. - Etter klokken elleve må alt være klart.

Når det handler om timer, skal man ikke bruke rolleviseren N, fordi man risikerer forvirring mellom timen og dato, som også blir vist med ordenstall: je la tria = "je la tria horo", la trian = "en la tria tago de la monato"

Datoer

For å vise dato må man følge disse modellene. Ordene tago og en la jaro er meget ofte bare underforstått:

 • Estis la tria (tago) de Decembro (en la jaro) mil naŭcent naŭdek unu. - Det er den tredje (dagen i ) desember (i året) nittenhundre og nittien. ...3. desember 1991
 • Hodiaŭ estas la dua (tago) de Majo (en la jaro) du mil kvin. - I dag er den andre(dagen i ) mai (i året) totusen og fem. ..2. mai 2005
 • Morgaŭ estos la dudek kvina (tago) de Julio (en la jaro) du mil dek. - I morgen er det den tjuefemte (dagen i) juli (i året) totusen og ti. ..den 25. juli 2010

For år kan man også bruke ordenstall, men det skjer sjeldnere og sjeldnere: Estis la lasta de Januaro (en la jaro) mil-okcent-okdek-sepa.

Mellom dagen og måneden bruker man alltid de , fordi ordenstallet ikke forholder seg til måneden, men til ordet tago , som normalt er utelatt: la unua de Majo = la unua tago de Majo, la dek-tria de Decembro = la dek-tria tago de Decembro. Hvis man sier la unua Majo , snakker man om den første av mange mai- måneder.

For å vise datoen, når noe skjedde, skjer, eller kommer til å skje, bruker man brukbar rolleviser. Ofte bruker man endelsen N

 • Ili venos la sepan (tagon) de Marto. = Ili venos en la sepa (tago) de Marto. - De kommer den syvende (dagen) mars. De kommer den syvende (dagen) i mars. De kommer 7. mars.
 • La unuan de Majo ili komencis sian vojaĝon. = En la unua (tago) de Majo... - Den første mai begyndte de reisen sin. = Den første (dagen i) mai.. Den 1.mai..
 • Mi laboris tie ĝis la unua de Aŭgusto mil naŭcent sesdek. - Jeg arbeidet der til den første august nittenhundre og seksti. ..til 1. august 1960.

 • Antaŭ la lasta tago de Junio vi devas trovi laboron. - Før den siste dagen i juni må du finne deg et arbeid.
 • Post la dek kvina de Marto ŝi loĝos ĉe mi. - Etter den femtende mars skal hun bo hos meg. ..15. mars
Tibake til toppen