До змісту

Числівники

Числівники - це частки, котрі виражають число. В Есперанто існує тринадцять числівників.

nul
0
unu
1
du
2
tri
3
kvar
4
kvin
5
ses
6
sep
7
ok
8
naŭ
9
dek
10
cent
100
mil
1000

Інші числа виражаються за допомогою комбінацій числівників. Спочатку говорять скільки тисяч, потім сотень, після десятків і в кінці говорять скільки одиниць.

11
dek unu
12
dek du
13
dek tri
14
dek kvar
15
dek kvin
16
dek ses
17
dek sep
18
dek ok
19
dek naŭ
20
dudek
21
dudek unu
22
dudek du
23
dudek tri
30
tridek
40
kvardek
50
kvindek
60
sesdek
70
sepdek
80
okdek
90
naŭdek
100
cent
101
cent unu
110
cent dek
111
cent dek unu
200
ducent
232
ducent tridek du
300
tricent
400
kvarcent
500
kvincent
600
sescent
700
sepcent
800
okcent
900
naŭcent
1000
mil
1001
mil unu
1011
mil dek unu
1111
mil cent dek unu
1234
mil ducent tridek kvar
2000
du mil
2678
du mil sescent sepdek ok
3000
tri mil
4000
kvar mil
5000
kvin mil
6000
ses mil
7000
sep mil
8000
ok mil
9000
naŭ mil
10000
dek mil
11000
dek unu mil
12000
dek du mil
20000
dudek mil
30000
tridek mil
42000
kvardek du mil
999000
naŭcent naŭdek naŭ mil
999999
naŭcent naŭdek naŭ mil naŭcent naŭdek naŭ

Десятки і сотні пишуться разом і вимовляються як одне слово: dudek, tridek, ducent, tricent і інші. Все інше пишеться як окремі слова, в тому числі тисячі.

Десятки та сотні отримують також як і інші слова, наголос на предостанню голосну: dUdek, trIdek, dUcent, trIcent. Всі інші вимовляються як окремі слова: dEk dU, dEk trI, cEnt dU, cEnt trI, cEnt dEk dU, dU mIl, trI mIl, dU mIl dEk dU.

Якщо з таких базових чисельних виразів утворюють комбіновані слова, наприклад: іменні числа або прикметникові числа, то можна або потрібно писати їх разом, використовуючи тире.

Слово nul ще на початку було іменником: nulo (назвою цифри 0). Але його вже давно використовують також як і числівник без закінчення, наприклад: 0,5 = nul komo kvin (або nulo komo kvin).

Інколи можна використовувати скорочену форму un' замість unu.

Використання числівників

Числівники частіше за все з'являються як визначення іменника. Числівники в такому випадку не отримують закінчення N або J:

 • Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn. - У мене тільки один рот, але в мене також є два вуха.
 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - Він зробив все десятьма пальцями своїх рук.
 • Li havas dek unu infanojn. - У нього одинадцять дітей.
 • Sesdek minutoj faras unu horon, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. - Шістдесят хвилин - це година, та одна хвилина складається з шістдесяти секунд.

Іноді іменник може бути відкинутий (його тільки мають на увазі):

 • Nu, se vi ne havas mil [rublojn], mi petas cent rublojn. - Ну, якщо в тебе немає тисячі (рублів), я прошу сто рублів.
 • Kiun el la tri [aferoj/personoj] vi elektas? - Кого з трьох (людей, речей) ти обираєш?

Nul з'являється як описуюче число зазвичай тільки перед числами виміру:

 • La frostpunkto de akvo estas nul gradoj ĉe norma atmosfera premo. - Точка замерзання води складає нуль градусів при нормальному атмосферному тиску.

  Зазвичай пишуть 0 gradoj, але вимовляють nul gradoj.

 • Ilia fina rezulto estis nul poentoj. - Їх кінцевий результат - нуль очок.

В інших випадках зазвичай використовують neniu: Mi havas neniun malamikon.

Числівники можуть також самостійно відігравати різноманітні ролі в реченні. Часто вони поводять себе як іменники. Ніколи не використовують закінчення J або N:

 • Kvin kaj sep faras dek du. - П'ять та сім буде дванадцять.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Тридцять та сорок п'ять буде сімдесят п'ять.
 • Ilia nombro estas kvardek tri mil sepcent tridek. - Їх число є сорок три тисячі сімсот тридцять.
 • Divido per nul ne estas permesita. - Ділення на нуль не допускається.
 • Tri estas duono de ses. - Три - це половина від шости.
 • Sep estas sankta nombro. - Сім - це священе число.
 • Mi legis numeron 2 de la jaro 1990. - Я прочитав номер 2 за рік 1990.

  Мова йдеться про номер газети.

 • Ni loĝas en ĉambro tricent tridek tri en tiu hotelo. - Ми живемо в кімнаті триста тридцять три в цьому готелі.

Коли мова йдеться про номер, може також використовувати порядкові числівники: la dua numero, la jaro 1990-a, la tricent-tridek-tria ĉambro. Але може бути різниця між порядком та числом. Напр. четвертий означає, що ж три інших, в той час як число чотири означає, що річ має цифру 4 як "назву". Наприклад: готелям часто не вистачає номерів, і тому, наприклад, кімната сто не обов'язково означає соту кімнату. І якщо ви стоїте в кінці вулиці, можна сказати, що будинок номер один не є першим будинком, а останнім.

Особливі випадки використання unu

Базове значення unu - число. Це використання пояснено вище разом з іншими числівниками. Але unu має також спеціальні значення і використання. Unu може виражати між іншим схожість, унікальність, індивідуальність та ідентичність:

 • La loĝantoj de unu regno estas samregnanoj, la loĝantoj de unu urbo estas samurbanoj, la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj. = La loĝantoj de unu sama regno... - Мешканці однієї держави є співгромадянами, мешканцями одного міста - мешканці одного міста, земляки. Віруючі однієї релігії є представниками однієї віри.= Мешканці однієї і тієї ж держави.
 • Ŝin trafis unu malfeliĉo post la alia. - Вона наживала одну біду за іншою.

  Тут unu акцентує індивідуальність кожного нещастя. В цьому сенсі unu часто вживається разом з alia.

 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - В один день, коли вона була біля джерела, підійшла до неї бідна жінка.

  Мова йде про дно, котре знайомий мовцю, але не слухачевію В цьому випадку unu- напіввизначний артикль.

Unu використовується також самостійно без подальшого іменника. часто говорять, що іменник мається на увазі, але інколи додавання іменника незручно. Тоді unu використовується як займенник:

 • Ŝi estis unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi. - Вона була однією з самих гарних дівчат, котрих можна було знайти.
 • Unu babilis, alia kantis. - Один базікав, інший співав.

Коли unu використовується для позначення індивідума, або використовується як займенник (або інколи, аби показати унікальність), в описі кількьох чоловік, він отримує J закінчення:

 • El ŝiaj multaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. - З її багатьох дітей одні є хорошими а інші поганими.
 • Dum unuj artikoloj alportas al nia afero rondon da novaj amikoj, multaj aliaj, skribitaj nelerte, tute perdiĝas sen rezultato. - В той час, як одні статті приносять нашій справі нових друзів, багато інші, написанні невміло, зовсім загубились без результату.
 • Unuj [studentoj] kun gaja rideto sur la buŝo, aliaj meditante, aliaj en vigla interparolado, unuope aŭ duope forlasas la universitatan korton. - Одні [студенти] з радісною посмішкою на обличчі, інші в подумках, інші в жвавій розмові, поодинці або вдвох покидають університетський двір.

Форма unu не може отримати закінчення N. Це базове правило, котре завжди дійсно, показує чи unu число, індивідуальність та унікальність: Unu mi renkontis en Londono, alian en Parizo. ніколи не використовуйте форму unun. Але форма unuj може отримати закінчення N, тому що unuj ніколи не може бути тільки числівником. Він завжди показує індивідуальність та унікальність. Форма unujn потребується дуже-дуже рідко: Unujn mi renkontis en Londono, aliajn en Parizo.

Правило, котре забороняє unun, але дозволяє unujn, є дивним з точки зору логіки. Але воно дуже хороше з точки зору практичного використання. На практиці численне, унікальне або індивідуальне використання unu не розрізняються сильно. Є багато прикордоних випадків і тому правило, що unu ніколи не має закінчення N, дуже практичне. Не потрібно обдумувати кожен раз, чи показує unu число, унікальність або індивідуальність. Unuj однак завжди показує індивідуальність або унікальність і тому не є проблемою викоритання після нього закінчення N, якщо це необхідно.

Не змішуй індивідуальну unu з табличним словом iu. Індивідуальна unu показує, що мовець добре знає, про який індивід він говорить ( в той час як слухач напевно не знає). Iu показує, що ідентичність індивідума, про котрого йдеться мова, невідома або незрозуміла або що ідендичність не важлива:

 • Loĝas ĉi tie unu el viaj amikoj. - Тут мешкає один з ваших друзів.

  Мовець знає, хто з друзів тут мешкає.

 • Loĝas ĉi tie iu el viaj amikoj. - Мешкає тут хтось з ваших друзів.

  Мовець (вірогідно) не знає, хто з друзів мешкає тут.

Часто використовують iu замість unu, коли не важливо, чи знайомий індивід мовцю. Але unu точніше. Воно показує, що мовець знає ідентичність.

Прикметник certa інколи має схоже значення з індивідуальним unu але certa більш сильне. Воно може показувати, що щось дійсно знайоме мовцю (та, вірогідно, незнайоме слухачу): certaj okazoj multe da saĝo estas pli malbona, ol se oni ĝin tute ne havus. Hieraŭ vizitis min certa sinjorino Schmidt.

Різноманітне використання unu здається дивним деяким, між цим і тому що багато підручників рідко пояснюють його. Тому багато надають перевагу використовувати unu тільки як число, а для інших значення надають перевагу з iu(j), kelka(j) та certa(j). Це об'єднує мову, тому що всі слова виражають різні нюанси, і всі ці нюанси важливі для мови.

Unu... la alia

Unu як займенник є частиною вираза unu... (la) alia, за допомогою якого вони показують взаємність. Unu... (la) alia представляє всю скорочену фразу. Unu звичайно підмет в повній фразі та (la) alia - доповнення або має іншу роль (але не підмет):

 • Tiuj gejunuloj amas unu la alian.Tiuj gejunuloj amas. Unu amas la alian. - Ці молоді люди люблять один одного. → Ці молоді люди люблять. Один любить іншого.

  Кожен з них любить кожного іншого з них.

 • Ili donis florojn unu al alia.Ili donis florojn. Unu donis florojn al alia. - Вони дали квіти один одному. →Вони дали квіти. Один дав квіти іншому.

  Кожен з них дав квіти кожному іншому з них.

 • Li kunigis kvin tapiŝojn unu kun la alia. - Він поєднав п'ять килимів один з одним.

  Він поєднав один килим з іншим.

Можна майже завжди використати unu... (la) alia без J-закінчення. Але за необхідністю можна додати J-закінчення до alia і також до unu в залежності від того, який сенс ви хочете передати: La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj. Одні з них базікали з іншими з них. Інколи потрібно використати форму unujn: La registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn.

Замість unu... la alia можна декілька разів використати слово reciproke разом з si або іншим займенником: La knabino kaj la knabo kisis sin reciproke. = La knabino kaj la knabo kisis unu la alian. Також можна використати reciproke разом з unu... la alia аби підкреслити взаємність: Vi ne estas reciproke egalaj unu al la alia en la regiono de la spirito. Можна також використати inter приставляючи до слів, часто разом з si або іншим займенником, або вираз inter si (inter ni, inter vi), котрий завжди означає unu kun la alia. Не говоріть: Ili amas sin unu la alian. Говоріть просто: Ili amas unu la alian.

Субстантивні числа

Числа з суфіксом ON показують неповні числа:

 • duono = 1/2
 • triono = 1/3
 • dekono = 1/10
 • dekduono = 1/12
 • centono = 1/100
 • milono = 1/1000

Числа вище 99999 виражаються за допомогою іменників:

miliono
1.000.000 (шість нулів)
miliardo
1.000.000.000 (=дев'ять нулів)
biliono
1.000.000.000.000 (=двадцять два нулі)
triliono
1.000.000.000.000.000.000 (=вісімнадцять нулів)

Кілька мов, в тому числі англійська та російська, під словами biliono та triliono мають на увазі інші числа. В Есперанто у цих слів є тільки одне певне значення. Також існують і інші слова, для позначення більш високих чисел, але вони використовуються дуже рідко.

Числа, котрі відіграють роль іменників, отримують закінчення J та N за тим же самим правилах, що і звичайні іменники:

 • Kiam vi havos rikolton, vi donos kvinonon al Faraono. - Коли в вас буде врожай, ви дасте п'яту частину Фараону.
 • Mi ricevis dudek kvin centonojn. - Я отримав двадцять п'ять сотих.
 • Ŝi havas pli ol dek milionojn. - Вона має більше десяти мільйонів.
 • La malprofito atingis sumon de kvardek sep miliardoj. - Втрата досягла суми в сорок вісім мільярдів.

Числа, котрі відіграють роль іменників, не можуть напряму описувати іменник, але вони використовуються разом з прийменником da:

 • Li havas du miliardojn da dolaroj. - У нього два мільярди доларів.
 • Ŝi vidis pli ol dek milionojn da homoj. - Вона бачила більше, ніж десять мільйонів чоловік.

Також ON-слово з O-закінченням потребує в допомозі прийменника: Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro.

Також числівники можуть ставати іменниками за допомогою додавання закінчення О. Тоді вони показують якусь річ відносно до числу або групі з такою-то кількістю речей. Перед закінченням О числа завжди записуються разом. Для прикладу можна використати дефіс замість пробілу:

 • unuunuo = Цифра 1, базовий елемент рахунку, елементарна кількість (напр. метр, кілограм, ампер, і т.п.)
 • duduo = Цифра 2, пара, двоє
 • dek dudek-duodekduo = Число 12, група з 12 речей
 • du mil kvincentdu-mil-kvincento (переважніше ні dumilkvincento)
 • Mi aĉetis dekon da ovoj kaj dek-duon da pomoj. - Я купив десяток яєц та дюжину яблук.

Змішані числа

Коли змішують числівники з числами, котрі є іменником в одне число, їх різні правила зіштовхуються. Числівники хочуть бути визначеннями головного слова, в той час як числа, котрі є іменником, самі є головними словами з da-виразом після себе. Рішення даної ситуації da в таких випадках, тому що da разом з числівниками є незвичними, але цілком не помилковими.

 • Tie loĝas 1.500.000 homoj. = Tie loĝas unu miliono (kaj) kvincent mil da homoj. - Там мешкають 1.500 000 чоловік. = Там мешкають один мільйон (та) п'ятсот тисяч чоловік.

  Також можна сказати: ...unu kaj duona milionoj da homoj - ...один і півмільйона чоловік. Або: ...unu komo kvin milionoj da homoj. -...один та п'ять мільйони чоловік.

 • Mi havas unu milionon da eŭroj. Se mi ricevos ankoraŭ unu eŭron, mi havos unu milionon unu da eŭroj. - У мене є один мільйон євро. Якщо я отримую ще один євро, в мене буде мільйон та один євро.
 • Li havas 10.300.978 $. = Li havas dek milionojn tricent mil naŭcent sepdek ok da dolaroj. - У нього є 10.300.978 $. = У нього є десять мільйонів триста тисяч дев'ятсот сімдесят вісім доларів.
 • Ili kostas kvar kaj duonon da dolaroj. - Вони коштують чотири з половиною доларів.

  Інше хороше і часто вживане рішення:Ili kostas kvar kaj duonan dolarojn.

Ад'єктивні числа

Якщо додають закінчення А до числівника, то числівники стають прикметниками, котрі показують позицію, порядковий числівник:

 • unua = перша позиція в послідовності
 • dua = друга позиція в послідовності
 • tria = третя позиція в послідовності
 • kvara = четверта позиція в послідовності
 • deka = десята позиція в послідовності

Порядкові числівники отримують закінчення J та закінчення N також як і звичайні прикметники:

 • La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke ĝi estu pli sankta, ol la ses unuaj tagoj. - На сьомий день тижня Бог обрав, що цей день буде святим, на відміну від інших шости.

Якщо додається закінчення А до числа з кількьох слів, потрібно поєднати їх усіх в одне слова, але також можна відкинути окремі слова. В будь-якому випадку, з'єлнують А-закінчення тільки після. Якщо з'єднують, можна написати дефіс для зрозумілості. Тоді потрібно ставити дефіс там, де повинен бути пробіл.

 • Hodiaŭ estas la dudek sepa (tago) de Marto. = ...dudek-sepa... - Сьогодні двадцять сьомий (день) Марта.=...двадцять сьомий...

  (або ...двадцать сьомий...)

 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...dudek-duan... mil-sepcent-tridek-dua. - Джордж Вашингтон був народжений другого лютого 1732 року.

  Замість dudek-duan можно також писати dudekduan, але замість mil-sepcent-tridek-dua не пишіть milsepcenttridekdua, тому що це занадто незрозуміло.

 • Tio okazis en la okdekaj jaroj. = ...iam en la jaroj de 1980 ĝis 1989 inkluzive. - Це трапилось в вісімдесяті роки.=...колись в роки від 1980 до 1989 включно.
 • Ŝi estas la dua plej bona en nia klaso, kaj mi estas la tria. - Вона друга сама краща в нашому класі і я є третім.

  Тільки один краще, ніж ми.

Коли порядкові вирази стоять поряд з числом, порядковий вираз для розуміння повинен стояти на першому місці.

 • Tio okazis iam en la unuaj dek tagoj. - Це трапилось колись в перші десять років.

  Якби говорили la dek unuaj tagoj виник би ризик, що це можна було б зрозуміти dek як частина порядкового виразу, і таким чином як la dek-unuaj tagoj.

Інші числа з закінченням А

ON-слова з A-закінченням є звичайними прикметниками.

 • duona = маючи тільки половину повного розміру
 • triona = маючи лише третю частину повного розміру
 • centona = маючи тільки соту частину повного розміру
 • Ĝi estas longa je duona metro. - Його довжина півметра.

  Його довжина дорівнює 50 сантиметрів.

 • Kvaronan horon li restis. - Він залишився на чверть години.

  Він залишився на п'ятнадцять хвилин.

Miliona, miliarda і т.п. є звичайними прикметниками, котрі теоретично можуть мати різноманітні значення згідно контексту. Але на практиці звичайно з'являється тільки значення послідовності: Nia miliona kliento ricevos specialan donacon.

Також nula є звичайним прикметником, котрий теоретично може бути використано з різноманітними значеннями згідно контексту, напр. зі значенням послідовності: je la nula horo kaj tridek minutoj. На практиці воно використовується майже тільки в значенні з "неіснуюче, не маючій вартості, недійсний": Bruo potenca, nula esenco.

Послідовні прикметники з змішаних чисел теоретично можливі, але не рекомендуються: nia du-milion-unua kliento.Переважніше використовувати вираз з числом: nia kliento numero du milionoj unu.

Адвербальні числа

Числа з закінченням Е мають теж саме значення що і відповідні прикметникові форми:

 • unue = в першій позиції
 • due = в другій позиції
 • dek-due, dek due = в 12-й позиції
 • Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon. - По-перше, я віддаю тобі гроші, котрі ти мені дав в борг, по-друге, я дякую тобі ща цю послугу, по-третє, я прошу тебе знову потім дати мені в борг, коли мені будуть потрібні гроші.
 • Ĝi estas trione el plasto, trione el ligno kaj trione el metalo. - Це на третину з пластику, на третину з дерева та на третину з металу.
 • Tiu monto estas eĉ ne centone tiel alta kiel Ĉomolungmo. = La alteco de tiu monto estas eĉ ne unu centono de la alteco de Ĉomolungmo (= Everesto). - Ця гора навіть на соту частину не така висока як Еверест.= висота цієї гори не зрівняється навіть сотою висотою Евереста.

Показники відтінків чисел

Прийменник ĝis, inter та po можуть використовуватись з числами для того, аби внести відтінки в ці числа різноманітними способами:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj. = Restas proksimume dek personoj. - Залишаються біля десяти чоловік.= Залишаються приблизно десять чоловік.
 • Ĝis ducent homoj povas eniri. = Maksimume ducent homoj povas eniri. - Можуть війти до двохсот чоловік.= Максимально двісті чоловік можуть увійти.
 • Ili kostas de kvin ĝis dek eŭrojn. = Ili kostas minimume kvin kaj maksimume dek eŭrojn. - Вони коштують від п'яти до десяти євро.= Вони коштують мінімально п'ять і максимально десять євро.
 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn. = Mi vidis minimume cent kaj maksimume ducent homojn. - Я бачив від ста до двухсот чоловік.= Я бачив мінімально сто і максимально двісті чоловік.
 • Aranĝu ilin en du vicoj, po ses en vico. = Aranĝu ilin en du vicoj, ses en ĉiu vico. - Розташуй їх в два рядки, по шість в рядку.= Розташуй їх в два рядки, шість в кожному рядку

В таких реченнях прикметники ніяк не стосуються наступного іменника, а відносяться тільки до числа. Якщо прибрати число, то також і засіб для показання відтінку повинен зникнути, тому що він більше не має сенсу:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj.Restas personoj. - Залишається біля десяти чоловік. → Залишаються люди.

  (Restas ĉirkaŭ personoj немає сенсу.)

 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn.Mi vidis homojn. - Я бачив від ста до двохсот чоловік. → я бачив людей.

  (Mi vidis inter homojn немає сенсу.)

Ці прийменники таким чином не показують ролі в реченні, коли вони надають відтінок числам. Вона не є словами-вказівниками, але мають деяку роль прислівника: ĉirkaŭ = proksimume; de = minimume; ĝis = maksimume.

Частки, котрі уточнюють числа, можуть з'являтись разом з вказівниками ролі, котрі вказують роль в реченні всього виразу:

 • Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj. - Це була жінка, котрій могло бути біля шістдесяти років.

  Ĉirkaŭ відноситься до числу sesdek. De показує роль всього виразу ĉirkaŭ sesdek jaroj.

 • Nenie en la ĉirkaŭ cent jaroj la loko estis pli ŝanĝita, ol en unu malgranda frukta ĝardeno. - Ніде за майже сто років не було стільки змін, ніж в одному маленькому фруктовому саду.

  Обставини часу мають прийменник en. Ĉirkaŭ тільки уточнює число cent.

 • Ili loĝos tie de ok ĝis naŭ jarojn. - Вони будуть жити там від восьми до дев'яти років.

  Частина речення de ok ĝis naŭ jarojn є прислівником часу, котрий повинен мати якийсь вказівник ролі. Тут він має закінчення N. De и ĝis тільки уточнюють числа.

 • Estis tiel malvarme, ke ili devis kuŝi sub po tri kovriloj. - Було так холодно, що вони були змушені лежати під трьома ковдрами.

  Частина фрази sub po tri kovriloj є sub-обставиною місця. Po тільки уточнює tri.

 • Li havas ĉirkaŭ mil eŭrojn. - Він має біля тисячі євро.

  Доповнення ĉirkaŭ mil eŭrojn повинно мати закінчення N. Ĉirkaŭ тільки уточнює число mil.

В цих реченнях подані частки використовуються тільки для уточнення, а не як прийменники - за виключенням po. Використання po в мові коливається, деякі використовують po завжди як прийменник, що означає, що вони ніколи не використовують закінчення N разом з po, навіть якщо частина речення відіграє роль доповнення, напр.. Mi donis al ili po dek eŭroj. Інші використовують po завжди як прислівник і додають закінчення N, коли це потрібно, напр. Mi donis al ili po dek eŭrojn. Обидва ці вживання є вірними.

Математичні вирази

Формула Як вимовляється
2 + 2 = 4 Du kaj du faras kvar. / Du plus du estas kvar.
10 – 3 = 7 Dek minus tri faras sep.
22 × 6 = 132 Dudek du multiplikite per ses faras cent tridek du. / Dudekduoble ses estas cent tridek du. / Dudek du oble ses egalas al cent tridek du.
7:2 = 3,5 Sep dividite per du faras tri komo kvin.
46,987 kvardek ses komo naŭ ok sep (ні ...komo naŭcent okdek sep)
10² = 100 La dua potenco de dek estas cent. / Dek kvadrate estas cent.
5³ = 125 La tria potenco de kvin estas cent dudek kvin. / Kvin kube estas cent dudek kvin.
 • Kvin kaj sep faras dek du. - П'ять та сім буде дванадцять
 • Dek kaj dek faras dudek. - Десять та десять буде двадцять.
 • Kvar kaj dek ok faras dudek du. - Чотири та вісімнадцять буде двадцять два.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Тридцять та сорок п'ять буде шістдесят п'ять.
 • Kvinoble sep estas tridek kvin. - П'ять на сім-тридцять п'ять.

Знак рівності (=) можно вимовляти як faras або estas або egalas (al), в залежності від вашого бажання: du kaj du faras kvar, dek minus tri estas sep, du oble du egalas (al) kvar.

Не використовуйте крапку замість коми в десяткових числах. Крапка використовується в десяткових числах в кількох країнах. Есперанто, також як і більшість країн і мов, використовує кому.

Формула Як вимовляється
9403,5 km naŭ mil kvarcent tri komo kvin kilometroj / naŭ mil kvarcent tri kaj duona kilometroj
8,6 kg ok komo ses kilogramoj / ok kilogramoj (kaj) sescent gramoj
+37,7° (plus) tridek sep komo sep gradoj / tridek sep komo sep gradoj super nulo
49,75 USD kvardek naŭ komo sep kvin (Usonaj) dolaroj / kvardek naŭ (Usonaj) dolaroj (kaj) sepdek kvin cendoj

Слова, такі як gramoj та cendoj (грами, центи), можна іноді опускати в таких виразах як: tri kilogramoj (kaj) sepcent, kvar dolaroj (kaj) sepdek kvin. Але потрібно бути уважним, аби було чітко зрозуміло про що йдеться мова.

Час

Аби показати час, потрібно слідувати одній із наступних моделей. Слова horo та minutoj часто не використовуються, а лише маються на увазі:

В цифрах Вимовляється
3:15 (aŭ 15:15) Estas la tria (horo) (kaj) dek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) post la tria (horo).
9:45 (aŭ 21:45) Estas la naŭa (horo) (kaj) kvardek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) antaŭ la deka (horo).

Для зрозумілості можна додати наступні вирази en la antaŭtagmezo або antaŭtagmeze, та en la posttagmezo або posttagmeze. також можна використовувати 24-годинну систему:

 • Estas la dek-kvina (kaj) dek kvin. / Estas dek kvin post la dek-kvina. - Зараз 15-15
 • Estas la dudek-unua (kaj) kvardek kvin. / Estas dek kvin antaŭ la dudek-dua. - Зараз 21-45 / Зараз без п'ятнадцяти десять.

Замість 15 minutoj можна використати kvarono, kvaronhoro або kvarona horo. Замість 30 minutoj часто говорять duono, duonhoro або duona horo.

Години показуються порядковими числівниками: tria, naŭa, dek-dua і т.п.. Аби спитати час, потрібно використати питальне слово kiom + A-закінчення → kioma.

 • kiom? - скільки?tri, naŭ, dek du, dudek unu...
 • kioma? - котра?tria, naŭa, dek-dua, dudek-unua...

 • Kioma horo estas, gardisto? - Скільки часу є сторож?
 • Kioma horo estis, kiam vi alvenis? - Котра година була, коли ти прийшов?

Щоб показати, коли щось відбувається, потрібно використовувати вказівники, зазвичай je, antaŭ, post, ĝis або ĉirkaŭ:

 • Je (la) kioma horo okazis tio? - О котрій годині це трапилось?
 • Tio okazis je la tria kaj kvardek. - Це трапилось в три сорок.
 • Ni devas manĝi antaŭ la oka. - Ми повинні поїсти до восьмої.
 • Post la dek-unua horo ĉio devas esti preta. - Після 11 годин все буде готово.

Коли мова йдеться про години, не потрібно використовувати закінчення N, тому що є небезпека сплутати години з датою, котра також показується за допомогою порядкових числівників: je la tria = "je la tria horo", la trian = "en la tria tago de la monato".

Дати

Щоб показати дату, потрібно слідувати наступним моделям. Слова tago та en la jaro часто не використовуються, а просто маються на увазі:

 • Estis la tria (tago) de Decembro (en la jaro) mil naŭcent naŭdek unu. - Був третій (день) грудня (в році) 1991.
 • Hodiaŭ estas la dua (tago) de Majo (en la jaro) du mil kvin. - Сьогодні другий (день) Травня (в році) дві тисячі п'ять.
 • Morgaŭ estos la dudek kvina (tago) de Julio (en la jaro) du mil dek. - Завтра буде двадцять п'ятий (день) липня (в році) 2010.

Для того, аби показати рік, потрібно використати порядкові числівники, але це все менше і менше використовується: Estis la lasta de Januaro (en la jaro) mil-okcent-okdek-sepa.

Між днем та місяцем завжди потрібно використати прийменник de, тому що порядкові числівники не відносяться до місяця, а до слова tago, котре зазвичай опускається: la unua de Majo = la unua tago de Majo, la dek-tria de Decembro = la dek-tria tago de Decembro. Якщо говорять la unua Majo, то мають на увазі перший з більшості місяців Травень.

Аби показати дату, коли щось виникло, виникає або буде виникати, потрібно використати потрібні вказівники. Часто використовують закінчення N:

 • Ili venos la sepan (tagon) de Marto. = Ili venos en la sepa (tago) de Marto. - Вони прийдуть сьомого (дня) Марта.
 • La unuan de Majo ili komencis sian vojaĝon. = En la unua (tago) de Majo... - Першого Травня вони розпочали свою подорож.
 • Mi laboris tie ĝis la unua de Aŭgusto mil naŭcent sesdek. - Я працював там до першого Серпня 1960.

 • Antaŭ la lasta tago de Junio vi devas trovi laboron. - До останнього дня Червня ви повинні знайти роботу.
 • Post la dek kvina de Marto ŝi loĝos ĉe mi. - Після п'ятнадцятого Травня вона буде жити зі мною.
Назад до початку