Späť na obsah

Číslovky

Číslovky sú slovíčka, ktoré vyjadrujú počet. V esperante existuje trinásť čísloviek:

nul
0
unu
1
du
2
tri
3
kvar
4
kvin
5
ses
6
sep
7
ok
8
naŭ
9
dek
10
cent
100
mil
1000

Ostatné počty sa vyjadrujú kombináciou čísloviek. Hovoríme najprv, koľko je tisícok, potom koľko je stoviek, potom koľko je desiatok a napokon koľko je jednotiek:

11
dek unu
12
dek du
13
dek tri
14
dek kvar
15
dek kvin
16
dek ses
17
dek sep
18
dek ok
19
dek naŭ
20
dudek
21
dudek unu
22
dudek du
23
dudek tri
30
tridek
40
kvardek
50
kvindek
60
sesdek
70
sepdek
80
okdek
90
naŭdek
100
cent
101
cent unu
110
cent dek
111
cent dek unu
200
ducent
232
ducent tridek du
300
tricent
400
kvarcent
500
kvincent
600
sescent
700
sepcent
800
okcent
900
naŭcent
1000
mil
1001
mil unu
1011
mil dek unu
1111
mil cent dek unu
1234
mil ducent tridek kvar
2000
du mil
2678
du mil sescent sepdek ok
3000
tri mil
4000
kvar mil
5000
kvin mil
6000
ses mil
7000
sep mil
8000
ok mil
9000
naŭ mil
10000
dek mil
11000
dek unu mil
12000
dek du mil
20000
dudek mil
30000
tridek mil
42000
kvardek du mil
999000
naŭcent naŭdek naŭ mil
999999
naŭcent naŭdek naŭ mil naŭcent naŭdek naŭ

Desiatky a stovky sa píšu (a vyslovujú) spolu ako jedno slovo: dudek, tridek, ducent, tricent atď. Všetko ostatné sa má písať ako samostatné slová vrátane tisícok.

Desiatky a stovky majú rovnako ako ostatné slová prízvuk na predposlednej slabike: dUdek, trIdek, dUcent, trIcent Všetko ostatné sa vyslovuje ako samostatné slová: dEk dU, dEk trI, cEnt dU, cEnt trI, cEnt dEk dU, dU mIl, trI mIl, dU mIl dEk dU

Ak z takýchto základných číselných výrazov vytvoríme zloženiny, napríklad substantívne číslovky alebo adjektívne číslovky, môžeme alebo musíme ich písať spolu, prípadne s pomlčkou.

Nul bolo pôvodne podstatné meno: nulo (názov číslice 0). Už oddávna ju však používame aj ako číslovku bez koncovky, napríklad: 0,5 = nul komo kvin (alebo nulo komo kvin).

Niekedy môžeme použiť skrátenú formu un' namiesto unu.

Použitie čísloviek

Číslovky sa najčastejšie vyskytujú ako prívlastky podstatných mien. Číslovky vtedy nemajú koncovku N a J:

 • Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn. - Mám len jedny ústa, ale mám dve uši.
 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - Urobil všetko desiatimi prstami svojich rúk.
 • Li havas dek unu infanojn. - Má jedenásť detí.
 • Sesdek minutoj faras unu horon, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. - Šesťdesiat minút robí jednu hodinu a jedna minúta sa skladá zo šesťdesiatich sekúnd.

Niekedy je podstatné meno vynechané (intuitívne chápané):

 • Nu, se vi ne havas mil [rublojn], mi petas cent rublojn. - Nuž, ak nemáš tisíc (rubľov), prosím si sto rubľov.
 • Kiun el la tri [aferoj/personoj] vi elektas? - Ktorú z troch [vecí/osôb] si vyberáš? - lernu_net - 2013-marto-14 09:25

Nul sa vyskytuje ako číselný prívlastok len pred mernými jednotkami:

 • La frostpunkto de akvo estas nul gradoj ĉe norma atmosfera premo. - Bod mrazu vody je nula stupňov pri normálnom atmosferickom tlaku.

  Obyčajne píšeme 0 gradoj, ale vyslovujeme to ako nul gradoj.

 • Ilia fina rezulto estis nul poentoj. - Ich konečným výsledkom bolo nula bodov.

V iných prípadoch používame neniu: Mi havas neniun malamikon.

Číslovky sa môžu vyskytovať aj samostatne v rôznych funkciách vety. Často sa však správajú ako podstatné mená. Nikdy sa nepoužívajú koncovky J alebo N:

 • Kvin kaj sep faras dek du. - Päť a sedem je dvanásť.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Tridsať a štyridsať je sedemdesiat päť.
 • Ilia nombro estas kvardek tri mil sepcent tridek. - Ich počet je štyridsaťtri tisíc sedemsto tridsať.
 • Divido per nul ne estas permesita. - Delenie nulou nie je dovolené.
 • Tri estas duono de ses. - Tri je polovica šiestich.
 • Sep estas sankta nombro. - Sedem je posvätný počet.
 • Mi legis numeron 2 de la jaro 1990. - Čítal som číslo 2 z roku 1990.

  Ide o číslo časopisu.

 • Ni loĝas en ĉambro tricent tridek tri en tiu hotelo. - Bývame v izbe tristo tridsaťtri v tom hoteli.

Keď ide o číslo, môžeme použiť aj radovú číslovku: la dua numero, la jaro 1990-a, la tricent-tridek-tria ĉambro. Medzi radom a číslom však môže byť rozdiel. Napríklad kvara znamená, že predtým boli v rade traja, kým numero kvar znamená, že istá vec má číslicu 4 ako svoj "názov". Napríklad v hoteloch často chýbajú čísla, a preto napríklad izba sto nemusí byť stá izba. A ak stojíme na konci ulice, môžeme povedať, že dom číslo jeden nie je prvým, ale posledným domom.

Špeciálne použitie slova unu

Základný význam slova unu je číselný. Toto použitie sme vysvetlili už predtým spolu s ostatnými číslovkami. Ale slovo unu má aj niekoľko špeciálnych významov a použití. Unu môže medzi iným vyjadriť totožnosť, jedinečnosť, individuálnosť a identitu:

 • La loĝantoj de unu regno estas samregnanoj, la loĝantoj de unu urbo estas samurbanoj, la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj. = La loĝantoj de unu sama regno... - Obyvatelia jedného kráľovstva sú spoluobčania, obyvatelia jedného mesta sú spoluobyvatelia, vyznavači jedného náboženstva sú spoluveriaci. = Obyvatelia toho istého kráľovstva...
 • Ŝin trafis unu malfeliĉo post la alia. - Postihlo ju jedno nešťastie za druhým.

  Tu unu zdôrazňuje individuálnosť každého nešťastia. V tomto zmysle unu často spolupracuje s alia.

 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - Jedného dňa, keď bola pri prameni, prišla k nej chudobná žena.

  Ide o deň, ktorý je hovoriacemu známy, ale nie je známy poslucháčovi. Pri takomto použití je unu polourčitým členom.

Unu sa používa aj individuálne bez následného podstatného mena. Často môžeme povedať, že podstatné meno chápeme intuitívne, ale niekedy by pridanie podstatného mena bolo na prekážku. Vtedy sa unu sa používa ako zámeno:

 • Ŝi estis unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi. - Bola jednou z najkrajších dievčat, ktoré mohli nájsť.
 • Unu babilis, alia kantis. - Jeden sa rozprával, druhý spieval.

Keď používame individuálne alebo zámenné (niekedy jedinečné) unu v súvislosti s niekoľkými jedincami, dostáva koncovku J:

 • El ŝiaj multaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. - Z mnohých jej detí jedny sú dobré a druhé sú zlé.
 • Dum unuj artikoloj alportas al nia afero rondon da novaj amikoj, multaj aliaj, skribitaj nelerte, tute perdiĝas sen rezultato. - Podľa jednych články prinášajú našej veci okruh nových priateľov, mnohí iní, písané nešikovne, sa úplne strácajú bez výsledku.
 • Unuj [studentoj] kun gaja rideto sur la buŝo, aliaj meditante, aliaj en vigla interparolado, unuope aŭ duope forlasas la universitatan korton. - Jedny [študenti] s veselým úsmevom na perách, iní premýšľajú, ďalší sa oduševnene rozprávajú, jednotlivo alebo po dvojiciach opúšťajú univerzitný dvor.

Tvar unu nemôže mať koncovku N. Je to základné pravidlo, ktoré platí vždy, či už unu vyjadruje počet, individuálnosť alebo jedinečnosť: Unu mi renkontis en Londono, alian en Parizo. Nikdy nepoužívajte formu unun. Forma unuj však môže mať koncovku N, lebo unuj nikdy nemôže byť čistá číslovka. Vždy vyjadruje individuálnosť alebo jedinečnosť. Formu unujn však potrebujeme len veľmi zriedka: Unujn mi renkontis en Londono, aliajn en Parizo.

Pravidlo, ktoré zakazuje unun, ale dovoľuje unujn, je z hľadiska logiky zvláštne. Je však veľmi dobré z hľadiska praktického používania. V praxi až tak prísne nerozlišujeme číslovkové, jedinečné a individuálne použitie slova unu. Je veľa hraničných situácií, a preto jednoduché pravidlo, že unu nemá mať nikdy koncovku N, je veľmi praktické. Nemusíme stále premýšľať, či unu vyjadruje počet, jedinečnosť alebo individuálnosť. Unuj však vždy vyjadruje individuálnosť alebo jedinečnosť, a preto nie je problém použiť po ňom koncovku N, ak si to vyžaduje jeho úloha vo vete.

Nemýľte si individuálne unu s tabuľkovým slovom iu. Individuálne unu vyjadruje, že hovoriaci dobre vie, o ktorom človeku hovorí (hoci poslucháč to pravdepodobne nevie). Iu vyjadruje, že identita človeka, o ktorom hovoríme, je neznáma alebo nejasná alebo že identita nie je dôležitá:

 • Loĝas ĉi tie unu el viaj amikoj. - Býva tu jeden z tvojich kamarátov.

  Hovoriaci vie, ktorý z jeho kamarátov tu býva.

 • Loĝas ĉi tie iu el viaj amikoj. - Býva tu nejaký tvoj kamarát.

  Hovoriaci (pravdepodobne) nevie, ktorý kamarát tu býva.

Často môžeme použiť iu namiesto unu, keď nie je dôležité vyjadriť, či ten človek je hovoriacemu známy. Ale unu je presnejšie. Vyjadruje, že hovoriaci pozná identitu.

Prídavné meno certa má niekedy význam podobný individuálnemu slovu unu, ale slovo certa je silnejšie. Zdôrazňuje, že niečo je hovoriacemu určite známe (ale pravdepodobne poslucháčovi nie): certaj okazoj multe da saĝo estas pli malbona, ol se oni ĝin tute ne havus. Hieraŭ vizitis min certa sinjorino Schmidt.

Rôznorodé používanie slova unu sa niektorým zdá zvláštne, lebo ho učebnice vysvetľujú len zriedka. Mnohí preto radšej používajú unu len v čisto číselnej úlohe a pre iné význam radšej používajú slová iu(j), kelka(j) a certa(j). Je to ochudobnenie jazyka, lebo všetky tieto slová vyjadrujú iné významové odtienky a všetky tieto odtienky sú potrebné.

Unu... la alia

Zámenné unu je súčasťou výrazu unu... (la) alia, ktorým vyjadrujeme recipročnosť. Unu... (la) alia predstavuje celú skrátenú vetu. Unu je obyčajne podmet v celej vete a (la) alia je predmet alebo má inú nepodmetovú úlohu:

 • Tiuj gejunuloj amas unu la alian.Tiuj gejunuloj amas. Unu amas la alian. - Tí mladí sa milujú. → Tí mladí milujú. Jeden druhého.

  Každý z nich miluje každého z nich.

 • Ili donis florojn unu al alia.Ili donis florojn. Unu donis florojn al alia. - Dali si kvety. → Dali kvety. Jeden dal kvety druhému.

  Každý z nich dal kvety každému z nich.

 • Li kunigis kvin tapiŝojn unu kun la alia. - Spojil päť kobercov dohromady.

  Spojil jeden koberec s druhým.

Môžeme takmer vždy použiť unu... (la) alia bez koncoviek J. Podľa potreby však môžeme pridať koncovku J ku slovu alia a tiež k slovu unu podľa zamýšľaného zmyslu: La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj. Jedny z nich sa rozprávajú s inými z nich. Niekedy musíme použiť formu unujn: La registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn.

Namiesto unu... la alia môžeme niekedy použiť slovo reciproke spolu so slovom si alebo iným zámenom: La knabino kaj la knabo kisis sin reciproke. = La knabino kaj la knabo kisis unu la alian. Môžeme tiež použiť slovo reciproke spolu so slovom unu... la alia, aby sme zdôraznili recipročnosť: Vi ne estas reciproke egalaj unu al la alia en la regiono de la spirito. Môžeme tiež použiť slovo inter ako predponu u slovesa, často so slovom si alebo iným zámenom alebo výraz inter si (inter ni, inter vi), ktorý vždy znamená unu kun la alia alebo podobne: Ili sin interakuzas. = Ili akuzas unu la alian. Ili interparolas. = Ili parolas unu kun la alia. Ili estis tre amikaj inter si. Nikdy nepoužívajte zámeno si spolu s výrazom unu... la alia. Nehovorte: Ili amas sin unu la alian. Povedzte jednoducho: Ili amas unu la alian.

Substantívne číslovky

Číslovky s príponou ON vyjadrujú čiastočné čísla:

 • duono = 1/2
 • triono = 1/3
 • dekono = 1/10
 • dekduono = 1/12
 • centono = 1/100
 • milono = 1/1000

Vyššie počty než 999999 sa vyjadrujú substantívnymi číslovkami:

miliono
1.000.000 (šesť núl)
miliardo
1.000.000.000 (= deväť núl)
biliono
1.000.000.000.000 (= dvanásť núl)
triliono
1.000.000.000.000.000.000 (= osemnásť núl)

Niektoré jazyky, medzi iným angličtina a ruština, dávajú úplne iné hodnoty číslovkám podobným ako biliono a triliono. Esperantské slová však majú mať len tieto významy a žiadne iné. Existujú ešte vyššie číslovky, ale používame ich len zriedka.

Substantívne číslovky majú koncovky J a N podľa tých istých pravidiel ako ostatné podstatné mená.

 • Kiam vi havos rikolton, vi donos kvinonon al Faraono. - Keď budete mať žatvu, dáte pätinu faraónovi.
 • Mi ricevis dudek kvin centonojn. - Dostal som dvadsaťpäť stotín.
 • Ŝi havas pli ol dek milionojn. - Má viac než desať miliónov.
 • La malprofito atingis sumon de kvardek sep miliardoj. - Strata dosiahla sumu štyridsaťsedem miliárd.

Substantívne číslovky nemôžu priamo opisovať podstatné meno, ale používame ich spolu s predložkou da:

 • Li havas du miliardojn da dolaroj. - Má dve miliardy dolárov.
 • Ŝi vidis pli ol dek milionojn da homoj. - Videla viac než desať miliónov ľudí.

Aj slovo s ON, ktoré má koncovku O, potrebuje pomocnú predložku: Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro.

Aj číslovky sa môžu stať podstatnými menami tak, že pridáme koncovku O. Vtedy vyjadrujú nejakú vec vo vzťahu k číslu alebo skupinu s toľkými vecami. Pred koncovkou O vždy píšeme číslovky spolu. Pre zrozumiteľnosť môžeme použiť pomlčku tam, kde boli pôvodne medzery:

 • unuunuo = číslica 1, základný počítací prvok, základné množstvo (napríklad meter, kilogram, ampér, atď.)
 • duduo = číslica 2, pár, dvojica
 • dek dudek-duodekduo = číslo 12, skupina 12 vecí
 • du mil kvincentdu-mil-kvincento (radšej nie dumilkvincento)
 • Mi aĉetis dekon da ovoj kaj dek-duon da pomoj. - Kúpil som desať vajec a dvanásť jabĺk.

Zmiešané počty

Keď miešame číslovky a substantívne číslovky v jednom číselnom údaji, ich rôzne pravidlá sú v kolízii. Číslovky chcú byť prívlastkom hlavného slova, kým substantívne číslovky sú hlavnými slovami s výrazom da po sebe. Všeobecne je správnym riešením použiť v takýchto prípadoch da, lebo da spolu s číslovkami je nezvyčajné, ale vôbec nie chybné:

 • Tie loĝas 1.500.000 homoj. = Tie loĝas unu miliono (kaj) kvincent mil da homoj. - Býva tam 1 500 000 ľudí. = Býva tam jeden milión (a) päťsto tisíc ľudí.

  Môžeme tiež povedať: ... unu kaj duona milionoj da homoj. Alebo: ...unu komo kvin milionoj da homoj.

 • Mi havas unu milionon da eŭroj. Se mi ricevos ankoraŭ unu eŭron, mi havos unu milionon unu da eŭroj. - Mám milión eur. Ak dostanem ešte jedno euro, budem mať milión jeden eur.
 • Li havas 10.300.978 $. = Li havas dek milionojn tricent mil naŭcent sepdek ok da dolaroj. - Má 10 300 978 dolárov. = Má desať miliónov tristotisícdeväťsto sedemdesiatosem dolárov.
 • Ili kostas kvar kaj duonon da dolaroj. - Stoja štyri a štvrť dolárov.

  Iné dobré a časté riešenie je: Ili kostas kvar kaj duonan dolarojn .

Adjektívne číslovky

Ak ku číslovke pridávame koncovku A, vytvárame prídavné meno, ktoré vyjadruje pozíciu v rade, radovú číslovku :

 • unua = v pozícii číslo jeden v rade (nemá nikoho pred sebou)
 • dua = v pozícii číslo dva v rade (má jedného pred sebou)
 • tria = v pozícii číslo tri v rade (má dvoch pred sebou)
 • kvara = v pozícii číslo štyri v rade (má troch pred sebou)
 • deka = v pozícii číslo desať v rade (má deviatich pred sebou)

Radové číslovky majú koncovky J a N tak ako obyčajné prídavné mená:

 • La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke ĝi estu pli sankta, ol la ses unuaj tagoj. - Siedmy deň týždňa si Boh vybral, aby bol svätejší než prvých šesť dní.

Ak k viacslovnému číselnému údaju pridáme koncovku A, môžeme to celé spojiť do jedného slova, ale môžeme aj nechať oddelené slová. V každom prípade kladieme koncovku A až na posledné miesto. Ak to spájame, môžeme pre zrozumiteľnosť napísať pomlčky. Vtedy dávajme pomlčky tam, kde v pôvodnom viacslovnom číselnom údaji sú medzery:

 • Hodiaŭ estas la dudek sepa (tago) de Marto. = ...dudek-sepa... - Dnes je dvadsiateho siedmeho (dňa) marca. = ... dvadsiaty siedmy...

  (alebo ...dudeksepa...)

 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...dudek-duan... mil-sepcent-tridek-dua. - George Washington sa narodil dvadsiateho druhého februára roku tisíc sedemsto tridsaťdva. = ... dvadsiateho druhého... tisíc sedemsto tridsaťdva.

  Namiesto dudek-duan môžeme napísať dudekduan, ale namiesto mil-sepcent-tridek-dua nepíšeme milsepcenttridekdua, lebo je to príliš nejasné.

 • Tio okazis en la okdekaj jaroj. = ...iam en la jaroj de 1980 ĝis 1989 inkluzive. - Stalo sa to v osemdesiatych rokoch. =... niekedy v medzi rokmi 1980 a 1989 vrátane.
 • Ŝi estas la dua plej bona en nia klaso, kaj mi estas la tria. - Je druhá najlepšia v našej triede a ja som tretia.

  Len jeden je lepší než my.

Keď používame radový výraz pri základnej číslovke, dajte najprv radový výraz, aby to bolo zrozmiteľné:

 • Tio okazis iam en la unuaj dek tagoj. - To sa stalo niekedy v prvých desiatich dňoch.

  Keby sme povedali la dek unuaj tagoj, bolo by tu riziko, že by sme pochopili dek ako súčasť radového výrazu, čiže ako la dek-unuaj tagoj.

Iné číslovky s koncovkou A

Slová začínajúce sa na ON s koncovkou A sú riadne prídavné mená.

 • duona = má len polovicu svojej plnej veľkosti
 • triona = má len tretinu svojej plnej veľkosti
 • centona = má len stotinu svojej plnej veľkosti
 • Ĝi estas longa je duona metro. - Je dlhý polmetra.

  Jeho dĺžka je 50 centimetrov.

 • Kvaronan horon li restis. - Zostal štvrťhodinu.

  Zostal pätnásť minút.

Miliona, miliarda atď. sú obyčajné prídavné mená, ktoré môžu mať teoreticky rôzne významy podľa kontextu. Ale v praxi sa vyskytuje takmer len radový význam: Nia miliona kliento ricevos specialan donacon.

Aj nula je obyčajné prídavné meno, ktoré sa môže teoreticky používať s rôznymi významami podľa kontextu, napríklad s radovým významom: je la nula horo kaj tridek minutoj. V praxi sa používa takmer výlučne s významom "neexistujúci, bez hodnoty, neplatný": Bruo potenca, nula esenco.

Radové prídavné mená zo zmiešaných čísel sú teoreticky možné, ale neodporúčajú sa: nia du-milion-unua kliento. Radšej používajme výrazy s číslom : nia kliento numero du milionoj unu.

Príslovkové číslovky

Číslovky s koncovkou E majú rovnaký význam ako zodpovedajúce adjektívne formy :

 • unue = na prvej pozícii
 • due = na druhej pozícii
 • dek-due, dek due = na 12. pozícii
 • Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon. - Po prvé, vraciam ti peniaze, ktoré si mi požičal; po druhé, ďakujem ti za pôžičku; po tretie, prosím ťa, aby si mi požičal aj neskôr, keď budem potrebovať peniaze.
 • Ĝi estas trione el plasto, trione el ligno kaj trione el metalo. - Bolo to z tretiny z plastu, z tretiny z dreva a z tretiny z kovu.
 • Tiu monto estas eĉ ne centone tiel alta kiel Ĉomolungmo. = La alteco de tiu monto estas eĉ ne unu centono de la alteco de Ĉomolungmo (= Everesto). - Ten vrch nie je asi zo stotiny taký vysoký ako Čomolungma. = Výška toho vrchu nie je ani jedna stotina výšky Čomolungmy (= Everestu).

Nástroje na významové odtienky číselných výrazov

Predložky ĝis, inter a po sa môžu používať s číslovkami, aby sme ich rôznym spôsobom nuansovali:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj. = Restas proksimume dek personoj. - Zostáva okolo desať ľudí. = Zostáva približne desať ľudí.
 • Ĝis ducent homoj povas eniri. = Maksimume ducent homoj povas eniri. - Do dvesto ľudí môže vojsť. = Môže vojsť najviac dvesto ľudí.
 • Ili kostas de kvin ĝis dek eŭrojn. = Ili kostas minimume kvin kaj maksimume dek eŭrojn. - Stoja od päť do desať eur. = Stoja najmenej päť a najviac desať eur.
 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn. = Mi vidis minimume cent kaj maksimume ducent homojn. - Videl som medzi sto a dvesto ľuďmi. = Videl som najmenej sto a najviac dvesto ľudí.
 • Aranĝu ilin en du vicoj, po ses en vico. = Aranĝu ilin en du vicoj, ses en ĉiu vico. - Zoraďte ich v dvoch radoch, po šesť v rade. = Zoraďte ich v dvoch radoch, šesť v každom rade.

V takýchto vetách sa predložky nijako netýkajú nasledujúceho podstatného mena, ale majú zmysel len pre počet. Ak odstránime číslovku, aj nástroj na významové odtienky môžu zmiznuť, lebo už nemá zmysel:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj.Restas personoj. - Zostáva okolo desať ľudí. → Zostávajú ľudia.

  (Restas ĉirkaŭ personoj nemá zmysel.)

 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn.Mi vidis homojn. - Videl som medzi sto a dvesto ľuďmi. → Videl som ľudí.

  (Mi vidis inter homojn nemá zmysel.)

Tieto predložky teda nevyjadrujú úlohu vo vere, keď nuansujú čísla. Nie sú ukazovateľmi úlohy, ale majú nejakú príslovkovú úlohu: ĉirkaŭ = proksimume; de = minimume; ĝis = maksimume:

Nástroj na významové odtienky čísloviek sa môžu vyskytovať ako skutočné ukazovatele úlohy, ktoré vyjadrujú úlohu celého výrazu vo vete:

 • Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj. - Bola to žena, ktorá mohla mať okolo 60 rokov.

  Ĉirkaŭ sa týka len počtu sesdek. De vyjadruje úlohu celého výrazu ĉirkaŭ sesdek jaroj vo vete.

 • Nenie en la ĉirkaŭ cent jaroj la loko estis pli ŝanĝita, ol en unu malgranda frukta ĝardeno. - Nikde za asi sto rokov sa to miesto nezmenilo než v jednej malej ovocnej záhrade.

  Príslovkové určenie času má predložku en. Ĉirkaŭ je len nástroj na nuansovanie čísla cent.

 • Ili loĝos tie de ok ĝis naŭ jarojn. - Budú tam bývať od osem do deväť rokov.

  Časť vety de ok ĝis naŭ jarojn je príslovkové určenie trvania času, ktoré musí mať nejakého ukazovateľa úlohy. Tu má koncovku N. De a ĝis len nuansujú čísla.

 • Estis tiel malvarme, ke ili devis kuŝi sub po tri kovriloj. - Bolo tak chladno, že museli ležať pod tromi prikrývkami.

  Časť vety sub po tri kovriloj je príslovkové určenie miesta sub. Po je len nástroj na významový odtienok slova tri.

 • Li havas ĉirkaŭ mil eŭrojn. - Má okolo tisíc eur.

  Predmet ĉirkaŭ mil eŭrojn potrebuje koncovku N. Ĉirkaŭ len nuansuje číslo mil.

V takýchto vetách používame tieto slovíčka len ako nástroje na významové odtienky a nie ako predložky - s výnimkou slova po. Používanie slova po je rôzne. Niektorí používajú po vždy ako skutočnú predložku, čo znamená, že nikdy nepoužívajú koncovku N spolu so slovom po, hoci časť vety pôsobí ako predmet vo vete, napríklad Mi donis al ili po dek eŭroj. Iní používajú slovo po vždy ako príslovku a pridávajú koncovku N, keď si to úloha vo vete vyžaduje, napríklad Mi donis al ili po dek eŭrojn. Obidve používania sú úplne dobré a správne.

Matematické výrazy

Matematický výraz Výslovnosť
2 + 2 = 4 Du kaj du faras kvar. / Du plus du estas kvar.
10 – 3 = 7 Dek minus tri faras sep.
22 × 6 = 132 Dudek du multiplikite per ses faras cent tridek du. / Dudekduoble ses estas cent tridek du. / Dudek du oble ses egalas al cent tridek du.
7:2 = 3,5 Sep dividite per du faras tri komo kvin.
46,987 kvardek ses komo naŭ ok sep (nie ...komo naŭcent okdek sep)
10² = 100 La dua potenco de dek estas cent. / Dek kvadrate estas cent.
5³ = 125 La tria potenco de kvin estas cent dudek kvin. / Kvin kube estas cent dudek kvin.
 • Kvin kaj sep faras dek du. - Päť a sedem je dvanásť.
 • Dek kaj dek faras dudek. - Desať a desať je dvadsať.
 • Kvar kaj dek ok faras dudek du. - Štyri a osemnásť je dvadsať dva.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - Tridsať a štyridsaťpäť je sedemdesiatpäť.
 • Kvinoble sep estas tridek kvin. - Päťkrát sedem je tridsaťpäť.

Znamienko rovnosti (=) môžeme vyslovovať ako činí alebo je alebo rovná sa , viac menej podľa ľubovôle: du kaj du faras kvar, dek minus tri estas sep, du oble du egalas (al) kvar.

Nepoužívajte bodku namiesto čiarky pri desatinných číslach. Bodka sa pri desatinnom čísle používa len v niektorých jazykoch. Esperanto, rovnako ako väčšina krajín a jazykov, používa desatinnú čiarku.

Matematický výraz Výslovnosť
9403,5 km naŭ mil kvarcent tri komo kvin kilometroj / naŭ mil kvarcent tri kaj duona kilometroj
8,6 kg ok komo ses kilogramoj / ok kilogramoj (kaj) sescent gramoj
+37,7° (plus) tridek sep komo sep gradoj / tridek sep komo sep gradoj super nulo
49,75 USD kvardek naŭ komo sep kvin (Usonaj) dolaroj / kvardek naŭ (Usonaj) dolaroj (kaj) sepdek kvin cendoj

Slová s podjednotkami ako gramy a centy môžeme v takýchto výrazoch chápať intuitívne: tri kilogramoj (kaj) sepcent, kvar dolaroj (kaj) sepdek kvin. Dávajme si však pozor, aby nevznikla pochybnosť, o akú podjednotku ide.

Hodiny

Na vyjadrenie hodinu postupujme podľa niektorých nasledujúcich vzorov. Slová 1}hodina a minúty veľmi často len intuitívne chápeme:

Číslicovo Výslovnostne
3:15 (aŭ 15:15) Estas la tria (horo) (kaj) dek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) post la tria (horo).
9:45 (aŭ 21:45) Estas la naŭa (horo) (kaj) kvardek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) antaŭ la deka (horo).

Pre väčšiu zrozumiteľnosť môžeme pridať výrazy en la antaŭtagmezo alebo antaŭtagmeze a en la posttagmezo alebo posttagmeze. Môžeme však použiť aj 24-hodinový systém:

 • Estas la dek-kvina (kaj) dek kvin. / Estas dek kvin post la dek-kvina. - Je pätnásta (a) pätnásť. / Je pätnásť po pätnástej.
 • Estas la dudek-unua (kaj) kvardek kvin. / Estas dek kvin antaŭ la dudek-dua. - Je dvadsiata prvá (a) štyridsaťpäť. / Je trištvrte na dvadsiatu druhú.

Namiesto 15 minutoj môžeme použiť kvarono, kvaronhoro alebo kvarona horo. Namiesto 30 minutoj sa často používa duono, duonhoro alebo duona horo.

Hodiny vyjadrujeme radovými číslovkami: tria, naŭa, dek-dua atď. Keď sa pýtame, koľko je hodín, používame opytovaciu časticu kiom + koncovku A → kioma.

 • kiom? - Koľko?tri, naŭ, dek du, dudek unu...
 • kioma? - Koľká?tria, naŭa, dek-dua, dudek-unua...

 • Kioma horo estas, gardisto? - Koľko je hodín, strážnik?
 • Kioma horo estis, kiam vi alvenis? - Koľko bolo hodín, keď si prišiel?

Aby sme vyjadrili, kedy sa niečo deje, musíme použiť ukazovateľa úlohy, obyčajne je, antaŭ, post, ĝis alebo ĉirkaŭ:

 • Je (la) kioma horo okazis tio? - O koľkej sa to stalo?
 • Tio okazis je la tria kaj kvardek. - Stalo sa to o tretej a štyridsať.
 • Ni devas manĝi antaŭ la oka. - Musíme jesť pred ôsmou.
 • Post la dek-unua horo ĉio devas esti preta. - Po jedenástej hodine musí byť všetko pripravené.

Keď ide o hodiny, nepoužívajme ukazovateľa úlohy N, lebo je tu riziko, že si pomýlime hodinu s dátumom, ktorý sa tiež vyjadruje radovými číslovkami: je la tria = "je la tria horo", la trian = "en la tria tago de la monato".

Dátumy

Na vyjadrenie dátumu postupujme podľa týchto vzorov. Slová tago a en la jaro sa často chápu intuitívne:

 • Estis la tria (tago) de Decembro (en la jaro) mil naŭcent naŭdek unu. - Bolo tretieho (dňa) decembra (v roku) tisíc deväťsto deväťdesiat jeden.
 • Hodiaŭ estas la dua (tago) de Majo (en la jaro) du mil kvin. - Dnes je druhého (dňa) mája (v roku) dvetisíc päť.
 • Morgaŭ estos la dudek kvina (tago) de Julio (en la jaro) du mil dek. - Zajtra bude dvadsiateho piateho (dňa) júla (v roku) dvetisíc desať.

Pre roky môžeme použiť aj radové číslovky, ale je to čoraz zriedkavejšie: Estis la lasta de Januaro (en la jaro) mil-okcent-okdek-sepa.

Medzi dňom a mesiacom vždy používajme de, lebo radová číslovka sa nevzťahuje na mesiac, ale na slovo tago, ktoré sa obyčajne vynecháva: la unua de Majo = la unua tago de Majo, la dek-tria de Decembro = la dek-tria tago de Decembro. Ak hovoríme la unua Majo, hovoríme o prvom z viacerých mesiacov máj.

Na vyjadrenie dátumu, kedy sa niečo stalo, deje alebo stane, používajme vhodného ukazovateľa úlohy. Často používame koncovku N :

 • Ili venos la sepan (tagon) de Marto. = Ili venos en la sepa (tago) de Marto. - Prídu siedmeho (dňa) marca. = Prídu v siedmy (deň) marca.
 • La unuan de Majo ili komencis sian vojaĝon. = En la unua (tago) de Majo... - Prvého mája sme sa vydali na cestu. = V prvom (dni) mája...
 • Mi laboris tie ĝis la unua de Aŭgusto mil naŭcent sesdek. - Pracoval som tam do prvého augusta tisíc deväťsto šesťdesiat.

 • Antaŭ la lasta tago de Junio vi devas trovi laboron. - Pred posledným dňom júna si musíte nájsť prácu.
 • Post la dek kvina de Marto ŝi loĝos ĉe mi. - Po pätnástom marci bude bývať u mňa.
Nahor