Tartalom

Számnevek

A számnevek olyan szavak, amelyek számokat fejeznek ki. 13 számnév van az eszperantó nyelvben.

nul
0
unu
1
du
2
tri
3
kvar
4
kvin
5
ses
6
sep
7
ok
8
naŭ
9
dek
10
cent
100
mil
1000

Más számokat a számnevek kombinációjával képzünk. Először mondjuk, hogy mennyi ezres van, majd mennyi százas, majd mennyi tízes és végül, mennyi egyes:

11
dek unu
12
dek du
13
dek tri
14
dek kvar
15
dek kvin
16
dek ses
17
dek sep
18
dek ok
19
dek naŭ
20
dudek
21
dudek unu
22
dudek du
23
dudek tri
30
tridek
40
kvardek
50
kvindek
60
sesdek
70
sepdek
80
okdek
90
naŭdek
100
cent
101
cent unu
110
cent dek
111
cent dek unu
200
ducent
232
ducent tridek du
300
tricent
400
kvarcent
500
kvincent
600
sescent
700
sepcent
800
okcent
900
naŭcent
1000
mil
1001
mil unu
1011
mil dek unu
1111
mil cent dek unu
1234
mil ducent tridek kvar
2000
du mil
2678
du mil sescent sepdek ok
3000
tri mil
4000
kvar mil
5000
kvin mil
6000
ses mil
7000
sep mil
8000
ok mil
9000
naŭ mil
10000
dek mil
11000
dek unu mil
12000
dek du mil
20000
dudek mil
30000
tridek mil
42000
kvardek du mil
999000
naŭcent naŭdek naŭ mil
999999
naŭcent naŭdek naŭ mil naŭcent naŭdek naŭ

A tízeseket és százasokat egybeírjuk (és úgy is mondjuk ki), mint egy szó: dudek, tridek, ducent, tricent stb. Minden mást külön írjunk, az ezreseket is.

A tízesek és százasok más szavakhoz hasonlóan az utolsó előtti szótagon hangsúlyosak: dUdek, trIdek, dUcent, trIcent. Minden mást külön szóként ejtünk ki: dEk dU, dEk trI, cEnt dU, cEnt trI, cEnt dEk dU, dU mIl, trI mIl, dU mIl dEk dU

Ha ezekből az alapvető számnévi kifejezésekből szóösszetételeket, főnévi számlálószavakat alkotunk vagy melléknévi számlálószavakat, egybe lehet és kell is írni őket, esetleg elválasztó jellel.

Nul eredetileg főnév: nulo (0 neve). De már régóta végződés nélküli főnévként használjuk, pl: 0,5 = nul komo kvin (vagy nulo komo kvin).

Egyes esetekben lehet használni a rövid un' alakot unu helyett.

Számnevek használata

A számnevek leggyakrabban főnevek jelzőiként szerepelnek. A számnevek akkor nem kapnak -N és -J végződést:

 • Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn. - Csak egy szájam van, de két fülem van.
 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - Mindent kezeinek tíz ujjával csinált.
 • Li havas dek unu infanojn. - Tizenegy gyermeke van.
 • Sesdek minutoj faras unu horon, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. - Hatvan perc -- egy óra, és egy perc hatvan másodpercből áll.

Egyes esetekben a főnév elhagyható (vagy beleérthető):

 • Nu, se vi ne havas mil [rublojn], mi petas cent rublojn. - No, ha nincs 1000 [rubeled], száz rubelt kérek.
 • Kiun el la tri [aferoj/personoj] vi elektas? - Melyiket választod a három [dolog/személy] közül?

Nul számnévi jelzőként általában csak mértékegységek előtt fordul elő:

 • La frostpunkto de akvo estas nul gradoj ĉe norma atmosfera premo. - A víz fagyáspontja 0 fok normál légköri nyomás esetében.

  Rendszerint 0 gradoj írunk, de szóban nul gradoj mondunk.

 • Ilia fina rezulto estis nul poentoj. - A végeredményük 0 pont volt.

Más esetekben rendszerint neniu használjuk: Mi havas neniun malamikon.

A számnevek önállóan is előfordulhatnak különféle szerepben. Gyakran főnévként viselkednek. De soha sem használjuk a -J és -N végződést:

 • Kvin kaj sep faras dek du. - 5+7 az 12.
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - 30+45 az 75.
 • Ilia nombro estas kvardek tri mil sepcent tridek. - A számuk negyvenháromezer-hétszázharminc.
 • Divido per nul ne estas permesita. - Nullával való osztás nem megengedett.
 • Tri estas duono de ses. - A három -- a hat fele.
 • Sep estas sankta nombro. - A hét -- szent szám.
 • Mi legis numeron 2 de la jaro 1990. - Olvastam a 2. számot az 1990. évfolyamból.

  Újságpéldányszámról van szó.

 • Ni loĝas en ĉambro tricent tridek tri en tiu hotelo. - Mi a 333. számú szobában lakunk ebben a szállodában.

Amikor egy számról beszélünk, használhatunk sorszámnevet is: la dua numero, la jaro 1990-a, la tricent-tridek-tria ĉambro. De lehet különbség a sorban elfoglalt hely és a szám között. Pl. kvara azt jelenti, hogy három másik dolog van előtte a sorban, míg numero kvar azt jelenti, hogy a dolognak négyes száma van, mint valamiféle "elnevezés". Pl. szállodákban gyakran hiányzik a szám, és ezért pl. ĉambro cent nem feltétlenül a századik szoba. S ha az utca végén állunk, mondhatjuk, hogy az 1. sz. ház nem az első ház, hanem az utolsó.

Az unu különleges használatai

Az unu alapjelentése szám. Ezt a használatot már fentebb megmagyaráztuk a többi számnévvel együtt. De unu még más különleges jelentése és használata is van. Unu kifejezhet azonosságot, egyediséget:

 • La loĝantoj de unu regno estas samregnanoj, la loĝantoj de unu urbo estas samurbanoj, la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj. = La loĝantoj de unu sama regno... - Egy királyság lakói az alattvalók, egy város lakói a városlakók, egy vallás megvallói a hívőtársak. = Ugyanannak a királyságnak a lakói...
 • Ŝin trafis unu malfeliĉo post la alia. - Egyik szerencsétlenség érte őt a másik után.

  Itt unu minden boldogtalanság individualitását hangsúlyozza. Ebben az értelemben unu gyakran kapcsolódik alia-val.

 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - Egy nap, amikor emellett a forrás mellett volt, odament hozzá egy szegény asszony.

  A beszélő számára ismert helyről van szó, de nem a hallgatónak. Ebben az értelemben unu határozatlan névelő.

Unu használható még önállóan is utána álló főnév nélkül. Gyakran mondhatjuk, hogy a főnév is beleérthető, de némelykor a főnév hozzáadása csak zavarna. Akkor unu névmásszerűen használható:

 • Ŝi estis unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi. - Ő volt az egyik legszebb lány, akivel találkozni lehetett.
 • Unu babilis, alia kantis. - Egy valaki beszélgetett, más énekelt.

Amikor egyedileg vagy névmásszerűen (egyes esetekben egyedülállóan) unu több személlyel kapcsolatban használjuk, megkapja a -J végződést:

 • El ŝiaj multaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. - A sok gyermeke közül egyesek jók voltak, mások rosszak.
 • Dum unuj artikoloj alportas al nia afero rondon da novaj amikoj, multaj aliaj, skribitaj nelerte, tute perdiĝas sen rezultato. - Amíg egyes cikkek ügyünknek új baráti kört hoznak, sok más pedig, amelyet ügyetlenül írtunk meg, teljesen eredménytelenül veszik el.
 • Unuj [studentoj] kun gaja rideto sur la buŝo, aliaj meditante, aliaj en vigla interparolado, unuope aŭ duope forlasas la universitatan korton. - Egyesek [diákok] vidám mosollyal a szájukon, mások meditálva, mások élénk beszélgetésben, egyedül vagy kettesben hagyják el az egyetem udvarát.

Unu nem kaphat -N végződést. Ez alapvető szabály, amely mindig érvényes, akár unu számra utal, akár egyediséget vagy egyedülállóságot jelez: Unu mi renkontis en Londono, alian en Parizo. Soha sem használjuk unun. De unuj alak azonban kaphat -N végződést, mert unuj soha sem lehet tiszta számnév. Az mindig egyediségre vagy egyedülállóságra utal. Unujn alak azonban nagyon ritkán fordul elő: Unujn mi renkontis en Londono, aliajn en Parizo.

Az a szabály, amely szerint tilos unun, de lehet unujn a logika szempontjából különös lehet. De nagyon jó lehet a gyakorlati használat szempontjából. A gyakorlatban unu szám-, egyedülállósági és egyediségi használata nem megkülönböztethető szigorúan. sok határeset van, ezért az az egyszerű szabály, hogy unu soha sem kaphat -N végződést, nagyon praktikus lehet. Nem kell gondolkodni azon mindig, hogy unu számot, egyedülállóságot vagy egyediséget fejez ki. Unuj azonban mindig egyediséget vagy egyedülállóságot jelöl, ezért nem probléma, ha utána -N végződést használunk, ha a mondatbeli szerep ezt megkívánja.

Ne keverjük az egyediséget jelölő unu iu tabellaszóval. Az egyediséget jelölő unu azt jelöli, hogy a beszélő jól tudja, kiről beszél (míg a hallgató lehet, hogy nem tudja). Iu azt jelöli, hogy az említett személy azonossága nem ismert, vagy hogy lényegtelen az azonossága:

 • Loĝas ĉi tie unu el viaj amikoj. - Itt lakik az egyik barátod.

  A beszélő tudja, hogy ki lakik itt a barátok közül.

 • Loĝas ĉi tie iu el viaj amikoj. - Itt lakik valaki a barátaid közül.

  A beszélő (valószínűleg) nem tudja, melyik barátja lakik itt.

Gyakran iu használható unu helyett, amikor nem lényeges kifejezni, hogy az egyén ismert-e a beszélőnek. De unu pontosabb. Azt fejezi ki, hogy a beszélő tudja az azonosságot.

A certa melléknévnek néha hasonló jelentése van, mint az azonosító unu, de certa erősebb. Az hangsúlyozottan megmutatja, hogy valami biztosan ismert a beszélőnek (de valószínűleg nem a hallgatónak): certaj okazoj multe da saĝo estas pli malbona, ol se oni ĝin tute ne havus. Hieraŭ vizitis min certa sinjorino Schmidt.

Az unu sokféle használata egyeseknek különösnek tűnhet, többek között azért, mert a tankönyvek ritkán magyarázzák meg. Ezért sokan unu csak tisztán számnévi szerepben szeretik használni, és más jelentések kifejezésére iu(j), kelka(j) és certa(j) szavakat használják. Ez a nyelv szegényítése, mert mindezek a szavak különböző árnyalatokat fejeznek ki és szükségesek ezek az árnyalatok.

Unu... la alia

A névmási unu unu... (la) alia kifejezés része, amellyel kölcsönösséget fejezünk ki. Unu... (la) alia egy teljes rövidített mondatot fejez ki. Unu rendszerint a teljes mondat alanya és (la) alia tárgy, vagy más nem alanyi szerepe van:

 • Tiuj gejunuloj amas unu la alian.Tiuj gejunuloj amas. Unu amas la alian. - Azok a fiatalok szeretik egymást. → Azok a fiatalok szeretnek. Egymást.

  Mindegyikük szeret közülük mindenkit.

 • Ili donis florojn unu al alia.Ili donis florojn. Unu donis florojn al alia. - Virágokat adtak egymásnak. → Virágokat adtak. Egyik virágokat adott a másiknak.

  Mindenki virágokat adott közülük mindenkinek.

 • Li kunigis kvin tapiŝojn unu kun la alia. - Öt szőnyeget tekert össze egymással.

  Egy szőnyeget tekert össze a másikkal.

Majdnem mindig használható unu... (la) alia -J végződés nélkül. De szükség szerint hozzáadható -J végződés alia szóhoz ás La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj.unuLa registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn. szóhoz is az értelem szerint: La junaj knabinoj kaj junuloj ĉe la lageto babilas unuj kun la aliaj. Unuj el ili babilas kun aliaj de ili. Egyes esetekben használható unujn alak is: La registaroj ĵetas la homojn unujn kontraŭ la aliajn. = La registaroj ĵetas unujn homojn kontraŭ la aliajn homojn.

Unu...la alia helyett néha használható reciproke si vagy más névmással együtt: La knabino kaj la knabo kisis sin reciproke. = La knabino kaj la knabo kisis unu la alian. Lehet reciproke használni unu...la alia kifejezéssel együtt a kölcsönösség hangsúlyozására: Vi ne estas reciproke egalaj unu al la alia en la regiono de la spirito. Lehet használni még inter előképzőként ige mellett, gyakran si vagy más névmással együtt, vagy inter si kifejezést (inter ni, inter vi), ami mindig egymás jelentésű vagy ehhez hasonló: Ili sin interakuzas. = Ili akuzas unu la alian. Ili interparolas. = Ili parolas unu kun la alia. Ili estis tre amikaj inter si. Soha sem használjuk si névmást unu...la alia kifejezéssel együtt. Ne mondd: Ili amas sin unu la alian. Mondd inkább: Ili amas unu la alian.

Főnévi számlálószavak

Számlálószavak ON képzővel törtszámokat jelölnek

 • duono = 1/2
 • triono = 1/3
 • dekono = 1/10
 • dekduono = 1/12
 • centono = 1/100
 • milono = 1/1000

999999-nél nagyobb számokat főnévi számlálószavakkal fejezzük ki.

miliono
1.000.000 (000 000)
miliardo
1.000.000.000 (= 000 000 000)
biliono
1.000.000.000.000 (= 000 000 000 000)
triliono
1.000.000.000.000.000.000 (= 000 000 000 000 000 000)

Néhány nyelv, különösen az angol és az orosz teljesen más értéket ad az olyan hasonló alakú számneveknek, biliono és triliono. Az eszperantó szavaknak azonban legyen az előbb bemutatott jelentésük, semmi más. Vannak még nagyobb ilyen szavak, de azokat nagyon ritkán használjuk.

A főnévi számlálószavak ugyanúgy megkaphatják a -J és -N végződést, mint más főnevek:

 • Kiam vi havos rikolton, vi donos kvinonon al Faraono. - Amikor termésed lesz, az ötödét a fáraónak fogod adni.
 • Mi ricevis dudek kvin centonojn. - Huszonöt századot kaptam.
 • Ŝi havas pli ol dek milionojn. - Több, mint tíz milliója van.
 • La malprofito atingis sumon de kvardek sep miliardoj. - A veszteség elérte a negyvenhét milliárdot.

Főnévi számlálószavak nem kapcsolódhatnak közvetlenül főnévekhez, hanem da elöljárószóval együtt használjuk:

 • Li havas du miliardojn da dolaroj. - Két milliárd dollárja van.
 • Ŝi vidis pli ol dek milionojn da homoj. - Több, mint tízmillió embert látott.

-O végű ON-szónak is szükséges segéd elöljárószó: Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro.

A számnevek is lehetnek főnevek -O végződés hozzáadásával. Ekkor valamilyen számmal kapcsolatos dolgot jelölnek, vagy csoportot annyi dologgal. -O végződés előtt mindig egybeírjuk a számneveket. Egyértelműség kedvéért használhatunk elválasztójelet, ott ahol eredetileg szóköz volt.

 • unuunuo = 1 számjegy, alapvető számolási elem, alapmennyiség (pl. méter, kilogramm, amper stb.)
 • duduo = 2 számjegy, pár, kettős (csoport)
 • dek dudek-duodekduo = 12 szám, 12 dologból álló csoport
 • du mil kvincentdu-mil-kvincento (inkább nem dumilkvincento)
 • Mi aĉetis dekon da ovoj kaj dek-duon da pomoj. - Vettem kb. tíz tojást és tíz és fél almát.

Vegyes számok

Amikor egy számban keverjük a számneveket és főnévi számlálószavakat, különböző szabályaik ütköznek egymással. A számnevek a főszó jelzői szeretnének lenni, míg a főnévi számlálószavak maguk is főszavak és utánuk da-kifejezés áll. Általában a helyes megoldás da használata ezekben az esetekben, mert da számnevekkel együtt szokatlan, de egyáltalán nem hiba:

 • Tie loĝas 1.500.000 homoj. = Tie loĝas unu miliono (kaj) kvincent mil da homoj. - Ott 1.500.000 ember lakik. = Ott most egy millió ötszázezer ember lakik.

  Azt is lehet mondani: ...unu kaj duona milionoj da homoj. (... másfél millió ember) Vagy: ...unu komo kvin milionoj da homoj. (1,5 millió ember)

 • Mi havas unu milionon da eŭroj. Se mi ricevos ankoraŭ unu eŭron, mi havos unu milionon unu da eŭroj. - Van egy millió euróm. Ha kapok még egy eurót, akkor egymillió és egy euróm lesz.
 • Li havas 10.300.978 $. = Li havas dek milionojn tricent mil naŭcent sepdek ok da dolaroj. - 10.300.978 $ van nála. = Tíz millió háromszázezer kilencszázhetvennyolc dollárja van.
 • Ili kostas kvar kaj duonon da dolaroj. - Négy és fél dollárba kerülnek.

  Másik jó és gyakori megoldás: Ili kostas kvar kaj duonan dolarojn. (Négy és fél dollárba kerül.)

Melléknévi számlálószavak

Ha hozzáteszünk -A végződést a számnévhez, olyan melléknevet képzünk, amely a sorrendben elfoglalt helyet mutatja meg, sorszámnevet:

 • unua = sorrendben az első helyen (senki sincs előtte)
 • dua = sorrendben a második helyen
 • tria = sorrendben a harmadik helyen
 • kvara = sorrendben a negyedik helyen (hárman vannak előtte)
 • deka = sorban a 10. helyen (kilencen vannak előtte)

Sorszámnevek kaphatnak -J végződést és -N végződést, mint rendes melléknevek:

 • La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke ĝi estu pli sankta, ol la ses unuaj tagoj. - A hét hetedik napját Isten azért választotta ki, hogy szentebb legyen,mint a hat előző nap.

Ha -A végződést több szóból álló számnévhez teszünk, az egész egy szóba írható, de külön is írhatjuk. Minden esetre -A végződést a legvégén tesszük ki. Ha egybeírjuk, elválasztó jelet tehetünk ki az egyértelműség kedvéért. Ekkor a jeleket oda tegyük, ahol az eredeti több szóból álló számnévben is szóközök vannak:

 • Hodiaŭ estas la dudek sepa (tago) de Marto. = ...dudek-sepa... - Ma március 27. napja van.

  (vagy ...huszonhetedik...)

 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...dudek-duan... mil-sepcent-tridek-dua. - George Washington 1732. február 22-én született.

  dudek-duan helyett írhatunk dudekduan is, de mil-sepcent-tridek-dua helyett ne írjunk milsepcenttridekdua, mert ez túl zavaró.

 • Tio okazis en la okdekaj jaroj. = ...iam en la jaroj de 1980 ĝis 1989 inkluzive. - Rz történt a nyolcvanas években. =...valamikor 1980 és 1989 év közötti időben.
 • Ŝi estas la dua plej bona en nia klaso, kaj mi estas la tria. - Ő a második legjobb az osztályunkban, és én vagyok a harmadik.

  Csak egy (ember) jobb, mint mi.

Amikor sorszámnévi kifejezést használsz számnév mellett, a sorszámnevet tedd ki először az egyértelműség kedvéért.

 • Tio okazis iam en la unuaj dek tagoj. - Ez történt valamikor az első tíz napon.

  Ha így mondanánk la dek unuaj tagoj, fennállna a veszély, hogy dek sorszámnevet a sorszámnévi kifejezés részeként értelmezzük, pl. la dek-unuaj tagoj (tíz első napok).

Más -A végű számnevek

-A végződésű ON-szavak rendes melléknevek.

 • duona = a teljes magasságának csak a fele
 • triona = amely a teljes magasságának csak a harmada.
 • centona = csak a teljes nagyságának a század része van benne.
 • Ĝi estas longa je duona metro. - Fél méter hosszú.

  A hossza 50 centiméter.

 • Kvaronan horon li restis. - Negyedórát maradt.

  Tizenöt percig maradt.

Miliona, miliarda stb. rendes melléknevek, amelyeknek különböző jelentésük lehet a szövegösszefüggéstől függően. De a gyakorlatban mégis inkább a sorszámnévi jelentés fordul elő: Nia miliona kliento ricevos specialan donacon.

Nula is rendes melléknév, amelyet elméletileg különböző jelentésekben lehet használni a szövegösszefüggés szerint, pl. sorszámnévi jelentés szerint: je la nula horo kaj tridek minutoj Gyakorlatban azonban majdnem mindig "nem létező, értéktelen, érvénytelen" jelentésben használjuk: Bruo potenca, nula esenco.

Vegyes számnevekből álló sorszámnévi melléknevek elméletileg lehetségesek, de nem igazán javasoltak: nia du-milion-unua kliento. Használjuk inkább a számmal kapcsolatos kifejezéseket: nia kliento numero du milionoj unu.

Határozói számlálószavak

-E végű számneveknek ugyanaz a jelentésük, mint a megfelelő melléknévi alakoknak:

 • unue = az első helyen
 • due = a második helyen
 • dek-due, dek due = a 12. helyen
 • Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon. - Először visszaadom neked a pénzt, amelyet kölcsön adtál nekem; másodszor megköszönöm neked a kölcsönadást; harmadszor kérlek, hogy később is adj kölcsön,amikor szükségem lesz pénzre.
 • Ĝi estas trione el plasto, trione el ligno kaj trione el metalo. - Harmadrészt műanyagból, harmadrészt fából és harmadrészt fémből van.
 • Tiu monto estas eĉ ne centone tiel alta kiel Ĉomolungmo. = La alteco de tiu monto estas eĉ ne unu centono de la alteco de Ĉomolungmo (= Everesto). - Ez a hegy még századrésznyire sem olyan magas, mint a Csomolungma. = Ennek a hegynek a magassága még egy századát sem teszi ki a Csomolungma (= Mt. Everest) magasságának.

Számláló szavak árnyaló eszközei

ĝis, inter és po elöljáró szavakat számláló szavakkal is használhatjuk, hogy különféleképpen árnyalhassuk.

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj. = Restas proksimume dek personoj. - Kb. tíz személy marad.
 • Ĝis ducent homoj povas eniri. = Maksimume ducent homoj povas eniri. - Legfeljebb 200 ember jöhet be. = Max. 200 ember jöhet be.
 • Ili kostas de kvin ĝis dek eŭrojn. = Ili kostas minimume kvin kaj maksimume dek eŭrojn. - 5 és 10 eŭró között van. = Min. 5 max. 10 eŭró az ára.
 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn. = Mi vidis minimume cent kaj maksimume ducent homojn. - 100-200 embert láttam. = Min. 10, max. 200 embert láttam.
 • Aranĝu ilin en du vicoj, po ses en vico. = Aranĝu ilin en du vicoj, ses en ĉiu vico. - Rendezd őket két sorba hatosával egy sorban.

Ilyen mondatokban az elöljárók semmiképpen sem érintik az utána álló főnevet, hanem csak a számra vonatkoznak. Ha elhagyjuk a számlálószót, az árnyaló szónak is el kell tűnnie, mert egyébként nem lesz értelme:

 • Restas ĉirkaŭ dek personoj.Restas personoj. - Kb. tíz személy marad. → Maradnak személyek.

  (Restas ĉirkaŭ personoj nincs értelme.)

 • Mi vidis inter cent kaj ducent homojn.Mi vidis homojn. - Kb. száz, kétszáz embert láttam. → Embereket láttam.

  (Mi vidis inter homojn nincs értelme.)

Ezek az elöljárószavak nem jelölnek mondatbeli szerepet, amikor számokat árnyalnak. Nem jelek, de valamilyen határozószerű szerepük van: ĉirkaŭ = proksimume; de = minimume; ĝis = maksimume

Számláló szavak megjelenhetnek együtt valódi jelzőszavakkal, amelyek az egész kifejezés mondatbeli szerepét mutatják meg:

 • Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj. - Nő volt az, aki kb. 60 éves lehetett.

  Ĉirkaŭ csak a sesdek számra vonatkozik. De a ĉirkaŭ sesdek jaroj szerepére vonatkozik.

 • Nenie en la ĉirkaŭ cent jaroj la loko estis pli ŝanĝita, ol en unu malgranda frukta ĝardeno. - Kb. száz év alatt sehol sem változott meg a hely jobban, mint egy kis gyümölcsös kertben.

  Az időhatározónak en elöljárószava van. Ĉirkaŭ csak a cent számnév árnyalója.

 • Ili loĝos tie de ok ĝis naŭ jarojn. - 8-9 éve laknak ott.

  A de ok ĝis maŭ jarojn időhatározó, amelyet valamilyen jellel kell ellátni. Itt -N végződést kap. De és ĝis csak a számokat mutatja.

 • Estis tiel malvarme, ke ili devis kuŝi sub po tri kovriloj. - Olyan hideg volt, hogy három-három fejfedő alatt kellett futniuk.

  A sub po tri kovriloj egy helyhatározói sub-bővítmény. Po csak a tri árnyalója.

 • Li havas ĉirkaŭ mil eŭrojn. - Kb. 1000 eurója van.

  A ĉirkaŭ mil eŭrojn tárgy -N végződést vonz. Ĉirkaŭ csak mil számnevet árnyalja.

Ilyen mondatokban ezeket a szavakat csak árnyalószavakként használjuk, és nem mint elöljárószavakat -- po kivételével. Po esetében több nyelvhasználat is lehetséges. Egyesek po mindig valódi elöljárószóként használják, ami azt jelenti, hogy soha sem használunk -N végződést po elöljárószóval együtt, még ha a mondatbeli szerep tárgy is lenne, pl. Mi donis al ili po dek eŭroj. Mások poMi donis al ili po dek eŭroj. mindig határozószóként használják és -N végződést is kitesznek, amikor a mondatbeli szerep ezt megkívánja, Mi donis al ili po dek eŭrojn. Mindkét használat teljesen jó és helyes.

Matematikai kifejezések

Alak Kiejtés
2 + 2 = 4 Du kaj du faras kvar. / Du plus du estas kvar.
10 – 3 = 7 Dek minus tri faras sep.
22 × 6 = 132 Dudek du multiplikite per ses faras cent tridek du. / Dudekduoble ses estas cent tridek du. / Dudek du oble ses egalas al cent tridek du.
7:2 = 3,5 Sep dividite per du faras tri komo kvin.
46,987 kvardek ses komo naŭ ok sep (nem ...komo naŭcent okdek sep)
10² = 100 La dua potenco de dek estas cent. / Dek kvadrate estas cent.
5³ = 125 La tria potenco de kvin estas cent dudek kvin. / Kvin kube estas cent dudek kvin.
 • Kvin kaj sep faras dek du. - 5 + 7 = 12
 • Dek kaj dek faras dudek. - 10 + 10 = 20
 • Kvar kaj dek ok faras dudek du. - 4 + 18 = 22
 • Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. - 30 + 45 = 75
 • Kvinoble sep estas tridek kvin. - 5*7 = 35

Az egyenlőségjelet (=) így ejtjük ki annyi, mint vagy van vagy egyenlő (vele) többé-kevésbé tetszés szerint: du kaj du faras kvar, dek minus tri estas sep, du oble du egalas (al) kvar.

Ne használj pontot vessző helyett a tizedesjegyek esetében. Pontot csak néhány országban használnak tizedesjelként. Az eszperantó, hasonlóan a legtöbb nyelvhez és országhoz, tizedesvesszőt használ.

Alak Kiejtés
9403,5 km naŭ mil kvarcent tri komo kvin kilometroj / naŭ mil kvarcent tri kaj duona kilometroj
8,6 kg ok komo ses kilogramoj / ok kilogramoj (kaj) sescent gramoj
+37,7° (plus) tridek sep komo sep gradoj / tridek sep komo sep gradoj super nulo
49,75 USD kvardek naŭ komo sep kvin (Usonaj) dolaroj / kvardek naŭ (Usonaj) dolaroj (kaj) sepdek kvin cendoj

Olyan részegységeket, mint gramm és cent néha elhagyhatjuk az ilyen kifejezésekben: tri kilogramoj (kaj) sepcent, kvar dolaroj (kaj) sepdek kvin. De figyeljünk arra, hogy ne legyen kétségünk arról, hogy milyen egységet használunk.

Idő

Az óra kifejezésére kövessük az alábbi modellt. A horo és minutoj gyakran csak beleértjük:

Számokkal Kimondva
3:15 (aŭ 15:15) Estas la tria (horo) (kaj) dek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) post la tria (horo).
9:45 (aŭ 21:45) Estas la naŭa (horo) (kaj) kvardek kvin (minutoj). / Estas dek kvin (minutoj) antaŭ la deka (horo).

Hogy még egyértelműbb legyen, hozzátehetjük még en la antaŭtagmezo vagy antaŭtagmeze (délelőtt) kifejezéseket, és en la posttagmezo vagy posttagmeze (délután) kifejezéseket. De használhatjuk a 24-órás rendszert is:

 • Estas la dek-kvina (kaj) dek kvin. / Estas dek kvin post la dek-kvina. - Tizenöt óra tizenöt perc van.
 • Estas la dudek-unua (kaj) kvardek kvin. / Estas dek kvin antaŭ la dudek-dua. - 21:45 van.

15 minutoj (15 perc) helyett használható kvarono (negyed), kvaronhoro vagy kvarona horo. 30 minutoj (30 perc) helyett gyakran használjuk duono, duonhoro vagy duona horo.

Az órákat sorszámnévvel jelöljük: tria, naŭa, dek-dua stb. Az óra kérdezésére használjuk a kiom kérdőszó + -A végződést → kioma.

 • kiom? - mennyi?tri, naŭ, dek du, dudek unu...
 • kioma? - hanyadik?tria, naŭa, dek-dua, dudek-unua...

 • Kioma horo estas, gardisto? - Hány óra van, őr?
 • Kioma horo estis, kiam vi alvenis? - Hány óra volt, amikor megjöttél?

Ahhoz, hogy megmutassuk, hogy mikor történik valami, jelet kell használnunk, rendszerint je, antaŭ, post, ĝis vagy ĉirkaŭ:

 • Je (la) kioma horo okazis tio? - Hány órakor történt ez?
 • Tio okazis je la tria kaj kvardek. - Ez negyed négykor történt.
 • Ni devas manĝi antaŭ la oka. - 8 előtt kell ennünk.
 • Post la dek-unua horo ĉio devas esti preta. - 11 óra után mindennek késznek kell lennie.

Óra jelzésnél ne használjuk -N jelet, mert fenn álla veszély, hogy a dátummal keverjük össze az időt,amelyet szintén sorszámnév fejez ki: je la tria = "je la tria horo", la trian = "en la tria tago de la monato".

Dátumok

A dátum kifejezésére kövessük az alábbi modelleket. Tago és en la jaro gyakran csak rejtve van:

 • Estis la tria (tago) de Decembro (en la jaro) mil naŭcent naŭdek unu. - 1991. (év) december 3-a (nap) volt.
 • Hodiaŭ estas la dua (tago) de Majo (en la jaro) du mil kvin. - Ma 2005. (év) május 2-a (nap) van.
 • Morgaŭ estos la dudek kvina (tago) de Julio (en la jaro) du mil dek. - Holnap lesz július 25. napja 2010.ben.

Az évek kifejezéséhez használhatunk sorszámneveket, de ez mind ritkább lesz: Estis la lasta de Januaro (en la jaro) mil-okcent-okdek-sepa.

A nap és a hónap között mindig használjuk de, mert a sorszámnév nem a hónapra vonatkozik, hanem tago szóra, amelyet rendszerint elhagyunk: la unua de Majo = la unua tago de Majo, la dek-tria de Decembro = la dek-tria tago de Decembro. Ha így mondjuk az első május, akkor az elsőről beszélünk a több május hónapból.

Ahhoz, hogy azt a dátumot mutassuk meg, amikor valami történik, használjunk alkalmas jelet. Gyakran használjuk -N végtődést:

 • Ili venos la sepan (tagon) de Marto. = Ili venos en la sepa (tago) de Marto. - Március 7-én érkeznek.
 • La unuan de Majo ili komencis sian vojaĝon. = En la unua (tago) de Majo... - Május elsején megkezdték az utazásukat. = Május első napján...
 • Mi laboris tie ĝis la unua de Aŭgusto mil naŭcent sesdek. - Ott dolgoztam 1960. augusztus 1-ig.

 • Antaŭ la lasta tago de Junio vi devas trovi laboron. - Június utolsó napja előtt munkát kell találnod.
 • Post la dek kvina de Marto ŝi loĝos ĉe mi. - Március 15. után nálam fog lakni.
Vissza a tetejére