Späť na obsah

Predložka de má veľmi veľa významov. Kvôli tejto mnohoznačnosti môžu niekedy vzniknúť nejasnosti. Vtedy môžeme pridať rôzne vysvetľujúce výrazy alebo zvoliť inú predložku.

Pohyb smerom preč

Základným významom predložky de je miesto, kde sa začína pohyb:

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - Prichádzam od starého otca a teraz idem k strýkovi.
 • La vento forblovis de mia kapo la ĉapon. - Vietor mi odfúkol z hlavy čiapku.
 • Ilia vojaĝo de Delhio al Kalkato estis tre longedaŭra. - Ich cesta z Dillí do Kalkaty trvala veľmi dlho.
 • Rekta linio estas la plej mallonga vojo de unu punkto al alia. - Priamka je najkratšia cesta od jedného bodu k druhému.
 • For de tie ĉi! - Preč odtiaľto!

Na objasnenie významu môžeme v prípade potreby použiť for de alebo disde: La polico prenis la ŝtelitan monon for de la rabisto / disde la rabisto. (Polícia zlodejovi odobrala ukradnuté peniaze.) Ak by sme povedali: ...la ŝtelitan monon de la rabisto, adresát by si mohol myslieť, že ide o apartena de: "...ukradnuté peniaze, ktoré patrili zlodejovi."

Pôvod, príčina

De môže tiež vyjadrovať pôvod alebo príčinu:

 • De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. - Od otca som dostal knihu a od brata som dostal pero.
 • La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. - Židia sú Izraeliti, lebo pochádzajú z Izraela.
 • Francisko de Asizo = ten František, ktorý pochádza z mesta Asisi = Francisko el Asizo - František z Asisi
 • Li paliĝis de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto. = ...pro timo... pro honto. - Zbledol od strachu a potom očervenel od hanby.

  Pri príčine však bežne používame pro a niekedy el.

 • Ebria de feliĉo, mi alkroĉiĝis al lia kolo. - Opitá šťastím som sa mu hodila okolo krku.

Odlišnosť a pod.

De často vyjadruje rôznosť, odlíšenie, oddelenosť, vzdialenosť, rozptyl:

 • Mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! - Mohol by som odlíšiť múdrych od hlúpych!
 • Kial Vi kaŝas vin de mi? - Prečo sa predo mnou skrývaš?
 • Nun mi iom liberiĝis de la plej urĝaj el miaj kolektiĝintaj laboroj. - Teraz som sa trocha oslobodil od tých najnaliehavejších z mojich úloh, čo sa mi nahromadili.
 • Ĝi estas libera de malsanoj. - Nemá žiadne choroby.
 • Ili loĝas malproksime de ni. - Bývajú ďaleko od nás.

Čas

De môže tiež vyjadrovať počiatočný moment trvalého deja alebo stavu:

 • Li laboras de la sesa horo matene. - Pracuje od šiestej ráno.
 • De nun mi ne plu manĝos viandon. - Oddnes už nebudem jesť mäso.
 • Mi konas lin de longa tempo. - Poznám ho už dávno.

Keď chceme jasne dať najavo, že ide o čas, môžeme použiť ekde alebo de post:

ekde
= od začiatku niečoho
de post
= od konca niečoho

Ak ide o časový bod, nie je takmer žiadny rozdiel medzi ekde a de post, ale ak ide o trvanie času, rozdiel je väčší: de post ŝia vivo = ekde ŝia morto.

Príslušnosť

Predložka de veľmi často vyjadruje príslušnosť (= vlastníctvo, majetok, blízkosť, pripojenie, príbuznosť...):

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - Tu leží otcova čiapka.

  Čiapka patrí otcovi ako vlastníctvo alebo majetok.

 • La dentoj de leono estas akraj. - Zuby leva sú ostré.

  Zuby patria levovi ako časti tela.

 • Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. - Na brehu mora stálo množstvo ľudí.

  Breh patrí k moru, lebo sa nachádza hneď pri ňom.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - Január je prvý mesiac v roku.

  Mesiace sú časti roka.

 • La filo de la reĝo ŝin renkontis. - Stretol ju kráľov syn.

  Syn patrí ku kráľovi ako príbuzný.

 • Mi legos poemon de Zamenhof. - Budem čítať Zamenhofovu báseň.

  Báseň patrí Zamenhofovi, lebo on ju napísal.

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino. - Pohár od vína je pohár, v ktorom sa predtým nachádzalo víno, alebo ktorý sa používa na víno.

  Pohár patrí k vínu, lebo je určený a používaný na víno.

 • Ŝi estas profesoro de matematiko. - Je profesorkou matematiky.

  Profesorka patrí k matematike, lebo je to jej odbor. Môžeme tiež použiť pri.

 • Tiu libro estas de Karlo. - Tá kniha je od Karola / Karolova.

  Častejšie sa používa aparteni + al: Tiu libro apartenas al Karlo. (Tá kniha patrí Karolovi.)

 • Ĝi estas de mi. - To je odo mňa / moje.

  Častejšie sa hovorí: Ĝi estas mia. Ĝi apartenas al mi. (To je moje. To patrí mne.)

Podmet, konateľ deja, predmet

Výraz s de, ktorý plní úlohu nezhodného prívlastku podstatného mena (vykonávateľa deja), vyjadruje za normálnych okolností významový podmet vety (konateľa deja, agens) alebo významový predmet deja.

 • La kanto de la birdoj estas agrabla. - Spev tých vtákov je príjemný.

  Tí vtáci spievajú.

 • Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro. - Hneď urobil, čo som chcel, a ja som mu poďakoval za okamžité splnenie môjho želania.

  Splnil moje prianie.

Na uistenie, že ide o významový podmet, môžeme použiť fare de: Hodiaŭ posttagmeze okazos akcepto fare de la urbestro. (Dnes poobede nás prijme starosta.)

Poznámka: Niektorí skracujú fare de na far, ale toto slovo je neoficiálne a neodporúča sa ho používať.

Vo vzťahu k pasívnemu príčastiu vyjadruje de najčastejšie významový podmet vety, konateľa deja:

 • Ŝi estas amata de ĉiuj. - Je milovaná všetkými.

  Všetci ju majú radi.

 • Li estis murdita de nekonato. - Bol zavraždený neznámym.

  Zavraždil ho neznámy.

 • La montoj estis kovritaj de neĝo. - Kopce boli pokryté snehom.

  Sneh pokryl kopce.

Môžeme tiež použiť fare de: La infano estis forprenita fare de la patrino. (Dieťa bolo odobraté matkou.) Ale jednoduché de zvyčajne stačí pri pasívnom príčastí. Ak chceme použiť výraz s de v inom význame pri pasívnom príčastí, často je potrebné vyjadriť tento význam presnejšie pomocou disde, for de, ekde a pod.: La infano estis forprenita disde la patrino. (Dieťa bolo odobraté od matky.) Niekto odobral dieťa matke.

Vlastnosť

De niekedy vyjadruje vlastnosť, zloženie alebo mieru:

 • Ŝi estas virino de meza aĝo. = Ŝi estas mezaĝa virino. - Ona je žena stredného veku.
 • Li havas harojn de nedifinita koloro. - Jeho vlasy majú nedefinovateľnú farbu.
 • Li estas de meza kresko. - Je stredného vzrastu.
 • bukedo de rozoj = kytica pozostávajúca z ruží
 • reto de komputiloj = sieť, ktorá pozostáva z počítačov
 • La knabo havis aĝon de nur ses jaroj. - Chlapec mal len šesť rokov.
Nahor