Sisu juurde

Määratlejad on abisõnad, mida pannakse nimisõnalise lauseosa ette, et kindlaks määrata asja identiteeti. Kõige tähtsam määratleja on määrav artikkel la.

La — määrav artikkel

Abisõna la näitab, et räägitakse kindlast asjast, mida kõnetatav isik teab .

Artiklile la ei lisata lõppe, ei lõppu -J, ega lõppu -N:

 • la domo = See sulle tuttav maja
 • la bela junulino = See ilus neiu, keda sa tead
 • la junulinoj = Need neiud, keda sa tead
 • la altaj montoj = Need sulle teada kõrged mäed
 • la ruĝajn krajonojn = Need sulle teada punased pliiatsid

Mõnedel juhtudel võidakse kasutada lühendatud apostroofset vormi l'.

La seisab enne nimisõna muid epiteete. Võimalik eessõna pannakse enne artiklit la:

 • en la domo
 • ĉe la bela junulino
 • pri la altaj domoj

Indiviidid

Üksikute indiviidide (mitte liikide ) puhul tähendab la , et kõneleja eeldab, et kõnetatav teab seda asja. La tähendab siis enam-vähem "sa tead, kellest ma räägin".

la (või muu määratleja) puudumine tähendab, et kõneleja eeldab, et adressaat pole asjast teadlik. Määratleja puudumine tähendab enam-vähem "sa ei tea, kellest ma räägin". Määratleja puudumine võib tähendada ka seda, et identiteet pole oluline. Seetõttu on la kasutamata jätmine sama oluline kui la kasutamine.

 • La rozo apartenas al Teodoro. - See roos kuulub Teodorile.

  Kõneleja oletab, et kuulaja mõistab, millisest roosist on jutt.

 • Al Teodoro apartenas rozo. - Teodorile kuulub roos.

  Nüüd kõneldakse roosist, mida kuulaja ei tunne.

 • Domo brulas! - Maja põleb!

  Individuaalne maja põleb, kuid kõneleja pole kindel, kas kuulaja teab, mis maja see on, või võib-olla kõneleja ise ka ei tea, milline maja põleb.

 • La domo brulas! - Maja põleb!

  Kõneleja soovib informeerida, et nüüd põleb maja, mida kuulaja oletavasti teab (võib-olla tema kodu).

 • Venis multaj gastoj al via festo, ĉu ne? - Sinu peole tuli mitmeid külalisi, kas pole?

  Külalised olid kindlad indiviidid, kuid lauseosa multaj gastoj toimib ainult külaliste hulga teavitamiseks. Nende individuaalne või grupiidentiteet pole oluline.

Varem mainitud

Tavaliselt on midagi teada, kuna seda on varem mainitud. La tähendab siis, et midagi, mida mainiti, mainitakse uuesti. Artikli la mittekasutamine tähendab loosse millegi uue sissetoomist:

 • Mi havas grandan domon. La domo havas du etaĝojn. - Mul on suur maja. Sellel majal on kaks korrust.

  Esimesel mainimisel ei tea kuulaja veel, mis maja see on. Seetõttu ei kasuta kõneleja artiklit la. Teisel mainimisel lisab kõneleja artikli la et näidata, et see on just mainitud maja. Kui ta siis ei kasutaks artiklit la, peaks kuulaja eeldama, et see on teistsugune maja kui äsja mainitud või üldiselt maja (mis tahes maja).

 • En tiu ĉi skatolo estas frukto. La frukto estas ronda. - Selles karbis on puuvili. See puuvili on ümmargune.

  Esmalt sõna frukto (ilma artiklita la) juhatab sisse uue asja. Seega kuulaja teab, et eksisteerib puuvili selles karbis. Pärast saab kõneleja jätkata sellestsamast puuviljast kõnelemist kasutades sõnu la frukto.

 • Mi havas tri infanojn. La infanoj ofte ĝojigas min. - Mul on kolm last. Lapsed rõõmutavad mind sageli.

  La näitab, et jutt käib jälle juba mainitud lastest.

 • Sur la strato iris tri viroj. Ili aspektis kiel friponoj. Subite la tri friponoj malaperis en bankon. Ŝajnis, ke la banko estas prirabota. - Kolm meest kõndisid tänaval. Nad nägid välja nagu kelmid. Järsku kadusid kolm kelmi panka. Tundus, et panka hakatakse röövima.

  Pärast kolme mehe esmakordset mainimist, ja pärast teatamist, et nad näevad välja nagu kelmid, võib neid lihtsalt nimetada "kolm kelmi" la (tri) friponoj. Lauseosa la (tri) friponoj teenib, nagu just nende konkreetse kolme mehe ajutine nimetus. Pärast panga esmakordset mainimist, võib seda juba nimetada la banko.

Alati ei tarvitse kasutada sama sõna, et rääkida juba mainitud samast asjast, kasutades artiklit la:

 • Tre malproksime de ĉi tie loĝis reĝo, kiu havis dek unu filojn kaj unu filinon, Elizon. La dek unu fratoj iradis en la lernejon kun stelo sur la brusto kaj sabro ĉe la flanko. - Siit kaugel elas kuningas, kellel oli üksteist poega ja üks tütar Eliza. Üksteist venda astusid kooli sisse, täht rinnal ja mõõk küljel.

  Kuigi esmalt mainitakse neid sõnaga "pojad" filoj, võib pärast neist kõneledes nimetada neid "üksteist venda" la (dek unu) fratoj.

Kaudselt mainitud, aimatav.

Sageli teatakse midagi seetõttu, et mõni teine ​​eespool nimetatud asi selgitab selle olemasolu või et kuulajal on vajalikud teadmised maailmast:

 • Mi aĉetis aŭton, sed la motoro ne funkcias. - Ma ostsin auto, aga mootor ei tööta.

  Mootorit ennast otseselt varem mainitud pole, ainult autot, kuid kuna igal autol on tavaliselt mootor, saab kuulaja aru, et see on just mainitud auto mootor. Võinuks ka öelda "selle mootor" ĝia motoro, mis oleks veelgi selgem.

 • Mi manĝas per la buŝo kaj flaras per la nazo. - Ma söön suuga ja haistan ninaga.

  Kuulaja teab, et kõneleja on inimene ja et inimesel on suu ja nina. La buŝo ja la nazo on samaväärsed sõnadega "minu suu" mia buŝo ja "minu nina" mia nazo. Võib-olla võiks artikli la ka ära jätta, aga see kõlaks natuke sedamoodi, nagu kõneleja kahtleks, kas kuulaja teab, et inimesel on suu ja nina.

Täielikult kirjeldatud

Lauseosal võivad olla epiteedid või täiendid, mis teevad mõistetavaks, millest on jutt:

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - Seal lebab isa müts.

  Täiend de la patro selgitab, millisest mütsist on jutt. Võidakse aimata, et isal on üksainus müts. Kui ei kasutataks artiklit la, võiks eeldada, et see on ainult üks isa paljudest mütsidest.

 • Por la hodiaŭa tago mi ricevis duoblan pagon. - Tänase päeva eest ma sain kahekordse tasu.

  Epiteet "tänane" hodiaŭa selgitab täpselt, millisest päevast on juttu.

 • Mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi. - Ma annan sulle tagasi raha, mille sa mulle laenasid.

  Kõrvalllause kiun vi pruntis al mi selgitab täpselt, millisest rahast on juttu.

 • Mi vojaĝis al la urbo Pekino. - Ma reisisin Pekingisse (Pekingi linna).

  Nimi Pekino identifitseerib täielikult linna.

Otseselt nähtav

Asi võib olla teada seetõttu, et kuulaja näeb seda otse või märkab seda muul viisil:

 • La domo estas vere bela. - See maja on tõeliselt ilus.

  Nii võidakse öelda, kui mõlemad vestlejad näevad seda maja.

 • La floroj odoras tre bone. - Need lilled lõhnavad hästi.

  Nii võidakse öelda, kui kuulaja näeb või haistab lilli, ja seetõttu mõistab, millistest lilledest on juttu.

Üldtuntud, ainulaadne

Asi võib olla tuntud seetõttu, et see on täiesti ainulaadne, kuna selliseid asju on ainult üks või see on nii silmapaistev või eriline, et jutt saab olla ainult sellest:

 • La ĉielo estas blua. - Taevas on sinine.

  Kõiks teavad, et eksisteerib taevad. Seepärast võidakse seda nimetada lihtsalt la ĉielo.

 • La prezidanto de Usono diris, ke... - Ameerika Ühendriikide president ütles, et...

  Kõneleja eeldab, et kuulaja teab, et Ameerika Ühendriikidel on president ja üksainus. Seepärast võidakse seda nimetada lihtsalt la prezidanto de Usono.

Liigid

Sageli kasutatakse nimisõna, et rääkida liigist, et öelda "milline" kia miski on. Seda võidakse teha erineval moel: ilma artiklita la, koos artikliga la, ainsuses või mitmuses. Sageli võidakse kasutada mistahes varianti vastavalt maitsele või stiilile.

Enamasti ei kasutata liigist rääkides määratlejat. Liiki peetakse nagu üheks tundmatuks isendiks või isendiks, kelle identiteet pole oluline:

 • Leono estas besto. - Lõvi on loom.

  Soovitakse öelda, et lõvi kon üks paljudest loomaliikidest, mitte taimeliik või midagi muud.

 • Rozo estas floro kaj kolombo estas birdo. - Roos on lill ja tuvi on lind.

  Jutt on liikidest, mitte isenditest.

 • Karlo estas kuracisto. - Karlo on arst.

  Sõna "arst" kuracisto ei toimi inentifitseerijana, vaid et öelda, millist ametit peab Karlo.

 • Elizabeto estas patrino de tri infanoj. - Elizabeto on kolme lapse ema.

  Lauseosa patrino de tri infanoj on kasutatud mitte selleks, et näidata, kes Elizabeto on, vaid et informeerida, milline inimene ta on.

 • Akvo bolas je cent gradoj. - Vesi keeb saja kraadi juures.

  Ei räägita mingist konkreetsest veest, vaid üldiselt veest kui ainest.

Mõnikord vaadatakse liiki nagu ühte kujutletavat tuntud asja, ja kasutatakse artiklit la. See on sage formaalses või filosoofilises stiilis. Sellisel juhul on jutt selgelt tervest liigist:

 • La gitaro estas tre populara instrumento. - Kitarr on väga populaarne instrument

  Esitletakse instrumendi liiki nagu oleks jutt ühest konkreetsest instrumendist. Aga võib ka nii: Gitaro estas...

 • La kato preferas varman klimaton. - Kass eelistab sooja kliimat.

  Esitletakse loomaliiki nagu oleks jutt ühest konkreetsest loomast. Aga võib ka nii: Kato preferas...

 • La urso troviĝas kaj en Eŭropo kaj en Ameriko. - Karu elab nii Euroopas kui ka Ameerikas.

  See lause ei saa kehtida üheainsa karu kohta. Seetõttu ei saa öelda nii: Urso troviĝas kaj en Eŭropo kaj en Ameriko.

 • La saĝulo havas siajn okulojn en la kapo, kaj la malsaĝulo iras en mallumo. La saĝulo = ĉiuj saĝuloj. La malsaĝulo = ĉiuj malsaĝuloj. - Targal on silmad peas ja rumal käib pimeduses. Tark = kõik targad. Rumal = kõik rumalad.

Kui nimisõna esineb öeldistäite positsioonis, siis pole vaja tingimata kasutada artiklit la, kui on jutt liigist: Karlo estas advokato. Aga kui öeldakse Karlo estas la advokato, siis tähendus on "Karlo on see kindel advokaat, keda sa tunned" või "Karlo on see advokaat, kellest me nüüd räägime" või muu sarnane.

Loendatava asja puhul võib liiki esindada ka sõna mitmuses. Liikidest rääkides on ainsuse ja mitmuse erinevus sageli väike:

 • Leonoj estas bestoj. = Leono estas besto.
 • Rozoj estas floroj kaj kolomboj estas birdoj.
 • La leonoj estas bestoj.
 • La rozoj estas floroj kaj la kolomboj estas birdoj.

Millal artiklit la kindlasti mitte kasutada

Ärge kasutage artiklit la selle lauseosa juures, millel on teine määratleja. Teised määratlejad on omastavad asesõnad, korrelatiivid lõppudega -U, -A või -ES, abisõna "mõlemad" ambaŭ, ja poolmääratlev unu:

 • Mia dorso doloras. - Mu selg valutab.

  Mitte: La mia dorso doloras. (Aga on võimalik la mia/via..., kui lauses ei esine järgnevat nimisõna.)

 • Tiu domo estas granda. - See maja on suur.

  Mitte: La tiu domo estas granda.

 • Ĉiuj gastoj jam venis. - Kõik külalised on juba tulnud.

  Ei: Ĉiuj la gastoj jam venis. Ega: La ĉiuj gastoj jam venis.

 • Mi ŝatas ĉiajn legomojn. - Mulle meeldivad igasugused köögiviljad.

  Mitte: Mi ŝatas la ĉiajn legomojn.

 • Kies gasto mi estas, ties feston mi festas. - Kelle külaline ma olen, selle püha ma tähistan.

  Mitte: La kies gasto... la ties festo...

 • Mi legis ambaŭ librojn. - Ma lugesin mõlemat raamatut.

  Ei: Mi legis la ambaŭ librojn. Ega: Mi legis ambaŭ la librojn.

Ärge kasutage artiklit la enne ütet:

 • Kelnero, alportu al mi glason da biero! - Kelner, tooge mulle klaas õlut!

  Ärge öelge: La kelnero, alportu...

Artikkel La isikulise asesõna asemel

Sageli kasutatakse artiklit la isikulise asesõna asemel, kui kontekst näitab selgelt, kes on omanik. Seda juhtub eriti sageli, kui on juttu kehaosadest ja vanematest:

 • Li levis la kapon. = Li levis sian kapon. - Ta tõstis pea. = Ta tõstis oma pea.
 • Mi montris per la fingro, kien li iru. = ...per mia fingro... - Ma näitasin sõrmega, kuhu ta peab minema. = ...oma sõrmega...
 • Ŝi lavis al si la piedojn. = Ŝi lavis siajn piedojn. - Ta pesi omal jalgu. = Ta pesi oma jalgu.
 • Ĉu Karlo venis kun la patro? = ...kun sia patro? - Kas Karlo tuli koos isaga? = ...koos oma isaga?
 • Diru al la patro, ke mi estas diligenta. La patro = mia patro (la patro de la parolanto)
  - Ütle isale, et ma olen usin. Isa = minu isa (kõneleja isa).

  Aga sageli kasutatakse sõnu "isa" Patro ja "ema" Patrino (suure algustähega) peaaegu nagu pärisnimesid ilma artiklita la.

Artikkel La abisõna ĉiuj asemel

Kui ei ole valesti mõismise riski, siis võidakse kasutada artiklit la abisõna "kõik" ĉiuj asemel:

 • La gastoj eksidis ĉe la tablo.Ĉiuj gastoj eksidis... - Külalised võtsid laua taga istet. ≈ Kõik külalised võtsid istet...
 • Ĉi-vespere la Angloj prezentos teatraĵon en la kongresejo. La Anglojĉiuj Angloj. - Inglased etendavad sel õhtul teatrit kongressi ruumis. Inglased ≈ kõik inglased.

  Olukord (kongress) piiritleb väljendi ĉiuj Angloj tähendust. Jutt on (enam-vähem) kõigist inglastest, kes osalevad kongressil, aga mitte kõigist inglastest kogu maailmas.

Artikkel la keelte nimede ees

Artiklit la kasutatakse nende keelenimede ees, mis koosnevad omadussõnast koos sõnaga "keel" lingvo (sageli juurdemõeldav). Kasutatakse artiklit la, sest keeli mõistetakse kui ainulaadsusi: la Angla (lingvo), la Ĉina (lingvo), la Nederlanda (lingvo) jt. Aga ärge kasutage artiklit la nende väheste keelte puhul, millel on nimisõnaline pärisnimi, nt. Esperanto, Sanskrito, Ido, Volapuko jt

Artikkel la sõnade plej ja malplej ees

Kui esinevad sõnad "kõige" plej või malplej, siis on jutt tavaliselt millestki ainulaadsest ja kasutatakse artiklit la:

 • La malfeliĉa infano forkuris kaj kaŝis sin en la plej proksima arbaro. - Õnnetu laps põgenes ja peitis end kõige lähemasse metsa.
 • Li estas tre kredema: eĉ la plej nekredeblajn aferojn, kiujn rakontas al li la plej nekredindaj homoj, li tuj kredas. - Ta on väga kergeusklik: Ta usub isegi kõige ebausutavamaid asju, mida räägivad kõige ebausaldusväärsemad inimesed.

Kui on jutt kahe isiku või grupi võrdlusest, siis kasutatakse tavaliselt keskvõrret la (mal)pli ülivõrde la (mal)plej asemel:

 • Unu vidvino havis du filinojn. La pli maljuna [filino] estis tiel simila al la patrino per sia karaktero kaj vizaĝo, ke ĉiu, kiu ŝin vidis, povis pensi, ke li vidas la patrinon. - Ühel lesknaisel oli kaks tütart. Vanem [tütar] oli nii ema sarnane oma iseloomult ja välimuselt, et igaüks, kes teda nägi, võis arvata, et näeb ema.

Vahel eessõna plej ei näita midagi ainulaadset, vaid mingi omaduse või kombe kõrgemat astet. Sel juhul ärge kasutage artiklit la:

 • vulpo plej ruza fine estas kaptata. - Isegi kõige kavalam rebane saab lõpuks kinni püütud.

  Siin pole jutt mingist konkreetsest rebasest, vaid mistahes rebasest, kes on ülimalt kaval.

 • Li estas plej laca en la mateno. - Ta on hommikul kõige väsinum.

  Siin pole juttu erinevate isikute võrdlusest, vaid ühe ja sama isiku väsimusastmete võrdlusest erinevail ajahetkil.

 • Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue. - Kes tuleb kõige varem, istub kõige nautivamalt.

  Eessõna plej ei seisa nimisõnalise lauseosa ees, vaid määrsõnalise lauseosa ees.

Artikkel la pärisnimede juures

Artiklit la pole vaja kasutada sõnade ees, mis on pärisnimed, sest need on ju ise selgelt määratletud:

 • Pasintjare mi vojaĝis al Kanado. - Mullu ma reisisin Kanadasse.

  Ärge öelge: ...al la Kanado.

 • Kie estas Francisko? - Kus on Francisko?

  Ärge öelge: Kie estas la Francisko?

Tavaliste sõnade, mis on saanud pärisnimedeks, kasutatakse tavaliselt artiklit la, sest need sõnad ei ole iseenesest määratletud:

 • Kaj tiam la Nokto diris: "Tenu vin dekstre kaj eniru en la malluman pinarbaron, mi vidis, ke tien foriris la Morto kun via malgranda infano." - Ja siis Öö ütles: "Hoidke paremale ja minge hämarasse männikusse, ma nägin, et sinna läks Surm koos teie väikese lapsega."

  Öö ja surm on selles jutus kui isikud pärisnimedega (seda näitab suur algustäht), aga nokto ja morto on tavalised nimisõnad, seega on vaja kasutada artiklit la.

Siis kui tavalisel pärisnimel on omadussõnaline epiteet ja kui see epiteet ei ole osa pärisnimest, siis tavaliselt lasutatakse artiklit la. Eriti sel juhul, kui on olemas valik (tegelik või näiv) mitmete samanimeliste asjade vahel:

 • Duoble montriĝis la bildo de Venero, de la surtera Venero. - Veenuse pilt näis kahekordne, maise Veenuse pilt.

  Veenus on jumalanna pärisnimi. Esiteks nimi Venero ilmub ilma artiklita la, vastavalt pärisnimede põhireeglile. Pärst lisandub epiteet surtera ja siis tuleb kasutada artiklit la et näidata määratust. Jutt oleks nagu kahest Veenusest, taevane Veenus ja maine Veenus.

 • Ĉiuj konas Londonon, la ĉefurbon de Britio, sed ne ĉiuj konas la aliajn Londonojn en Usono kaj Kanado. - Kõik teavad Inglismaa pealinna Londonit, kuid mitte kõik teisi Londoneid Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.

  Linnanimel Londono ei ole artiklit la. Väljendil aliaj Londonoj on aga epiteet aliaj ja seetõttu saab artikli la.

 • Multaj vizitis Londonon, la ĉefurbon de Britio, sed mi vizitis ankaŭ aliajn Londonojn. - Paljud on külastanud Inglismaa pealinna Londonit, aga mina külastasin ka teisi Londoneid.

  Ka siin on linnanimel Londono epiteet, aga pole vaja kasutada artiklit la, sest jutt pole kõigist teistest Londonitest ja kuulaja ei saa täpselt teada, millistest Londonitest on jutt.

Muud määratlejad peale artikli la võivad esineda ka pärisnimede ees, aga väga harva, kui on vajadus sellise väljendi järele:

 • Ha, tie vi estas, mia Elizabeto! - Ahhaa, seal sa oled, mu Elizabeto!
 • Ĉu vi sentas teruron antaŭ tiu Karolo? - Kas sa tunned selle Karolo ees kabuhirmu?

Poolmääratlev unu

Mõnedel keeltel on eriline määramata artikkel, mis sageli sarnaneb arvsõnaga "üks" unu. Esperanto keeles puudub täiesti määramata artikkel. Täielikku määramatust näidatakse määratleja kasutamata jätmisega. Aga mõnikord kasutatakse sõna unu nagu poolmääratlevat artiklit. See unu ei näita arvu, vaid individuaalsust. See näitab, et jutt on millestki, mis on kuulajale tundmata, aga kõnelejale tuntud:

 • Unu vidvino havis du filinojn. - Ühel lesknaisel oli kaks tütart.

  Muinasjutu algus. Seni tunneb ainult jutustaja seda lesknaist.

 • Unu vesperon fariĝis granda uragano. - Ühel õhtul oli suur torm.

Poolmääralev artikkel unu ei ole kunagi kohustuslik. See on vahend, millega saab nüansse esile tuua, aga mida kasutatagu ainult vajadusel.

Tagasi üles