Към съдържанието

Прилагателните посочват свойства, качества, принадлежност, връзки и т.н. Прилагателните в есперанто завършват на -a:

 • longa - дълъг = който има голяма дължина
 • ruĝa - червен = който има червен цвят
 • bona - добър = който се характеризира с добрина
 • inteligenta - интелигентен = който има интелигентност, характеризира се с интелигентност
 • homa - човешки = който се отнася до хората
 • malaperinta - изчезнал = който вече е изчезнал

Притежателните местоимения и числителните редни имена също са прилагателни, но в тези думи окончанието -a има специално значение.

След окончанието -a може да следва окончанието за мн.ч. -j, както и окончанието за винителен падеж -n. Може да се добавят и двете, но винаги е първо -j, а след това – -n:

longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

За сравнения се ползват прилагателни заедно с думичките pli и plej.

Употреба на прилагателните

Прилагателните се използват основно за описание на съществителните.

Епитети

Прилагателните може да изпълняват функцията на епитети на съществителните (директно поясняващи прилагателни). Епитетите почти винаги стоят пред съществителното, но може да се срещат и след него. Дори може да има прилагателни едновременно преди и след едно и също съществително:

 • granda domo - голяма къща
 • domo granda - къща голяма
 • la tago longa - денят дълъг
 • la longa tago - дългият ден
 • fama Franca verkisto - известен френски автор
 • fama verkisto Franca - известен автор френски
 • Lingvo Internacia (la origina nomo de Esperanto) - език международен (първоначалното име на есперанто)

Епитет, който стои след съществителното, често се използва за допълнително подсилване.

Сказуемни определения

Прилагателното може да описва нещо като сказуемно определение, чрез глагол:

 • La domo estas granda. - Къщата е голяма.

  Granda описва съществителното domo чрез глагола estas.

 • Tiuj ĉi verkistoj iam iĝos famaj. Тези автори някога ще станат известни.

  Famaj описва съществителното verkistoj чрез iĝos.

 • Mi farbis mian domon blanka. Боядисах моята къща бяла.

  Blanka описва съществителното domon чрез глагола farbis.

Описване на други думи

Прилагателните могат също за бъдат използвани за описване на съществителни частиц, като например лични местоимения, обикновено като сказуемни определения:

 • Mi estas feliĉa. - Аз съм щастлив(а).
 • Tiu estas mia. - Този е моят.
 • Tio estas bona. - Това е добро.
 • Ili fariĝis koleraj. - Те станаха ядосани.
 • Ambaŭ ŝajnis dormantaj. Двамата изглеждаха спящи.

Прилагателни, използвани като съществителни

Когато прилагателното изпълнява функцията на епитет на съществителното, често съществителното може да бъде изпуснато. Тогава прилагателното сякаш възприема функцията на съществителното. Това е възможно, когато от контекста е ясно кое съществително би трябвало да се подразбира:

 • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

  Палатът на императора беше най-красивият [палат] на света.

 • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

  Не искам тази супа, дай ми друга [супа].

 • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

  Твърде малко [хора/слушатели] дойдоха.

 • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

  Няколко [души] от нас пристигнаха късно.

 • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

  Ние и двамата искаме същото [нещо]. (Или: Ние и двамата искаме едно и също.)

 • Vi estas la unuaj [personoj], kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

  Вие сте първите [хора], които виждам днес сутринта.

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

  Твоят хляб е по-малко пресен от моя [хляб].

 • Estas nun la dua [horo].

  Сега е два [часът].

 • Mi parolas la Francan [lingvon].

  Говоря френски [език].

Прилагателни думички

Някои от думичките в есперанто може да изпълняват функцията на прилагателни в изречението дори да не завършват на -a. Такива са табличните думи, окончаващи на -a, -u и -es, думичката ambaŭ и числата.

 • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

  Тази улица никога не съм я виждал преди.

 • Mi korektis ambaŭ erarojn.

  Поправих и двете грешки.

 • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

  Там живеят двама унгарци и трима канадци.

Обратно нагоре