До змісту

Прикметники вказують на властивості, якості, належність, відношення і т.п. Прикметники в есперанто мають закінчення "А".

 • longa - довгий = маючий велику довжину
 • ruĝa - червоний = маючий червоний колір як властивість
 • bona - добра = характеризуючий добротою
 • inteligenta - тямущий/кмітливий = характеризуємий кмітливістю
 • homa - людський = відносний до людей
 • malaperinta - зниклий = такий, що він вже зник

Присвійні займенники та порядкові числівники також є прикметниками, але в цих словах закінчення "А" має особове значення.

Після закінчення "А" може слідувати закінчення "J" для множиних чисел, та закінчення "N" для знахідного відмінку. Можна також ставити обидва закінчення, але "J" завжди ставиться перед "N":

longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

Для порівняння використовують прикметники разом з короткими словами pli (більш) та plej (найбільш).

Використання прикметників

Прикметники використовуються головним чином для опису іменників.

Визначальні прикметники

Прикметники можуть виконувати роль епітетів/визначень/ іменників (напряму описуючі прикметники). Визначальні прикметники частіше за все стоять перед іменником, але вони можуть стояти також і після нього. Прикметники можуть навіть знаходитись одночасно й перед, й після одного й того ж іменника:

 • granda domo - будинок великий
 • domo granda - великий будинок
 • la tago longa - день довгий
 • la longa tago - довгий день
 • fama Franca verkisto - Відомий французький письменник
 • fama verkisto Franca - відомий письменик Французький
 • Lingvo Internacia (la origina nomo de Esperanto) - Мова міжнародна (справжнє ім'я Есперанто)

Визначний прикметник, котрий стоїть після іменника, часто має підкреслене значення.

Іменникові прикметники

Прикметник може також описувати щось у якості предикатива (іменникової частини присудка), за допомогою дієслова:

 • La domo estas granda. - Будинок є великий.

  Granda (великий) описує іменник domo (будинок) за допомогою дієслова estas (є,).

 • Tiuj ĉi verkistoj iam iĝos famaj. Ці письменники коли-небудь стануть знаменитими/відомими/.

  Famaj (знамениті, відомі) описує іменник verkistoj (письменники) за допомогою дієслова iĝos (стануть).

 • Mi farbis mian domon blanka. Я пофарбував мій будинок в білий колір.

  Blanka (білий) описує іменник domon (будинок) за допомогою дієслова farbis (пофарбував).

Опис інших слів

Прикметники використовуються також для того, аби описати короткі слова, маючі властивості іменника, наприклад власні займенники; зазвичай вони використовуються в якості предикативу:

 • Mi estas feliĉa. - Я щасливий.
 • Tiu estas mia. - Це є моє.
 • Tio estas bona. - Це добре
 • Ili fariĝis koleraj. - Вони розгнівані /зробились розгніваними/.
 • Ambaŭ ŝajnis dormantaj. Обидва здавалися сплячими.

Використання прикметників у якості іменників

Коли прикметник виконує роль епітета (визначення) іменника, цей іменник іноді опускається. В такому випадку прикметник як би приймає на себе роль іменника. Це можливо, коли контекст ясно вказує, який іменник слід розуміти:

 • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

  Палац імператора був найпрекраснішим [палацом] в світі.

 • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

  Я не хочу цей суп, дай мені інший [суп].

 • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

  Занадто мало хто [люди/слухачі] прийшли.

 • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

  Деякі [особи] з нас прибули пізно.

 • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

  Ми обидва хочемо одну і ту ж [річ]. (Або: Ми обидва хочемо те ж саме.)

 • Vi estas la unuaj [personoj], kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

  Ви перші [особи], яких я бачу сьогодні вранці.

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

  Твій хліб менш свіжий, ніж мій [хліб].

 • Estas nun la dua [horo].

  Зараз дві години.

 • Mi parolas la Francan [lingvon].

  Я говорю на Французькій [мові].

Прикметникові слова

Деякі з часток в есперанто можуть відігравати роль прикметника в реченні, але вони не мають закінчення "А". Такими є табличні слова, закінчуючі на А, U та ES, частка ambaŭ та числівники.

 • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

  Ту вулицю я ніколи не бачив раніше.

 • Mi korektis ambaŭ erarojn.

  Я виправив обидві помилки.

 • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

  Там живуть два угорці і три канадці.

Назад до початку