Tästä sisältöön

Adjektiivit osoittavat ominaisuuksia, laatuja, kuuluvuutta, suhteita ym. Adjektiiveilla on esperantossa A-pääte:

 • longa - pitkä = sisältää paljon pituutta
 • ruĝa - punainen = sisältää punaisen ominaisuutena
 • bona - hyvä = hyvyyden luonnehtima
 • inteligenta - älykäs = älykkyyttä omaava, älykkyydelle luonteenomaista
 • homa - ihmis- = ihmisiin liittyvä
 • malaperinta - kadonnut = sellainen, että se on jo kadonnut

Myös possessiivipronominit (omistuspronominit) ja järjestysluvut ovat adjektiiveja, mutta noissa sanoissa A-päätteellä on erityismerkitys.

A-päätteen jälkeen voi seurata J-pääte monikkoa varten, ja akkusatiivinen N-pääte.

longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

Vertailussa käytetään adjektiiveja yhdessä pikkusanojen pli (enemmän) ja plej (eniten) kanssa.

Adjektiivien käyttö

Adjektiiveja käytetään erityisesti määrittämään substantiiveja.

Määreenä toimivat adjektiivit

Adjektiivit voivat olla substantiivien määreinä (suoraan määrittävinä adjektiiveina). Määreenä olevat adjektiivit sijaitsevat useimmiten substantiivin edellä, mutta ne voivat sijaita myös sen jäljessä. Voi olla jopa adjektiiveja samanaikaisesti saman substantiivin edellä ja jäljessä:

 • granda domo - suuri talo
 • domo granda - suuri talo
 • la tago longa - pitkä päivä
 • la longa tago - pitkä päivä
 • fama Franca verkisto - kuuluisa ranskalainen kirjailija
 • fama verkisto Franca - kuuluisa ranskalainen kirjailija
 • Lingvo Internacia (la origina nomo de Esperanto) - Lingvo Internacia (Kansainvälinen Kieli, esperanton alkuperäinen nimi)

Määreenä oleva adjektiivi, joka sijaitsee substantiivinsa jäljessä, on usein korostettu.

Predikatiiviset adjektiivit

Adjektiivi voi myös määrittää jotain predikatiivisesti, verbin välityksellä:

 • La domo estas granda. - Talo on suuri.

  Granda (suuri) määrittää substantiivia domo (talo) verbin estas (on) välityksellä.

 • Tiuj ĉi verkistoj iam iĝos famaj. Näistä kirjailijoista tulee joskus kuuluisia.

  Famaj (kuuluisia) määrittää substantiivia verkistoj (kirjailijat) sanan iĝos (tulla joksikin) välityksellä.

 • Mi farbis mian domon blanka. Minä maalasin taloni valkoiseksi.

  Blanka (valkoinen) määrittää substantiivia domon (talon) verbin farbis (maalasi) välityksellä.

Muiden sanojen määreet

Adjektiiveja käytetään myös määrittämään substantivoituja pikkusanoja, esim. persoonapronomineja, tavallisesti predikatiivisesti:

 • Mi estas feliĉa. - Minä olen onnellinen.
 • Tiu estas mia. - Tuo on minun.
 • Tio estas bona. - Se on hyvä.
 • Ili fariĝis koleraj. - He tulivat vihaisiksi.
 • Ambaŭ ŝajnis dormantaj. Molemmat näyttivät nukkuvan.

Substantivoitu adjektiivien käyttö

Kun adjektiivi on substantiivin määreenä, substantiivi jätetään joskus pois. Silloin adjektiivi ikään kuin itse ottaa substantiivin roolin. Se on mahdollista, silloin kun asiayhteys selvästi osoittaa, mikä substantiivi on jätetty sanomatta:

 • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

  Keisarin palatsi oli kaikkein kaunein [palatsi] maailmassa.

 • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

  Minä en halua tätä keittoa, anna minulle toinen [keitto].

 • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

  Liian harvat [ihmiset/kuuntelijat] saapuivat.

 • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

  Jotkut [henkilöt] meistä saapuivat myöhään.

 • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

  Me molemmat haluamme samaa [asiaa].

 • Vi estas la unuaj [personoj], kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

  Sinä ole ensimmäisiä [ihmisiä], joita tapaan tänä aamuna.

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

  Sinun leipäsi on vanhempaa kuin minun [leipäni].

 • Estas nun la dua [horo].

  Kello on nyt kaksi [horo = tunti].

 • Mi parolas la Francan [lingvon].

  Minä puhun ranskaa [ranskan kieltä].

Adjektiivien tapaiset pikkusanat

Jotkut esperanton pikkusanat voivat toimia adjektiivien tapaan lauseessa, mutta niillä ei ole A-päätettä. Sellaisia ovat A, U ja ES -loppuiset taulukkosanat , pikkusana ambaŭ ja perusluvut.

 • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

  Tuota katua en ole nähnyt koskaan aikaisemmin.

 • Mi korektis ambaŭ erarojn.

  Korjasin molemmat virheet.

 • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

  Siellä asuu kaksi unkarilaista ja kolme kanadalaista.

Takaisin ylös