K vsebini

Pridevniki pokažejo lastnost, kakovost, pripadnost, odvisnost ipd. V esperantu imajo pridevniki končnico A.

 • longa - dolg, -a, -o = ki ima mnogo dolžine
 • ruĝa - rdeč, -a, -e = ki ima rdečino kot lastnost
 • bona - dober, -a, -o = značilen po dobrem
 • inteligenta - razumen, -a, -o = ima razum, značilna po razumu
 • homa - človeški, -a, -o = se nanaša na ljudi
 • malaperinta - zginuli = takšen, ki je že zginil

Tudi svojilni zaimki in vrstilni števniki so pridevniki, vendar ima pri teh besedah končnica A poseben pomen.

Za končnico A lahko sledi končnica J za množino in tožilniška končnica N. Lahko postavimo tudi obe, a vedno J pred N:

longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

Za stopnjevanje uporabljamo pridevnike skupaj z besedicama pli in plej.

Uporaba pridevnikov

Pridevniki se uporabljajo predvsem za opisovanje samostalnikov.

Pridevniki kot pridevki

Pridevniki lahko nastopajo kot pridevki k samostalnikom (neposredno opisujoči pridevniki). Opisni pridevniki stojijo najčešče pred samostalnikom, a lahko stojijo tudi za njim. Pridevniki so lahko celo istočasno pred in za istim samostalnikom:

 • granda domo - velika hiša
 • domo granda - hiša velika
 • la tago longa - dolgi dan
 • la longa tago - dan dolgi
 • fama Franca verkisto - slaven francoski pisatelj
 • fama verkisto Franca - slaven pisatelj francoski
 • Lingvo Internacia (la origina nomo de Esperanto) - Mednarodni jezik (izvirno ime Esperanta)

Opisni pridevnik, ki stoji za svojim samostalnikom, je često poudarjen.

Pridevniki kot povedkova določila

Pridevnik lahko opisuje tudi nekaj kot povedkovo določilo, s pomočjo glagola:

 • La domo estas granda. - Hiša je velika.

  Granda opisuje samostalnik domo s pomočjo glagola estas.

 • Tiuj ĉi verkistoj iam iĝos famaj. Ti pisatelji bodo nekoč postali slavni.

  Famaj opisuje samostalnik verkistoj s pomočjo iĝos.

 • Mi farbis mian domon blanka. Barval sem svojo hišo na belo.

  Blanka opisuje samostalnik domon s pomočjo glagola farbis.

Opisovanje drugih besed

Pridevniki se uporabljajo tudi za opisovanje samostalniških besedic, npr. osebnih zaimkov, običajno kot povedkovo določilo:

 • Mi estas feliĉa. - (Jaz) sem srečen.
 • Tiu estas mia. - (Ti) si moj.
 • Tio estas bona. - To je dobro.
 • Ili fariĝis koleraj. - Oni so postali jezni.
 • Ambaŭ ŝajnis dormantaj. Oba sta se zdela speča.

Samostalniška raba pridevnikov

Kadar nastopa pridevnik kot pridevek k samostalniku, v nekaterih primerih izpustimo samostalnik. Tedaj pridevnik navidezno sam prevzame vlogo samostalnika. To je mogoče, kadar kontekst jasno kaže, kateri samoglasnik naj bo sam po sebi razumljen:

 • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

  Palača cesarja je bila najkrasnejša [palača] na svetu.

 • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

  Nočem te juhe, daj mi drugo [juho].

 • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

  Preveč maloštevilni [ljudje / poslušalci] so prišli.

 • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

  Nekateri [ljudje, osebki] izmed nas so prišli pozno.

 • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

  Oba hočeva isto [zadevo]. (Ali: Midva hočeva oba enako.)

 • Vi estas la unuaj [personoj], kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

  Vi ste edini [osebki], ki sem jih videl zjutraj.

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

  Tvoj kruh je manj svež kot moj [kruh].

 • Estas nun la dua [horo].

  Zdaj je dve [uri].

 • Mi parolas la Francan [lingvon].

  Govorim francoski [jezik].

Pridevniške besedice

Nekatere izmed besedic lahko v esperantu nastopajo v stavku pridevniško, pa nimajo končnice A. Takšne so tabelne besede z A, U in ES, besedica ambaŭ in števniki.

 • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

  Te ulice nisem videl nikoli poprej.

 • Mi korektis ambaŭ erarojn.

  Popravil sem obe napaki.

 • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

  Tam stanujejo dva Madžara in trije Kanadčani.

Nazaj na začetek