Al contingut

Els adjectius indiquen trets, qualitats, pertinences, relació, etc. Els adjectius en esperanto acaben amb terminació A:

 • longa - llarg = que té molta llargada
 • ruĝa - vermell = que té el vermell com a característica
 • bona - bo = caracteritzat per la bondat
 • inteligenta - intel·ligent = que té intel·ligència, caracteritzat per la intel·ligència
 • homa - humà = relatiu als éssers humans
 • malaperinta - desaparegut = tal, que ja ha desaparegut

També els pronoms possessius i numerals ordinals són adjectius, però en aquests mots la terminació A té un significat especial.

Després de la terminació A pot seguir terminació J per al plural. Hom també pot usar ambdues terminacions, però sempr J abans de N:

longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

Per a la comparació hom fa servir adjectius juntament amb les partícules pli i plej.

Ús dels adjectius

Els adjectius s'utilitzen sobretot a fi de descriure substantius.

Adjectius com a epítets

Els adjectius poden actuar com a epítets dels substantius (que descriuen directament adjectius). Els adjectius com a epítets es troben majoritàriament davant del substantiu, però poden trobar-se també darrere. Fins i tot podem trobar alhora adjectius davant i darrere del mateix substantiu:

 • granda domo - una casa gran
 • domo granda - una casa gran
 • la tago longa - el dia llarg
 • la longa tago - el dia llarg
 • fama Franca verkisto - un famós escriptor francès
 • fama verkisto Franca - un famós escriptor francès
 • Lingvo Internacia (la origina nomo de Esperanto) - Llengua Internacional (el nom original de l'esperanto)

Un adjectiu com a epítet col·locat després del seu substantiu sovint té un paper emfàtic.

Adjectius predicatius

Un adjectiu també pot descriure una cosa de manera predicativa, a través d'un verb:

 • La domo estas granda. - La casa és gran

  Granda descriu el substantiu domo a través del verb estas.

 • Tiuj ĉi verkistoj iam iĝos famaj. Aquests escriptors algun dia esdevindran famosos.

  Famaj descriu el substantiu verkistoj a través del verb iĝos

 • Mi farbis mian domon blanka. Vaig pintar la meva casa de blanc.

  Blanka descriu el substantiu domon a través del verb farbis.

Descripció d'altres mots.

Els adjectius es fan servir també per tal de descriure partícules substantives, per exemple pronoms personals, habitualment com predicatius:

 • Mi estas feliĉa. - Sóc feliç.
 • Tiu estas mia. - Aquest és meu.
 • Tio estas bona. - Això és bo.
 • Ili fariĝis koleraj. - Es van enfurismar.
 • Ambaŭ ŝajnis dormantaj. Ambdós semblava que dormien.

Ús substantiu dels adjectius

Quan un adjectiu fa la funció de complement del nom, a vegades es deixa de banda el substantiu. Llavors l'adjectiu assumeix el rol de substantiu. Això és possibe quan el context mostra clarament quin substantiu se sobreentén:

 • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

  El palau de l'emperador era el [palau] més preciós del món.

 • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

  No vull aquesta sopa, done'm-en una altra.

 • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

  Van venir massa pocs [oients].

 • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

  Alguns [algunes persones] de nosaltres vam arribar tard.

 • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

  Tot dos volem el mateix [la mateixa cosa]. (O: ambdós volem el mateix).

 • Vi estas la unuaj [personoj], kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

  Sou els primers [les primeres persones], que veig aquest matí.

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

  El vostre pa és menys fresc, que el meu [pa].

 • Estas nun la dua [horo].

  Ara són les dues [hores] (literalment: "ara és la segona" [hora]).

 • Mi parolas la Francan [lingvon].

  Jo parlo francès [la llengua francesa].

Partícules adjectives

Alguns mots en esperanto poden actuar com a adjectius en una oració però no tenen la terminació A. Són els correlatius acabats en A, U i ES, el mot ambaŭ i els numerals.

 • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

  Aquest carrer no l'havia vist mai abans

 • Mi korektis ambaŭ erarojn.

  He corregit els dos errors.

 • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

  Allà viuen dos hongaresos i tres canadencs.

Tornar a dalt