Til indholdet

Tillægsord viser egenskaber, kvaliteter, tilhørsforhold, forbindelser o.l. Tillægsord har på Esperanto A-endelse:

 • longa - lang = at have megen længde
 • ruĝa - rød = at have farven rød som egenskab
 • bona - god, godt = karakteriseret af det gode
 • inteligenta - intelligent = at være intelligent, karakteriseret ved intelligens
 • homa - menneskelig = i forhold til mennesker
 • malaperinta - forsvundet = sådan at den allerede er forsvundet

Også ejestedord og ordenstal er tillægsord, men i disse ord har A-endelsen en speciel betydning.

Efter A-endelse kan følge J-endelse for flertal og akkusativ N-endelse. Man kan også tilføje begge, men altid J før N:

longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

For sammenligning bruger man tillægsord sammen med de små ord pli (mere) og plej (mest).

Brug af tillægsord

Tillægsord bruges hovedsagelig til at beskrive navneord.

Forklarende tillægsord

Tillægsord kan gælde som forklarende tillægsord til navneord (direkte beskrevet som tillægsord). Forklarende tillægsord står oftest foran navneordet, men de kan også stå bagefter. Der kan endog forekomme at være tillægsord foran og efter det samme navneord:

 • granda domo - et stort hus
 • domo granda - et stort hus
 • la tago longa - den lange dag
 • la longa tago - den lange dag
 • fama Franca verkisto - en berømt fransk forfatter
 • fama verkisto Franca - en berømt fransk forfatter (med vægt på fransk)
 • Lingvo Internacia (la origina nomo de Esperanto) - Lingvo Internacia (det originale navn på Esperanto)

Et beskrivende tillægsord som står efter navneordet, er ofte fremhævet.

Omsagnsled

Et tillægsord kan også beskrive et prædikativ (omsagnsled) ved hjælp af et udsagnsord:

 • La domo estas granda. - Huset er stort.

  Granda(stor) beskriver navneordet domo (hus) ved hjælp af udsagnsordet estas (er).

 • Tiuj ĉi verkistoj iam iĝos famaj. Disse forfattere vil engang blive berømte.

  Famaj(berømte) beskriver navneordet verkistoj(forfattere) ved hjælp af udsagnsordetiĝos (bliver).

 • Mi farbis mian domon blanka. Jeg malede mit hus hvidt.

  Blanka beskriver navneordet domon ved hjælp af udsagnsordet farbis.

Beskrivelse af andre ord

Tillægsord bruges også til at beskrive korte navneord, fx personlige stedord, sædvanligvis som omsagnsled:

 • Mi estas feliĉa. - Jeg er lykkelig.
 • Tiu estas mia. - Den er min.
 • Tio estas bona. - Det er godt.
 • Ili fariĝis koleraj. - De blev vrede.
 • Ambaŭ ŝajnis dormantaj. Begge lod til at sove.

Tillægsord anvendt som navneord

Når et tillægsord spiller en rolle som et forklarende tillægsord til et navneord, udelader man her navneordet. I det tilfælde overtager tillægsordet selv rollen som navneord. Det er muligt, når kontekst klart viser, hvilket navneord som er underforstået:

 • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

  Kejserens palads var det smukkeste [palads] i verden.

 • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

  Jeg vil ikke have denne suppe, giv mig en anden [suppe].

 • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

  For få [mennesker/tilhørere] kom.

 • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

  Nogle [personer] af os ankom sent.

 • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

  Vi vil begge den samme [ting]. (Eller: Vi vil begge det samme.)

 • Vi estas la unuaj [personoj], kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

  I er de første [personer], som jeg har set nu til morgen.

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

  Dit brød er mindre frisk end mit [brød].

 • Estas nun la dua [horo].

  Nu er den to [klokken].

 • Mi parolas la Francan [lingvon].

  Jeg taler fransk [sprog].

Tillægsordsagtige småord

Nogle af de små ord på Esperanto kan lave tillægsmåde i en sætning, men de har ikke A-endelsen. Disse er tabelordene med A, U og ES, det lille ord ambaŭ (begge) og talordene.

 • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

  Den gade har jeg aldrig set før.

 • Mi korektis ambaŭ erarojn.

  Jeg rettede begge fejlene.

 • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

  Dér bor to ungarere og tre kanadiere

Tilbage til start