Sisu juurde

Omadussõnad näitavad omadusi, kvaliteete, väärtusi, kuuulumist, suhteid ja muid selliseid. Omadussõnadel on esperanto keeles lõpp -A:

 • longa - pikk = see, mis omab palju pikkust
 • ruĝa - punane = see, mis omab omadust punane
 • bona - hea = see, mida iseloomustab headus
 • inteligenta - intelligentne = see, kes omab intelligentsi, keda iseloomustab intelligentsus
 • homa - inimlik = see, kes on seotud inimestega
 • malaperinta - kadunud = selline, et see on juba ära kadunud

Ka omastavad asesõnad ja järgarvsõnad on küll omadussõnad, kuid nendes sõnades on lõpul -A eriline tähendus.

Pärast omadussõna lõppu -A võib järgneda mitmuse lõpp -J ja akusatiivi lõpp -N . Võivad olla ka mõlemad, kuid alati lõpp -J enne lõppu -N:

longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

Võrdlusastmete moodustamiseks kasutatakse omadussõnu koos abisõnadega pli ja plej.

Omadussõnade kasutamine

Omadussõnu kasutatakse peamiselt nimisõnade kirjeldamiseks.

Epiteetsed omadussõnad

Omadussõnad võivad toimida nimisõnade epiteetidena (kirjeldavad otse omadussõnu). Epiteetsed omadussõnad seisavad tavaliselt nimisõna ees, kuid võivad seista ka selle järel. Sama nimisõna juures võib olla isegi samaaegselt nii ees kui taga omadussõnu:

 • granda domo - Suur maja
 • domo granda - Suur maja
 • la tago longa - pikk päev
 • la longa tago - pikk päev
 • fama Franca verkisto - kuulus prantsuse kirjanik
 • fama verkisto Franca - kuulus prantsuse kirjanik
 • Lingvo Internacia (la origina nomo de Esperanto) - Rahvusvaheline keel (Esperanto keele algne nimi)

Sageli, kui epiteetne omadussõna seisab oma nimisõna taga, siis see omadussõna on rõhutatud.

Omadussõnalised öeldistäited

Omadussõna võib midagi kirjeldada ka öeldistäiteliselt tegusõna abil:

 • La domo estas granda. - Maja on suur.

  Granda kirjeldab nimisõna domo tegusõna estas abil.

 • Tiuj ĉi verkistoj iam iĝos famaj. Need kirjanikud saavad kunagi kuulsaiks.

  Famaj kirjeldab nimisõna verkistoj tegusõna iĝos abil.

 • Mi farbis mian domon blanka. Ma värvisin oma maja valgeks.

  Blanka kirjeldab nimisõna domon tegusõna farbis abil.

Teiste sõnade kirjeldamine

Omadussõnu kasutatakse ka nimisõnaliste abisõnade kirjeldamiseks, nt. isikulised asesõnad , tavaliselt öeldistäiteliselt:

 • Mi estas feliĉa. - Ma olen õnnelik.
 • Tiu estas mia. - See on minu.
 • Tio estas bona. - See on hea.
 • Ili fariĝis koleraj. - Nad said vihaseks.
 • Ambaŭ ŝajnis dormantaj. Mõlemad näisid magavat.

Omadussõnade nimisõnaline kasutamine

Kui omadussõna toimib nimisõna epiteedina, jäetakse see nimisõna mõnikord välja. Siis näib, et omadussõna võtab nimisõna rolli üle. See on võimalik, kui kontekst näitab selgelt, millisele nimisõnale epiteet peaks vihjama:

 • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

  Imperaatori palee oli maailma kõige ilusam [palee].

 • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

  Ma ei soovi seda suppi, anna mulle teist [suppi].

 • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

  Liiga vähesed [inimesed/kuulajad] tulid.

 • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

  Mõned [isikud] meie seast tulid hiljem.

 • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

  Me mõlemad tahame sama [asja]. (Või: me mõlemad tahame sama.)

 • Vi estas la unuaj [personoj], kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

  Te olete esimesed [isikud], keda ma täna hommikul näen.

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

  Sinu leib on vähem värske kui minu oma [leib].

 • Estas nun la dua [horo].

  [Kell] on kaks.

 • Mi parolas la Francan [lingvon].

  Ma räägin prantsuse [keelt].

Omadussõnalised abisõnad

Mõned abisõnad Esperanto keeles võivad käituda omadussõnaliselt lauses, aga neil ei pruugi alati olla lõppu -A. Sellised on korrelatiivid lõppudega A, U ja ES, sõna ambaŭ ja arvsõnad.

 • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

  Seda tänavat pole ma kunagi varem näinud.

 • Mi korektis ambaŭ erarojn.

  Ma parandasin mõlemad vead.

 • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

  Seal elavad kaks ungarlast ja kolm kanadalast.

Tagasi üles