Till sidans innehåll

Adjektiv visar egenskaper, kvalitéer, tillhörighet, förhållanden o.s.v. Adjektiv har ändelsen A i esperanto:

 • longa - lång = som är lång/långt
 • ruĝa - röd = har färgen röd som egenskap
 • bona - god, bra = kännetecknas av godhet
 • inteligenta - intelligent = som har intelligens, som beskrivs ha intelligens
 • homa - människo- = gällande människor
 • malaperinta - försvunnen = så, att den/det redan har/hade försvunnit

Även possessiva pronomen och ordningstal är adjektiv, men i dessa ord har A-ändelsen en speciell betydelse.

Efter A-ändelsen kan följa J-ändelse för plural och N-ändelse för ackusativ. Båda kan användas men alltid J före N.

longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

För komparation används adjektiv tillsammans med småorden pli (mer) och plej (mest).

Användning av adjektiv

Adjektiv används främst för att beskriva substantiv.

Karakteriserande adjektiv

Adjektiv kan karakterisera substantiv (direkt beskrivande adjektiv). Karakteriserande adjektiv står oftast före substantivet, men de kan även stå efter det. Det kan till och med samtidigt stå adjektiv både före och efter ett substantiv:

 • granda domo - ett stort hus
 • domo granda - ett stort hus (med betoning på stort)
 • la tago longa - den långa dagen (med betoning på långa)
 • la longa tago - den långa dagen
 • fama Franca verkisto - en känd fransk författare
 • fama verkisto Franca - en känd fransk författare (med betoning på fransk)
 • Lingvo Internacia (la origina nomo de Esperanto) - Lingvo Internacia (ursprungliga namnet på Esperanto)

Ett karakteriserande adjektiv, som står efter sitt substantiv, är ofta betonat.

Predikativa adjektiv

Adjektiv kan också beskriva något predikativt, med ett verb:

 • La domo estas granda. - Huset är stort.

  Granda (stort) beskriver substantivet domo (ett hus) med verbet estas (är).

 • Tiuj ĉi verkistoj iam iĝos famaj. Dessa författare kommer en gång att bli berömda.

  Famaj (berömda) beskriver substantivet verkistoj (författare) genom iĝos (blir).

 • Mi farbis mian domon blanka. Jag målade mitt hus vitt.

  Blanka (vit) beskriver substantivet domon (hus) genom verbet farbis (målade).

Beskrivning av andra ord

Adjektiv används även för att beskriva substantivliknande småord, tex personliga pronomen, vanligen predikativt:

 • Mi estas feliĉa. - Jag är [glad/lycklig].
 • Tiu estas mia. - Den är min.
 • Tio estas bona. - Det är bra.
 • Ili fariĝis koleraj. - De blev arga.
 • Ambaŭ ŝajnis dormantaj. Båda verkade sova.

Substantivliknande användning av adjektiv

När ett adjektiv fungerar som en beskrivning av ett substantiv, utelämnar man ibland substantivet. Då är det som om adjektivet självt tar över substantivets roll. Det kan man göra när det är uppenbart i sammanhanget vilket substantiv som underförstås:

 • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

  Kejsarens palats är det vackraste [palatset] i världen.

 • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

  Jag vill inte ha den här soppan, ge mig en annan [soppa].

 • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

  För få [människor/åhörare] kom.

 • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

  Några [personer] av oss kom sent.

 • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

  Vi vill båda samma sak.

 • Vi estas la unuaj [personoj], kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

  Ni är dom första jag ser idag (på morgonen).

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

  Ditt/Ert bröd är ofräschare än mitt.

 • Estas nun la dua [horo].

  Klockan är (nu) två.

 • Mi parolas la Francan [lingvon].

  Jag talar franska.

Adjektivliknande småord

Några småord i esperanto kan fungera som adjektiv i en mening, fastän de inte har A-ändelse. De är tabellorden på A, U och ES, ordet ambaŭ och räkneorden.

 • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

  Denna gata har/hade jag aldrig sett.

 • Mi korektis ambaŭ erarojn.

  Jag rättade båda felen.

 • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

  Där bor två ungrare och tre kanadensare.

Tillbaka till toppen